Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1927. február (61. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-01 / 25. szám értesítője

Budapest, 1927, 25. Kedd, február 1. szám. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. 6720/1926. tkvi szám. Export Malomipar r.-t. szombathelyi bef. cég végrehajtatának Mihályi István végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 30.526.700 korona tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a székesfehérvári kir. járásbíróság területén levő, Székesfehérvárott fekvő, s a székesfehérvári 7913. számú telekkönyvi betétben A -1- 1. sorszám alatt foglalt s B. 4. sorszám szerint Mihályi István nevén álló ingatlanra 100.000.000 korona kikiáltási árban. Az árverést 1927. évi február hó 8. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, földszint 53. szám alatt fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. i.­e. 42. %-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbehelyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. évi XLI. t.­e. 25. §.). Székesfehérvár, 1926. évi augusztus hó 21. napján. A székesfehérvári kir. törvényszék, mint telekkönyvi ható­ság. 2220 3—3 Árverés. Pk. X. 327210/1926. szám. Dr. Sallai Abris ügyvéd által képviselt Schreier Béla kereskedelmi r.-t. és többek javára a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi 63253. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1926. évi junius hó 30-án lefoglalt, 11.320 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végre­hajtást szenvedő üzletében, Budapesten, IX. ker., Vágó­­h­íd­ utca 18—20. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1927. évi február hó 3. napjának délután 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt lovakat, kecské­ket, irodai berendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, fel fogom adni. Budapest, 1927. évi január hó­­­­napján. Hipszky Endre, kir. bírósági végrehajtó. 2409 Árverés. Pk. V. 384840/1926. szám. Ifj. dr. Balázs Dezső ügyvéd által képviselt Wodianer P. és Piai gra­fikai intézet és kiadóvállalat r.t­. javára 178,40 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi december hó 21-én lefoglalt, 1680 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végre­hajtást szenvedő üzletében, Budapesten, VII. ker., Er­­zsébet­ körút 33. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1927. évi február hó 4. napjának délután 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoolalt üzleti berendezést, futball labdát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul -s, el fogom adni. Budapest, 1927. évi január hó 13. nap­ján. Havel Ede. kir. bírósági végrehajtó. 241. Árverés. 410/1927. tkvi szám. Néhai erdődi gróf Pálfffy János hagyatéki ügyében a telekkönyvi hatóság „Forum“ ingatlanforgalmi és kereskedelmi részvénytársaság buda­pesti bejegyzett cégnek utóajánlata következtében az 1908. évi XLI. t.-c.­­27. §-a értelmében újabb árverést rendel el, a budapesti központi kir. járásbíróság területén levő Budapest főváros dunabalparti részének 329. telek­könyvi betétében 24189. hrszám alatt felvett gróf Pál­ff­y János nevén álló, IV. ker. (Belváros), a Szép- és Kossuth- Lajos-utcák sarkán fekvő 524.90 négyszögöl területű telek és házra 10.000.000.000 (tizmilliárd) kikiáltási árban. Az árverést 1927. évi február hó 17. napján délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság hivatalos helyiségében (Markó-utca 25. szám, földszint 25. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan 7922 millió korona utó­ajánlati árnál alacsonyabb áron el nem adható. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.­e. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénzről előleges bírói letétbehelyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §­.; 1908. évi XL. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha több­et ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. törvénycikk 25. szakasza.) Ha a vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a telekkönyvi hatóság az érdekeltek bármelyi­kének kérelmére és a vevő veszélyére és költségére a bánatpénz elvesztése mellett az ingatlanra uj árverést rendel el. (1881. évi LX. t.-c. 185 §.) Az újabb árverés költségeit a vevő az ígért vételáron felül köteles fizetni. (1908. évi XLI. t.­e. 27. §.) Buda­pest, 1927. évi január hó 12. napján. A budapesti közp. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 2402 Árverés. 1121/1926. szám. Dr. Fejér Leó budapesti (V. kerület, Bálvány­ utca 4. szám) ügyvéd által kép­viselt Deutsch Henrik budapesti bej. cég végrehajtató javára a végrehajtást szenvedő ellen a pestvidéki kir. járásbiróság 1926. évi 2691/2. számú végzése folytán foganatosított végrehajtás alkalmával bírói zár alá he­lyezett és 784 pengőre becsült következő: u. m.: fűszer­áru, üzleti felszerelvények, bútor és egyéb ingókat 32 pengő 80 fillér tőke, ennek 1926. évi április hó 7. nap­jától járó 18% köteles kamatai és eddig összesen 14 pengő megállapított költségek, nemkülönben a végre­hajtási novella 20. §-a értelmében mindazon korábbi és felülfoglaltatók követelése kielégítése erejéig is, kik a mai napig zálogjogot nyertek, az árverést elrendelem. Az árverés határnapját 1927. évi február hó 4. napjának délelőtt 9 órájára, Budafokon, Beniczky Ferenc­ utca 5. szám alá, az adós lakására kitűzöm, amikor a bíróilag lefoglalt ingókat a legtöbbet ígérőnek készfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, eladom. A végre. törvény 111. §-a értelmében felhívom mind­azokat, kik az elárverezendő ingók vételárából a végre­hajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tarta­nak, amennyiben az a jelen végrehajtási iratokból ki nem tűnnék, hogy elsőbbségi igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. A jelen árverési hirdetmény törvényes közzétételi határideje a bíróságnál történt kifüggesztés utáni nap­tól számittatik. Budapest, 1927. évi január hó 9. nap­ján. Glavina János, kir. kir. végrehajtó. 2399 Árverés. 12681. és 12705/1926. tkvi szám. Béla­ utca 3. számú budapesti bérház r.t­. és Donáth József végre­hajtatónak Janisch Gyula végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végre­hajtási árverést 4500 dollár és 3.200.000 korona tőke­­követelések és járulékai behajtása végett a pestvidéki kir. járásbiróság területén levő, Budafok városban fekvő, s a budafoki 3646. számú telekkönyvi betétben A + 1. sor, 518. srszám alatt felvett ház és beltelekre kettő (2) milliárd korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1927. évi február hó 11. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, Budapesten, II. kerület, Fő­ utca 72. házszám, 61. ajtó­szám alatt fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 5%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénzről előleges bírói letétbehelyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. ,§., 1908. évi XL. t.-c. 21. $.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. törvénycikk 25. szakasza.) Budapest, 1926. évi október hó 26. napján. A pest-vidéki kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 2390 Árverés. Pk. I. 34790/2. 1926. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. járásbiróság P. I. 8798/4. 1926. sz. végzésével dr. Nepkó Béla ügyvéd által képviselt Csordás István végrehajtató javára 1,323.000 kotrona , 105,84 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt, 10.800.000 korona — 600 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, II. ker., Margit-körút 7. szám és folytatva a lépcsőház fülkéjében leendő meg­tartására határidőül 1927. évi február hó 14. napjának délelőtt­i 12 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1927. évi január hó 9. napján. Szabó István, kir. bírósági végrehajtó- 2389 Árverés. B. v. 62—63/1927. szám. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a gö­döllői kir. járásbiróságnak 1926. évi Pk. 12005. számú végzésével dr. Gold Simon és dr. Puchs Lajos budapesti ügyvédek által képviselt Anglo Austrian Bank Ltd. Zalavölgyi Iparművek r.­t. javára 1200.56 pengő köve­telés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán alperestől lefoglalt, 1428 pengőre becsült ingóságokra a fent idézett gödöllői királyi járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak a felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán, Rákoskeresztúron, Ecseri­ utca 2. szám­­alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi február hó 9. napjának délután 4 órája tűzetik ki, amikor a­­biróilag lefoglalt bútorokat, lisztet, prézlit és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Felhivatnak azok, kik az ingók vételárából a végre­hajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközölte­tett s ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig ná­lam írásban vagy élőszóval bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táb­láján való kifüggesztését követő naptól számíttatik. Gödöllő, 1927. évi január hó 14. napján, Ványay Béla, kir. bírósági végrehajtó. 1394 —------------------------3--------------------------------------------------­Árverés. Pk. VIIL 349928/1926. szám. Dr. révkomá­romi Komáromy Ferenc ügyvéd által képviselt Bogdány Béláné javára 1120 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán a végrehajtást szenvedőtől 1926. évi november hó 30. napján lefoglalt és 1180 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szen­vedő lakásán, Budapesten, VI. ker., Játék-tér 23. szám, II. emeleten leendő megtartására határidőül 1927. évi február hó 3. napjának délután 14 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi január hó 13. napján. Terray Béla, kir. bírósági végre­hajtó. 2404 Árverés. Pk. I. 35096/2. 1926. szám. Közhírré teszem, hogy a szekszárdi kir. törvényszék P. 140/5. 1926. számú végzésével dr. Lukács Bernát ügyvéd által képviselt Dunántúli Egyesített Hengermalmok és Ipari r.­t. végre­hajtató javára a végrehajtást szenvedő ellen 2022 pengő 98 fillér (25,287.200 korona) követelés és járulékai ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor a végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 6108 pengőre (77,100.000 korona) becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégíté­sére jogosult alap- és fölülfoglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedőnek, Budapesten, I. kerület, Horthy Miklós­ út 9. szám alatt levő boltjában leendő megtartására határidőül 1927. évi február hó 4. napjá­nak délután­i 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bolti berendezést, szeszesitalokat, teát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1927. évi január hó 7. napján. Ádám Albert, kir. bírósági végrehajtó. 2406 Árverés. Pk. IX. 328764., 342017/1926. szám. Dr. Kell József ügyvéd által képviselt Lakos és Székely cég és más végrehajtátok javára 40 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán a végrehajtást szenvedőtől 1926. évi julius hó 30. és október hó 6. napján lefoglalt és 15.200 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő üzemében, Budapesten, V. kerület, Váci­ út 28. szám alatt levő pincehelyiségében leendő meg­tartására határidőül 1927. évi március hó 1. napjának délután 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, maró-, gyalu- és fúrógépeket, íróasztalt, kály­hát, esztergapadot, motort stb. és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi január hó 22. napján. Báthor József, kir. bírósági végrehajtó. , 2407 Árverés. Pk. I. 31399/4. 1926. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 169423/2. 1926. számú végzésével dr. Moskovits Mór ügyvéd által képviselt Lukács Nándor végrehajtató javára a végre­hajtást szenvedő ellen 148 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor a végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 10.080 pen­gőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig a végrehaj­tást szenvedő lakásán, Budapesten, II. kerület, Zsigmond­­utca 20. házszám, V. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi február hó 5. napja- Egyes szám ára 20 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék