Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926. október (60. évfolyam, 223-249. szám)

1926-10-01 / 223. szám értesítője

Budapest, 1926. 223. szám. Péntek, október 1­­7 .& A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESITOI Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. 1926. Pk. VI. 307638. szám. Dr. Rott Pál budapesti ügyvéd által képviselt Schillinger­ Gyula, valamint dr. Benkő Gyula budapesti ügyvéd által képviselt Grill-féle könyvkereskedés javára 15.000.000 és 1.406.250 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi junius hó 7. napján le és felülfoglalt és 43.000.000 koronára be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbi­­róság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a budapesti központi kir. járásbiróság épü­letében, Budapesten, V. kerület, Markó­ utca 25., I. emelet 252. szám alatt, folytatva V. kerület, Mérleg­utca 2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi október hó 4. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, ruhák, drágaságok, 2 hárfa s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi szeptember hó­­­napján. Sinkó Adorján, kir. bíró­sági végrehajtó. 23613 Árverés. Pk. VI. 335273/1926. dzám. Dr. Kelti József budapesti ügyvéd által képviselt Pogány Miklós javára 1.000.000 korona követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1926. évi "fenti szám­a végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi augusztus hó 19-én felülfoglalt és 20.000.000 + 11,200.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi­ Sít. járásbiróság fenti számra végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §­-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szer­zett más foglaltatok javára is a végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, VII. kerület, Rózsa­ utca 25. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi október hó II. napjának délutáni 1 órája tűze­tik ki,amikor a biróilag lefoglalt vasprést, vasfúró­­gépet, satut és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek ikészpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adatni. Budapest, 1926. évi szeptember hó 24. napján. Schweitzer Brúnó, bír. végrehajtó. 23614 Árverés. Pk. VII. 331469/1926. szám. Dr. Rotten­­stein Andor ügyvéd élital képviselt Rabi János ja­véra 920.000 korona s jár. erejéig, dr. Fischhof Ernő ügyvéd által képviselt Szentpély János javára 3119.000 korona s jár. erejéig, dr. Kutasa Elemér ügyvéd által képviselt Unió vili.­rt javára 1.600.000 korona s jár. erejéig, dr. Magyar Imre ügyvéd ja­vára 1.500.000 korona s jár. erejéig, dr. Feigner Ká­roly ügyvéd által képviselt Budapesti kisip. hitel­­szöv. javára 25,000.000 korona s jár. erejéig, dr. Vajda Ernő ügyvéd által képviselt Schlesinger La­jos javára 5,000.000 korona s jár. erejéig, dr. Fábián István ügyvéd által képviselt Mechiler Rezső ja­vára 10.000.000 korona s jár. erejéig, dr. Ráth-Végh István ügyvéd által képviselt dr. Balogh József ja­vára 1.254.182 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi 108620. szám­a végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást­­szenvedőtől 1926. évi július hó 2­7. napján lefoglalt 26.500.000 koronára be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a. alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő pinceműhelyében Budapesten, VI., Szondy-u. 19. szám a. és folytatva VL, Szonoly-u. 42/b. szám és VI., Podmaniczky-u. 45. szám alatti üzletben leendő megtartására határ­időül 1926. évi október hó 1. napjának délutáni fél órája tűzetik ", amikor a biróilag lefoglalt bútoro­kat, gépeket, tűzhelyeket, írógépet s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Buda­pest, 1926. évi szeptember hó 5. napján. Dobrev Ede, kir. bír. végrehajtó. 23­15 Árverés. Pk. XI. 232722/1925. szám. Dr. Führer Imre újpesti ügyvéd által képviselt Márkus Sándor javára 1.700.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi Mr. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi február hó 5-én lefoglalt 18.000.000 koronára becsült Ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. törvénycikk 20.­­ §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI., Reiter Ferenc­ utca 29. szám alatt lendő meg­tartására határidőül 1926. évi október hó 1. napjá­nak délutánt 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt légszivatt­yaöntvényt, kemencét és egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Buda­pest, 1926. évi szeptember hó 10.napja. Terray Béla, kir. hír. végrehajtó. 23616 Árverés. 1946/1926. fik. szám. Gergely Józsefné szü­letett Dávid Rozália puszt­am­agyaródi l­akosnak La­katos János és Lakatos József pusztamargyarródi lakosok ellen a tulajdonközösség megszüntetése iránt indított ügyében a­ telekkönyvi hatóság­ra árverést a nagykanizsai kir. törvényszéknek Pf. 1020/1921. tm. végzésében foglalt jogerős bárói végzése allapján a lebenyei­ kir. járásbíróság terültetein fekvő és a puszta­­magyaródi 486. számú telekjegyzőkönyvben A+1.. sorszámú, 118. srszámú és Gergely Józsefné született Dávid Rozália, Lakatos János és Lakatos József pusztamagyaródi lakosok nevén álló ingatlanból a a 118. hírszámú elárverezendő részre 810.000 korona kikiáltási­ árban éltrendjelte. Az árverést 1926. évi október hó 23. napján dél­előtt 11 órakor Pusztam­agyaród községházánál fog­ják megtart­ani­. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási árnál alacsonyabb áron alul eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-e. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. t.c. 2. §-a.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köte­les nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Letenye, 1926. évi Ilulliai hó 31. napján. A telisenyei kir. járásibirósáig, minit telkkönyvi hatóság. 23665 Árverés. 1713/1926. vk. szám. Németh Vakítón és Mi­hály hengermalma cég végrehajtatának özv. Ziael­­benger Feren­cné született Gerdenite Anna végrehaj­tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyeiben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási kéretem ■ követ­keztében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §m­ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 32 millió korona tőkekövetelés, ennek 1925. évi április hó 21. napjától­ járó 10% kamata, 1.668.000 koronában eddig r­egáli lapázott per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal­ megállapított 1,000.000 korona költség, valamint a c­sa­tlakozot­taknak kimondot­t Koppy Mihálly 2,440.000 korona és Weisz Ignác 12,800.000 korona tőkekövetelése és járulékai behaj­tása végett a magyaró­vári kir. járásbiróság terüle­tén levő, Bezenye községben fekvő és a bezenyei 37. számú betétben A. L 1—5. sorszám, 270., 278., 660., 926., 1939. lrszámok alatt (ház 139. szám­ú udvarral és kerttel a Beltelekben, szántó és erdő a Káposztás­­földek-dülőben, szán­tó a Zsellérlegelőföldek-dülőben.) foglalt, vérehaj­tást szennnedett, nevén irt jószágtestre 36.000. 000 korona kikiáltási vételárban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Bezenye községházánál megtartására, 1926. évi december hó 38. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki határnapul éte az árverési feltételeket az 1881. évi LX. t.-c. 150. §-a ■alapján a következőkben­ állapítja meg: „ Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX­­.-c. 147., 150., 170. §-ai, 1908. évi XL. t.-c. 21. §-a.) 3. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezett­ségének eleget nem tesz, ígérete figyelmen kivül ma­rad és az árverésben, amelyet haladéktalanul foly­tatni kell, rész­t nem vehet. Magyaróvár, 1926. évi junius hó 7. napján. A magyaróvári kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. 23666 Árverés. 2373/1928. tk. szám. A Tolnamegyei Taka­rék és Hitelbank r.-t. végrehajt­atónak Somogyi Imre és neje Somogyi Erzsébet végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést, 27500.000 korona tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a paksi kir. járásbiróság területén levő, Paks községben fekvő és a gerjienji 1617. számú telekkönyvi betétben IV. I. 1—2. sorszámú, 3225. és 3228. srszámú, P. II/1. népsorszámu ház, udvar, kert, szántó ingatlanokra 65.000. 000 korona kikiáltási árban elrendelte. _ Az árverést 1926. évi december hó 4. napján dél­előtt 10 órakor Ger­jen községházánál fogják meg­tartani. . . Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi, LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttn­ek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX­­.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. t.-c. 21. §-a.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni. (1908:XLI. t.-c. 25. §.)• Paks, 1926. évi augusztus hó 2. napján. A patai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatósá­g. 23668 Árverés. Pk. IX. 246670., 328402/1925., Pk. IX 322029., 320327., 326380., 327496., 32­7790., 329005­ 1926. sz. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illet­ve az 1908. évi XII­­.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Csillag Aladár ügyvéd által képviselt Kuhn Mihály javára 230.000.000 korona, dr. Weinberger Elemér ügyvéd által képviselt Sc­hwancz Rudolf és társa, Olaj és zsiradék vegyiipar r.-t. javára 8,238.519 kor., dr. Somló Lipót ügyvéd által képviselt Nyakkendő­­ipar Fischer testvérek javára 8,000.000 korona, dr. Morvai Béla ügyvéd által f­épv. Hofherr-Schranitz- Clayton-Schuttleworth r.-t. javára 1,478.000 korona,, dr. Jakobi Béla ügyvéd által képviselt Rich. Klinger javára 1.446.100 korona, dr. Somló Gyula ügyvéd által képviselt Magyar forgalmi bank r.­t. javára 1.000. 000,k­orona, dr. Meller Mór ügyvéd által kép­viselt Szívós Ottó javára 361.697 korona, dr. Párezer Tivadar ügyvéd által képviselt Magyar acetylen lámpagyár r.-.t. javára 1,183.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi ferr. járásbiró­ság 1925—6. évi fenti szám­a végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1925-6. évi XII/14., V/39., VI/06., VH/1., VII/3., VII/10., VII/12. és VII/0L napjain le- és felülfoglalt 264.400.000 koronára becsült ingóságokra, a budapesti központi kir. járásbiróság fenti szám­a végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő­nek üzletében, Budapesten, T. kerület, Honvéd­ utca 38., folytatva VII. kerület, Murányi­ utca 4. szám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi október hó 4. napjának déli 12 óráját tűzöm ki, amikor a binói­­lag te- és felülfoglal­t bútorokat, Tízázsnekrény­t, írógépet, üzleti berendezést, szerszámmártikat és más ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron áld is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1926. évi szeptember hó 8-án. Terray Béla, ter. bev. végrehajtó. 23683 Árverés. Pk. 730/1926. szám. Dr. Gál Endre buda­pesti ügyvéd által képviselt Havas Ármin buda­pesti lakos végrehajtató javára végrehajtást szen­vedő elleni ügyében a budapesti központi kir. já­rásbíróságnak 1926. évi 103693/2. számú végzése foly­tán foganatosított végrehajtás alkalmával birói zár alá helyezett és 24.000.000 koronára becsült ökrök s egyéb ingóságokat 8,780.000 kor. tőke, ennek 1925. évi szeptember hó 21. napjától járó 18 százalék köte­les kamatai és eddig összesen 2.049.087 korona meg­állapított költségek, nemkülönben a végrehajtási novella 20. §-a értelmében mindazon korábbi és fe­­lülfoglaltatók követelése kielégítése erejéig is, kik a mai napig zálogjogot nyertek, az árverést elrende­lem. Az árverés határnapját 1926. évi október hó 11. napjának délutáni­ 1 órájára az adós lakására kitű­zöm, amikor a bíróilag lefoglalt ingókat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is eladom. A végrehajtási törvény 111. §-a értelmében felhí­vom mindazokat, kik az elárverezendő ingók vétel­árából a végrehajtató követelését megelőző kielégí­téshez jogot tartanak, amennyiben az a jelen vég­rehajtási iratokból ki nem tűnnék, hogy elsőbbségi igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. A jelen árverési hirdetmény törvényes közzétételi határideje a bíróságnál történt kifüggesztés utáni naptól számittatik. Tata, 1926. évi szeptember hó 18. napján. Denkler Boldizsár, kir. bírósági végre­hajtó. 23653 Árverés. 496/1926. végreh. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a tabi királyi járásbí­róságnak 1926. évi P. 738/3. számú végzése következ­tében dr. Bernáth Jenő tabi ügyvéd által képviselt Decos Gabonakereskedelmi Rt. javára 8.250.000 ko­rona s járulékai erejéig 1926. évi április hó 30. nap­ján foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 26.500.000 koronára becsült követ­kező ingóságok, úgymint egy darab Ganz-féle hen­­gerszék, egy pár malomkő, egy triör, egy henger­szita, egy daratisztító és egy tizedesmérleg nyilvá­nos árverésen eladatnak. Mely árverésnek a tabi kir. járásbiróság 1926. évi Pk. 1593/2. számú végzése folytán 8.250.000 korona tő- Egyes szám ára 2400 korona*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék