Budapesti Közlöny, 1927. május (61. évfolyam, 98-122. szám)

1927-05-01 / 98. szám

Budapest, 1927. 98. szám. BUDAPESTI •• KO HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—63. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: I. 153—61. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Hagázihirdetések: 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Az előfizetési díj utólagos­­ fenntartásával. . .zitescnet Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Érte­rtó .i .x.­ Hatóságoknak havi.....................IP 281. Magánosoknak ..........................3­ „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes számára 0 old.terjedelemig — 06 „ » ” ” további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kit. I- mn­.­­ minisztérium által megállapitott ára alapján történik. — Az elszámolásra ká dendj iiss: cg 1827. január 1-től 16 pengő. Negyedévre: Hatóságoknak.........................­ P Magánosoknak.........................8 . HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére dr. Hedry Lőrinc országgyűlési képvise­lőt Heves vármegye főispánjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1927. évi április hó 21. napján. Horthy s. k. Dr. Scitovszky Béla. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Héder Lajos budapesti gyakorló ügy­védnek az ügyvédi pályán kifejtett érdemes te­vékenysége elismeréséül a magyar királyi kor­mányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1927. évi április hó 14. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Tormássy Jenő magyar királyi állam­rendőrségi segédhivatali főigazgatónak nyuga­lomba helyezése alkalmából odaadó buzgó közszolgálatáért a magyar királyi kormány­tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1927. évi április hó 14. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A m. kir. pénzügyminiszter a m. kir. bánya­­mérnöki és erdőmérnöki főiskola tanszemély­zetének létszámában Mika József m. kir. mér­nök, tanársegédet a VIII. fizetési osztályba az elemző és fizikai chémiai tanszékhez adjunk­tussá kinevezte. A m. kir. belügyminiszter Varga József szak­altisztet a műszaki altisztek csoportjába ajtón­­állóvá, Markulin István II. osztályú altisztet I. osztályú altisztté, Bódis Bálint, Kalocsay Mihály, Potyák István, Szegedi György, Kiss Dénes, Bogyó Vilmos, Schadbauer Márton és Urbán István kisegítő szolgákat pedig ideigle­nes minőségű II. osztályú altisztekké kinevezte. A m. kir. legfőbb állami számvevőszék el­nöke Winkler Ferenc legfőbb állami szám­vevőszéki II. osztályú altisztet I. osztályú al­tisztté kinevezte, soknál megszálltak részére darabonként 4 fillér. 2. Az ország egyéb részeiben: a­ szállóban, vendégfogadóban megszáll­tak részére darabonként 6 fillér, b) magáno­soknál megszálltak részére darabonként 4 fillér. A most megállapított árak az eddigi árak 50°/o-ának felelnek meg. Budapest, 1927. évi április hó 29-én. A miniszter helyett: Sztranyavszky Sándor s. k., államtitkár. A m. kir. belügyminiszter 63.473/1927. VI. a. számú rendelete. . A nem magyar állampolgárok érkezésének rés távozásának rendőri bejelentésére szolgáló be- és kijelentő lap nyomtatványoknak árát az 1927. évi május hó 1-ével a következőképen állapi­tom meg: 1. Budapesten: a) szállókban, vendégfogadóban megszáll­tak részére darabonként 12 fillér, b) magán.­ A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1927. évi 8.989. számú rendelete a távbeszélő ébresztő szolgálatnak a folytonos éjjel-nappali távbeszélő szolgálatot tartó vidéki központoknál való rendszeresítése tárgyában. A P. R. T. 1925. évi 33. számában közzétett 5988. számú rendeletem IV. pontjával a buda­pesti hálózatban kísérletképen bevezetett ébresztő szolgálatot rendszeresítem és azt az említett rendeletben foglalt módon most már a folytonos éjjel-nappali távbeszélő szolgálatot tartó vidéki központokra is kiterjesztem. A felcsengetésre való megbízás díja a vidéki hálózatokban 12 fillér. E díjakat a m. kir. posta hitelezi, illetve a következő hóban a táv­beszélő díjakkal együtt szedi be. Budapest, 1927. évi április hó 19-én. A miniszter helyett: Demény s. k., államtitkár. A m. kir. belügyminiszter a 153.975 1927. B. M. számú rendeletével a m­. kir. népjóléti és munkaügyi miniszterrel egyetértőleg megen­gedte, hogy az Országos Stefánia Szövetség pécsi fiókja anya- és csecsemővédelmi céljai­nak megvalósításához szükséges anyagi eszkö­zök részbeni megszerzése céljából 1927. évi május hó 7. napján urnákkal Pécs sz. kir. város területén pénzbeli adományokat gyüjt­­hessen. ______ A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1927. évi április hó 20-án kelt 13.403 X. számú rendelete a rövidített (összebeszélt) táviratcímek képzése tárgyában. 1. A rövidített táviratcím csak egy szóból állhat és abban 15 betűnél több nem lehet. Ál­talános szabály: a rövidített táviratcímnek olyannak kell lennie, hogy a nyilvántartó hi­vatal táviratkézbesítő kerületében téves kézbe­sítésre alkalmat ne adhasson, a korábban elő­jegyzett címekkel azonos, vagy összetéveszt­hető, vagy más vállalatra, címzettre alkalmaz­ható ne legyen. 2. A rövidített cím lehet valamely tetszés szerint választott (egyszerű, vagy a nyelvtani szabályok szerint összetett) valódi, vagy pedig csinált szó. Képezhető a címzett nevének, vagy a vállalata címét kifejező szavaknak egyes szó­tagjaiból, a cég, társulat, egyesület, intézmény stb. teljes nevének kezdőbetűiből (pl. TÉBE, OMKE, GyOSz, KANSz). 3. Vezeték, vagy keresztnevet (kivéve vala­mely átalakítással, vagy megtoldással), vagy vezetéknevet és keresztnevet egybeírva, to­vábbá bel- és külföldi helyneveket rövidtiszt címként előjegyezni nem lehet. Szabályellenesen alkotott távirati címek­nek a nyilvántartási díj másfélszereséért való elő­jegyzése végleg megszűnik, olyan távirati cím tehát, amely a szabályoknak nem felel meg, a jövőben nem jegyezhető elő. Távirati címek megújításánál e szerint már csak a Távíró- Díjszabásban megállapított rendes nyilvántar­tási díj számítható fel. Budapest, 1927. évi április hó 20-án. A miniszter helyett: Demény s. állam­titkár. 8056/1927. köt. szám. Pályázati hirdetmény. A m. kir. állami rendőrség debreceni kerü­leti főkapitányságnál 1 napibéres szolgai állásra pályázatot hirdetek. Ezen állásra, mely az 1925. évi 7.000 M. E. számú kormányrendelethez csatolt 16. számú kimutatásban megállapított havibérrel van egy­bekötve, azok pályázhatnak, akik az 1883. évi I. t.-c. 1. §-ában a köztisztviselőktől is megkövetelt általános kellékeket igazolják, 18-ik életévüket betöltötték s a 40 éves élet­kort még meg nem haladták. A rendelkezési állományba helyezett s lét­számcsökkentés során a tényleges szolgálatból már korábban elbocsájtott alkalmazottak, amennyiben a megkívánt feltételeknek meg­felelnek, más pályázókkal szemben előnyben részesülnek. Az igazolványos altisztek elsőbbségi igényét az 1873. évi II. t.-c. 5. és 12. §-ai szabályozzák. A sajátkezüleg megírandó s szabályszerűen felbélyegzendő pályázati kérvényhez eredet­ben vagy hiteles másolatban csatolni kell a) a pályázó születési anyakönyvi kivonatát, b) hatósági erkölcsi, valamint családi álla­potát igazoló bizonyítványt, e) a magyar honosságot igazoló hatósági bizonyítványt, esetleg a magyar állampolgár­ság fentartására való igény szabályszerű beje­lentését (optio) igazoló okmány, d) az iskolai végzettséget igazoló bizonyít­ványt, es a közszolgálatban történt eddigi alkal­maztatását igazoló okmányokat, f) az állami szolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló újkeletű közhatósági tiszti orvosi bizonyítványt s végül g) a katonai szolgálatra vonatkozó okmá­nyokat. Már közszolgálatban álló pályázók az előírt kellékeket törzskönyvi kivonattal is igazol­hatják. A pályázati kérvényeket a debreceni állam­­rentdőr-­és kerületi főkapitányság vezetőjénél kell benyújtani. Egyes szám ára ±43 fillér*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék