Budapesti Közlöny, 1926. október (60. évfolyam, 223-249. szám)

1926-10-01 / 223. szám

Budapest, 1926 223. szám. Péntek, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Szerkesztőség: Budapest, VI. kerület, Rózsa utca HL szám. — Telefon: Lipót 921—96. Kiadóhivatal: Budapest, Vi. kor« Rózsa utca 111. szám. — Telefon: Lipót 988—98. hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 3.000 K., minden lovából 10 vagy kevesebb szóért 2.000 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánérdetések: 1 hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2.009 f. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi ...........................16.000 K. Magánosoknak „ ............... 40.000 „ Hivatalos Értesítő havi....................60.000 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig 2.000 „ ....................további 8 old.­kint 2.000 „ A Hivatalos Értesítő ára számonként 2.400 ,, Az Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminiatz­terium által megállapított’ára alapján történik.— Az elszámolásra küldendő összeg 1926 január 1-től 200.000 korona. Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak........ 48.000 K Magánosoknak.•••.............. 120.000 „ HIVATALOS LAP. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a m. kir. központi statisztikai hivatal fogalmazási tisztviselőinek létszámába dr. temeskubini Sibelka-Perleberg Arthurt a X. fizetési osztály 3. fokozatába miniszteri segédfogalmazóvá nevezte ki. A m. kir. belügyminiszter Popovics Elemér kolozsvári születésű, róm. kath. vallásu, m. kir. honvéd akadémikus (Ludovika Akadémia) budapesti lakos kérelmére családi nevét az 1926. évi 157.635/Vm. számú határozatával „Bényi“ névre változtatta át. A m. kir. minisztériumnak 1926. évi 8.600/M. E. számú rendelete a nemzetgyűlési képviselőválasztók ideiglenes névjegyzéke ellen intézett felszólalások és észre­vételek elbírálására, valamint a felszólalásokra és észrevételekre hozott központi választmányi határozatok ellen a közigazgatási bírósághoz intézhető panaszok benyújtására megállapított határidőknek Budapest székesfőváros választó­kerületeire szorítkozó hatállyal történő meg­hosszabbítása tárgyában. A nemzetgyűlés tagjainak választásáról szóló 2­ 200/1922. M. E. számú kormányrendelet 40. §-ában az ideiglenes képviselőválasztói név­jegyzékek ellen intézett felszólalások és észre­vételek elbírálására megállapított ha­táridő ezúttal kivételesen folyó évi október hó 31-ig hosszabbíttatik meg, amely időpontig a hozott határozatok azonnali kézbesítése iránt is intéz­kedni kell. A panaszoknak a közigazgatási bírósághoz való felterjesztésére megállapított határidő pedig a fentiek figyelembevételével november hó 15-ig hosszabbittatik meg. A 2.200/1922. M. E. számú kormányren­delet 43. §-ában megállapított határidőt a jelen kormányrendelet nem érinti. Budapest, 1926. évi szeptember hó 30-án. Gróf Bethlen István s. k., m. kir. miniszterelnök. A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 52.045/1926. számú rendelete a munkaügyi bírósághoz ülnökök kijelölésére jogosított egyesületek és testületek jegyzékének helyesbítése tárgyában. A m. kir. belügyminiszter úrtól vett értesülés szerint az „aranyművesek szakegylete“, a „kályhás, fazekas munkások és rokonszakmák szakegyesülete“, a „magyarországi hírlapter­jesztő munkások egyesülete“, a „pénzintézetek és magánvállalatok alkalmazottainak országos szövetsége“ és a „téglagyári munkások és munkásnők szakegylete“ nem működik és jóváhagyott alapszabályokkal sem rendelkezik. Ennélfogva az említett egyesületeket a Munka­ügyi Bírósághoz ülnökök kijelölésére jogosított egyesületek és testületek jegyzékéből, amely jegyzék a munkaügyi bíráskodásról szóló 9.180/1020. M. E. számú rendelet melléklete­­képen adatott ki, ezennel törlöm. Jelen rendeletem kihirdetése napján lép életbe. Budapest, 1926. évi szeptember hó 23-án. A miniszter helyett: Wimmersperg s. k., államtitkár. A m. kir. pénzügyminiszter 132.236/1926. számú rendelet« az 1916. évi október hó 1-ei kerettel kibocsátott 5V2°/6-os törlesztéses kölcsön (V. hadikölcsön) kötvényekhez tartozó 1926. évi október 1-én esedékes szelvények beváltása tárgyában. Az 1924. évi junius­ 28-án kiadott s a Buda­pesti Közlöny 1924. évi julius hó 1-én meg­jelent számában közzétett 102.000. számú pénz­ügyminiszteri rendelet 6. §-a értelmében a magyar államadóssági címleteknek ugyanazon költségvetési évben esedékessé váló két félévi szelvénye az első szelvény esedékessége alkal­mával egyszerre váltandó be, tehát 1926. évi október 1-én az 1926 október 1-ei és 1927 április 1-ei szelvények egyszerre lennének be­­váltandók. Minthogy az 1916. évi október 1-ei kerettel kibocsátott 572°/6-os törlesztéses kölcsön (V. hadikölcsön) kötvényekhez kiadott szelvény­iveken az 1926. évi október 1-ei szelvény az utolsó szelvény és új szelvényivek a szóban­­forgó címletekhez még nem adattak ki, az 1916. évi október 1-én kibocsátott SVW6-os törlesztéses kölcsön (V. hadikölcsön) köt­vényekhez tartozó 1926. évi október hó 1-én esedékes szelvények az 1927. évi áprlis 1-én esedékes szelvények hiányában, célszerűségi szempontból, a szelvényeken irt érték kétszeres összegében váltandók be. Budapest, 1926. évi szeptember hó 29-én. A miniszter rendeletéből: Dr. Zsigmondy s. k. miniszteri tanácsos. A m. kir. belügyminiszter Pest-Pilis-Solt- Kiskun vármegyébe kebelezett Pálmonostora és Pétermonostora községek egyesítését elren­delte. Az egyesült község jellege: nagyközség. Ideiglenes neve: Pálmonostora. (63.597/1926. B. M. szám.) 133-mal növekedett s a fennálló csekkszámlák száma e hó végén 54.680 volt A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor­galma a két üzletágban 1.460.727 tétel s 14.366.282.286.029 korona, összes betéteinek állománya pedig a hó végén 2.367.604.911.622 korona 96 fillér volt. Az értékpapir-üzletágban 1926. évi augusztus hó végéig kiállíttatott 271.487 járadékköny­vecske, forgalomban volt e hó végén 92.553 darab. Az intézet értékpapirállománya külön­féle értékpapírokban és záloglevelekben 1926. évi augusztus hó végén 168.909.365.538 korona névértéket tett ki. A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti forgalma volt e hóban 91.011 darab új zálog­­felvétel 18.001.500.000 korona kölcsönnel és 91.154 darab zálogkiváltás 16.489.360.000 korona kölcsönvisszafizetéssel. A zálogálladék 1926. évi augusztus hó végén 498.901 darab volt, a zálogkölcsöntőke álla­­déka 106.777.490.496 koronát tett ki. Az árverési osztály (csarnok) forgalmában önkéntes árverésre 2643 darab, kényszerárve­résre pedig 6062 darab különféle zálogtárgy került. Eladatott összesen 6895 darab, a befolyt vételár 1.295.251.200 korona volt. Budapest, 1926. évi szeptember hó 27-én. M. kir. postatakarékpénztár. A m. kir. postatakarékpénztár 1926. évi augusztus havi forgalma. A takarék üzletben a betétek összege 13.012.935.663 koronával haladta túl a vissza­fizetések összegét. A betétek állománya ezzel 1926. évi augusztus hó végén 148.829.096.193 korona 51 fillért tett ki. Az állami és önkor­mányzati takarékbetétek álladéka a fenti ál­lo­dákban 47.966.204.840 koronával szerepel. A betevők száma e hóban 1860-nal gyarapodott s összes számuk e hó végén 1.254.123 volt. A csekk- és clearingüzletben a betétek ösz­­szege 246.371.442.154 koronával múlta felül a visszafizetések összegét. A csekkbetétek állománya ezzel 1926. évi augusztus hó végén 2.218.775.815.429 korona 45 fülért tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 7216/1926. évi. szám. Hirdetmény. A m. kir. pénzügyminiszter 132.227/1926. IL a. számú rendeletével 1926. évi október hó 1-étől kezdődő hatállyal a m. kir. posta­takarékpénztár takarék-üzletágában a) a takarékbetétek után fizetendő törzs­­kamatlábat 6%-ban, b) a különleges kamatozású betétek kamat­lábát pedig 61/20/6-ban állapította meg. Budapest, 1926. évi szeptember hó 30-án. M. kir. postatakarékpénztár. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1926. évi 68.189. VII. számú rendelete a pápai m. kir. állami gazdasági tanitó­képző-intézetbe való felvételek ügyében. (Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek és tan­­felügyelőségi kirendeltségnek. Felhívom kir. Tanfelügyelő Urat, hogy je­len rendeletemmel a „Budapesti Közlönyé­ben, „Hivatalos Közlönyében, „Néptanítók Lapjáéban és a „Gazdasági Népiskoláéban a pápai m. kir. gazdasági tanítóképző-inté­zetbe való felvételre közzétett pályázati hir­detés alapján beérkező kérvényeket a felvé­telre vonatkozó javaslataikkal együtt folyó évi október hó 17-ig a vallás- és közoktatás­­ügyi minisztérium VII. ügyosztálya címére adja postára. Amennyiben kérvény nem érkezik be, a jelzett időpontig tegyen kir. Tanfelügyelő Úr nemleges jelentést. Egyes szám ára 2000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék