Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926. augusztus (60. évfolyam, 173-197. szám)

1926-08-01 / 173. szám értesítője

A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1926 augusztus 1. 2 tűst szenvedő lakásán, Budapesten, Nagykorona­ utca 11. szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 1 órája tűze­tik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés el­lenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Bu­dapest, 1926. évi julius hó 5. napján. Báthor József, kir. bírósági végrehajtó. 18738 Árverés. 1925. Pk. V. 236752. szám. Dr. Hegyi Gyula budapesti ügyvéd által képviselt Gáspár Ignác ja­vára hátralékos 5.000.000 korona követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi Pk. V. 236752. sz. végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi szeptember hó 23. napján lefoglalt és 23.500.000 koronára becsült, ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő la­kásán, Budapesten, VIII. kerület, József­ körút 38., II. emelet 11. ajtószám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1926. évi augusztus hó 2. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bú­torokat, festményeket, hintaszéket s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsárva­dásul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi julius hó 15. napján. Havel Ede, kir. bírósági végrehajtó. 1873. Árverés. Pk. VI. 301418/1926. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1508. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Fleiner Toma budapesti ügyvéd által képviselt Eckenberg testvérek cég javára 5.700.000 korona, Magyar Lajos javára 2.029.000 korona, Kontinental vaskereskedelmi r­­ t. javára 18.026.621 korona, Frankl A. Hermann és fiai javára 11.000.000 korona, Zsuffa István és társai ja­vára 2.146.000 korona, Vas János javára 980.000 ko­rona, dr. Hajnal Ottó javára 500.000 korona követelé­sek és járulékaik erejéig a budapesti központi kir.­­biróság 1925. évi P. XI. 70440/5. sz. végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőknél 1926. évi január hó 13. napján le- és fe­lülfoglalt 13.450.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehaj­tást szenvedőnek lakásán, Budapesten, VI. kerület, Rózsa­ utca 62., I. emelet 13. , folytatva VI., Izabella­­utca 77., I. emelet 3. ajtószám alatt, leendő megtartá­sára határidőül 1926. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt bútorokat, szőnyegeket, könyveket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások­­ kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1926. évi julius hó 5. napján. Pongrácz Olivér, kir. végrehajtó. 18780 --------------------------------:— -------------------—,-----­Árverés. 487/1926. vh. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a pápai kir. járásbíró­ságnak 1926. évi 505. számú végzése következtében Szarvasi Frigyes javára 4.245.550 korona követelés és járulékai erejéig 1926. évi április hó 28. napján fo­ganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és fe­lülfoglalt és 1.084.380.000 koronára becsült következő ingóságok, úgymint gépek, hordók, kocsik és lovak nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a pápai kir. járásbiróság 1926. évi 4181. számú végzése folytán 4­ 245 550 korona tőkekö­vetelés, ennek 1926. évi január hó 9. napjától járó 18 százalékos kamatai, egyharm­ad százalék vál­tódíj és az eddig bíróilag már megállapított költségek erejéig Pápán, Kis­ téren leendő megtartására 1926. évi augusztus hó 5. napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsárom alul is el fogna­k adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Pápa, 1926. évi junius hó 20. napján. Asztalos, kir. kir. végrehajtó. 18704 Árverés. 869/1926. vh. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíróságnak 1926. évi 157467. számú végzése kö­vetkeztében dr. Radó Sándor ügyvéd által képviselt Rosenberg Arnold javára végrehajtást szenvedő el­len 3.044.700 korona követelés és járulékai erejéig 1926. évi junius hó 28. napján foganatosított kielé­gítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 36.000.000 koronára becsült következő ingóságok, úgymint: kü­lönféle vőrösáru stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a mohácsi kir. járásbiróság 1926 évi Pk. 3147. számú végzése folytán 3.044.700 korona tőkekövetelés, ennek 1925. évi november hó 21. napjá­tól járó havi 10 százalékos kamatai, egyharm­ad százalék váltódíj és az eddig bíróilag már megállapí­tott költségek erejéig, Németbolyban, 326. hvszám alatt leendő megtartására 1926. évi augusztus hó 13. napjának délelőtti 8 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy­zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész­pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Mohács, 1926. évi július hó 15. napján. Kanyó Béla, kir. kir. végrehajtó. 18722 Árverés. 163/1926. vh. szám. A budapesti központi kir. járásbiróság 152852/2. 1926. számú végzésével dr. Piatschek Manó budapesti (VI., Podmaniczky­ u. 27.) ügyvéd által képviselt Salgó Imre javára 1150.400 ko­rona követelés és járulékai erejéig kielégítésre el­rendelt végrehajtási összeírás alkalmával lefoglalt és 18.000.000 koronára becsült kerékpár, mérlegek, tri­mitőlemez, fúrógépek, tolókocsik és tetőfedő pala birói árverésen eladására határidőül — a bajai kir. járásbiróság Pk. 6328/2. 1926. számú végzése alapján — 1926. évi augusztus hó 4. napjának délelőtti 9 óráját Bajára, Cirfusz Ferenc­ utca 44. sz. üzlethelyiségbe kitűzöm, amikor a fent felsorolt ingókat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett — becsáron alul is el fogom adni. Ez­t az árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értel­mében minden végrehajtató, foglaltató és felülfoglal­­tató követelésének kielégítésére is elrendelem, akinek javára a foglalás máig már megtörtént. Baja, 1926. évi julius hó 12. napján. Adorján Béla, kir. kir. végrehajtó. 1872. Árverés. Pk. XI. 235047/1925. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Rassay Gyula által képviselt Libertás Irodalmi és lapkiadó vál­lalat javára 2.092.000 korona, dr. Diamant Károly ál­tal képviselt dr. Szatmári Sándor javára 35.000.000 korona, dr. Zimmermann Lajos által képviselt „Szó­zat“ kiadóvállalat javára 2.300.000 korona, dr. Baráth Marcel által képviselt­­Neues Pester Journal javára 2.160.000 korona követelések és járulékaik erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1925. évi szeptember hó 9-én és 1926. évi március hó 2-án le- és felülfog­­lalt 40.500.000 koronára becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek ■ lakásán, Budapesten, VII. kerület, Er­­zsébet­ körút 40 —42., I. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi augusztus hó 3. nap­jának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le- és felülfoglalt bútorokat, I. alszjkv. 4. t. a., a 4. alszjkv. 3—12., 14—18., 20—23. t. alatti és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1926. évi julius hó 4. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. 18708 Árverés. Pk. XI. 314609/1926. szám.­­Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi­ XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Földes László által képviselt Erdős József és társa javára 1,851.900 korona, dr. Martini László által képviselt Pintér Lászlónál javára 1,500.000 korona követelések és já­rulékaik erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1926. évi április hó 10. napján le- és felülfoglalt 12.750.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenve­dőnek Budapesten, VIII. kerület, Futó­ utca 10. számú üzletében leendő megtartására határidőül 1926. évi augusztus hó 4. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt bútorokat, kerékpárt, tizedesmérleget és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek, volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1926. évi julius hó 7. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. 18723 Árverés. Pk. XI. 314400., 313127/1926. sz. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XII t.-c. 20. §-a értelmében közhirré teszem, hogy dr. Biró Bálint ügyvéd által képviselt Nösner János javára 48.800.000 korona, dr. Rajnik Béla ügyvéd által képviselt Gun­­dolf Vencel javára 812.000 korona, dr. Erdész Dezső ügyvéd által képviselt Salgó testvérek r.-t. javára 7.151.900 korona, dr. Gellért Áron ügyvéd által kép­viselt Freud Béla javára 250.000.000 korona, dr. Hei­­mann Jenő ügyvéd­­javára 26.929.500 korona, dr. Proszler Jenő ügyvéd által képviselt Bárdi József r.-t. javára 28.000.000 korona, dr. Hirsch Teofil ügy­véd által képviselt Friedmann Jenő javára 5.000.000 korona, dr. Gipsz Lipót ügyvéd által képviselt Mi­­h­ájlovits Endre javára 1,149.500 korona, dr. ifj. Fo­­j­­dor Károly ügyvéd által képviselt Révész Vilmos. s javára 588.000 korona, dr. Fábián Gyula ügyvéd ál­­­­tal képviselt dr. Szécsi Gábor javára 1,300.000 ko­­­­rona, dr. Bárczy Béla György ügyvéd által képviselt­­ Arany-féle likőrárugyár javára 709.000 korona, dr.­­ Idem­ Jenő javára 420 aranykorona, dr. Engel Simon ügyvéd által képviselt Braun Imre javára 2.200.000 korona, dr. Háy Elek ügyvéd által képviselt Ma­gyar agrár- és járadékbank javára 48.000.000 korona, dr. Földes Árpád ügyvéd által képviselt Kovács Géza és társa javára 1.000.000 korona, dr. Kálmán Elemér ügyvéd által képviselt Neufeld Dezső javára 12.000.000 korona, dr. Elek Ákos ügyvéd által képvi­selt Porgesz Samu javára 12.800.000 korona követelé­sek és járulékaik erejéig Königstaedtler Testvérek, Königstaedtler Béla és Königstaedtler Olga végre­hajtást szenvedettek ellen a budapesti központi kir. járásbiróság 1926. évi fenti számú végzésével elren­delt kielégítési­ végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőknél 1926. évi április hó 9., 15. és április hó 6. napjain le- és felülfoglalt 508.870.000 koronára be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak végrehajtást szenvedőknek Budapesten, IV. kerület, Veress Pálné­ utca 9., II. emelet, folytatva VIII. ker., Vig­ utca 17. szám alatti pincében leendő megtartására határidőül 1926. évi augusztus hó 2. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bí­róilag le- és felülfoglalt bútorokat, festményeket, szőnyegeket, ezüsttárgyakat, gépeket és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, szükség esetén bec.sáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1926. évi julius hó 5. napján. Szabó Gábor, kir. kir. végrehajtó. 18741 Árverés. 3289/1926. tk. szám. Kaibes Miklós végre­hajt a tónak Deutsch Béla és neje végrehajtásit szen­vedők ellen indított végrehajtási­­ ügyében ■ a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 30.000.000 korona tőkekövetelés és járulékán behajtása végett a váci kir. járásbiróság területein levő, Dunakeszi községben fekvő és a dunakeszi 3528. számú telek­könyvi betétiben 1. A+1. sorszám alatt foglalt 7638. hrszámu házhelyre 1,500.000 korona, 2. A+2. sorszám alatt foglalt 7639. hrszámu házhelyre 1,500.000 ko­rona, 3. A+3. sorszám alatt foglalt 7649. hirszámú házhelyre 1,650.000 korona, 4. A+4. sorszám alatt foglalt 7650. hrszámu házhelyre 1,500.000 korona, 5. A+5. sorszám alatt foglalt 7653. srszámu ház­helyre 1,500.000 korona, 6. A+6. sorszám alatt foglalt 7654. hirszámú házhelyre 1.500.000 korona kikiáltási árban , illetve amennyiben az árverés egyedül dr. Székely Hugó érdekében volna megtartandó, ezen házhelyeknek egyedül Deutsch Bélát illető felére az előbb megjelölt összegek felerészében megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1926. évi szeptember hó 6. napján dél­után 4 órakor Dunakeszi községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. t.-c. 21. §-a.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni. (1908 .XLI. L­c. 25. o.) Vác, 1926. évi május hó 18. napján. A váci kir. já­rásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 18783 Árverés. 1157/1926. vh. szám. Az újpesti kir. já­rásbíróság Pk. 9175/1925. számú végzés© folytán dr. Fáik Henrik ügyvéd által képviselt Halász Sándor végrehajtató javára Kuliner Henrik végre­hajtást szenvedettnél 56,589.600 korona és járulékai erejéig lefoglalt és 57,800.000 koronára becsült ingó­ságokra az alap- és felülfogl­altatók követelése ere­jéig az árverést elrendelem és az árverés határnap­ját Újpesten, Hajnal­ utca 20. számú házban 1926. évi augusztus hó 23. napjának délutáni 5­­órájára tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, képek és e­gyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett, becsáron alul is eladatnak. Felhivatnak azok, kik az ingók vételárából a vég­rehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett s ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy élőszóval bejelen­teni tartoznak. Az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében az árverés még a következő végrehajtató javára fog megtar­­ta­tthi: Mobil Bank 48,487.275 korona. Újpest, 1906. évi julius hó 24. napján. Schmelz Miklós, Mr. Mr. végrehajtó. 18728 Árverés. 1926. Pk. V. 322511. szám. Dr. Krausz Jenő ügyvéd által képviselt Ármin Henssgen és Heinrich Adler javára 2.666.000 korona követelés és járulékai erejéig a­ budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1926. évi május hó 31. napján, le­foglalt és 31.550.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyző­könyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók ja­vára is elrendeltetik, végrehajtást szenvedett laká­sán, Budapesten, VI. kerület,­ Róna­ utca 33. szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi ang. hó 3. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorok, írógép, mérleg, nyi­­tógép, lakat, borotvakészülék, borotvapenge, zseb­kés és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is el­adatnak. Budapest, 1926. évi julius hó 1. napján. Bi­­sitz­ Mihály, kir. bírósági végrehajtó. 18703 Árverés. 1926. IX. 301895. szám. Dr Radó Ernő ügyvéd által képviselt Gáspár Árpád javára 6.960.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1926. évi fenti számú vége

Next