Budapesti Közlöny, 1926. szeptember (60. évfolyam, 198-222. szám)

1926-09-01 / 198. szám

Budapest, 1926. 198. szám. Szerda, szeptember 1. BUDAPESTI HIVATALOS LAP. Előfizetési árak , az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi ...........................18.000 K Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének «*"’ Magánosoknak ................................40.000 „ fenntartásával: Hivatalos Értesítő havi...................00.000 „ Nenyedévre: Egyes szám­ ára 8 old. terjedelemig 2.000 nm­ K „ „ „ további 8 old.­kint 2.000 „ Hatóságoknak............................... 48.000 K A Hivatalos Értesítő ára számonként 2.400,, Magánosoknak.............................. 120.000 „ Az „Országos Törvénytár“-» az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminisz­­terium által megállapított ára alapján történik.— Az elszámolásra küldendő összeg 1926 január 1-től 200.000 korona. Szerkesztőség: Budapest, V. kerület, Rózsa utca 111. szám. — Telefon: Upát 021—96. Kiadóhivatal: Budapest, VI. ker., Rózsa utca 111. szám. — Telefon: Lipó 1­998—98. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 8.000 K., minden lovából 10 vagy kevesebb szóért 2.000 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánfürdetések­: 1 hatodhasábos mini sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2.000 K. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére dr. Ladányi Mátyás­nak, Budapest székesfőváros gázműves főorvo­sának a közegészségügyi szolgálat terén kifej­tett buzgó és eredményekben gazdag műkö­dése elismerésein a magyar királyi egészség­­ügyi főtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1926. évi augusztus hó 20. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926/27. iskolai év tartamára a Horthy Miklós kollégium igazgatótanácsának elnökévé dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanárt, tag­jaivá dr. Illés József, dr. Jakabházy Zsigmond, dr. Hekler Antal, dr. Dengl János, dr. Szabó Zoltán egyetemi tanárokat, dr. Hültl Dezső, dr. Szily Kálmán, dr. Oltay Károly műegye­temi tanárokat és Gróh Gyula állatorvosi fő­iskolai tanárt nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Tamás Károly budapesti lakost a budapesti kir. tör­vényszék mellé a latin nyelvre állandó tol­máccsá kinevezte. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 80.717/1926. I. számú rendeletével a Gellért­hegy aljában fakadó „Hungária“ forrást gyógy­vízzé nyilvánította. A m. kir. pénzügyminiszternek 1926. évi 119.102/VIII. b. számú rendelete a malmoknak 1926—1927. évben való általános forgalmi adózásáról. (Körrendelet valamennyi m. kir. pénzügy­igazgatóságnak — a székesfővárosi kivéte­lével —, a m. kir. pénzügyigazgatósági kiren­deltségnek és a m. kir. adóügyi útmutató és ellenőrző hivatalnak.­ Az 1926. évi június hó 26-án kelt 91.701. számú rendeletem kiegészítéseképen elren­delem, hogy azok a malmok, amelyek kizáró­lagosan csak vámőrlést folytatnak, az 1926. évi szeptember és­ október hónapokban is kötelező kivetésszerű átalányozással rójják le az általános forgalmi adót. Az átalányt az 1925/1926. gazdasági évben az egyes vámmalmokra megállapított átalány 35%-ában az illetékes m. kir. pénzügyigaz­gatóság a 91.701. számú körrendeletemben szabályozott módon veti ki. Az átalányt két egyenlő részletben az 1926. évi október hó 15-éig, illetve november hó 15-éig kell be­fizetni. A 91.701/1926. számú rendeletemnek egyéb rendelkezései, valamint az 1926. évi július hó 10-én kelt 99.077. számú rendeletem továbbra is érvényben maradnak. Budapest, 1926. évi augusztus hó 31. A miniszter rendeletéből: Dr. Czermann Antal s. k., miniszteri osztálytanácsos. Á­l. kir. földmivelésügyi miniszternek 39.600/1926. F. al. számú rendelete a mezőgazdasági termények, termékek és cikkek hamisításának tilalmazásáról szóló 1895. évi XLVI. t.-c. alapján működő vegy­­kísérleti (vegyvizsgáló) állomások által vég­zett szakvizsgálatok, szakvéleményezések és egyéb szolgáltatások díjának pengőérték sze­rinti számításáról. A mezőgazdasági termények, termékek és cikkek hamisításának tilalmazásáról szóló 1895:XLVI. t.-c. 9. §-a alapján a j­egykisér­­leti (vegyvizsgáló) állomások a végzett szak­­vizsgálatokért, szakvéleményezésért és egyéb szolgáltatásokért­ —' átmenetileg, a végleges díjjegyzék kiadásáig — 1926. évi szeptember 1-étől kezdődőleg, az egyidejűleg kiadott és ide mellékelt díjjegyzékben foglalt díjakat számítják! Jelen rendelet életbelépésével fent idézett törvény 38.286/896. V. E. rendelete 17. §. A), B) pontjában foglalt határozmányok, to­vábbá a 90.240/1920. IX. 2./F. M. szám alatt kelt rendelet és a hozzátartozó díjjegyzék, vé­gül a 72.000/1924. F. M. számú rendelet s en­nek alapján a l­egutóbbi havi szorzószámot megállapító 39.990/1926. F. M. számú rende­let hatályukat vesztik. Budapest, 1926 augusztus 23-án. v . A miniszter helyett: Dr.­ Schandl Károly s. k., államtitkár. Az 1895. évi XLVI. t.-c. alapján működő vegykisérleti (vegyvizsgáló) állomások és in­tézetek által végzett vizsgálatok, szakvéle­ményezések és egyéb szolgáltatások után fel­számítandó díjak jegyzéke. I. Általános díjtételek. A) Mikroszkópos vizsgálatok. Pengő 1. Egy alkatrész kimutatása (pl. ke­ményítő tejfölben vagy, kolbászban, élesztő sörben) ........................3.00 2. Egy anyag (pl. liszt, fűszer, kakaó, tea, gyümölcsíz, kávé, takarmány, pótszerek, stb.) rendes vizsgálata, legalább . . . . . .­­ . 5.00 3. Egy kvantitatív vizsgálat (pl. üszög­spórák­­mennyisége korpában, élesz­tősejtek száma sörben) .... 6.00 4. Mikroszkópos elővizsgálat . . 3.00 5. Fémek és kőzetek mikroszkópos vizsgálata, esetenként megegyezés alapján megállapítva. B) Mikológiai vizsgálatok.­­’Általános vizsgálatok­ Pengő 1. Csiraszám meghatározás . . . 6—10.00 2. Kitenyésztés, legalább .... 6.00 3. Tenyésztési vagy erjesztési kísér­let . . ........................3—10.00 Különleges vizsgálatok: 1. Víz vizsgálata egészségügyi, vagy ipari szempontból, legalább . . . 16.00 Pengő 2. Élelmiszerek, élvezeti cikkek, vagy, takarmányok vizsgálata romlott­ságra, legalább ..............................6.00 3. Konzervek vizsgálata sterilizálásra 10.00 4. Viz, tej, liszt, vagy egyéb anyag vizsgálata valamely specifikus, vagy rendellenes erjedési gombára, leg­alább ................................................16.00 5. Konzerváló-, fertőtlenítőszer hatá­sának vizsgálata legalább . . 20.00 Egyéb vizsgálatok.­ I. Az azokra fordítót idő arányában, egy­­munkanap , . . . . 30.00 C) % Fizikai, kémiai műveletek, meghatározások. 1. Refrakciós mérés (egyszerű) . . 3.00 Refrakciós mérés körülményesebb előkészítéssel . . . . . 5.00 2. Fajsúly meghatározás: a) areométerrel . . . . . 1.60 b) Mohr-Westphal mérleggel . . 2.40 c) piknométerrel ..... 4.00 3. Mérés: a) egyszerű mérés . . . . . 2­00 b) egyszerű mérés, mely előzetes elválasztást igényel .... 5.00 4. Titrálás. a) Titrálás, térfogati méréssel . . 2.00 b) Titrálás, súly szerinti méréssel 4­00 5. Desztillálás. a) egyszerű desztillálás .... 4.00 b) desztillálás vízgőzzel . . 7.00 c) desztillálás légritkított térben 10.00 d) frakcionált desztilláció: 1. egy alkatrész elválasztása . 5.00 2. minden további frakció egyen­ként ....... 2.00 6. a) Olvadás-, dermedés-, forrpont­meghatározás, egyenként . .. 400 b) Dermedéspont-meghatározás fé­meknél, legalább .... 30.00 7. Extrahálás. a) Soxhlet vagy Alleman szerint hosszabb előkészítés vagy elvá­lasztás­ nélkül...............................7.00 b) Ugyanaz körülményesebb elő­készítéssel ............................. 10.00 8. Polározás, kolorimetrikus megha­tározás hosszabb előkészítés nél­kül, egyenként...................................3.00 Ugyanaz körülményesebb előké­szítéssel (előzetes invertálás, stb.). 6.00 9. Elektromos vezetőképesség megha­tározás ....... 5.00 10. Szerves égetés (csak szén és hid­rogén) ........ 20.00 II. Kalorimetrikus meghatározás (tü­zelő-, tápanyagoknál nedvesség és hamu meghatározásával). .­­ . 24.00 12. Feltárás (egyszerű) királyvizzel, folysavval, egyenként . . . . 6.00 Feltárás (egyszerű) sósavval és ká­liumkloráttal . 6.00 Feltárás (egyszerű) szódával, ná­trium- és káliumkarbonáttal vagy salétromsavval, egyenként 6,00 Feltárás körülményesebb előké­szítéssel (poritás, alkoholizálás)] 10.00 13. Gázelemzés: egy alkotórész meg­határozása egyszerű elnyeletéssel 5,00 Egyes szám ára 4000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék