Budapesti Közlöny, 1927. február (61. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-01 / 25. szám

■■■■■HM Budapest, 1927. 25- Szállta Kedd, február 1. Szerkesztőség­: Budapest, 1. ker., Vár, Nándor-tér X. sz. — Telefon: T. 153—63. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Z Magánh­irdetések: 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.........................3 P 84 f. Magánosoknak.........................9 „ 60 Hatóságoknak havi .................IP 281. Magánosoknak „ .................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1927. január 1-től 16 pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi külügyminiszter előterjesz­tésére báró pusztákon Forster Pál I. osztályú követségi tanácsosnak a rendkívüli követi és meg­hatalmazott miniszteri címet és jelleget adományo­zom és a belgrádi magyar királyi követség veze­tésével megbízom. Kelt Budapesten, 1927. évi január hó 25. napján. Horthy s. k. Walkó Lajos s. k.­­ A magyar királyi belügyminiszter előterjesztésére Wolkenberg Gyulát a VI. fizetési osztály jellegé­vel felruházott m. kir. rendőrfőfelügyelőt a VI. fizetési osztályba kinevezem. . Kelt Budapesten, 1927. évi január hó 15. napján Horthy s. k. JDr. Scitovszky Béla s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi mi­niszter előterjesztésére Fehér János nyugalmazott állami felsőkereskedelmi iskolai tanárnak a keres­kedelmi szakoktatás terén tett szolgálatai elisme­réséül az állami felsőkereskedelmi iskolai igazgatói címet adományozom. Kelt Budapesten, 1926. évi december hó 11. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A Kormányzó Tír­ó Főméltósága a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére folyó évi január hó 25-én kelt magas elhatározásával báró pusztákon Forster Pál I. osztályú követségi taná­csos állandó ügyvivőnek a hágai magyar királyi követség vezetése alól való felmentését jóváhagyó­lag tudomásul venni méltóztatott. A Kormányzó Ur ő Főméltósága a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére folyó évi január hó 25-én kelt magas elhatározásával dr. rud­­nói és divékujfalusi Rudnay Lajos I. osztályú követségi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott II. osztályú követségi tanácsosnak a hágai magyar királyi követség vezetésével állandó ügyvivői mi­nőségben való megbízatását jóváhagyólag kegyesen tudomásul venni méltóztatott. ( A m. kir. pénzügyminiszter Endrédy György győri állampénztári főlisztet a jelen állomáshelyén való meghagyása mellett a Vili. fizetési osztály A. fizetési csoportjába állampénztári tanácsossá, Váradi Pál igazi, Reimholcz Zoltán fehérgyarmati és Mezei István csurgói II. osztályú álampénztári tiszteket a jelen állomáshelyükön végleges, Tátray László budapesti lakost pedig a székesfővárosi Vill. a. kerületi m. kir. adófelügyelőséghez a X. fizetési osztály A. fizetési csoportjába, ideiglenes minőségű I. osztályú állampénztári tisztté kinevezte. fe A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter a minisztérium számvevőségi, gyógyszerészeti és gazdasági tisztviselőinek egyesített személyzeti létszámába Pordány Ferenc számvevőségi II. osz­tályú főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott számvevőségi tanácsost számvevőségi II. osztályú főtanácsossá, Mándoky Ernő Kornél és Éliás Jenő számvevőségi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri számvizsgálókat számvevő­ségi tanácsossá, Király Jenő, Ráth Tibor, Par­­ragh Ilona, Nagy István, Szabó Sándor, Seidl József miniszteri számellenőröket miniszteri szám­­vizsgálóvá, Szenthe Károly intézeti szertárnokot a IX. fizetési osztályba intézeti ellenőrré, Székely János állami gyógyszerészt a IX. fizetési osz­tályba, lovag Weinzierl Arthur és Katona Lajos miniszteri számellenőröket miniszteri számvizsgálóvá, Baranyai Béla intézeti ellen­őrt a IX. fizetési osztályba; az intézeti gond­noki teendők ideiglenes ellátásával megbízott Kreplin Árpádot és Góczán Gyulát a IX. fize­tési osztályba ideiglenes minőségű intézeti gond­nokká, az intézeti szertárnoki teendők ideig­lenes ellátásával megbízott László Árpádot a IX. fizetési osztályba ideiglenes minőségű inté­zeti szertárnokká, Gregorius József, Baranyai János, Vargha Béla, Bertalan Ferenc, Kovács József, dr. Béres János, dr. Kolozs Béla, Major Mihály, Müller Gyula, Dregics György, Sztaroveczky Márton és Brenner Lajos miniszteri számtiszteket miniszteri számellenőrré, az intézeti ellenőri teendők ideiglenes ellátásával megbízott Németh Zoltánt a X. fizetési osztályba ideiglenes minőségű intézeti ellenőrré, az intézeti gondnoki teendők ideiglenes ellátásával megbízott Korcsek Pált és Stahl Károlyt a X. fizetési osztályba ideiglenes minőségű intézeti gondnokká, az intézeti ellenőri teendők ideiglenes ellátásával megbízott Czetz Emánuelt a X. fizetési osztályba ideiglenes minőségű intézeti ellenőrré, az intézeti ellenőri teendők ideiglenes ellátásával a megbízott Szabó Tibort, Vecsey Gézát és Kovács Kálmánt a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű intézeti ellenőrré kinevezte. * A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter a minisztérium számvevőségi, gyógyszerészeti és gaz­dasági tisztviselőinek egyesített személy­zeti lét­számába dr. Magyar Gyida és Oláh József mi­niszteri számtiszteket miniszteri számellenőrré ki­nevezte. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter Sztanics József állami hadigondozó intézeti díj­­nokot, Krasz István állami hadigondozó intézeti havidíjas tisztviselőt és Kiment Jánosné állami hadiárva intézeti díjnokot kezelőkké ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Bognár István oki. tanitót a hercegfalva-nagyvenyim-szőlőhegyi róm. kath. elemi iskolához róm. kath­. elemi iskolai rendes tanítóvá nevezte ki. A m. Jár. belügyminiszter 1927. évi 150.563. B. M. számú határozatával megengedte, hogy a „Vitézi Rend“ tagjai közül önként megváltó Hunyor János vértesacsai születésű, róm. kath. vallásu, vértesacsai lakos, valamint kiskorú Terézia és Erzsébet nevű gyermekei az 1924. évi 92.076. B. M. számú határozat vonatkozó részének hatály­talanítása mellett az eredeti „Hack“ családi nevet viselhessék. A m. kir. belügyminiszter Pálinkás István Béla miskolci születésű, róm. kath. vallásu, nőt­len m. kir. rendőrsegédfogalmazó, miskolci illető­ségű és ugyanottani lakos kérelmére családi nevét az 1927. évi 150.400/VIII. számú határozatával „Pintér“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a Vas vármegyébe bekebelezett Beje és Hegyhátgyertyános községek egyesítését megengedte. Az egyesült község szer­vezeti jellege: kisközség, ideiglenes neve: „Beje­­gyertyános“. (66.816/1926. B. M. sz.) A m. kir. belügyminiszter 150.487/1927. B. M. számú rendeletével a zákány-gyékényesi róm. kath. templomépitő bizottság részére 227.278/1925. B. M. szám alatt kiadott adománygyűjtési engedély hatályát — az idézett rendeletben megállapított feltételek fenntartása mellett — 1927. évi junius hó 1-ig meghosszabbította. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a karcagi birtokosság legeltetési társulatának alapszabályait a 75.254/1926. szám alatt jóváhagyta. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter múlt évi 97230/1926. XIV. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Baranya vármegye köz­­igazgatási területéhez tartozó Magyarboly köz­ségben évenként március hó 10-én és szeptember hó 15-én, amennyiben pedig ezen határnapok vasárnapra vagy keresztény ünnepnapra esné­nek, úgy a reá következő legközelebbi hétközna­pon országos állat- és kirakó vásár tartassák. A m. Tár. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Magyar Film Iroda Részvénytársaság által ké­szített 152. számú (152 méter) és 153. számú (142 méter) Magyar Híradó című filmfelvételek­nek az ország összes mozgóképüzemeiben való kö­telező lejátszását elrendelte. (1961/1927. III. a. szám.) A m. kir. postatakarékpénztár 1926. évi december havi forgalma. A takaréküzletben a betétek összege 212.724.166 koronával haladta túl a visszafizetések összegét. A betétek állománya ezzel 1926. december hó vé­gén 195.733.892.514 kor. 61 fillért tett ki. Az állami és önkormányzati takarékbetétek álladéka a fenti álladékban 40.413.271.825 koronával sze­repel. A betevők száma e hóban 1.942-vel gya­rapodott, s összes számuk e hó végén 1.261.936 volt. A csekk- és clearing-üzletben a betétek összegét 343.249.846.547 koronával múlta felül a vissza­fizetések összege. A csekkbetétek állománya ezzel 1926. december hó végén 2,235 196,345.849 kor. Egyes szám ái°a 16 fillér*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék