Budapesti Közlöny, 1927. március (61. évfolyam, 48-73. szám)

1927-03-01 / 48. szám

Budapest, 1927, 48. szám. Kedd, március 1. BUDAPESTI •• •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—63. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. X Mag­ánhirdetések: 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi .................IP 281. Magánosoknak „ .................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „­­ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1927. január 1-től 16 pengő. Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.........................3 P 84 f. Magánosoknak.........................9­9 60 „ HIVATALOS RÉSZ. Magyarország Főméltóságu Kormányzója folyó évi február hó 26-án kelt magas elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a pénzügyminiszternek külföldi hivatalos tartózko­dása tartamára a pénzügyminisztérium ideiglenes vezetésével ár. Walk­ó Lajos magyar királyi ke­reskedelemügyi minisztert megbízni méltóztatott. A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére Fábián Ignác nyugalmazott Heves vármegyei árvaszéki ülnöknek közel négy évtizedes szolgálata alatt szerzett érdemei elismeréséül a III. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1927. évi február hó 15. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére Szűcs Gergely balatonszentgyörgyi körjegyzőnek 40 évet meghaladó közszolgálata alatt szerzett érdemei elismeréséül a IV. osztályú Magyar Érdem­keresztet­­ adományozom. Kelt Budapesten, 1927. évi februuár hó 15. napján. / _ ■ Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök összesített személyzeti létszámában Gohn Emil m. kir. főerdőmérnököt és Molcsány Gábor erdőtanácsosi címmel felruházott m. kir. főerdőmérnököt a VII. fizetési osztályba m. kir. erdőtanácsosokká kinevezte. A. m. kir. pénzügyminiszter Oroszi Antal a budapestvidéki pénzügyigazgatóságnál, Tichy József a székesfővárosi I. b) kerületi, Méhes József a székes­­fővárosi II. kerületi, Hajduska Juliska a székes­­fővárosi IX. a­ kerületi adófelügyelőségnél, Dosla Gusztáv a szombathelyi adóhivatalnál, Magyar Sándor és Bakó Sándor a debreceni V. számú kataszteri helyszínelési felügyelőségnél, Török Klára a m. kir. pénzügyminisztériumban, Papp Károly a szegedi pénzügyigazgatóságnál és Vári Szalay Mihály a debreceni adóhivatalnál alkalma­zott irodasegédtiszteket a jelen állomáshelyükön való meghagyás mellett a X. fizetési osztály A. fize­tési csoportjába pénzügyi, illetve állampénztári irodatisztekké kinevezte. alapján a malmok által 1927. évi március havában természetben megkeresett gabonának az általános forgalmi adó alapjául szolgáló átlagos árát méter­­mázsánkint a következőkép állapítom meg: Rozs (kétszeres) ......... 26.50 P Árpa .................................................. 25.45 „ Tengeri .............................................. 19.30 „ Zab...................................................... 21.­ „ Köles .................................................. 16.80 „ Tatárka .............................................. 24.— „ Ocsa (konkoly) .............................. 15.20 „ Budapest, 1927. évi február hó 28-án. A miniszter rendeletéből: Dr. Vargha Imre s. k., államtitkár, m. kir. pénzügyminiszter 1927. 29.292. számú rendelete évi az idegen államok pénznemeiben megálla­pított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre történő átszámításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint az 1921 : XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatal­mazás alapján a következőket rendelem : 1­ §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, amennyiben a kincstár joga erre az illetékre 1927. évi február havában nyílt meg, továbbá az 1927. évi március havában esedékes általános és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénz­nemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámí­tási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban át­számítási kulcs megállapítva nincsen, de a meg­felelő kifizetésre (devizára) vonatkozó átszámítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a forgalmi adók te­kintetében a devizákra megállapított kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely kül­földi pénznemre átszámítási kulcs megállapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügyminisztérium döntését kell kikérni. .. . . , 2. §. ....­ Pénzek (valuták) árfolyama. Angol font: 1 font ................. 27.71 P Bolgár bankjegy: 1 levá ............................. 0.04 „ Dollár: 1 dollár .................... 5.69 „ Francia bankjegy: 1 frank .............................................. 0.22 „ Lengyel bankjegy: 1 zloty .............................................. 0.63 „ Német birodalmi bankjegy: 1 új birodalmi márka .................. 1.35 „ Olasz bankjegy: 1 lira .......................................... 0.25 „ Osztrák korona: 1 schilling .......................................... 0.80 P Hollandi forint: 1 forint ........................................... Belga bankjegy: 1 belga ........................................... Román bankjegy: 1 lei ............................................... Cseh korona: 1 cseh korona ................................. Svájci bankjegy: 1 frank ........................................... Szerb bankjegy: 1 dinár .............................................. 0.10 3. 1. Váltók (devizák) árfolyama. Amsterdam ................... Kopenhága ................. .................. 2.29 ................... 1.52 .................. 1.47 P­N1 London ............................................ 27.71 ft Newyork............................................ 5.71N­ Berlin................................................ 1.35. .................. 0.25 Paris ................................................ 0.22ft Brüsszel...................... .................. 0.79 ft .................. 0.03 Szófia .............................. ff Stockholm ........................................ 1.52 ft .................. 1.10 Wien ................................................ 0.80 ti Belgrad ............................................ 0.109 4- §• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek ér­tékalapjainak megállapításánál a külföldi pénz­nemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illetékkötelezettség keletkezése napján jegyzett árfolyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legközelebbi tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztetnek, min­den egyes esetben a pénzügyminisztérium elhatá­rozása kérendő ki. Budapest, 1927. évi február hó 28-án. " A miniszter helyett: , . Dr. Vargha Imre s. k., államtitkár. 2.28 0.79 0.03 0.17 1.10 ................... 0.17 A m. kir. pénzügyminiszternek 1927. évi 29.291. számú rendelete a malmok által vámőrlés fejében 1927. évi március havában természetben megkeresett gabona árának megállapításáról. Az őrlési adó megszüntetéséről és a malmoknak az általános forgalmi adó szabályai szerint való megadóztatásáról szóló 1925. évi 95.691. számú pénzügyminiszteri rendelet 7. §-ának rendelkezése Magyar királyi kereskedelemügyi miniszter 66.360 1927. I. szám. Engedélyokirat. A közutakról és vámok­ról szóló 1890. évi I. törvénycikk 81. és 86. §-ai alapján kiállított ezen Engedélyokirat szerint Celldömölk nagyközség közönsége részére az ide fűzött helyszínrajzban feltüntetett, az ugyancsak idefűzött műszaki le­írásban és vámtár­gykimutatásban részletesen körül­­írt közutak, utcák és terek építése, fenntartása, kezelése és esetleges újból való építése fejében a m. kir. belügyminiszter úrral egyetértőleg az ottani vasúti állomáson fel- és leadott és a vámtárgyak igénybevételével szállított áruk (szállítmányok) u­tán az 59.826/1924. és az ad 57.815/1926. számú itteni rendeletek értelmében eddig gyakor Egyerszám ára: 16 fillér.

Next