Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1927. május (61. évfolyam, 98-122. szám)

1927-05-01 / 98. szám értesítője

Budapest, 1927 981 Vasárnap, május I A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. Hirdetmény. 5191/1927. II. szám. A magyar királyi államvasutak szegedi üzletvezetősége nyilvános versenytárgyalást hir­det Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Szeged, Békéscsaba és Mezőtúr állomásokon létesítendő biológiai szenny­­víztisztító és derítő berendezés létesítési munkáinak biz­tosítására. Az ajánlatminta, a pályázati és a munkák végrehaj­tásához kötött egyéb feltételek a magyar királyi állam­vasutak szegedi üzletvezetőségének építési és pályafenn­tartási osztályában és az illető kötegyáni osztálymér­nökségeknél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. A kiírási nyomtatványok a magyar királyi államvas­utak szegedi üzletvezetőségének pályafentartási osztá­lyában (II. em. ajtó 4.) díjtalanul megszerezhetők, a tervek azonban nem adatnak el. Az ajánlatok legkésőbb 1927. évi május hó 12-én déli 12 óráig lepecsételt zárt borítékban nyújtandók be a szegedi üzletvezetőség I. osztályában (II. emelet, 10. sz.) Az ajánlat első íve 1.60 pengős, többi íve pedig 0.80 pengős okmánybélyeggel, a mellékletek pedig 0.16 pen­gős okmánybélyeggel látandók el­­venként. A borítékon a következő felirat tüntetendő ki: „Ajánlat a m. kir. államvasutak szegedi üzletvezető­ségének 5191/1927. számú hirdetménye alapján szenny­­vizder­lő berendezésre.“ Ajánlat csakis az előírt kiírási nyomtatványon és az ott körülírt munkákra tehető. Minden egyes épülethez létesítendő biológiai szennyvíztisztító berendezésre kü­­lön-kü­lön teendő ajánlat. Ettől eltérő ajánlatok figye­lembe nem fognak vétetni. Az ajánlat benyújtását megelőző napon, vagyis 1927. évi május hó 11-én déli 12 óráig az ajánlati végösszeg 5, azaz öt százalékának megfelelő bánatpénz teendő le a magyar kir. államvasutak szegedi üzletvezetőségének gyű­jtőpénztáránál akár készpénzben, akár állami leté­tekre alkalmas magyar értékpapírokban. Bankgarantia esetén annak elfogadása felett a magyar királyi állam­vasutak igazgatósága dönt. A bánatpénzről szóló letétjegy az ajánlathoz nem csa­tolandó. Posta utján beküldött ajánlatok és bánatpénzek térit­­vénnyel adandók fel. Szeged, 1927. évi április hó 26-án. *1692 Az üzletvezetőség, államvasutak igazgatóságánál és valamennyi üzletveze­tőségnél pedig betekinthető. Az ajánlatok 1927. évi május hó 17-én déli 12 óráig a magyar királyi államvasutak miskolci üzletvezetősége I. titkársági osztályához (Miskolc, Szemere­ utca 26., I. emelet 47. számú ajtó) benyújtandók, vagy postán be­küldendők. Az ajánlati felhívásban előirt bánatpénzt ugyanott az üzletvezetőség gyű­jtőpénztáránál 1927. évi május hó 16-án déli 12 óráig teendő le. Miskolc, 1927. évi április hó. *1694 Az üzletvezetőség. Pályázati hirdetmény: 74507/1927. szám. A magyar kir. államvasutak igaz­gatósága porfesték, horganyfehér szállítása iránt nyilvá­nos pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb folyó évi május hó 17-én déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett feltéte­lek, valamint a szükséges mennyiséget feltüntető aján­lati űrlapok a magyar királyi államvasutak anyag- és leltárbeszerzési CI. osztályánál (Budapest, VI., kerület, Andrássy­ ut 75., III. em. 50.) tekinthetők meg, illetve vehetők át. Budapest, 1927. évi április hó. *1693 Az igazgatóság. Pályázati hirdetmény. 74623/1927. szám. A magyar kir. államvasutak igaz­gatósága 100 vagon gázfejlesztésre alkalmas gázolaj szállítása iránt pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb folyó évi május hó 14-én déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett feltéte­lek, valamint a szükséges mennyiséget feltüntető aján­lati űrlapok a magyar királyi államvasutak anyag- és leltárbeszerzési II. osztályánál (Budapest, VI. kerület, Andrássy­ út 75., III. 50.) tekinthetők meg, illetve vehe­tők át. Budapest, 1927. évi április hó. *1695 Az igazgatóság. Pályázati hirdetmény. 5247/1927. I. szám. A magyar királyi államvasutak miskolci üzletvezetősége a leltárilag kezelt mintegy 163 darab irhasubának, 207 darab irhakabátnak, 10 pár botosnak, 5 darab lábzsáknak, 4 darab altiszti bunda­béléses köpenynek, 45 darab bundabéléses kabátnak, 42 darab tisztviselői utazóbundának 1927. évi junius hó 1-től 1927. évi szeptember hó 30-ig leendő gondozása és javítása iránt pályázatot hirdet. A gondozásra és javításra vonatkozó részletes feltéte­leket magában foglaló ajánlati felhívás és ajánlati űr­lap a magyar királyi államvasutak miskolci üzletvezető­ség I. titkári osztályának anyag- és leltárbeszerzési cso­portjánál díjtalanul megszerezhető, a magyar királyi Árverés. 1927. Pk. VIII. 311147. szám. Dr. Vida Gyula ügyvéd által képviselt Morzsányi József, valamint az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Steiner Zsigmond és társa, özv. Fuss Nándorné, John P. Winkler, Juhász László, Weikersheimer et Co., Szenes Mihály, Vermes és Fischer és Udvary Judit javára 186 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 188283. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi március hó 11. napján lefoglalt és 8664 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-o. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedő üzletében, Budapesten, IV. kerület. Veress Pálné­ utca 10. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi máj­us hó 4. nap­jának délutáni 5 órája tűzetik ki, am­kor a biróilag lefog­lalt bútorokat, üzleti berendezés, egyenruházati cikkek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bevsáron alul is el fo­g adni. Budapest, 1927. évi április hó 4. napján. Forgács Tivadar, kir. bíró­sági végrehajtó. 20605 Árverés. 1925. Pk. XI. 304465. szám. Dr. Benkő Gyula ügyvéd álta képviselt Grill-féle könyvkeresk. Benkő Gyula rt. javára 715,52 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. Pk. XI. 304465. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi február hó 3. napján lefoglalt és 4400 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén annak az 1908. évi XLI. t.-e. 20. §-a alapján fentirt valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók ja­vára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, V. kerület, Ügynök­ utca 8. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi május hó 6. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakberen­dezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1927. évi ápr­lis hó 8. napján. Lengyel, kir. bírósági végrehajtó. 20606 Árverés. 1927. Pk. VIII. 309720. szám. Dr. Rudas Sán­dor ügyvéd által képviselt Anglo-Danubian Lloyd javára 202.80 pengő és járulékai, dr. Vermes József ügyvéd által képviselt Leon Gaumont javára 819.42 pengő és járulékai, dr. Molnár Albert ügyvéd által képviselt Földes Artur ja­vára 443 pengő és járulékai, dr. Falk Henrik ügyvéd által képviselt Művész filmkölcsönző javára 560 + 400 pengő és járulékai, dr. Gelléri Miklós ügyvéd által képviselt Békés Artur avára 640 pengő és járulékai, dr. Bach Henrik ügyvéd által képviselt Klein Samu javára 759,36 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi 182631. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi március hó 2. napján lefoglalt és 2872 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglalta­tók javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Nagymező­ utca 21. szám alatt levő „Túrán" mozgóban leendő megtartására határidőül 1927. évi május hó 3. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorokat, székek, íróasztal, nehéz filmvetitő­­gép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1927. évi április hó 8. napján. Hoffmann Győző, kir. bírósági végrehajtó. 20607 Árverés. 323/1927. vht. szám. A szegedi kir. járásbíróság­nak 15697/2. 1926. szám alatt kelt végrehajtási kielégítési rendelő végzése folytén a Szegedi kenderfonó rt. szegedi cég javára 549,39 pengő tőke és járulékai erejéig 1927. évi február hó 7. napján végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 11.520 pengőre becsült ingóságok, u. m. : 12 köteg dohány­­zsineg, 1 mérleg, továbbá 1 cséplőgarnitura, juhok, 2 koca malacokkal stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 11194/1927. szám alatt kelt árverést rendelő végzése követ­keztében Paszabon, 1927. évi május hó 14. napján délután 3 órakor nyilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyír­egyháza, 1927. évi április hó 25. napján. Labay Antal, kir. bírósági végrehajtó. 7423 Árverés. 181/1927. vgh. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti közp. kir. járásbíróság P. 307425/1927. számú végzése következtében dr. Freund Manó budapesti ügyvéd által képviselt Hammerschlag Viktor gabona és terményforg. rt. javára 640 pengő és jár. erejéig 1927. évi március hó 19. napján foganatosított ki­elégítési végrehajtás utján lefoglalt és 2470 pengőre becsült következő ingóságok, u. m. : különféle házibutorok, köny­vek és gabona nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a dunavecsei kir. járásbíróság 1927. évi Pk. 643. számú végzése folytán 640 pengő tőkekövetelés, ennek 1926. évi december hó 2. napjától járó 18% kamatai és eddig biróilag már megállapított költségek erejéig Duna­­vecsén, a végrehajtást szenvedőnél leendő eszközlésére 1927. évi május hó 5. napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozókat oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107., 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fog­nak adatni. Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés megkezdéséig való érvényesítésére felhivatnak, amennyiben az elárvere­zendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a és az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Dunavecse, 1927. évi április hó 12. napján. Kongó Lajos, kir. kir. végrehajtó. 7404 Árverés. 247/1927. vgh. szám. A rétsági kir. járásbíróság 1926. Pk. 1495. számú végzése folytán dr. Varannai István ügyvéd által képviselt Bohn M. és társai javára 685.44 pengő tőke, ennek 1926. évi április hó 14. napjától járó 18% ka­mata, egyharmad százalék váltódíj, 5.64 pengő óvási, 153.17 pengő eddigi, 5.66 pengő árveréskitűzési és még fel­merülő költségekből álló s az esetleges törvényes zálogjogot nyert más hitelezők követelésének behajtása végett Nógrád­­verőcén, végrehajtást szenvedő fatelepén 1927. évi május hó 3. napján délután 3 órakor elárverezem az 1926. Pk. 1495. számú végrehajtási jegyzőkönyvben 2400 pengő ér­tékben le- és 2800 pengő értékben felülfoglalt deszka­anyagot. Rétság, 1927. évi április hó 16. napján. Pintér Ignác, kir. kir. végrehajtó. 7411 Árverés. Pk. XI. 308998/1927. sz. 1. Dr. Salgó Ottó ügyvéd által képviselt Krausz Lajos javára 800 P, 2. dr. Radákovits Béla ügyvéd által képviselt Cziprián József és Isa javára 573 P 60 P, 3. dr. Balázs József ügyvéd által képviselt özv. Magyar Józsefné javára 2080 P, 4. dr. Szakál Antal ügyvéd által képviselt Kram­­mer József javára 160 P követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi Pk. XI. 308998/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi feb­ruár hó 25-én lefoglalt és 1329 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Gróf Zichy Jenő­ utca 20. házszám alatt leendő megtartására határ­időül 1927. évi május hó 5. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, cink­tetős borkimérőpultot, cimbalmot, poharakat, üres boroshordókat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi április hó 8. nap­ján. Szabó Gábor, kir. kir. végrehajtó. 20602 Árverés. 269/1927. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. járásbíró­ságnak 1926. évi 83877. számú végzése következtében dr. Kun Lipót ügyvéd által képviselt Schwartz József és Társa javára 3.922.200 korona és járulékai erejéig 1927. évi január hó 14-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 23.500.000 koro­nára becsült következő ingóságok, u. m.: fűszer-, edény-, bádogáru, üzleti berendezés, mérlegek nyilvá­nos árverésen eladatnak. Mely árverésnek a bácsalmási kir. járásbíróság 1926. évi 5756. számú végzése folytán 3.922.000 korona tőke­­követelés, ennek 1926. évi augusztus hó 1. napjától járó 18 százalék kamatai, egyharmad százalék váltó­­díj és eddig összesen 33 , 38 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Jánoshalmán leendő megtartására 1927. évi május hó 6. napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé­kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígé­rőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Bácsalmás, 1927. évi április hó 16. napján. Székely, kir. kir. végre­hajtó. 20603 Árverés. Pk. VIII. 304270/1927. sz. Dr. Molnár Albert ügyvéd által képviselt Vértessy Aladár javára 40 P. dr. Widder Miklós ügyvéd által képviselt Colonus kér. _____Árverések._____ Egyes szám ára 20 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék