Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926. november (60. évfolyam, 250-273. szám)

1926-11-03 / 250. szám értesítője

Budapest, 1926 szám. Szerda, november 3■ Hivatalos hirdetmények. Árverések. árverés. Prfe. VI. 326708/1926. szám. Dr. Somló Sáni-­­dór ügyvéd által képviselt Radmnai és dr. Vajkai ja­vára háttér. 600.000 korona követelés és járulékai ere­jéig’ » budapesti központi klrk­. járásbíróság 1926., évi fenti számú végzésével elrendelt IkMétgü­tési végreh­aj« 1.3. folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi junius hó 30 napján lefoglalt és 20.050.000 koronás» becsült ingóságokra a budapesti központi kiír. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés­ek rendelttetvén, an­nak az 1908. évi SI£ t.-c. 20. §-ja alapján tenítimt­, vialaanuimit zálogjogot szerzett más foglaltaitok javára ■la a végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, VII. kerület, Csengery­ utca 7. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi november hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróii­lag lefoglalt üzleti berendezés, jégszekrény, mérleg, 60 kg. marha-, 50 kg. borjúhús s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron­kál is el fogom adni. Budapest, 1926. év­i október hó 12. napján. Gombos Ernő, kir. bírósági végrehajtó. 26783 árverés. Pk. XI. 232521. és 235125.­1925. szám. Dr. Bistitz Endre ügyvéd által képviselt d­r. Gara István, dr. Gergely Oszkár ügy­véd által képviselt Müller éss Fehér, dr. Vécsey Béla ügyvéd által teépr. Schwarcz Miksa és Tea, dr. Schwarcz Pál ügyvéd által képvi­selt Általános Vas, Olaj és Műszaki Rt., dr. Erdész Dezső ügyvéd által képviselt Spitz Hermann és több végrehajtatok javára a budapest központi kir. járás-­ biróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi szeptember hó 17. és 1926. évii április hó 28. nap­ján felülfoglalt és 34.610.000 koronára becsült ingó­ságokra s a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számu végzésével az árve­rés elrendeltetvén,­­ annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, vail®­­mimt zálogjogot szerzett más foglaltaitok javára éls a végrehajtást szenvedőnek Budapesten, VI. kerület, Saalbolos­ utca 1/a. alatti pincehelyiségben leendő megtartására határidőül 1926. évi, november, hó. 4. na­pjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor ..a-akr­rónilag. lefoglalt. 7 lóerős motor, kis fúrógép, talány­-1 -misszió és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetileg­­becsáron alul ás. el fogom­­adni. Budapest, 1926. évi szeptember hó 27. napjain. Bárthor József, kiír. bírósági végrehajtó. 26766 árverés. 1926. Bk. IX. ,320810. szám. DivSuták,Ist­ván­ ügyvéd által képviselt Tömpe­ Károly javára ,4.137.120 korona követelés és járulékai erejéig, a bu­­­da­pesti központi kir. járásbiróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési­­ végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1926. évi május hó 20. napján lefoglalt, 109.350.000 koronára becsült in­góságokra a budapesti központi kir. ■ járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XII­­.-c. 20. §-a. alapján fentirt. ,valamint zálogjogot szerzett más foglalta­tók javára is a­ végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, Vill., József­ u. 57. szám, III. em. 7. ajtószálor alatt leendő megtartására határidőül .1926. évi november hó 5. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a­ biróilag lefoglalt ho­torokat, zongorát,, szőnyege­ket, képeiket, festményeket s egyéb­­ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében., esetleg becs-áron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi október hó 1. napján. Páll Lajos,, kir., bír. végre­hajtó. 26768 árverés. 1926. Pk. VL 334225. szám. Dr. Fischer Andor budapesti ügyvéd által képviselt Rodán.­Fa­áré- és Csiillárgyár rt. javára. 301.700 korona köve­telés, és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi augusztus hó 14. napján lefoglalt 80.500.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenttint, valamint, zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő laká­sán Budapesten,­ VII., Her­nád-utca 40. szám, IV. em. 48. ajkólmm alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi november hó 3. napjának délutáni 4 órájá­­tűzetik ki, amikor a bíróit­a­g lefoglalt bútorokat, szőnyegeket, könyvszekrényt, könyveket, zongorát s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el’ fogom adni. Budapest, 1926. évi október hó 4. napján. Talán Árpád, kir. hír. végrehajtó. ’ 26771 árverés. 1926. Pk. VI. 307137. szám. D. Nagy László által képviselt Elektrolux társ. javára 3.(1-1 7.01)0 ko­rona, dr Vermes Károly által képviselt­ Salzer­ Mór és neje javára 1,150.000 korona, d­r. Miklós Gyula által képviselt Joel Adolf és fiai javára 850.000­­ko­rona, dr. Kraus® Béla által képviselt E­nyedi Junan javára 5.000.000 korona, dr. Mandel Elemér által­ kép­viselt Adria Mat. tár®, javára 600.000 korona s­­ár erejéig a budapesti központi kár. járásbíróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégetési­ vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi február hó 19. napján lefoglalt 125.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. Já­rásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI.­ t.-c. 20. §-a alap­ján fentiét, valamint zálogjogot szerzett más fog­laltatok javára is a végrehajtóst szenvedőnél Buda­­pese­n, V., Mérleg­ utca 2. szám a­latt leendő megtar­tására határidőül 1926. évi november hó 8. napjá­nak délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a birói­ág lefoglalt bútorokat, zongoráit, poharakat, díszeket s egyéb ingóságokat a legtöbbet­ ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi október hó 2. napján. Schweitzer Brúnó, kir. kir végrehajtó. 26772 árverés. 21508/1926. szám. Braun Ádá­m és neje szü­letett Malavcsik Margit végrehajt­atónak Bedő Pál és neje született Dénes Róza végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási­ ügyében- -a W­ekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 45.000.000 kor­ona tőkekövetelés és járulé­kjai behajtása végett a buda­pesti központi kir. járásbiróság területén levő, Bu­dapesten fekvő és a Budapest székesfőváros pesti ré­szének 6863. számú telekkönyvi betétében 6804. brsz. alatt felvett és­­a VIII. kerület (Józsefváros) Hu­nyadi­ utca 7. szám alatt fekvő házból és udvarból­ álló, 155 négyszögül terjedelmű. Bodó Pál és neje tulajdonául bejegyzett ingatlanra 7776, azaz hétezer­­hét­százhetvenhat aranykorona kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1926. évi­­december hó 1. napján dél­után 3 órakor­­a budapesti központi kir.­járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság , hivatalos helyiségében­ (Markó­ utca 25. szám 25. ajtószám) fogják megtar­tani. - Az árverés alá kerülő ingatlan a­ kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron el nem adható.­­- Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. -t.-c. 42. §-á­ban meghatározott árfolyammal szá­­miitott óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlege® bírói letétbe helyezéséről kiállított ■ letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni.­­(1881. évi LX­­.-c. 147., 150., 170. §-ai, ISIV.­­évi XLI­­.-c. 21. §-a.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megáll­apitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni. (1908:XLI. t.-c. 25. §.)­­Budapest..­. 1926. évi augusztus hói 18.. n­apján. A bu­dapesti központi’ kir. járásbiróság. mint telekkönyvi •Mbáfeág. 26747 1......'■■■ ■■■—..» ......... . . ............................... . - árverés. 2057/1926.­ tk. szám.­Sziklai Vilmos végre­­hajtatónak Rendőrik Mihály végrehajtást szenvedő ellen indított ’ végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság ’ a ■ végrehajtató kérelme következtében az 1881. évii LX.-t.-c. 176. és 185..m ai értelmeiben elren­deli­­az uja­bb árverést 111.000.000 korona tőkekövete­lés, • 1,420.000 koronában • eddig megállapított végze­­­tért és kérvényért ezúttal m­­egálla­pított­ 400.000 ko­rona, költség, valamint, a csatlakozot­tnak kimondott vitéz Doroghy Sámuelné .született Gottpreis Margit 4000 dollár, Schlick-Nicholson 119.764 kg. búza, Zsó­fia malom 82,636.225 korona, Bienenstock Sándor 84,000.000 korona, Adler Arnold 20,000.000 korona, ifj. Reich Jenő 1,5­10,000 korona, özv. dr. Murányi Elemérné 90,000.000 korona, dr. Vajda Mór 128,000.000 korona és a Zsófia-maloméból 33,000.000 korona, Brunner J. Ts. és társa 16905.781 korona tőkekövete­lése és járulékai behajtása végett a­ s­ziráki kir. j­á­­rásb­iróság területén '■ levő, Egyházasdengeleg község­ben fekvő és­ -az egyházasdengetegi 77. számú telek­­jegyzőkönyvben . A. I. 1—6. sorszám alatti és­ pedig: 5. sorsz.. 598. hír­számára 17,785.000 korona, 3. sorsz.. 505. hirszámura 9,215.000 korona, 4. sorsz., 588. hirszám­ura 20,000.000 korona, 6. sor­sz., 468/48. sírszámura 22,980.000 ko­rona. a 2. sorsz., 339. hrszá­­­mira­­21,405.000 kordna,­­ 1. sorsz., 108. lrs­zámura 50,009.000 korona, 177. számú telek jegyzőkönyvi A+3. sorsz- 618/160. hrszámura 5,695.000 korona, 227. s­zámu ’telekjegyzéskönyvi A+l. sorsz- 220. hrszámura ’2,840.000 korona, A+l. sorsz., 294/h/2. hrszámára 3,250.000 korona kikiáltási árban és a­ Héhalom köz­ségben fekvő, a héthalmi 740., 736., 737., 739. s­zámu tel­ekjegyzőköny­vekben A+1. sorszám, 1380, a/2. 1380/b/2., RKl/a/2., 1381/b/á­­rszáma 100.000.000 koro­nára becsült ingallam­okból 1. és­ 50.000.000 koronásra be­csült malomgépekből Penderik Mihály egyharmad­a jutalékára 50.000.000 kbrem­a. kikiáltási árban. A telekkönyvi hat­óság az árverésnek a sziráki kir.­ járásbíróság hivatalos helyiségében (4.­­ajtó) megtartásár­a 1926. évi november hó 3. napjának délutáni 2 óráját tűzi ki. Szirák, 1926. évi szeptem­­­ber.hó 10. napján. A sziráki kir. Járásbiróság, mint telekkönyvi hálójá­g­. ________________ árverés, 4751/1926. szám. Tóth és Juhász makói be­jegyzett cég végrehajtt­atóalak. Nyüge Sándor és neje Hon­cza­­Emilia végrehajtást szenvedők ellen indított vé­grehajtás­i ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtási árverést 112 g. búza és 2.960.000 korona tőkekövetelés és járulékai, továbbá a csatlakozott­­nak kim­ondotttt Tóth és­ Juhász cégnek 185 q. 30 kg. búza és já­rul­ékjai, id. Kapitány István­ és Z. Nagy Bálintnak 100 q. 95 kg. búza és járulékai, Wohanka és társa’ utóda r.-t. budapesti cég javára 330.000.000 korona tőke és járulékait, végül a Duma Ált­alános Biztosító r.-t. budapesti cégnek 63.849.000 korona tőkekövetelése és járulékaiknak beha­itása végett a makói kir. járásbiróság területén levő, Makó város­ban fekvő és a makói, 1193. számú te­lekjagyaőkönyv­­ben A+1. sorszám és 1216. kitszám alatt felvett házra és belttelekre, valamint az e'zet­ te'bő emeletes ide'Ugeri malomi épü­le­tre 300.000.000 korona kikiáltási árban elrendelte. . Az árverést 1926. évi december hó 20. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos he­lyiségében (Megyehn­ász­ utca 4. szám, 12. aj­tószám­i) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy­­az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-pi; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §-a.) . Az, aki az ing­atla­mért,­­a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni. (1908:XLI. t.-c. 25. §.•) Makó, 1926. évi -augusztus hó 31.. napján- A makói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 26787 árverés. Pk. VI. 338929/1936. szám. Az 1883. évi LX. t.:c. 102., illetve az 1906. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy­ dr. Sárkány Mór budapesti ügyvéd által képviselt Magyar borérté­­kesítő r.-t. javára 2,291.000 korona, továbbá­­a csat­lakoztatott: Balázs Samu javára 2,056.64­0 korona, Lengyel hentesárugyár r.-t.. javára 1,333.000 korona, Hegedűs és társa javára hátralékos 578.000 korona, Weiser és Barta javára 2,000.000 korona, Grauer Mikli­s javára 2,345.000 korona, Köes­ler Norbert ja­vára 255.000 korona, Alföldi tak­arékpénzt­ár javára 5,195.000 korona, Magyar leszámítoló- és pénzváltó­­bank javára 3,700.000 korona, Kann Lipót és fia ja­vára 3,367.400 korona,­­Engl Bernét és társa javára 1,536.900 korona követelés és járulékai­ erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével, elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást, szenvedőnél 1926. évi szeptember hó 18-án le­ -és felülfoglalt 18,430.000 koronára becsült-ingó- Ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság -fenti szám­ a végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást­ szenvedőnek, vendéglőjében, Budapesten, VI. kerület, Vilmos császár-ut 29. számú ház föld­szintjén leendő megtartásaiba határidőül 1926. évi november hó 5. napj-á®ak délut­áni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag­­le- és fe­­foglal­t árupultok­at, áll­ványokat, asztalokat­, székeket- pénztárt, mérleget, likőröket, borókát, hordókat ,és egyéb­ ingóságokat a­ legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés gyepében, szükség esetén b­ocsáron alul is el fogom adni. ■ Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési­ jogot szer­eztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1926. évi október hó 11. napján. Talán Árpád. kir. kir.- végrehajtó. • 36737 -­­árverés. Pk. V. 339050/1926. szám­ * Az 1881... évi LX. t.-c. 102., ültetve az­­1908.. évi XLI. t.-c. 20.­ §-a értelmében közhírré teszem, hogy • dr.­­Fazekas, Géza ügyvéd által képviselt dr Fazekas,Géza végrehajtató javára • 1.196.600 korona, továbbá a csatlakozott: dr. Nagy Dezső ügyvéd "által képviselt , Herkules, vas- és építőanyag I.­L-javára 4.283.500 korona,­­dr. Zala Dezső ügyvéd által képviselt Oblaith István javára 859 424 korona, dr. Spanyol Dezső ügyvéd által kép­viselt László és­ Fekete..cég javára.817.000,korona,­­dr. Szegedüs Jenő ügyvéd által képviselt Magyar Fanto­­művek r.-t. javára 1,814.433 korona, dr­. Lichtenstein Adolf ügyvéd által képviselt Wircsek Vilmos javára 1,264.500 korona, dr. Lámg Béla ügyvéd által képvi­selt Székely Marcell javára 1,047.500 korona, dr. Hű­vös­­Tózsef ügyvéd által képviselt■ Bénky és­ Bogár cég javára 3.000.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság, 1926. évi Pk. V. 339056. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán­­végrehajtást szenvedőnél 1926. évi szeptember hó 13.­ napján le- és felülfoglalt 45.300.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir.­járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, VII. kerület, Hermin­a­ut 41. szám ala­tt leendő megtartására határidőül 1826. évi novem­­ber­ hó 35. napjának délutáni­ 1 óráját tűzöm ki, amikor a birófilag le- és felülfoglalt különféle műkő­­siremléket, szobrászmunk­ákat s egyéb ingóságokat,a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Egyes szám ára 2400 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék