Budapesti Közlöny, 1927. január (61. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-01 / 1. szám

2 landsch-Amerikaansche - Stoomvaart - Maatschappij (Holland Amerika Linie) rotterdami gőzh­ajóstár­­saság gróf Pongrácz Ferenc eddigi helyettest 1926. évi december hó végével állásától felmenti és helyette 1927. évi január hó 1-től kezdve az 1909:11. t.-c. VII. §-a alapján jóváhagyásom mellett mint helyettest d­r. Telescu György buda­pesti lakost alkalmazza, aki a hajóstársaságot kivándorlási ügyekben úgy a hatóságok, mint egyesek irányában teljes joggal és felelősséggel képviseli. Budapest, 1926. évi december hó 31-én. Dr. Scitovszky Béla s. k., m. kir. belügyminiszter. A magyar királyi belügyminiszter 192.625. 1926. XI. számú körrendelete. A Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maa­­sschappij (Holland Amerika Linie) Rotterdam­ i gőzh­ajóstársaság részére kivándorlók szállítására adott engedély meghosszabbítása. Valamenyi törvényhatóság első tisztviselőjének, valamennyi m. kir. állami rendőrség kerületi főkapitányságának. A kivándorlásról szóló 1909:11. t.-c. 6. §-a alapján a Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (Holland Amerika Linie) Rotterdam­ i gőzhajóstársaságnak 61.706/1921.­­ B. M. szám alatt kivándorlók szállítására adott és legutóbb 278.415/1925. B. M. szám alatt meghosszabbított engedélyt 1927. évi december hó 31-ig meghosz­­szabbitottam. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesítem. I, Budapest, 1626. évi december hó 31. í J­r. Scitovszky Béla s. k., m. kir. belügyminiszter. A magyar királyi belügyminiszter 192.627/ 1926. XI. számú körrendelete. A The Royal Mail Steam Packet Company londoni gözhajóstársaság részére kivándorlók szállítására adott engedély meghosszabbítása. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, valamennyi m. kir. állami rendőrség kerületi fő­­­­kapitányságának.­­ A kivándorlásról szóló 1909: II. t.-c. 6. §-a alapján a The Royal Mail Steam Packet­ Company londoni gőzhajóstársaságnak 26.193/1922. B. M. szám alatt kivándorlók szállítására adott és leg­utóbb 278.417/1925. B. M. szám alatt meghosz­­szabbitott engedélyt 1927. évi december hó 31-ig meghosszabbítottam. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás­­végett értesítem. - - - ,, Budapest, 1926. évi december hó 31. ji Dr. Scitovszky Béla s. k., r m. kir. belügyminiszter. | /------------ ... * ? * A magyar királyi belügyminiszter 192.631. 1926. XI. számú körrendelete. A Cosulich Societá Triestina di Navigazion-Cosu­­lich triesti gözhajóstársaság részére kivándorlók szállítására adott engedély meghosszabbítása. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, valamennyi m. kir. állami rendőrség kerületi , főkapitányságának. l. A kivándorlásról szóló 1909 :ET. t.-c. 6. §-a alapján a Cosulici Societá Triestina di Navigazione- Cosulich triesti gőzhajóstársaságnak 154.926/1922. B. M. szám alatt kivándorlók szállítására adott és legutóbb 1­78.421/1925. B. M. szám alatt meg­hosszabbított engedélyt 1927. évi december hó 31-ig meghosszabbítottam. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesítem.­­ Budapest, _1926. évi december hó 31.­­ • Dr. Scitovszky Béla s. k.," '• iá. kir.. belügyminiszier« __ " Valamennyi törvéyhatóság első tisztviselőjének, valamennyi m­. kir. állami rendőrség kerületi fő­kapitányságának. A Norddeutscher Lioyd bremeni gőzhajóstársa­­ság részére kivándorlók szállítására adott enge­dély meghosszabbítása. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, valamennyi m. kir. állami rendőrség kerületi főkapitányságának. A kivándorlásról szóló 1909: II. t.-c. 6. §-a alapján a Norddeutscher Lloyd bremeni gőzhajóstársaságnak 99.887/1922. B. M. szám alatt kivándorlók szál­lítására adott és legutóbb 278.420/1925. B. M. szám alatt meghosszabbított engedélyt 1927. évi december hó 31-ig meghosszabbítottam. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesitem. , r r' • Budapest, 1926. évi december hó 31. ' ■ 7 Dr. Scitovszky Béla s. t., N m. kir. belügyminiszter. A kivándorlásról szóló 1909:11. t.-c. 6. §-a alapján a Hamburg Amerikanische Packetfahrt- Aktien-Gesellschaft (Hamburg Amerika Linie) hamburgi gőzhajóstársaságnak 56.133/1922. B. M. szám alatt kivándorlók szállítására adott és leg­utóbb 278.418/1925. B. M. szám alatt meghosz­­szabbitott engedélyt 1927. évi december hó 31-ig meghosszabbítottam. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesítem. . . Budapest, 1926. évi december hó 31. ■/ t Dr. Scitovszky Béla s. k.,­­■K­­ m. kir. belügyminiszter. A / _______ A m. kir. belügyminiszter 192.629/1926. XI. számú körrendelete. A Navigazione Generale Italiana genuai gözhajós­társaság részére kivándorlók szállítására adott engedély meghosszabbítása. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, valamennyi m. kir. állami rendőrség kerületi fő­­kapitányságának. A kivándorlásról szóló 1909:11. t.-c. 6. §-a alapján a Navigazione Generale Italiana genuai gőzhajóstársaságnak 56.135/1922. B. M. szám alatt kivándorlók szállítására adott és legutóbb 278.419/1925. B. M. szám alatt meghosszabbított engedélyt 1927. évi december hó 31-ig meg­hosszabbítottam. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesitem. Budapest, 1926. évi december hó 31-én. | Dr. Scitovszky Béla s. k., { | \:V m. kir. belügyminiszter. A m. kir. belügyminiszter 192.626/1926. XI. számú körrendelete. Az United States Lines New-York-i gőzhajóstár­­saság részére kivándorlók szállítására adott en­gedély meghosszabbítása. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, valamennyi m. kir. állami rendőrség kerületi fő­kapitányságának. A kivándorlásról szóló 1 1909.11. t.-c. 6. §-a alapján az United States Lines New-York-i gőz­haj­óstársaságnak 22.924/1922. B. M. szám alatt kivándorlók szállítására adott és legutóbb 278.416. 1925. B. M. szám alatt meghosszabbított engedélyt 1927. évi december hó 31-ig meghosszabbítottam. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesítem. Budapest, 1926. évi december h­ó 31-én. Dr. Scitovszky Béla s. k.,­­ m. kir. belügyminiszter. A m. kir. belügyminiszter 192.628 1926- XI. számú körrendelete. A Hamburg Amerikanische Packetfahrt-Aktien- Gesellschaft (Hamburg Amerika Linie) hamburgi gőzhajóstársaság részére kivándorlók szállítására adott engedély meghosszabbítása. A m. kir. belügyminiszternek 5380 1920. évi. B. M. számú körrendelete. A m. kir. belügyminisztérium elnöki fordító osz­tálya által végzett fordítások alapdíjának megál­lapítása. Az 1924. évi február hó 6. napján 277/1924. B. M. évi. szám alatt a belügyminisztérium for­dító osztályának működése és a fordítások díjazá­sának szabályozása tárgyában kiadott rendelet 3. §-a alapján a belügyminisztérium forditóosztálya által végzett fordítások után felszámítható alapdíjat 1927. évi január 1-től kezdődőleg további intéz­kedésig 70 fillérben állapítom meg. Budapest, 1920. évi december hó 30. napján. Dr. Scitovszky Béla s. k., m. kir. belügyminiszter. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi­niszternek 1826. évi 94.000. sz. alatt kelt rendelete az elemi népiskola negyedik, illetőleg hatodik osz­tálya sikeres elvégzésének igazolása és a válasz­tói jogosultság szempontjából az elemi népiskola hatodik osztályával tanértékre nézve egyenrangú tanintézetek megállapítása tárgyában. Valamennyi közigazgatási bizottságnak. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1925: XXVI. t.-c. 5. §-ában nyert felhatalmazás alapján az elemi népiskola negyedik, illetőleg hatodik osztálya sikeres elvégzésének igazolása, továbbá az elemi népiskola hatodik osztályával tanértékre nézve egyenrangú tanintézetek (tanfo­lyamok) megállapítása kérdésében a következőket rendelem: v, 1- §• .. . . V Az elemi népiskola negyedik, illetőleg hatodik osztályának sikeres elvégzését az illető iskola igazgatója (osztatlan iskolánál tanítója) által sza­bályszerűen kiállított eredeti bizonyítvány vagy annak másodlata (duplikátuma) bizonyítja. "• 8­ . -r-Ila az igényjogosult az elemi népiskola negyedik, illetőleg hatodik osztályának elvégzéséről bizonyít­ványt azért nem tud felmutatni, illetőleg utólag beszerezni, mert az az elemi népiskola, amely­ben állítása szerint a negyedik, illetőleg hatodik osztályt elvégezte, megszűnt és anyakönyveit (naplóit stb.) valamely közhatóság letétként nem őrzi, vagy pedig az iskola a trianoni határokon túl van, a végzettség igazolására a bizonyítvány hiteles másolatát is el kell fogadni. 3. §. Az 1925. évi XXVI. t.-c. 2. §-a (3) bekez­dése rendelkezéseinek megfelelően azokat a tan­intézeteket és tanfolyamokat, illetőleg ezeknek azokat az osztályait, amelyeknek sikeres elvégzése az elemi népiskola hatodik osztályával tanértékre nézve egyenrangú, e rendelet függeléke sorolja fel. Budapest, 1926. évi december hó 31-én.­­ Gróf Klebelsberg Kunó s. k., m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. * V Függelék: Felsorolása a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1926. évi 94.000. sz. a. kelt rendelete 3. §-ában említett tanintézeteknek és tanfolya­moknak. - 1 1. a) A középiskolák második osztálya;­­ b) polgári fiú- és leányiskolák második osz­tálya; c) az önálló gazdasági népiskolák és a gazda­sági irányú továbbképző (ismétlő) népiskolák har­madik, évfolyama. II. a) 1. A gödöllői m. kir. állami méhész­­munkásképző iskola (régebben kertészsegéd- és méhészmunkásképző-iskola). 2. A bajai m. kir. kertészsegéd-iskola; b) a m. kir. vizmesteri iskolák; c) l.a m. kir. erdőőri és vádőri szakiskolák, régebben m. kir. erdőőri iskolák (bármely évfo­lyama) ; 2. az állami vagy államilag segélyezett (leg­nagyobbrészt megszűnt) bányásziskolák bármelyik évfolyama; 3. a Rimamurány-Salgótarjáni vasmű r.-t. bá­­nyászati és kohászati szakiskolája Ózdon és A m. kir. belügyminiszter 192.630/1926. XI. számú körrendelet. BUDAPESTI KÖZLÖNY 1027. jan­u­ár 1.

Next