Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926. augusztus (60. évfolyam, 173-197. szám)

1926-08-01 / 173. szám értesítője

Budapest, 1926. 173. szám. Vasárnap, augusztus 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. 13050/1926. tkvi szám. Szán­tó Mór végre­­hajtótának Balázs Béláné született Fuksz Róza, újabban férjezett dr. Goldberger Ármid­né elleni végrehajtási ügyében a telekkö­nyvi hatóság a végrehajtási árverést 16,000.000 korona tőkekövetelés és járulékai, valamint a csat­la­ko­zot­tn­a­k kimondott Dénes Richárd wieni lakosnak 30,000.000 korona tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a buda­pesti kiír. központi járásbíróság területén levő, Bu­dapest székesfőváros pesti részének 19179. számú telekkönyvi betétében 1955—1958/14—25—59—70/1. srszám alatt felvett Balázs Béláné született Fuksz Róza nevén álló, VI. kerület, (Terézváros, Alsó-Rá­koson) az Lőcsy­ utca és Névtelen­ utca sarkán fekvő 120.70 négyszögöl területű telekre a B. 2., 3., 4. és 8. sorszámok alatt Budapest székesfőváros közön­sége javára feljegyzett kötelezettségnek fenntartása mellett, 1.425.000 korona kikiáltási áron elrendelte. Az árverést az 1926. évi augusztus hó 17. napján délután 3 óraikor a budapesti központi kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság, hivatalos helyiségé­ben (V., Markó­ utca 25., földszint 25. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár fe­lénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. t.-c. 21. §-a.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási­ árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni. (1908:XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1926. évi május hó 17. napján. A buda­pesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 18710 Árverés. 4258/1925. tk. szám. Ócsai Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja ócsai bejegyzett cég végrehajtat­ónak Juhász Pálné született Glozik Irma ócsai lakos végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 3.200.000 ko­rona tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az ócsai kir. járásbíróság területén levő Ócsa község­ben fekvő és az ócsai 140. és 536. számú telekkönyvi betétekben A. I. 1—3., H-l., A+1. sorszámú, 3693., 3733., 3734., 1278., 3732. srszámú ingatlanokból Juhász Pálné született Glozik Irma nevén álló illetőségekre és pedig az ócsai 140. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 3693., 3733., 3734. hrszám alatt foglalt ingatlanilletőségekre 272 aranykorona, az ugyanezen telekkönyvi­­betétben A+I. sorszám, 137.­ hrszámú ingatlanilletőségre 250.000 korona, míg az ócsai 536. számú telekkönyvi betétben A+1. sorszám, 3732. srszám alatt foglalt ingatl­anbeld illetőségre 80 aranykorona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1926. évi augusztus hó 17. napján dél­előtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos he­lyiségében Ócsán, (Termplom-tér, földszint 4. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár­­10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában; meghatározott, árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. t.-c. 21. §-a.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni. (1908­.XLI. t.-c. 25. §.) Ócsa, 1926. évi május hó 24. napján. Az ócsai kir. járásbíróság, minit telekkönyvi hatóság. 18712 Árverés. 17617/1926. tkvi szám. A Magyar Országos Központi Takarékpénztár végrehaj­tatának Nagel Adolf budapesti bejegyzett cég és Nagel Marcel és neje sátorkői Rosenberg Lily végrehajtásit szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a budapesti kir. törvényszék, mint felfolya­­modási bíróságnak 21. P. 3447/1926. számú végzése folytán jogerős 24402/1925. számú árverési hirdetmény és feltételek alapján a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 176. §-ai értelmé­ben elrendeli a végrehajtási árverést 50.000 effektiv dollár tőkekövetelés, ennek 1925. évi március hó 6. napjától járó 16% kamata. 33.746.600 korona és 16.000. 000 korona eddig megállapított per- és végre­hajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapí­tott 6.000.000 korona költség, továbbá csu­pán Nágel Marcelné született sátorkői Rosen­berg Lily ellenében a 9886. számú telekkönyvi he­teiben felvett illetőségére 103.350.000 korona tőke ennek 1925. évi március­­hó 6-tól járó évi 16% ka­mata behajtása végett a budapesti központi kir. já­rásbíróság területén levő, Budapest székesfővárosban fekvő és a Budapest székesfőváros pesti részének 2978. számú telekkönyvi betétében 2940. hvszám alatt felvett ház (67/75 terv, 2 erdőtelki régi telekkönyvi szám alatt) VI. kerületben, Terézvárosban, a Buicsu­­utcában 290.10 négyszögöl területű és Nagel Adolf budapesti bejegyzett cég nevén álló ingatlanra 309.285.000 korona kikiáltási árban; továbbá a Buda­pest székesfőváros pesti részének 12090. számú be­tétében 1142/b. hivazám alatt felvett háztelek és négy­­emeletes raktár V. kerületben, Lipótvárosban, a Balaton- és Koháry-utca sarkán, Balaton­ utca 18.­­ szám alatt 199­ 55 négyszögöl területű, Naigel Adolf I budapesti bejegyzett cég nevén álló ingatlanra 652.500.000 korona kikiáltási árban, végül a Buda-­­­pest székesfőváros pesti részeinek 9886. számú telek­könyvi betétében 867/b. hrszám alatt felvett ,telek V. kerületben, Lipótvárosban, a Tükör-utca és Arany Ján­os­ utcák sarkán álló háromemeletes ház, 2350 négyszögöl területű és Nagel Mércéi és neje született sátorkői Rosenberg Lily nevén álló ingatlanra 2.115.091.250 korona, azaz kettőt milliárd egyszáztizen­­hárommillió kilencvenegyezer kettőszázötven korona kikáltási árban­­ elrendelte. Az árverést 1926. évi augusztus hó 21. napján dél­után 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé­ben (Markó­ utca 25. szám földszint 25. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár feléttél alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállitott letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. t.-c. 21. §-a.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar. Vejcncg nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni. (1928:XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1926. évi július hó 3. napján. A budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ha­tóság. 18715 Árverés. 7540/1926. tkvi szám. A budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifj. dr. Ma­tolcsy Kálmán ügy­véd által képviselt Imre Ida végrehajtató mák Kecs­kés János végrehajtást szenvedő elleni 3.100.000 ko­rona és járulékai iránti végrehajtási ügyében Bu­­pest fő- és székváros dunajobbparti részének 12819. számú telekkönyvi betétben A+1. sor., 18253. érsz. alatt felvett, a III. kerületben, Miklós­ utca 26. szám alatt fekvő 140.60 négyszögölnyi területű házból, ud­varból és kertből álló ingatlannak Kecskés János néven álló felerészére 2668 aranykorona 72 fillérben ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1926. évi augusztus hó 18-án délelőtt 10 órakor a kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság ingat­lanok árverési termében (Budapest, II. kerület, Fő­utca 70—78., földszint 1. ajtószám) megtartandó nyil­vános árverésen el fog adatni, mégis azonban az 1908. évi XXI. t.-c. 21. §-ában meghatározott hánya­dán alul el nem fog adatni és hogy a vevő a bánat­pénzt kiegészíteni köteles. Az árverezni szándékozók tartoznak az ing­atlan becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ába­n jelzett árfolyammal számított és a vonatkozó m. kir. igazságügyminiszteri rende­letben kijelölt óvadékképes értékpapírokban a ki­küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál­ tör­tént előleges elhelyezéséről kiállitott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. A kincstár, mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Budapest, 1926. évi julius hó 6. napján. A budapesti sz ül. kir. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 18719 Árverés. 1058­.926. tkvi szám. Kovács János és neje Molnár Sára kérelmére a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtási árverés joghatályával bíró önkéntes árve­rést a szekszárdi kir. járásbíróság területén levő, öcsény községben fekvő és az őcsényi 655. számú betétben Kovács Já­­os nevén álló I. 1358. és 1359. hrszámu 8 hold 1286 négyszögöles szántóra 186,000.000 korona, a IV. 2977/1. és 2978/1. hrszámu 4 hold 802 négyszögöl szántó és rét összesen 86,424.000 korona, 2619. hrszámu 6 hold 6 négyszögöles rét 12 800.000 ko­rona kikiáltási árban és az ugyanottani +9. sorszám alatt felvett közös legelőihetőségre 8 millió korona kikiáltási árban és az őcsényi 2360. számú betétben V. Kovács János nevén felvett., I. 2977/2. és 2978/2. érszámu 4 hold 802 négyszögöl, szántóra és rétre összesen 86.414.000 korona kikiáltási árban, továbbá az őcsényi 1137. számú betétben felvett Kovács Já­nos és neje Molnár Sára nevei álló ingatlanokra V. Kovács Jánosáé született .Molnár Sárának jutalé­kára V. Kovács János holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelve és pedig az I. 311. és 312. érszámú 80 négyszögöles kertre és 212 négyszögöles telekre lakházzal együtt 101.600.000 korona kikiáltási árban, továbbá az őcsényi 2716. számú betétben Kovács Já­­nosné született Molnár Sára nevén álló ingatla­nokra, Kovács János (nős Molnár Sárával) élet­hosszig tartó haszonélvezeti jogával terhelten és pe­dig I. 1678., 1679., 1680., 1681., 1682. és 1683. hrszámu összesen 1 hold 870 négyszögöl nagyságú szántóra, kerte összesen 36.400.000 korona kikiáltási árban, az ugyanottani +951. hrszámu 12540 négyszögöles szán­tóra 26,900.000 korona, az ugyanottani 1098. hrszámu 1007 négyszögöles szántóra 18,500.000 korona, az 1154. hrszámu 616 négyszögöles szántóra 13,660.000 korona és a 3367. hrszámu 1210 négyszögöles szántóra 17,900.000 korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1926. évi augusztus hó 16. napján dél­előtt 9 órakor a szekszárdi ki­l. járásbíróság,­ mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint 8. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott, árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. t.-c. 21. §-a.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíiteni. (1908.XLI. t.-c. 25. §.) Szekszárd, 1926. évi április hó 17. n­apján. A szek­szárdi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 18762 • Árverés. 1926. Pk. X. 321992. szám. Dr. Sacher Ró­bert ügyvéd által képviselt Fried J. budapesti cég javára 1.300.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi IVIII . számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi május hó 29. napján lefoglalt és 42.000.000 koronára becsült in­góságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VIII. kerület, Koszoru­ utca 25., I. emelet 10. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Bu­dapest, 1926. évi julius hó 1. napján. Hipszky Endre, kir. bírósági végrehajtó. 18732 ........... i 1 ■'"■■■■ 'S" ' ..ii Árverés. 1,926. Pk. X. 306160. szám. Dr. Krausz Jenő ügyvéd által képviselt Keszthelyi és társai­­bank r.­t. javára 4.000.000 korona és járulékai erejéig; dr. Beer Sándor ügyvéd által képviselt Agrár­technika, ipar és kereskedelmi r.-t. javára 435.000 korona és járu­lékai erejéig; dr. Sándor Pál ügyvéd által képviselt Dózsa Zsigmond javára 362.50 és 181.25 aranykorona , és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi február hó 15. napján lefoglalt és 27.600.000 koro­nára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedőnél,­ Bu­dapesten, VI. kerület, Hungária­ körut 89. szám alatt és VI. kerület, Csata­ utca 14—16. szám alatti telken az 1925. Pk. X. 236618. számú jegyzőkönyv 1—3. t. a. és az 1925. Pk. X. 241852. számú jegyzőkönyv 1—2. t. a. ingókra leendő megtartására határidőül 1926. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, deszkákat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi junius hó 25. napján. Dr. Makai László, kir. bírósági végrehajtó. 1873. Árverés. 1926. Pk. XI. 321711. szám. Dr. Diamant Károly ügyvéd által képviselt Láng László javára 8.000.000 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1926. évi január hó 20. napján lefoglalt és 13.400.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­p. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálog­jogot szerzett más foglaltatók javára is a végreh­ató Egyes szám­ára 2400 korona.

Next