Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926.december (60. évfolyam, 274-299. szám)

1926-12-01 / 274. szám értesítője

i 12*. Budapest, 1926. 274. szám. Szerda, december 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. 5706/1026. t­k. szám. Erzsébet gőzmalom tár­saság budapesti bejegyzett cég­­ végreha­jtatána­k Kurdi István végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 6.146.200 korona tőkekövetelés és já­rulékai behajtása végett a váci kir. járásbíróság te­rületé® levő, Dunakeszi községben fekvő és a duna­­keszii 286. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorszám alatt foglalt 94/2. és 95. érszámu beltelki háznak (66. é. 1. szám. alatt), udvarnak és kertnek B. 14. szerint Kurdi István nevén álló egyh­armad ré­szére 20.000.000 korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1926. évi december hó 22. napján dél­utáni 3 órakor Duna­keszi községházánál fogják meg­tartani. Az árverés , alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél, alacsonyabb áron nem­ adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10% -át készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi EX. t.-c. 147., ISO.. 170. +ai. 1908. évi XE. t-c. 23. §-a.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási á­rnál maga­sabb ígéretet tett,, ha többet ígérni senki sem akar,­­ kötéles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. 25. §.) Vác, 1926. évi szeptember hó 28. napján. A váci kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 29116 383 Árverés. Pk. XI. 334663.,­ 342,315., 335915/1926., Ptk. XI. 230437., 245108., 287669/1925. szám. Br. Elek Mór által képviselt Kosmos irodalmi intézet javára 8.353.450 korona tőke s jár., dr. Sebestyén Ernő által képvi­selt Weiber Mór javára 2,380.000 korona, 1,864.400 ko­rona tőke s jár., dr. Kramer József által képviselt Kusztig Jenő javára 9,302.445 korona tőke s. jár., dr. Gál József végrehajjtató javára­ 8,000.000 korona, tőke, s jár., dr. Gál József javára 5,000.000+20,000.000 ko­rona tőke s jár., dr. Takács Sándor javára 3,500.000 korona tőke s jár. pro jóig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi augusztus hó 14., október hó 4., október hó 15. és 1925. évi szept. hó 17., o október hó 10., december hó 4., április hó 22. napjain lefoglalt 202.750.000 koro­nára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XII­­.­e. 20. §-a alapján fen­tint, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára ás a végrehajtást szenvedőnél Bud dapeee®, TV., Bástya­ utca 35. szám, I. emelet 4. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi december hó 1. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, szőnyeget, festményt, zongorát, képeket, függönyöket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron­ alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi november hó 5. napján. Báthor József, kir. bír végrehajtó- 29505 Árverés. 2497/1926. szám. Lász­ló Pálné szül. Mar­ton­­ Erzsébet végrehajtatójan Marton István és neje Pap Julianna végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtási árverést 80.000.000 korona tőkekövetelés és­­járulékai behajtása végett a sárbogárdi kir. járás­bíróság területén levő, Dekce községben fekvő és a Marton István és neje Pap Julianna tulajdonát ké­pező, a pecei 2777. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorszámú, 4300., 4301., 4302/1. érszámú szántóra és létre 3.000.000 korona, az ugyanottani A +1. sorszámú 1486/8. hrszámu szántóra 5,000.000 korona; az ugyamotttami A+2. sorszámú, 5458/2. hrszámu szán­tóra 7,000.000 korona, a cecei 549. számú betétben A. L 1—3. sorszámú, 6636/2—a., 6626/2—b. 6626/2—c. hrszámu rét ingatlanból B. 18., 23. alatti 3/40-et­ rész igetőségekre 25.000 korona, a cecei 105*2. számú be­tétben A, H. 1—3. sorszámú, 4998., 4999., 5000. hrszámú számítóra és rétre 4,000.000 korona, az ugyanottani A+3. sorszámú, 6817. hrszámú rétre 1,500.000 korona, a cecei 1404. számú betétben A+7—11. sorszámú, 6484/2—1., 6486/8., 6490/14., 6491/3., 6491/6. hrszámu szántóra, legelőre, gazdasági épületre és lakh­ázra 17.000. 000 korona, a cecei 21. számú betétben A. I. 1—12. sorszámú, 3928., 3929., 3930., 3931., 3932., 3933., 3934., 3935/2., 3936/2., 3937/2., 3938/2., 3939/2. hrszámu rétre, szántóra és legelőre 50.500.000 korona, az ugyan­­ottani A. I. 1—5. sorszámú, 3935/1., 3036/1., 3937/1., 3938/1., 3939/1., hrszámu szántóra, legelőre és rétre 6.000. 000 korona, az ugyanottani A, III. 1­—3. sorsa., 5718., 5719., 5720 hrszámu szőlőre legelőre és szántóra 5.000. 000 korona, az ugyanottani A+2. sorsz., 5997. . hrszám alatti szántóira 10,000.000 korona, a cecei 2303. számú betétben A. I. 1—2. sorszámú, 612. és 613. hrszámú kertre és házra 100.000.000 korona ki­­kikáltási árban, a 358/1925. telékkörnyvi számú vég­zéssel Marton Péter és Marton Péterné Szabó Zsófia javára bekebelezett haszonélvezeti és kikötményi jog­nak épségben tartása mellett, elrendelte. Az árverést 1926. évi december hó 30. napján dél­előtt 11 órakor Cece községházánál fogják meg­­­tartani. Az árverés aljá kerülő ingatlanok a kikáltási ár felénél alacsonyabb áron el el nem adhatók. Az árverelni szándékozóik kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. t.-c. 21. §-a.) ■ Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál m­iaga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni (1908:XLI. t.-c. 25. §.) Sárbogárd, 1826. évi szeptember hó 15. napján. A sárbogárdi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. 28912 Árverés. 6362/1926. ük. szám. Tauber Erna végre­­hajtatónak Bálint Sándorné született Spitzer Gizella, azelőtt Bericsián Györgyné vé­grehajtást szenvedő ellen­­ indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 40.000.000 korona tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az új­pesti kir. járásbíróság területén levő, Újpest város­ban fekvő és az újpesti 2050. számú te­­ekköny­vi be­tétben A+1397/1. hrszám­, az újpesti 1061. számú telek­könyvi betétben A+1. sorszám, 1397/2. hrszám, az új­pesti 1024. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sor­, 1480—1481. hrsz. alatt foglalt ingatlanoknak Bá­lint Sándorné született Spitzer Gizella, ezelőtt Fé­rjesén Györgyné nevén átló felére elrendelte. . Az árverést 1927. évi január hó 7. napján délelőtt 10 órako­r az újpesti telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Tavasz­ utca 21. szám, 1. ajtószám) fog­ják megtartani. .Az árverés alá kerülő ingatlanokat a kikiáltási ár félérnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékk­épes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. . t.-c. 21. §-a.) ■ Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni. (1908:XLI. t.-c. 25. §.) Újpest, 1926. évi szeptember hó 29. napján. Az újpesti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 29378 Árverés. Pk. VI. 325525/1926. szám. Dr. Kiss Sán­dor budapesti ügyvéd által képviselt dr. Pintér Ká­roly javára ingó kiadása követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi július hó 24. napján elfoglalt és 20 millió koronára becsült ingóságokra a budapesti, központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, an­nak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentiért, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is Budapesten, VI. kerület, Andrássy­ ut 25. házszám alatt (VÁC helyiségében) leendő megtartására ha­táridőül 1926. évi december hó 3. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt­­ zon­gora és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fo­gom adni. Budapest, 1926. évi november hó 11. nap­ján. Talán Árpád, kir. bírósági végrehajtó. 29483 Árverés. 9778/1926. tk. szám. Dr. Böhm Ignác vég­­reh­aj­tatónak Oláh Sándor végrehajtást szenvedő el­len indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi ha­tóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elren­deli a végrehajtási árverést 457.000 korona, tőkeköve­telés, ennek 1926. évi április hó 20. napjától járó 18% kamata, 86.000 koronában eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ez­úttal megállapított 185.000 korona költség és járu­lékai behajtása végett a nyíregyházai kir. járás­bíróság területén levő, Nyíregyháza városban fekvő és a nyíregyházai 2058. számú betétben A+1. sor­szám, 2895. srszám alatt foglalt, Oláh Sándor és neje Csisák Erzsébet nevén álló, Sarkantyu­ utcában fekvő 139 négyszögöles házas belsőségből az Oláh Sándor nevén álló felerészre 20.000.000 korona kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság a­z árverésnek hiva­talos he­­lyiségében (Bocsi:a­­ 11' ", 2 szám- 16. ajtószám) meg­tartására­ 1926. évi december hó 16. napjának dél­előtti­ 9 óráját tűzi ki, és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. t.-c. 150. §-a alapján a következők­he/ állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. évi XLI. t.-c. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ára 10%-át készpénzben, vagy­ az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről ki át ütött letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §. 1908:XL. t.-c. 21. §.) 3. A kincstár, valamint a magyar földhitelintézetek országos szövetsége mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Nem kötelesek bánatpénzt letenni az 1889 : XXX. t.-c. 10. §-ának második bekezdése alap­ján adómentes záloglevelek kibocsátására jogosított és Budapesten székelő részvénytársaságok és szövet­kezetek, valamint az 1898 : XXIII. t.-c. alapján ala­kult központi hitelszövetkezet, a javukra zálogjoggal megterhelt ingatlan elárverezésénél. Abban az eset­ben, amelyben az árverelő a törvény értelmében a bánatpénzt elveszti, a bánatpénz letétele alól felmen­tett árverelő a telekkönyvi hatóság felhívásának kézhezvételétől számított nyolc nap alatt a bánat­pénznek megfelelő összeget bírói letétbe helyezni kö­teles (1908:XLI. t.-c. 21. §.; 1911:XV. t.-c. 15. §.). 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított, bánatpénzt az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezett­ségének eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül ma­rad és az árverésben, amelyet haladéktalanul foly­tatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverése a bánatpénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köteles letenni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. o.) Nyíregy­háza, 1926. évi szeptember hó 11. napján. A nyíregy­házai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. * 29413 Árverés. 3856/1926. tkv. szám. Vágó Elek végre­­hajtatónak Schmidt Konrád és nej© született Opeltaar Éva végrehajtást szenvedő ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 6.000.000 korona tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szentendrei kir. járásbíróság terü­letén levő, Budakalász községben fekvő és a buda­kalászi 2186. számú betétben Schmidt Konrád és neje született Pelitzer Éva nevén álló A. I. 1—2. sorszámú, 491/1., 492/2. hrszámú házból és kertiből álló ingat­lan hatnyolcad rész© a C. 1—2. sorszám alatt Pelitzer János és neje született Pokorni Teréz javára bekebe­lezett életfogytiglani haszonél­vezeti joggal terhelten 45.000.000 korona, az ugyanottani 397. számú betét­ben A. I. 3. sorszámú, 916. hrszámú legend Schmidt Konrádné született Peltzer Éva nevén álló egynyol­­cad része 375.000 korona, a 399. számú betétben A+1. sorszámú, 707. hrszámú Schmidt Konrádné született Peltzer Éva nevén álló 9/96-od részére 300.000 korona és az ugyanottani 2271. számú betétben A+1. sor­számú, 896. hrszámu Schmidt Kon­rád nevén, állaló fele­részére 1.500.000 koronában ezennel megállapított ki­kiáltási árban elrendel­te. Az árverést 1926. évi december hó 9. napján dél­előtt 10 órakor Budakalász községházánál fogják megtartani. Az árverés allá kerülő ingatlan a Máltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX- t.-c. 147., 150., 170. +ai. 1908 évi XL. t.-c. 21. §-a.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köte­les nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az ál­lami-ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908.­­évi XLI. t.-c. 25. §.) Szentendre, 1926. évi augusztus hó 1. napján. A szent­endrei kir. jánosbiróság. mínti felekkönyvi hatóság. 'i 29395 •_\!* ______. ■ Árverés. 1926. Pk. VIII. 32^73. szám. Dr. Vajh Árpád budapesti ügyvéd javába Grosshändler Emá­­nuel ellen 13,000.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi skir. járásbíróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást­ szenvedőtől 1926. évi julus hó 6. napján lefoglalt évés 20,500.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. alapján fentirt, valamint­ zálogjogot szerzett más foglalta­­tók javára is a végrehajtást szenvedő üzletében, Bu­dapesten, Laudon­ utca 9. szám alatt leendő megtar­tására határidőül 1926. évi december hó 2. napjának Egyes szám­ára 2400 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék