Budapesti Közlöny, 1927. február (61. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-01 / 25. szám

2­ 25 fillért tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 21-gyel növekedett, s a fennálló csekk­számlák száma e hó végén 54.869 volt. A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor­galma a két üzletágban 1,887.664 tétel, s 15.001.793.414.415 kor. 72 fill., összes betéteinek állománya pedig a hó végén 2.430.930,238.363 kor. 86 fillér volt. Az értékpapír-üzletágban 1926. december hó végéig kiállíttatott 271.543 járadékkönyvecske, forgalomban volt e hó végén 92.538 drb. Az inté­zet értékpapír állománya különféle értékpapí­rokban és záloglevelekben 1926. december hó végén 150.648.507.198 korona névértéket tett ki. A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti for­galma volt e hóban 91.161 drb. uj zálogfelvétel 19.426.670.000 korona kölcsönnel és 101.007 drb. zálogkiváltás 19.525.220.300 korona kölcsönvissza­­fizetéssel. A zálogálladék 1926. évi december hó végén 441.945 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 103.518.380.096 koronát tett ki. Az árverési csarnok forgalmában önkéntes árve­résre 2.651 drb., kényszerárverésre pedig 4.453 különféle zálogtárgy került. Eladatott összesen 5.899 drb., a befolyt vételár 1.231.078.100 korona volt. Budapest, 1927. évi január hó 25-én. A m. kir. postatakarékpénztár. 917/1927. alisp. szám. Pályázati hirdetmény. A Baranya vármegye törvényhatóságánál nyug­díjazás folytán megüresedett, a 7.000/1925 M. E. számú kormányrendelet értelmében a XI. fizetési osztályra nézve megállapított illetményekkel egybe­kötött vármegyei központi irodasegédtiszti állásra ezennel pályázatot hirdetek. Pályázni csak írásbeli pályázati kérvény benyúj­tásával lehet. Felhívom tehát mindazokat, kik a fönt jelzett — az 1873:11.­­-c. 5. §-a értelmében a kiszol­gált altisztek számára is részben elsőbbségi jog­gal biztosított — állásra pályázni óhajtanak, hogy az 1883:1. t.-c. 19. §-ában előirt törvényszerű minősítésüket, továbbá eddigi foglalkozásukat, élet­korukat, nyelvismeretüket, egészségi állapotukat és állampolgárságukat, a kommün ideje alatti maga­tartásukat, — úgy az igazolványos altisztek a fentieken felül még a 123.000/20. a. 1910. sz. honvédelmi miniszteri körrendeletben előírt előzetes próbaszolgálat sikeres teljesítését is — igazoló, szabályszerű okmányokkal fölszerelt és sajátkezű­­leg irt pályázati kérvényeiket a vármegyei ügy­viteli szabályzat 4. §-a értelmében Baranya vár­megye főispánjához címezve nálam legkésőbb 1927. évi február hó 26-ig bezárólag a hivatalos órák alatt nyújtsák be, annál is inkább, mert a netán később beérkező kérvények figyelembe vétetni nem fognak. Megjegyzem, hogy oly pályázók, kik már vala­mely törvényhatóság szolgálatában állanak, vagy akik más közszolgálati alkalmazásban vannak, pályázati folyamodványaikat fölöttes hatóságaiknál, továbbá akik hivatásszerű katonai (honvédségi, csendőrségi) szolgálatban állanak, elöljáró parancs­nokságaiknál, végül akik közszolgálatban nem állanak, azon törvényhatóság első tisztviselőjénél tartoznak benyújtani, amely törvényhatóság terü­letén állandóan laknak. Pécs, 1927. évi január hó 27-én. Fischer Béla s. k., alispán, 1278/1927. köz. szám. Pályázati hirdetmény. A m. kir. állami rendőrség szegedi kerületi re­ndőrfőkapitányságának központi hivatalánál és az orosházai rendőri kirendeltségnél egy-egy díjnoki állásra pályázatot hirdetek. Ezekre az állásokra, melyek az 1925. évi 7000/M. E. számú kormányrendelethez csatolt 15. számú kimutatásban megállapított havidíjjal van­nak egybekötve, azok pályázhatnak, akik az 1883. I. t.-c. 1. §-ában a köztisztviselőktől is megköve­telt általános kellékeket igazolják, 18 életévüket betöltötték s a 40 éves korhatárt még meg nem haladták. BUDAPESTI közlöny 1927. február 1. A rendelkezési állományba helyezett s a lét­számcsökkentés során a tényleges szolgálatból már korábban elbocsátott alkalmazottak, amennyiben a megkívánt feltételeknek megfele­lnek, más pályázók­kal szemben előnyben részesülnek. Az igazolványos altisztek elsőbbségi igényét az 1873-11. t.-c. 5. és 12. §-ai szabályozzák. A sajátkezűleg megírandó s szabályszerűen fel­­bélyegzendő pályázati kérvényhez eredetiben vagy hiteles másolatban csatolni kell: a) a pályázó születési anyakönyvi kivonatát; b) hatósági erkölcsi, valamint a családi állapotot igazoló bizonyítványt; c) a magyar honosságot igazoló hatósági bizo­nyítványt, esetleg a magyar á­lampolgárság fenn­tartására való igény szabályszerű bejelentését (opció) igazoló okmányt; d) az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt; e) a közszolgálatban történt eddigi alkalmazta­tást igazoló okmányokat; f) az állami szolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló újkeletű közhatósági tiszti orvosi bizonyítványt s végül­­) a katonai szolgálatra vonatkozó okmányokat. Már közszolgálatban álló pályázók az előírt kellékeket törzskönyvi kivonattal is igazolhatják. A pályázati kérvényeket az illető rendőrható­ságok vezetőinél kell benyújtani. A pályázat határideje a jelen pályázati hirdet­ménynek harmadszori közzétételétől számított 8 nap. Szeged, 1927. évi január hó 28. Szalag s. k., 3—1 rendőrkerületi főkapitány. 109.787/1926. II. 1. szám. Pályázati hirdetmény. A hosszabb ideig egy helyben szolgáló gazda­sági cselédeknek és munkásoknak adományozandó elismerő oklevél mintájának tervezésére ezennel nyilvános pályázatot hirdetek a következő felté­telek mellett: 1. Az oklevél célja, hogy annak adományozá­sával a hosszabb ideig egy helyben szolgáló gaz­dasági cselédek és munkások szorgalmas, hűséges és becsületes munkássága, a jutalmazás erkölcsi értéke és a jutalmazottak követendő példája ki­emeltessék. Ennek kapcsán megkívánom, hogy az elismerő oklevél-minta a) az ezeréves magyar nemzeti múltat, b) a magy­ar ági ár­gondolatot, c) a gazdasági cselédek és munkások foglal­kozását kidomborítsa és d) a magyar népviseletet is jellegzetesen ki­fejezésre juttassa. 2. Az elismerő oklevél minta a következő szöveggel készítendő: szorgalmas munkálkodását, példás hűségét­, derék, becsületes viselkedését elismeréssel és dicsérettel méltányolom. Kelt Budapesten, 19............................................ magyar királyi földmivelésü­gyi miniszter. A szöveg heraldikai írással készítendő és a fent idézett szöveg felett a kitüntetett nevének, valamint gazdasági cselédi, illetőleg gazdasági munkási mivoltának beírására két sornyi üres he­lyet kell hagyni. A kelet és a „magyar királyi földmivelésügyi miniszter“ szöveg között az aláírásra üres hely hagyandó. Az alkalmazandó heraldikai írás olyan legyen, hogy az üresen hagyott helyek utólagos kitöltése (ugyanolyan betűkkel) technikai nehézségbe ne ütközzék. Az aláírásra szánt hely mellett szárazpecsét alkalmazására szolgáló szabad helyről is gondos­kodni kell, ami esetleg az elismerő oklevél raj­zába is befoglalható. 3. Az elismerő oklevél-minta mérete pontosan: 37 X 46 cm. legyen és álló vagy fekvő alakú le­het. A színek számában a pályázó nincs korlá­tozva. 4. Minden magyar honos állampolgár pályázhat egy vagy több tervvel. 5. A pályázat titkos, nevet és lakáscímet jel­igés zárt borítékban kell mellékelni. 6. A pályadíjak: a pályázat feltételeinek min­denben megfelelő, absolut művészi értékű és a 10. pontban körülírt bíráló bizottság által a sok­szorosításra legalkalmasabbnak minősített és ki­vitelr, általam is elfogadott pályaművet 400 (Négyszáz) pengővel fogom díjazni. Amennyiben a bíráló bizottság a pályázó művek között ezenfelül jutalmazásra érdemes terveket találna, úgy legfeljebb további három ilyen tervet egyenként 120 (Egyszázhúsz) pengővel fogok jutalmazni. A sokszorosításra kerülő pályamű szerzője kívá­natra tartozik pályaművét színek szerint szét­választani. 7. Amennyiben a bíráló bizottság a sokszorosí­tandó pályaművön kisebb változtatást kíván, azt a pályázó záros határidőn belül tartozik díjtalanul foganatosítani. 8. Az első díjjal kitüntetett pályamű és annak korlátlan sokszorosítási joga a vezetésem alatt álló m. kir. földmivelésügyi minisztériumot illeti meg. 9. A pályaművek beküldésének határideje­ 1927. évi február hó 15. napjának déli 12 órája. A terveket az Országos Magyar Iparművészeti tár­sulat igazgatósága veszi át. 10. Az öttagú bíráló bizottság tagjai: A vezetésem alatt álló minisztérium VI. főosz­tályának főnöke és VII 1. ügyosztályának veze­tője, az Országos Magyar Iparművészeti Társulat két tagja, végül a m. kir. államnyomda képvi­selője. 11. A pályázók a döntés után számított 30 napon belül a nem díjazott pályaműveket elszál­lítani tartoznak, mert az ezen idő alatt át nem vett pályaművekért felelősség nem vállalható. Esetleges egyéb tudnivalók tekintetében az Országos Magyar Iparművészeti Társulat igazgató­sága (Budapest, VI., Andrássy­ út 69. sz.) nyújt felvilágosítást. A m. kir. földmivelésügyi miniszter. 23/1927. szám. Hirdetmény. A magyar királyi Erjedéstani Intézet I. évi február hó 14-én kezdődő, 10 napos, ecetmestere­ket képző tanfolyamot rendez. A tanfolyam sem­minemű előképzettséget nem kíván s tananyagá­ban úgy az ecet­gyártulajdonosok, mint ecetgyár­­vezetők tudnivalóit felöleli. A hallgatók a tanfo­lyam elvégzése után látogatási bizonyítványt kapnak. Jelentkezések legkésőbb február hó 10-ig, 100 pengő tan- és laboratóriumi díj beküldése mellett, a magyar királyi Ferjedéstani Intézethez (II., Debrői­ ut 15.) intézendők. Budapest, 1927. évi január hó 4-én. Dr. Hérics-Tóth Jenő s. k., kir. kisérletügyi igazgató. A szekszárdi kir. törvényszék bajai kirendelt­sége közhírré teszi, hogy dr. Milassin Jenő bajai kir. közjegyző működését 1927. évi január hó 12. napján megkezdte. A szekszárdi kir. törvényszék bajai kirendelt­sége közhírré teszi, hogy dr. Pap Sándor, mint dr. Milassin Jenő bajai kir. közjegyzőnek a pécsi kir. közjegyzői kamara 13/1927. sz. rendelvényé­vel felhatalmazott helyettese, közjegyzői helyet­tesi működését 1927. évi január hó 13. napján megkezdte. Felelős szerkesztő: BÁRSONY ISTVÁN. NEMHIVATALOS RÉSZ. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Magyarcsanád község elöljáróságának azért az áldozatkészségéért, hogy a tamilok felsegélyezé­sére 545 pengő 60 fillért adományozott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Négyessy Kálmán fábrinsebestyéni községi elemi iskolai igazgatótanulónak, aki a fábiánsebestyéni községi elemi iskola részére 240 pengő értékű könyvet adományozott, őszinte elismerését és kö­szönetét nyilvánította.

Next