Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1927. április (61. évfolyam, 74-97. szám)

1927-04-01 / 74. szám értesítője

Budapest, 1927. 74. szám« HEPÍSAZD­E(17FTQ­ Péntek, április 1. Hivatalos hirdetmények« A m. kir. államvasutak igazgatósága csiszoló (por, pa­pír, vászon) anyagok szállítása iránt nyilvános pályá­zatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb folyó évi április hó 12. napjá­nak déli 12 órájáig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részlete­zett feltételek, valamint a szükséges mennyiséget fel­tüntető ajánlati űrlapok a m. kir. államvasutak anyag­os leltárbeszerzési GI. osztályánál (Budapest, VI. ker., Andrássy­ út 75. szám, III. emelet 50. ajtószám) tekint­hető meg, illetve vehetők át. Budapest, 1927. évi március hó. *1255 Az igazgatóság.­ r Árverések. Árverés. Pk. I. 21878/3. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 27/1927. számú végzésével dr. Osztern Lipót ügyvéd által képvi­selt Hirschl Emil végrehajtató részére végrehajtást szen­vedő ellen 320 pengő követelés és járulékai erejéig elren­delt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehaj­tást szenvedőnél lefoglalt és 1920 pengőre becsült ingósá­gokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrende­lem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglal­­tatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél, Buda­pesten, III. ker., Kiskorona­ utca 60. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi április hó 4. napján délután 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt kocsikat, lovakat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tar­tanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1927. évi március hó 10. napján. Béh Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 1963. Árverés. Pk. I. 20672/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 12249/4. 1926. számú végzésével dr. Grotta Vilmos ügyvéd által képviselt Hochhäuser István végrehajtató részére végre­hajtást szenvedő ellen 75,84 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1056 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést el­rendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül­­foglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedő iro­dájában és telepén, Budapesten, I. ker­., Magyarádi­ út 49. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi ápri­lis hó 2. napján délelőtt 19 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt irodaberendezést, írógépet, épületfákat, ajtókat, ablakokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tar­tanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1927. évi március hó 1. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. 1963. Árverés. Pk. VIII. 342919/1926. szám. Dr. Pető Béla ügyvéd által képviselt Vágó Rezső Rt. javára 439.20­0 követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi február hó 26. napján lefoglalt és 20048 pen­gőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. ,20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, V. ker., Béla­­utca 3. szám, II. emeleten leendő megtartására határidőül 1927. évi április hó 13. napjának délelőtt 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, festményeket, szőnyegeket, dísztárgyakat és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi március hó 23. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. 19633 Árverés. Pk. IX. 382630. és 382631/1926. szám. Dr. Pető Béla ügyvéd által képviselt Haas Andor javára 32.40 pengő követelés és járulékai, dr. Szekeres Zoltán ügyvéd által képviselt Reitzer Emil javára 290 pengő követelés és járulékai, valamint csatlakozott társai javára követe­lésük és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1926. évi ugyanazon számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi december hó 8. napján és december hó 9. nap­ján lefoglalt és 1072 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VII. ker., Aréna­ út 9. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi április hó 29. napjá­nak délután fél 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi március hó 22. napján. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. 1963. Árverés. Pk. VI. 303182/1927. szám. Dr. Heidlberg Márton ügyvéd által képviselt Kálmán és Schuschng és a csatlakozott végrehajtatok javára 1600 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1926. évi 232726/7. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi január hó 22. napján lefoglalt és 2760 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehaj­tást szenvedő lakásán, Budapesten, VII. ker., Bethlen­ u. 5. szám, III. emelet 11. ajtószám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1927. évi április hó 6. napjának délután 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, festményeket, szőnyegeket és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi március hó 10. napján. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. 1963. Árverés. 330/1927. szám. Patzauer Miksa, valamint a csatlakozottaknak kimondott végrehajtatóknak Bácsik György végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 39.484.520 korona stb. tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a hódmezővásárhelyi kir. járásbíróság terü­letén levő, Hódmezővásárhely városban fekvő s a hód­mezővásárhelyi bell. 5311. számú betéti A -1- 1. sorszám, 1310. srszám alatt felvett Oroszlán­ utca 1. számú ház­ból és udvarból Bácsik Györgyöt illető felerészre 38.870 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1927. évi április hó 11. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, 7. ajtószám alatt fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva­­dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbehelyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. $., 1908. évi XII t.-c. 21. $.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. törvénycikk 25. szakasza.) Hódmezővásárhely, 1927. évi január hó 14. napján. A hódmezővásárhelyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 5869 Árverés. 20313/1926. tkvi szám. Dr. Weisz János és Hatvani Mintaborpincészet Friedmann Testvérek végre­hajtatóknak Takács László (nős Kovács Vilmával) és Takács Sándor végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 1330.8 pengő tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a gödöllői kir. járásbíróság területén levő, Valkó községben fekvő s a 16. számú betétben A + 1­ sorszám, 735. hrszámu 125 négyszögöl területű házra és udvarra 6000 pengő; az 544. számú betétben A -1- 1. sorszám, 736. hrszámu 102 négyszögöl területű háznak és udvarnak felére 480 pengő; az 1352. számú betétben A -1- 1. sorszám, 2390/4. srszámú 907 négyszögöl terü­letű szántóra 440 pengő és sorszámú közös erdő-illető­ségre 40 pengő kikiáltási árban, mindenikben özv. Ta­kács Istvánné özvegyi haszonélvezeti jogoknak fentartá­­sával, elrendelte. Az árverést 1927. évi április hó 21. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fog­ják megtartani. Az ár­verés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42, §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbehelyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §.; 1908. évi XL. t.-c. 21. $.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. törvénycikk 25. szakasza.) Gödöllő, 1927. évi január hó 4. napján. A gödöllői kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 5871 Árverés. 194/1927. tkvi szám. Könczöl Kálmán végre-­­hajtatának végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 59,44 fillér tőkekövetelés és já­rulékai behajtása végett a nagyigmándi kir. járásbíró­ság területén levő, Kocs községben fekvő s a kocsi 1110. számú betétben A I. 1., 2. sorszám, 5479. hrszáma 866 négyszögöl és 5480. hrszáma 120 négyszögöl s a Zsellér­­dűlőben fekvő Kemény István (Kemény István és Szabó Julianna fia) nevén álló ingatlan 480, azaz négyszáz­­nyolcvan pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1927. évi április hó 21. napján délelőtt 10 órakor Kocs községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő­ ingatlan a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbehelyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. o., 1908. évi XL. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. törvénycikk 25. szakasza.) Nagyigmánd, 1927. évi február hó 16. napján. A nagy­igmándi kir. járásbíróság, mint­ telekkönyvi hatóság. 5883 Árverés. Pk. XI. 384857/1926. szám. Az 1881. évi LX. t.-cikk 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-cikk 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Ráth-Végh István ügyvéd által képviselt Schwartz Armand és társa végre­hajtató kérelmére és javára végrehajtást szenvedett ellen 200 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél le- és felülfoglalt 300 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő­nek, Budapesten, VII. ker., Aréna­ ut 3. szám alatt, Ku­­czerka József üzletében leendő megtartására határidőül 1927. évi április hó 6. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le- és felülfoglalt BP. 23571 rend­szerű autó, összetörött állapotban s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese­tén becsáron alul is, el fognak adatni. Az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a értelmében az ár­verés még a következő végrehajtató javára fog meg­tartatni: Dr. Darvas Mihály ügyvéd által képviselt Budapesti Automobilja stó rt. Budapest, 1927. évi már­cius hó 9. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. 1963. Árverés. Pk. X. 307799/1926. szám. Az 1881. évi LX. t.-cikk 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-cikk 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Proszvimmer Béla ügyvéd által képeselt Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó­ Bank végrehajtató javára végrehajtást szenvedett ellen 15.000.000 korona tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1926. évi április hó 6. napján le- és felülfoglalt 105.900.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek, Budapesten, V. ker., Nádor­ utca 11. szám alatti üzletében leendő megtartására határidőül 1927. évi április hó 5. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le- és felülfoglalt bútorokat, berendezést, autógumit és autóalkatrészeket, olajat, zsírt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is ki­elégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1927. évi március hó 8. napján. Véniss Béla, kir. kir. végrehajtó. 1962. Árverés. Pk. I. 21680/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság P. II. 17555/3. 1926. számú végzésével dr. Babits Sándor ügy­véd által képviselt gróf Somssich Tihamér Borgazdaság R.-T. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 82 pengő 88 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt 8354 pengő 40 fillérre becsült ingó­ságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elren­delem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglal­­tatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél, Buda­pesten, II. ker., Fő­ utca 40. szám, földszint 3. ajtószám alatti vendéglőjében leendő megtartására határidőül 1927. évi április 11ó 1. napján délutáni 14 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt vendéglőberendezést, borokat, zongorát s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tar­tanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1927. évi március hó 1. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. 1962. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Magyar Királyi Államvasutak. 73184/1927. szám.­­ Pályázati hirdetmény. Egyes szám ára 20 fillér.

Next