Budapesti Közlöny, 1926. november (60. évfolyam, 250-273. szám)

1926-11-03 / 250. szám

Budapest, 1926 Szerda, november 3 250. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest. VL Kerület, Rózsa utca 111. szám. — Telefon: Lipót 921—96. kiadóhivatal. Budapest. VI. ker., Rózsa utca 111. szám. — Telefon: Lipót 901—OS thivatalos hirdetések: az első 10 szóért 3.000 K., minden további 10 vagy kevesebb szóért 2.000 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtahályog és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be.­­S­agánérdetések: 1 hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2.000 K. Liofizetési árak 112 Országos törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül Hatóságoknak Havi ......................... 16.000 K Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének Magánosoknak „ ...........................40.000 „ fenntartásával: Hivatalos Értesítő havi................60.000 „ Negyedévre" ügyes szám ára 8 old. terjedelemig 2.000 A ...........................további 8 old.­kint 2.000 „ Hatóságoknak................................ 48.000 a A Hivatalos Értesítő ára számon­ként 2.400 „ Magánosoknak........................ 120.000 . A.7 ,4()rszil.gos Törvény tálára az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belü­gyminisz­­terium által megállapított ára alapján történte.A­­z elszámolásra küldendő összeg i­26 január 1-től 2100.000 korona. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére dr. komáromi Térfy Gyula királyi kúriai tanácselnöknek, a magyar királyi igazságügyminisztérium törvényelőkészítő osz­tálya főnökének különleges érdemeire tekin­tettel kivételképen a királyi itélőbirák és királyi ügyészek részére megállapított VI. Fizetési csoport jellegét adományozom. Az erről szóló kéziratomat idezárom. Kelt Kenderesen, 1926. évi november hó 1. napján. _ Horthy s. k. Dr. Pesthy Pál s. k. Kedves dr. Térfy! A magyar királyi igaz­­ságügyminiszter előterjesztésére Önnek a tör­­vényelőkészítés, továbbá az igazságügyi köz­­szolgálat terén önfeláldozó buzgalommal telje­sített rendkívül értékes szolgálatai elismeré­séül a királyi ítélőbírák és királyi ügyészek részére megállapított VI. fizetési csoport jelle­gét adományozom. Kelt Kenderesen, 1926. évi november hó 1. napján. Horthy s. k. Dr. Pesthy Pál s. k. A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére Hamza Gézának, a szegedi királyi Ítélőtábla elnökének és dr. Félix Antal­nak, a pécsi királyi Ítélőtábla elnökének a királyi itélőbirák és királyi ügyészek részére megállapított VI. fizetési csoport jellegét ado­mányozom. Az erről szóló kézirataimat ide­zárom. Kelt Kenderesen, 1926. évi november hó 1. napján. Horthy s. k. Dr. Pesthy Pál s. k. Kedves Hamza! A magyar királyi igazság­ügyminiszter előterjesztésére Önnek az igazság­szolgáltatás terén fáradhatatlan buzgalommal teljesített kiváló szolgálatai elismeréséül a királyi itélőbirák és királyi ügyészek részére megállapított VI. fizetési csoport jellegét ado­mányozom. Kelt Kenderesen, 1926. évi november hó 1. napján. Horthy s. k. Dr. Pesthy Pál s. k. Kedves dr. Félix! A magyar királyi igazság­ügyminiszter előterjesztésére Önnek az igazság­szolgáltatás terén fáradhatatlan buzgalommal teljesített kiváló szolgálatai elismeréséül a királyi itélőbirák és királyi ügyészek részére megállapított VI. fizetési csoport jellegét ado­mányozom. Kelt Kenderesen, 1926. évi november hó­si napján. Horthy s. k. • Dr. Pesthy Pál s. k. A magyar királyi igazságügy miniszter előter­jesztésére dr. Degré Miklóst, a budapesti királyi ítélőtábla alelnökét a budapesti királyi Ítélőtábla elnökévé kinevezem. Kelt Kenderesen, 1926. évi november hó 1. napján. Horthy s. k. Dr. Pesthy Pál s. k. A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére dr. Bakó József budapesti királyi ítélőtáblái tanácselnököt a budapesti királyi ítélőtábla alelnökévé, dr. Töreky Gézát, a budapesti királyi büntető törvényszék másod­elnökét pedig a budapesti királyi büntető tör­vényszék elnökévé kinevezem. Kelt Kenderesen, 1926. évi november hó 1. napján. Horthy s. k. Dr. Pesthy Pál s. k. A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére dr. Kemény Gyula kúriai bírói címmel és jelleggel felruházott budapesti királyi büntető törvényszéki tanácselnököt a budapesti királyi büntető törvényszék másodelnökévé, dr. Sebestyén Imre, Vojtkó Miksa és dr. Csepey Dénes kúriai bírói címmel felruházott budapesti királyi ítélőtáblás bírákat, továbbá dr. Kramplin Ernő munkásbiztositási felső­­birósági tanácselnöki címmel felruházott mun­kásbiztositási felsőbirót a királyi Kúriához birákká kinevezem. Kelt Kenderesen, 1926. évi november hó 1. napján. i Horthy s. k. Dr. Pesthy Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Révész István pápai prelátus, kecs­keméti római katholikus prépost-plébánosnak a tanyai iskolák létesítése körül szerzett kiváló érdemei elismeréséül a II. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Kecskeméten, 1926. évi október hó 4. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Somogy­ Szilveszternek, Szeged szabad királyi város polgármesterének ,a sze­gedi Ferencz József tudományegyetem fejlesz­tése körül szerzett kiváló érdemei elismeré­ssül a II. osztályú Magyar Érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Szegeden, 1926. évi október hó 4. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen, István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Korb K­óra építőművésznek, a királyi József műegyetem tiszteletbeli nyilvános ren­des tanárának az egyetemek s különösen a debreceni Tisza István tudományegyetem orvos­kari telepének építése körül szerzett kiváló érdemei elismeréséül a II. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Debrecenben, 1926. évi október hó 17. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátá­sával megbízott magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére meg­engedem, hogy dr. Kele József szolnoki ügy­védnek, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye nyu­galmazott tiszti főügyészének a tűzoltás terén négy évtizedet meghaladó időn át kifejtett buzgó működéséért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1926. évi október hó 21. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátá­sával megbizott magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére meg­engedem, hogy Kristóffy János községi állat­orvosnak fél évszázadon át kifejtett buzgó működéséért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1926. évi október hó 21. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátá­sával megbizott magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére gróf Bende Károly svéd királyi istállómesternek a szibériai magyar hadifoglyok önzetlen védelme és gyámolítása által szerzett érdemei elismeré­seid a Magyar Vörös Kereszt Érdemkeresztjét adományozom. Kelt Budapesten, 1926. évi október hó 19. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátá­sával megbízott magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére az alább felsoroltaknak a hollandi magyar gyermek­­üdültetési akció, illetve a Magyarország érde­kében kifejtett jótékony tevékenységük által szerzett érdemeik elismeréséül adományozom a magyar vörös kereszt érdemérmét dr. de Graaf M. orvos, dr. Loth L. E. orvos, dr. jur. Michielsen L. J. P. a Rijkspaspoortenkantoor osztályfőnöke, Heg R. G. M. A. vasúti felügyelő, Van Dillen J. C. magánzó, Dorresteynné Egyes szám­ára 2000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék