Budapesti Közlöny, 1927. április (61. évfolyam, 74-97. szám)

1927-04-01 / 74. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére Mattisek Gyula szikszói állampénz­tári főtanácsosnak az állampénztári igazgatói címet és jelleget, továbbá Háríts Imre kőszegi, Sulacsik Imre székesfehérvári, Szily József hajdúböszörményi, Nagy Béla balatonfüredi, Rácz László sátoraljaújhelyi és Guelminó Ala­jos dunaföldvári állampénztári főtiszteknek az állampénztári tanácsosi címet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1927. évi március hó 12. napján. Horthy s. k. Dr. Búd János s. k. Az országos vitézi széknek a magyar királyi miniszterelnök által előterjesztett javaslatára az alant felsorolt egyéneknek a következő vi­tézi telkeket adományozom: 1. vitéz Barczaújfalusy Egon magyar királyi őrnagynak a nagykállói (Szabolcs vármegye) 2326. számú telekkönyvi betétben 6032/5. és 6032.6. helyrajzi számok alatt felvett 22 ka­taszteri holdat; 2. vitéz Vágó József hivatásos tiszthelyettes­nek a nagykállói (Szabolcs vármegye) 2446. számú telekkönyvi betétben 6068/2., 6080/5. és 6080.6. helyrajzi számok alatt felvett 18 ka­taszteri holdat; 3. vitéz Bárdos Péter volt népfelkelő tizedes, királyi törvényszéki altisztnek a nagykállói (Szabolcs vármegye) 2447. számú telekkönyvi betétben 6082 3. és 6082/4. helyrajzi számok alatt felvett 18 kataszteri holdat; 4. vitéz Csatári György hivatásos tiszthelyet­tesnek a nagykállói (Szabolcs vármegye) 2445. számú telekkönyvi betétben 6080/3. és 6080/4. helyrajzi számok alatt felvett 17 kataszteri holdat; 5. vitéz Szabó Károly volt tartalékos tizedes, földmivesnek, a suri (Veszprém vármegye) 1017. számú telekkönyvi betétben 2635/a/2. helyrajzi szám alatt felvett 8 kataszteri holdat; 6. vitéz Kovács József volt tartalékos sza­kaszvezető, földmivesnek a suri (Veszprém vármegye) 1030. számú telekkönyvi betétben 2635/a/l. és 2635. a/3. helyrajzi számok alatt felvett 8 kataszteri holdat; 7. vitéz Tóth Imre volt tartalékos tiszthelyet­tes, földmives, uradalmi ispánnak a kesznyétei (Zemplén vármegye) 809. számú telekkönyvi betétben 3556., 3557., 3559/1., 3559/2., 3559/3., 3560., 3561. és 3567. helyrajzi számok alatt fel­vett 11 kataszteri holdat és 768 négyszögölet; 8. vitéz Szénási Mihály nyugállományú tiszt­­helyettesnek a sövényházai (Csongrádi vár­megye) 807. számú telekkönyvi betétben 5458., 5459., 5460., 5462. helyrajzi számok alatt fel­vett ingatlant, továbbá az 5468/1. helyrajzi szám alatt felvett ingatlanból 5468/4. új hely­rajzi szám alatt kihasított ingatlant, összesen 14 kataszteri holdat és 1047 négyszögölet; 9. vitéz Szalai Mátyás volt tartalékos törzs­­őrmester, uradalmi gazda, földmivesnek a sö­vényházai (Csongrád vármegye) 807. számú telekkönyvi betétben 5456/1. helyrajzi szám alatt felvett ingatlant, továbbá az 5439/1., 5440/1. és 5468/1. helyrajzi számok alatt fel­vett ingatlanokból 5439/3., 5440/3. és 5468/3. új helyrajzi számok alatt kihasított ingatlano­kat, összesen 14 kataszteri holdat és 1048 négy­szögölet; 10. vitéz V. Szabó Imre volt tartalékos tize­des, földmives és napszámosnak a sövény­házai (Csongrád vármegye) 807. számú telekkönyvi betétben 5441/1., 5443/1. helyrajzi számok alatt felvett ingatlant, továbbá az 5439/1. és 5440/1. helyrajzi számok alatt fel­vett ingatlanokból 5439 4. és 5440/4. új hely­rajzi számok alatt kihasított ingatlanokat, ösz­­szesen 14 kataszteri holdat és 1047 négyszög­ölet; 11. vitéz Tóth Ferenc volt tartalékos sza­kaszvezető, földmivesnek a gyöngyösi Encs­­puszta (Heves vármegye) 2. számú telekkönyvi betétben 2/2. és 5. helyrajzi számok alatt fel­vett 9 kataszteri holdat; 12. vitéz Király József volt tartalékos tiszt­helyettes, tényleges csendőrnek a gyöngyösi (Heves vármegye) 4971. számú telekkönyvi be­tétben 4614/1., 4612/2., 4613/1., 4614/2., 4615/1., 4616/2., 4629/2., 4631/2. és 4632/2. helyrajzi számok alatt felvett 5 kataszteri hol­dat és 1259 négyszögölet; 13. vitéz Káposztás János volt tartalékos szakaszvezető, földmivesnek a gyöngyösi (He­ves vármegye) 4971. számú telekkönyvi betét­ben 4317/1. helyrajzi szám alatt felvett 5 ka­taszteri holdat és 1150 négyszögölet. Kelt Budapesten, 1926. évi december hó 21. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A Gödöllőn 1911. évi május hó 27. napján kelt legfelsőbb felhatalmazás alapján a m. kir. belügyminiszter a tűzoltás és mentés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékenység jutalma­zására alapított diszérmet a rábahidvégi önk. tűzoltóság kebeléből báró Seebach Károly tb. tűzrendészeti felügyelőnek, Mosonyi József al­­parancsnok, Kovács József szakaszparancs­nok, Bencsik István tűzoltó, Pék Pál tűzoltó, Hermán János tűzoltó, Szakonyi János tűzol­tó részére adományozta. A Gödöllőn 1911. évi május hó 27. napján kelt legfelsőbb felhatalmazás alapján a m. kir. belügyminiszter a tűzoltás és mentés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékenység jutal­mazására alapított díszérmet az alsoki önkén­tes tűzoltóság kebeléből Zakács Sándor pa­rancsnok, a berzencei önkéntes tűzoltóság ke­beléből Szita Lajos parancsnok, Bognár Ist­ván tb. alparancsnok, Bojt István szakasz­parancsnok, Kovács József őrparancsnok, a csurgói önkéntes tűzoltóság kebeléből Dorn Antal parancsnok, Horváth József őrparancs­nok, Saluga János, Vlaszák János és Prokupek Ferenc rajparancsnokok részére adományozta. Kvr*- * 7r 1 v í * 4 ! V» 1 f Budapest, 1927. Péntek, április . BUDAPESTI HIVATALOS LAP. Szerkesztőség­: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—63. Kiadóhivatal: Budapest, I. kér., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Plafánhirdetések: 1 nj hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi .................IP 281. Magánosoknak „ .................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 ,, Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.........................3 P 84 f. Magánosoknak.........................8 B 00 Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1927. január 1-től 16 pengő. A m. kir. pénzügyminiszternek 1927. évi 34 800. számu rendelete a belföldön előállított és külországokba kivitt árukat terhelő általános forgalmi adómegtérités­­ről szóló 1926. évi 99.500. számu pénzügyminisz­teri rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1926. évi 173. számában) módosítása tárgyában. Az 1925. évi XXIII. t.-c. 10. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján kiadott 1926. évi 99.500. számú rendeletem egyidejű hatályon kívül he­lyezése mellett a belföldön előállított és kül­országokba kivitt árukat terhelő általános for­galmi adó megtérítése tárgyában a következő­ket rendelem: 1. §. (1) Az olyan belföldi keresetűző, aki a jelen rendelet mellékletében felsorolt és a bel­földön előállított árut új állapotban közvet­lenül külföldre szállítja, az előállított áruhoz felhasznált egyes alkatrészek, nyers vagy se­gédanyagok beszerzése alkalmával a belföldön bárki által lerótt általános forgalmi adó meg­térítését igényelheti, ha üzletéről (üzeméről) szabályszerű kereskedelmi könyveket vezet. (2) Az előző bekezdése értelmében az álta­lános forgalmi adó megtérítését az az adózó igényelheti, aki általános forgalmi adóját a pénzügyigazgatóság rendelete alapján az 1921. évi 130.000. számú végrehajtási utasítás 71. §-ában előírt adóbevallási ív kitöltésével kész­pénzben tartozik leróni. Az olyan adózó, aki általános forgalmi adó­ját bélyegjegyekkel rója le, adómegtérítést csak akkor igényelhet, ha illetékes pénzügy­­igazgatóságától az általános forgalmi adó­nak adóbevallási ív alapján készpénzben való fizetésére engedélyt nyer. Ha az adóbe­vallás alapján készpénzben való fizetésre irá­nyuló kérelmet az 1921. évi 130.000. számú utasítás 86. §. (3) bekezdésében megállapított feltételek hiánya miatt teljesíteni nem lehet, az adózó nem tarthat igényt adómegtérítésre. (3) Ha az áru kiszállítója a külföldre szál­lított árut bármely okból belföldre visszaküldi, az általános forgalmi adó megtérítését a rende­let értelmében nem igényelheti. (4) A jelen rendelet mellékletében felsorolt, belföldön előállított olyan áruk kiszállítása után, amelyek nem új, hanem használt (ócska) állapotukban szállíttatnak ki, az általános for­galmi adónak a rendelet értelmében való meg­térítése nem igényelhető. (5) Közvetlenül külföldre történt a szál­lítás, ha az áru tulajdonosa vagy annak ren- Egyes szám­ára h­b fillér*»

Next