Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926. szeptember (60. évfolyam, 198-222. szám)

1926-09-01 / 198. szám értesítője

Budapest, 1926. 198. szám. #1:SR //»■ azer szopterm ír 1. Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. Pályázati hirdetmény. sz13/1926. szám. A magyar királlyá államvasutak Igazgatósága 80 vágóm vulkándiaj számítása irtot nyilvános pályázatot hirdet. Az aj­á­n­la­tok h­e­gykéts­őíbíl 1. évi szeptember hó 10. napjának déli 12 óráig beterjeszt­endők, a bánatpénz ped­ig az ajánlat benyújtásának határidejét meg­előző nap d­éli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vo­natkozó részletezett feltétel­ek, valamint a szükséges m­eannnyisé­get feltüntető ajánlati űrlapok a magyar királyi államvasutak anyag- és leltárbeszerz­ési G. I. osztályánál (Buda­pest, VI., Andrássy­ ut 75., ul. em. 50.) tekinthető meg, illetve vehetők át. Budapest, 1926. évi augusztus hó. *6790 Az igazgatóság. Árverések. Árverés. Pk. V. 320091/1926. szám. Az 1881. évi IX. t-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy d­r. Vető Miklós ügyvéd által képviselt Sehrsammter Mihály végrehaj­tató javára 416.000 korona, továbbá a csatlakozott dr. Mezey Pál ügyvéd álltal képviselt Pesti magyar kereskedelmi bank javára 3,200.000 korona, dir. Szűcs Károly ügyvéd­ által képviselt Mullner Gyula javára 860.000 korona, dr. Lenk Imre ügyvéd álltal képviselt Brimetz Ernő javára 1,000.000 korona, d­r. Rejtő Al­fréd ügyvéd álltal képviselt d­r. Gross­­Dezső és Társai javára 1,695.310 korona, dr. Kengyel Ernő ügyvéd ál­tal képviselt dr. Kengyel Ernő javára 160.000 korona, dr. Engel Simon ügyvéd által képviselt Magyar iMarszeráru­gyár Láng testvérek javára 21,000.000 ko­rona, dr. Fejér Leó ügyvéd által képviselt Tauszig testvérek javára 3,296.000 korona, dr. Koch Lajos ügyvéd álltal képviselt Fein és Heumiann javára 8,000.000 korona, dr. Perl Imre ügyvéd által képvi­selt dr. Perl Imre javára 21­00.000 koron és jár. ere­jéig a budapesti központi kör. járásbíróság 1926. évi Pk. V. 32029. szózan végzé­stével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1926. évi május hó 17. napján le- és feliálogt­alt 22.200.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti, központi kir. járásbíróság fenti számú végzéseivel az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szemvédőnek Bu­dapesten, VÉL kerület, Nefelejts­ utca 49. számú bán­ban, I. em. 10. ajtószámú lakásában leendő mezgajtá­­sár­a határidőül 1926. é­vi szeptember hó 1. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a hib­óilag le- és felülfoglalt bútorokat és tükrött, po­rrillán készletet, festményeket, ékszert, mérleget, kézismunkát, képet, fém likőrkészlet­et s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mie­llett, szükség esetén becs­áron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést a® 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is ellren­delem. Budapest, 1926. évi augusztus hó 12. napján. Havel Edie, kir. kir. végrehajtó. 21135 Árverés. Pk. XL 300393/1926. szám. Az 1881. évi LX t.-c. 102., ültetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Bálint László ügyvéd által képviselt Salczer Salamon és fia javára 2,000.000 korona, dr. Gerérd Sándor ügyvéd állttal kép­viselt Fisch­ Adolf javára 57,150.000 korona, dr. Mrodi Ernő ügyvéd által képviselt Villányi Pezsgőgyár és Borpince rt. javára 8,904.200 korona, dr. Erdész Dezső ügyvéd által képviselt Salgó testvérek rt. javára 25,311.300 korona és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi fenti számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőknél 1926. évi március hó 5-én és illetve április hó 1. napjain­te­ és felül foglalt 131.110.000 ko­ronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. Járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­­delh­ietvén, annak végrehajtásit szenvedőnek Budapes­ten, VII. kerü­ter, Rákóczi-út 72. számú házban, fél­emelet, a Pacsirta-mulató helyiségében és folytatva földszintem lévő üres vendéglői helyiségében leendő megtartására határidőül 1926. évi szeptember hó 2. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a birói­­lag te- és felülfoglalt bútorokat, berendezést, tükrö­ket, lámpákat, pamlagokat, evőeszközöket, edényt, tűzhelyet s egyéb ingóságokat a legtö­bbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén bec-sáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1926. évi augusztus hó 10. napján. Szabó Gábor, kiir. kir. végrehajtó. 21137 Árverés. Pk. XI. 328822/1926. szám. Az 1881. évi LX­L-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.­c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Sugár Ferenc ügyvéd által képviselt lovag Bakó Károly végrehaj­tató kérelmére és javára végrehajtást szenvedett eb­en 80 dollár tőrke és jár­ erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1926. évi fenti számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szem­védőnél 1926. évi. julus hó 9. napján te- és fe­lülfogl­ailt 42.200.000 koronára becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzéseivel az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, VI. kerület, Bulyovszky­ utca 38. szám háziban, I. emu 3. ajtószámú lakáséban leendő megtartására határidőül 1926. évi szeptember bő 3. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le- és felü­lfogla­lt bútorokat, zongorát, diminceusz tárcákat s egyéb ingóságokat a legtöbbet­­ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs-áron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést a­z 1908. évi XLI. t-c- 20. §-a értelmében ezek javára is elmenetelem. Budapest, 1926. é­vi augusztus bő 10. napján. Szabó Gábor, kir. kir. végrehajtó. 21143 Árverés. 863/1926. vh. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré­­teszi, hogy a bajai kir. járásbíró­ságnak 1926. évi 697. számú végzése következtében dr. Reiser Péter ügyvéd által képviselt Bajai árufor­galmi r.­t. javára végrehajtást szenvedők ellen 3.000.000 korona és járulékai erejéig 1926. évi junius hó 1. napján foganatosított kielégítési végrehajtás utján te- és felülfogla­lt és 16.373.000 koronára becsült , következő ingóságok, úgymint: butornemü, fűszer- és gyarmatáru stb. nyilvános árverésen el­ada­tnak. Mely árverésnek a mohácsi kir. járásbíróság 1925 évi Pk. 2378/2. számú végzése folytán 3.000.000 korona tőkekövetelés, ennek 1906. évi február hó 15. napjá­tól járó 9 százalékos kamatai, egyharmad­ százalék váltódíj és eddig összesen 620.050 koronában biróilag már megállapított költségek erejéig, Dunaszekcsőn, Flórián-utca 746. srszám alatt teendő megtartására 1926. évi szeptember hó 6. napjának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a® érintett ingóságok az 1881. évi LX­­.-c, 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség eset­én becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is te- és felülfo­glaltatták és azokra kiselélgitési jogot nyertek volna, ez­en árverés­­az 1881. évii LX. t.-c. 108. §-a értelmében ezek fiatyára is elrendeltetik. Mohács, 1906. évi augusztus hó 9. napján. Kanyó Béla, kir. kir. végrehajtó. 21166 Árverés. 584/1926. vh. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a mezőcsáti kir. járás­bíróságnak 1926. évi 519/3. számú végzése következté­ben dr. Lichtenstein Izidor miskolci ügyvéd á­ltal képviselt Fischlbein Izidor miskolci lakos javára 20407.000 korona követelés és járulékai erejéig 1926. évi május hó 13-én foganatosított kielégítési végre­hajtás útján felülfoglalt és 222000.000 koronára be­csült következő ingóságok, úgymint: gazdasági gé­pek, lovak, gépkocsi és egyebek nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a mezőcsáti kir. járásbíróság 1926. évi Pk. 1156. számú végzése folytán 20407.2­00 korona tőkekövetelés, ennek 1925. évi szeptember hó 30. nap­jától járó 18 százalékos kamatai és eddig összesen 2.990.970 koronában biróilag már megállapított költ­ségek erejéig, Gelejen, végrehajtást szenvedett laká­sán teendő megtartására 1926. évi szeptember hó 17. napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy­zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében, kész­pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfo­glaltattá­k és­­azokra kiielégitési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Mezőcsát, 1926. évi augusztus hó 22. napján. Ruttkay Kálmán, kir. kir. végrehajtó. 21177 Árverés. 410/1926. vh. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §­-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sziráki kir. járásbíró­ságnak 1926. évi Pk. 1­116/2. számú végzése következ­tében dr. Vajda Mór sziráki lakos javára 128.650.000 korona követelés és járulékai erejéig 1926. évi július hó 17-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 68,800.000 koronára becsült kö­vetkező ingóságok, úgymint: búza, rozs, szalma és takarmány nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a sziráki kir. járásbiróság 1922. évi Pk. 1116/3. számú végzése folytán 128,650.000 korona tőkekövetelés, ennek 1926. évi január hó 15. napjától járó 9 százalékos kamatai, egyhar­mad százalék váltó­­díj és edd­ig összesen 5.468.000­­-ban bíróilag már megállapított költségek erejéig Egyházasdeng­elen­­gen, esetleg folytatólag Palotáson leendő megtartá­sára 1926. évi szeptember hó 14. napjának délutáni 3 órája határidőül *•­ kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok a­z 1881. évi LX. t.-c, 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mel­lett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adtatni. Amennyiben az el­árverezendő ingóságokat mások is te- és felülfoglaltatták és azokra k­ielégi­­lésli jogot nyertek volna, ezen árverés az 1888 évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.­­Sztrák, 1926. évi augusztus hó 26. napján. Sándor Fe­renc, kir. kir. végrehajtó. 21484 Árverés. 392/1906. vh. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a lengyeltóti kir. járás­bíróságnak 1­925. évi Pk. 2624—8627/2. számú végzései, következtében dr. Vermes Dezső bal­atonboglári ügy­véd által képviselt Lukács Miklós balatonboglári lakos javára 28.000.000 korona tőke és járulékai ere­jéig 1926. évi január hó 13. napján foganatosított ki­elégítési végrehajtás útján lefoglalt és 96.000.000 ko­ronára becsült következő ingóságok, úgymint: egy szivógézmotor cséps­íjszekrénnyel, úgy egyéb gazda­sági felszerelések és állatok nyilvános árverésen el­adatnak. Mely árverésnek a tahi kir. járásbiróság 1926. évi Pk. 248/3. számú végzése folytán 1.427.000 korona hátralékos tőkekövetelés erejéig Kötcse községhez tartozó Meggyes pusztán leendő megtartására 1926. évi szeptember hó 4. napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Tab, 1926. évi augusztus hó 10. napján. Schmidt Károly, kir. kir. végrehajtó. 21223 • Árverés. Pk. XI. 308069/1926. szám. Az 1881. évi *LX. t.­e. 108., il­llébva az 1908. évi XLI. t­.­e. 20. §-a értelmében, közhírré teszem, hogy d­r. Fenyves Lipót álltal képviselt dr. Tibor Dezső, dr. Lebovits Sándor által képviselt Bemn Miksa 4,000.000 korona, 40,000,000 korona tőke és jár. erejéig a budapesti központi Mr. járási biró­ság 1906. évi fiemlti számú végzéseivel elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtásit szenvedőnél 1926. évi január hó 19. napján te- és fe­lülfoglalt 59.300.000 koronásra becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el nem­dieltietivén, annak végre­hajtást szemvédőnek Budapestien­, VII. kerület, Do­­brov­ uttca IC—18. számú házban, HI. emelet 29. ajtó­­számú lakásában l­e­en­d­ő megtartására határidősül 1926. évi szeptember hó 2. napijának­ délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le- és felülfoglalt búto­rokat, lakberendezést s egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsárd­­ alul i® el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégitési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1986. évi augusztus hó 8. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. 21147 Árverés. Pk. V.. 306608/19126. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hölgy dr. Mamusich Mihály ügyvéd álltal képviselt Orlik és Hegedűs vég­rehajtató javára 2,390.000 korona, továbbá a csatla­kozott dr. Komjády István ügyvéd álltal képviselt Kroh J. Jenő végrehajtató kérelmére és javára vég­rehajtást szenvedett il­en 11,700.000 korona tőke és járó­­erejéig a budapesti központi ki­r. járásbiróság 1926. évi Pk. V. 306328. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőnél 1926. évi február hó 15. napján le- és felülfo­g­­la­lt 31.000.000 koronára becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Buda­p­esten­, VIII. kerül­et, t Mői-ut 16. számú házban, III. em. 14. ajtószámu lakásában s nyomban folytatva V. kerület, Bank-utca 5. szám a­ teendő megtartására határidőül 1926. évi szeptember hó 6. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le- és felülfoglal­t bútorokat és zongorát, parcellán asztali diszórá­t, írógépeit s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség es­etén becsáron alul i® el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégíitési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1926. évi augusztus hó 17. napján­ Havel Ede, kir. kir. végrehajtó. 21449 Árverés. Pk. XI. 217041/1925. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XII t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Gellért Áron által képviselt Gyöngyösi Takarékpénztár Egyesültet, dr. Cs­ató Gyula álltal képviselt Hevesm­e­gyei Általá­nos Bank rt. 25.000.000 korona, dr. Morvay Béla ál­tal képviselt Mátra Bank rt. 20,000.000 korona, dr. Szabó Imre által ké­pviselt Buda­pesti takarék vásár­­pénztár 250,000.000 korona, 10,000.000 korona tőke és jár. erejéig a budapesti központi kir. jiálrásb­iróság 1985 .évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1905. Nu A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉDESÍTŐJE korona. Egyes szám ára 2400

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék