Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1927. január (61. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-01 / 1. szám értesítője

B­udapest, 1927. 1. S­zám­­ A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS tu­­­tSITOJE évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a­ legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat, mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kisújszállás, 1920. évi december hó 19. napján. Magyar István kir. birósági végrehajtó. 11 Árverés. 5894/1926. tk. szám. Braun Testvérek és a Külsőszolnok megyei Takarékpénztár végrehaj­tatóknak Bálint Pál végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 5.582.991 K, illetve 50.000.000 K tőkekövete­lés és járulékai behajtása végett a jászberényi kir. járásbiróság területén levő Jászberényben fekvő s a jászberényi 17.286. számú tkvi betétben A-1-­ sor­, 1.865/137. helyr. szám­ alatt felvett házas beltelekre 1.30.500.000 K kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1927. évi március hó 14. napján délelül 1 9 órakor a telekkvi hatóság hivatalos helyiségében (Ap­­ponyi­ tér 15. szám 4. ajtó sz. a.) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár ,10%-át készpénzben a kifü­rdottnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. LX. t.-c. 147., 150. és 170. §§.; 1908: XL. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. ,(1908. XLI. t.-c. 25. §.) Jászberény, 1926. évi december hó 3-án. A jászberényi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 32100 Árverés. 1926. Pk. XI. 332058. , számhoz. Dr. Haas­. Bertalan ügyvéd által képviselt Krebs Ignác javára 266.389 K követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás­­folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi julius 1 hó 30. napján lefoglalt 9.500.000 és 48.400.000 K-ra becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglal­tatók javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Buda­pesten, IV., ker., Veres Pálné­ u. 44. és Váci­ utca 78—80. sz. házszám alatt leendő megtartása határindin­ h­ó 7. évi január hó 4. napjának délután 3 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, író­gép, zongora s egyéb ingóságokat, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fo­gom adni. Budapest, 1926. évi december hó 11. napján. K. Szemző Lajos kir. birósági végrehajtó. Árverés.­­985/1926. Vk. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t­.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Kolozsváry Gyula ügyvéd által képviselt Kiss Sándor vésztői lakos javára 22.000.000 korona és járulékai erejéig a szeghalmi kir. járásbiróság 4331/3/1924. és 297/3/1925.­számú végzésével elrendelt 1925. évi június hó 12-én foganatosított kielégítési végre­hajtás folytán lefoglalt 220.000.000 koronára becsült ingóságokra a szeghalmi kir. járásbíróságnak Pk. 3477/6/1926. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak foganatosítására végrehajtást szenvedettnek Vész­tőn 647.­­szám alatti lakásán határidőül 1927. évi január hó 10. napjának d. e. 8 óráját s onnan folytatólag Szeg­halmon 1363. sz. házban ugyanaznap d. u. 2 óráját tűzött ki, mikor a biróilag lefoglalt csepkgépgarniturákat a legtöbbet ígérőnek,készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom­ adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le­is felülfoglaltatták és azokra kielégitési jogot nyertek volna, ezt az árverést az 1908.,évi XL. t.-c. 20. §-a értelmé­ben ezek javára is elrendelem. Szeghalom, 1926. évi de­cember hó 12. napján. Boros Flórián kir. bírósági végre­hajtó.­­ , 32098 Árverés. 1673/1920. vht. szám. Alulírott birósági végr­e-­ hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szombathelyi kir. járásbíróságnak 1926.­­évi 1640/4. számú végzése következtében dr. Né­meth Gyula ügyvéd által képviselt Pohl E. és Fiai cég javára gyulai cég ellen 1.047.900 korona és járulékai ere­jéig 1926. évi szeptember hó 16-án foganatosított kielé­gitési végrehajtás utján felülfoglalt és 133.590.000 koro­nára becsült következő ingóságok, u. m.: vas- és fém­árak nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a gyulai kir. járásbiróság 1926. év­ik. 5882/4. számú végzése, folytán 1.047.900 korona tőke követelés ennek 1926. évi április hó 10. napjától járó 18% kamatai és eddig összesen 426.100 korona biróilag már megállapított költségek erejéig, Gyulán 1927. évi január hó 20. napjának délutáni 2 prája határidőül ki­tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c 1­07. és 108. §-ai értelmében készpénz­­fizetés­­mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs­áron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le­ég felülfoglaltatták és azokra kielégitési jogot nyertek Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. 15847/1920. II. szám. Hirdetmény. A magyar királyi államvasutak szegedi üzletvezetősége nyilvános versenytárgyalást hirdet a Kecskemét állo­máson létesítendő osztálymérn­öksági iroda vízvezeték fektetés munkáinak biztosítására. A tervek, a költségszámítás, a szerződési tervezet, ajánlati minta, a pályázati és a munkák végrehajtásá­hoz kötött egyéb feltételek a magyar­­ királyi állam­vasutak szegedi üzletvezetőségének építési és pályafen­­tartási­ osztályában, és a kecskeméti osztálymérnökség­nél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. A kiírási nyomtatványok a magyar királyi állam-­­ vasutak szegedi üzletvezetőségének pályafentartási osz­tályában (II. emelet 4. ajtó) vagy a kecskeméti osz­­tálymérnökségnél 25.000, azaz Huszonötezer korona le­fizetése ellenében megszerezhetők, a tervek azonban nem adatnak­­el.­­Az ajánlatok legkésőbb 1927. évi február hó 5-én déli 12 óráig lepecsételt zárt borítékban nyújtandók be a szegedi üzletvezetőség I. osztályában (II. emelet 10. számú ajtó).­­Az ajánlat első éve 20.000 koronás, többi íve pedig 10.000 koronás okmánybélyeggel, a mellékletek pedig 2.000 koronás okmánybélyeggel látandók el­­venként. A borítékon a következő felirat­ tüntetendő ki. „Ajánlat a magyar királyi államvasutak szegedi üz­letvezetőségének 15.847/1926. számú hirdetménye alap­ján Kecskemét állomáson létesítendő vízvezeték fekte­tés munkáira.­­ Ajánlat csakis az előírt kiirási nyomtatványon és az ott körülirt munkákra tehető.­­ Ettől eltérő ajánlatok figyelembe nem fognak vétetni. Az ajánlat­­benyújtását megelőző napon vagyis 1927. évi február hó 4-én déli 12 óráig az ajánlati végösszeg 5 százalékának, azaz öt százalékának megfelelő bánat­pénz teendő le a magyar királyi államvasutak szegedi üzletvezetőségének gyűjtőpénztáránál akár készpénzben, akár állami letétekre alkalmas magyar értékpapírokban.­­ Bankgarancia esetén annak elfogadása felett a ma­gyar királyi államvasutak igazgatósága dönt. A bánatpénzről szóló letétjegy az ajánlathoz nem csatolandó. Té­ria útjén beküldött ajánlatok, és bé­­nipérízíb térti­vevénnyel adandók fel. Szeged, 1920. évi december hó 28. napján. *4 Az ü­zletvezetőség.­ ­ Árverések. Árverés. Pk. X. 232079/1925. szám. Dr. Hagymássy Dénes ügyvéd által képviselt Budapest Székesfőváros Elektromos Művek javára 22.907.500 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi decem­ber hó 5. napján lefoglalt és 100 millió koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a "alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végre­hajtást szenvedőnek lakásán, üzletében Budapesten, VI., Lehel­ u.145. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi január hó 4. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt földfesték és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi december ihó 2. napján. Dr. Makai László, kir. bíró­sági végrehajtó. 37 Árverés. 6703/1926. szám. Nagykáta és Vidéke taka­rékpénztár r. t. végrehajtatának Lénárd József (nős Molnár Emmával) végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 17.500.000 K tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a nagykátai kir. járásbíróság területén levő Tóalmás­i községben fekvő s a tóalmási 1150 sz. tkvi betétben A I. 288. sor 3158/1/­a/12/b, 3158/1/b/ 12/b, 3158/2/b/2, 3159/12/b, 3160/1/1/2, 3160/2/1/2, 3157/12/b érszámok alatt foglalt s Lénárd József (nős Molnár Emmával) nevén álló ingatlanokra 20.000.000 kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1927. január 19. napján délelőtt 11 órakor Tóalmás községházánál fog­ják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adha­tók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5%-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.;­­1908: XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni­ (1908: XIX 25. §.). Nagykáta, 1920. évi október hó 17. napján. A nagykátai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 38 Árverés. Pk. IX. 341.105/1926. számhoz. Dr. Balassa Gyula ügyvéd által képviselt Szász Nándor, valamint az összes foglaltatók és felülfoglaltatók javára 6.000.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1926. évi fenti sz. végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1926. évi szeptember hó 25-én lefoglalt 54.200.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten IX. ker.,­­Erkel­ utca 19. házszám alatt leendő megtar­tása határidőül 1927. évi január hó 5. napjának délután 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, képek, zongora, írógép, mikroszkóp s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi no­vember hó 30. napján. Albrecht Árpád kir. kir. végre­hajtó.­­ 32 Árverés. Pk. I. 22.847/2. 1926. szám. I közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 31.224/ 925/2. sz. végzésével dr. Krantz Károly ügyvéd által képviselt Wittemberg Farkas végrehajtató részére vég­rehajtást Szenvedő ellen 3.500.000 K követelés és járu­léka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganato­sításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt 17,600.000 K-ra becsült ingóságokra a fenti sz.­végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szen­vedő lakásán, Budapest, II. ker., Margit-körút 31—33. számú házban leendő megtartására határidőül 1927. év január hó 5. napján délelőtt­­12 óráját tűzöm ki, mi­kor a biróilag lefoglalt bútorokat, függönyt, szőnyeget s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazo­kat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követe­lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyi­ben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1926. évi december hó 2. napján. Szabó István bírósági végrehajtó. 34 Árverés. Pk. V. 6713/1926. szám. Áron Manó­ és Társa utóda Reischmann Vilmos cég vég­reh­aj­tatának Meinber­­ger Izidor és neje Goldmann Tera végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 100 millió korona tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett az orosházai kir. já­rásbíróság területén levő Orosháza községben fekvő s az orosházai 2313. sz. telekjegyzőkönyvben A kereszt 1. sor (1185—1186) hrsz. alatt fölvett végrehajtást szenvedet­tek nevén álló 453 négyszögöl területű házra 300 millió korona kikiáltási árban. Az árverést 1927. évi március hó 17. napjának délelőtt 9 órakor a telekkönyvi ható­ság hivatalos helyiségében I. emelet, 12. ajtószám alatt fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a ki­kiáltási ár felénél alacsonyabb áron sem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 :LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva­dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbehelyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni. (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §.; 1908:XL. t.-c. 21. $.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni (1908 :XLI. t.-c. 25. $.). Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. Orosháza, 1926. november 26. napján. Dr. Lázár sk. kir. jbiró. 10 Árverés. 1318/1926. vht. sz. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szolnoki kir. törvényszéknél 1926. évi P. 4777/2. számú végzése következtében dr. Tolnai Ernő ügyvéd által képviselt Contexport Gabonakereske­delmi B. T. cég javára 107,803.844 korona s jár. erejéig 1926. évi november hó 9-én foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 126,350.000 koro­nára becsült következő ingóságok: u. m. búza, árpa, zab, tengeri, termények, bútorok, lószerszám, mázsa, vá­lyog, birkák, ökrök, lovak, szekerek, ekék és egy vetőgép nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a kisújszállási kir. járásbíróság 1926. évi Pk. 4336. számú végzése folytán 107,803.844 korona tőkekövetelés, ennek és pedig 81,000.000 kor. tőke után 1926. augusztus 15-től 26,803.844 korona tőke után 1926. évi augusztus hó 20. napjától járó havi 1­0 % ka­matai­t,% váltódij és eddig összesen 7,751.800 koroná­ban biróilag már megállapított költségek erejéig Kis­újszálláson, Kossuth­ utcán, adós lakásán és folytatva Auglius tanyán leendő megtartására 1927. évi január hó 18-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés­sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. Egyes szám ára 20 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék