Budapesti Közlöny, 1927. január (61. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-01 / 1. szám

Budapesti 1927. 1. szám. Szombat, január 1. BUDAPESTI •• ©• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—63. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. '7 Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi ..... IP 281. Magánosoknak „ ..... 3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . 4, 80, Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Negyedévre: Hatóságoknak.........................3 Magánosoknak.........................9 P 84 f. „ 60 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1927. január 1-től 16 pengő. HIVATALOS RÉSZ. A Kormányzó Ur­­ Főméltósága a m. kir. külügyminiszter előterjesztésére Budapesten, 1926. évi december hó 13-án kelt magas elhatározásá­ul megengedni méltóztatott, hogy rettegi Moldo­­lányi Sándor I. osztályú követségi tanácsos a norvég Szent Olaf rend I. osztályú középkereszt­ét, dr­. Kövér Gyula Ferenc magyar állampolgár, unkaresti lakos, hirlapíró pedig a román Korona­rend lovagkeresztjét elfogadja és viselhesse. A m. Tár. vallás- és közoktatásügyi miniszter Ilunkay­­József nyugalmazott állami elemi nép­iskolai tanítót a budapesti Auguszta-telepi állami elemi népiskolához újra alkalmazta, illetve ki­­nevezte.­­ A m. Tár. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Barcsay Mária okle­veles tanítónőt a kötcse-medgyespusztai községi demi iskolához községi elemi iskolai rendes tanító­nővé nevezte ki. A m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjá­ban nyert felhatalmazás alapján Fekete Dezső oki. tanítót a hajduszoboszló-kötelesi ref. elemi iskolá­hoz ref. elemi iskolai rendes tanítóvá nevezte ki. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke dr. Dichter Béla szegedi kir. törvényszéki joggyakornokot eddig ideiglenesen viselt joggyakornoki állásában vég­legesítette. ________ A m. kir. belügyminiszter Menkó Flórián tápiógyörgyei születésű, pesterzsébeti illetőségű, rom. kath. vallásu, vilamosvasuti ellenőr, balaton­­zamárdi lakos családi nevét az 1926. évi 162.799. VIII. számú határozatával „Szabó“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter 192.621/1926. XI. számú körrendelete a Cunard Steam Ship Company Limited liverpooli gőzhajóstársaság részére kivándorlók szállítására adott engedély meghosszabbítása. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, valamennyi m. kir. állami rendőrség kerületi fő­­kapitányságának. A kivándorlásról szóló 1909: II. t.-c. 6. §-a alapján a Cunard Steam *Ship Company Limited liverpooli gőzhajóstársaságnak 76.237/1920. B. M. szám alatt kivándorlók szállítására adott, és leg­utóbb­i 278.412/1925.B. M. szám alatt meghosszabbí­tott engedélyt 1927. évi december hó 31-ig meg­hosszabbítottam. Engedélyt adtam egyben a társaságnak, hogy Magyarországból kivándorlókat az engedélyok­mányában megjelölt európai kikötőkön kívül száraz­földön át Havrebe és onnan az engedélyokmányá­ban megjelölt tengerentúli kikötőkön kívül Balti­more, Philadelphia, St. John és Montreal kikötőkbe is szállíthasson. Engedélyt adtam azután a társaságnak arra, hogy Magyarországból azokat a kivándorlókat, akik a magyar királyi belügyminisztertől nevükre szóló külön engedélyt kapnak, az ezen engedé­lyeikben megjelölt európai kikötőbe és onnan a szintén megjelölt tengerentúli kikötőhelyen keresztül abba az államba is elszállíthassa, amely engedély­­okmányának első bekezdésében kitüntetve nincsen. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesítem. Budapest, 1926. évi december hó 31. Dr. Scitovszky Béla s. k., m. kir. belügyminiszter. A m. kir. belügyminiszter 192.622/1926. XI.­­ számú körrendelete a Société Anonyme de Navigation Belge-Ameri­­caine (Red Star Line) antwerpeni gőzhajóstársa­­ság részére kivándorlók szállítására adott enge­dély meghosszabbítása. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, valamennyi m. kir. állami rendőrség kerületi fő­­kapitányságának. A kivándorlásról szóló 1909:11. t.-c. 6. §-a alapján a Société Anonyme de Navigation Belge- Americaine (Red Star Line) antwerpeni gőzhajós­­társaságnak 47.863/1921. N­. M. szám alatt kiván­dorlók szállítására adott és legutóbb 278.423/1925. B. M. szám alatt meghosszabbított engedélyt 1927. évi december hó­ 31-ig meghosszabbítottam. Engedélyt adtam egyben a társaságnak, hogy Magyarországból kivándorlókat az engedélyokmá­nyában megjelölt európai kikötőkön kívül száraz­földön át Boulogne sur-Mer-be és onnan az enge­délyokmányában megjelölt tengerentúli kikötőkön kivül Baltimore kikötőbe is szállíthasson. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesítem. Budapest, 1926. évi december hó 31. Dr. Scitovszky Béla s. k., m. kir. belügyminiszter, akik a magyar királyi belügyminisztertől nevükre szóló külön engedélyt kapnak, az ezen engedé­lyeikben megjelölt európai kikötőbe és onnan a szintén megjelölt tengerentúli kikötőhelyen ke­resztül abba az államba is elszállíthassa, amely engedélyokmányának első bekezdésében kitüntetve nincsen. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesítem. Budapest, 1926. évi december hó 31. Dr. Scitovszky Béla s. k., m. kir. belügyminiszter. A m. kir. belügyminiszter 192.624/1926. XI. számú körrendelete. A Compagnie Générale Transatlantique havrei gőz­hajóstársaság részére kivándorlók szállítására adott engedély meghosszabbítása. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, valamennyi m. jár. állami rendőrség kerületi fő­kapitányságának. A kivándorlásról szóló 1909:11. t.-c. 6. §-a alapján a Compagnie Générale Transatlantique Havre-i gőzhajóstársaságnak 61.705/1921. B. M. szám alatt kivándorlók szállítására adott és leg­utóbb 278.414/1925. B. M. szám alatt meg­hosszabbított engedélyt 1927. évi december hó 31-ig megho­sszabbi­tottam. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesítem. Budapest, 1926. évi december h­ó 31. Dr. Scitovszky Béla s. k., m. kir. belügyminiszter. A m. kir. belügyminiszter 192.632/1926. XI. számú körrendelete. A Canadian Pacific Railway Company montreali gőzhajóstársaság részére kivándorlók szállítására adott engedély meghosszabbítása. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, valamennyi m. kir. állami rendőrség kerületi főkapitányságának. A kivándorlásról szóló 1909. évi II. t.-c. 6. §-a alapján a Canadian Pacific Railway Company mon­treali gőzhajóstársaságnak 144.750/1923. B. M. szám alatt kivándorlók szállítására adott és leg­utóbb 278.422/1925. B. M. szám alatt meghosz­­szabbitott engedélyt 1927. évi december hó 31-ig meghosszabbitottam. Erről Méltóságodat­­tudomás és miheztartás vé­gett értesitem. Budapest, 1926. évi december hó 31. napján. Dr. Scitovszky Béla s. b­., m. kir. belügyminiszter. A m. kir. belügyminiszter 192 682/1926. XI. számú körrendelete. A Nederlandsch - Amerikaansche - Stoomvaart- Maatschappij (Holland Amerika Linie) rotterdami gőzhajóstársaság magyarországi helyettesének személyében beállott változás. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének. Utalással az 1921. évi 61.706. számú körren­­deletemre, értesitem Méltóságodat, hogy a Neder­ A magyar királyi belügy­miniszter 192.623. 1926. XI. számú körrendelete. A The Oceanic Steam Navigation Company Limited (White Star Line) liverpooli gőzhajóstársaság részére kivándorlók szállítására adott engedély meghosszabbítása. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, valamennyi m. kir. állami rendőrség kerületi főkapitányságának. A kivándorlásról szóló 1909.11. t.-c. 6. §-a alapján a The Oceanic Steam Navigation Company Limited (White Star Line) liverpooli gőzhajós­társaságnak 50.415/1921. B. M. szám alatt kiván­dorlók szállítására adott és legutóbb 278.413/1925. B. M. szám alatt meghosszabbított engedélyt 1927. évi december hó 31-ig meghosszabbítottam. Engedélyt adtam egyben a társaságnak, hogy Magyarországból kivándorlókat az engedélyok­mányában megjelölt európai kikötőkön kívül szá­razföldön át Boulogne sur-Mer-be és Havre-ba és onnan az engedélyokmányában megjelölt tenge­­rentúli kikötőkön keresztül az Északamerikai­ Egyesült­ Államokba és Canadába szállíthasson. Engedélyt adtam azután a társaságnak arra, hogy Magyarországból azokat a kivándorlókat, jEg­yes szám ára 15­­5 fillért­/

Next