Budapesti Közlöny, 1927. június (61. évfolyam, 123-145. szám)

1927-06-01 / 123. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Vasadís Lajos kir. tanfelügyelőnek az V. fizetési osztály jellegét adományozom. Kelt Budapesten, 1927. évi május hó 10. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsbcrg Kuno s. k. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter dr. Oláh Gusztáv c. helyettes államtitkárnak az elmebetegügy miniszteri biztosává történt ki­nevezése hatályát további intézkedésig meg­hosszabbította. A minisztertanács Köpesdy Elemér minisz­teri tanácsos, m. kir. állami vas-, acél- és gép­gyári igazgatót a m. kir. állami vas-, acél- és gépgyár élére vezérigazgatóvá kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter a jelen állomás­helyükön való meghagyás mellett dr. Ábrá­­mofszky János pénzügyi titkári címmel és jel­leggel felruházott nyíregyházi pénzügyi segéd­­titkárt, dr. Hubacsek Alajos, Blaskovich Béla és dr. B. Kiss Imre budapesti pénzügyi segéd­titkárokat a VIII. fizetési osztály A. fizetési csoportjába pénzügyi titkárokká, dr. Beke Gábor és dr. Berczelly László budapesti, vala­mint Izsó Gyula edelényi pénzügyi fogalmazó­kat a IX. fizetési osztály A. fizetési csoportjába pénzügyi segédtitkárokká kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Lukács József miniszteri irodafőtisztet miniszteri se­gédhivatali igazgatóvá, Vajna Istvánná minisz­teri irodatisztet miniszteri irodafőtisztté, Vadon Benjáminná miniszteri irodasegédtisztet mi­niszteri irodatisztté kinevezte. A magyar kir. igazságügyminiszter Tolnásy Tivadar budapesti lakost, a budapesti kir. tör­vényszék mellé, az olasz nyelvre állandó tol­máccsá kinevezte._______ A m. kir. belügyminiszter Vérffy Julianna és Mann József m. kir. állami rendőrségi díj­­nokokat ideiglenes minőségű m. kir. állami rendőrségi kezelővé, illetve kezelőnővé ki­nevezte. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter­­Ádám István kezelőaltisztet szakaltisztté, Mrá­­vik István ideiglenes minőségű II. osztályú al­tisztet ideiglenes minőségű I. osztályú altisztté és Gombás Viktor napibéres szolgát ideiglenes minőségű II. osztályú altisztté kinevezte. A magyar királyi belügyminiszter K­n­a­p­­­pék Béla Imre felsődiósi születésű, győri ille­tőségű és lakos, róm. kath. vallásu, nős, m. kir. pénzügyi tanácsos, valamint Pál Andor nevű kiskorú gyermeke családi nevét az 1927. évi 155.505/VIII. számú határozatával „Simon“ névre változtatta át. Nemzeti HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: X. 153—63. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—64. A m. kir. postatakarékpénztár­ számla száma: 64,805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi........................IP 281. Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének Magánosoknak .............................3 „ 20 „ fenntartásával: Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „­­Egy’és számára C ord.terjedelemig — 16 „ Negyedévre: » » » további 8 old.­kint — 16 „ Hatóságoknak.................................. . 84 f. A Htv. Értesítő ára számonkint — 20 „ Magánosoknak............................9 . 10 Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított áfa alapján történik.­­ - Az elszámolásra küldendő összeg 1927. január 1-től 10 pengő. A Bl. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1927. évi 82.667 XI. számú rendelete a Budapest székesfőváros területén lévő nyílt árusítási üzleteknek a pünkösd ünnepét megelőző­­ három köznapon való zárórája szabályozásáról. A közelgő pünkösdi ünnepek alkalmából a szokottnál nagyobb mérvű üzleti forgalom za­vartalan lebonyolítása érdekében kivételesen en­gedélyt adok arra, hogy a Budapest székes­­főváros területén lévő azokat a nyílt árusítási üzleteket, amelyeket hivatali elődöm 1925. évi december hó 11-én 93.293. szám alatt kiadott rendeletének a) pontja értelmében szombaton este hét órakor, egyéb köznapon pedig este hat órakor kell bezárni, folyó évi június hó 2-án és 3-án este hét óráig lehessen nyitvatartani. A június hó 4-ére eső szombaton a szóbanforgó üzleteket hivatali elődöm idézett rendelete ér­telmében lehet este két óráig nyitvatartani. Budapest, 1927. évi május hó 31-én. Herrmann Miksa s. k., m. kir. kereskedelemügyi miniszter. A Ybl Mr. kereskedelemügyi miniszter 8095/1927. Vili. számú rendelete a magyar vasúti üzletszabályzathoz tartozó G) melléklet I. c. osztályának 2. d) pontjában fel­sorolt durranódugaszok csomagolási szabályainak módosítása tárgyában. A m. kir. minisztériumnak 1909. évi novem­ber hó 11-én 5592/M. E. I. szám alatt kelt ren­deletével kibocsátott vasúti üzletszabályzat 2. §. 4. bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem: A magyar vasúti üzletszabályzathoz tartozó C) melléklet I. c. osztályában a „Szállítási Szabályok“ című fejezetben a „A. Csomagolás“ cím alatt a (2) bekezdés g) pontja alatt foglalt szöveg ideiglenes jelleggel a következő szöveg­gel helyettesítendő: „y) a durranódugaszt oly erős papírdobo­­zokba, melyekből egy-egy legfeljebb 50 dara­bot tartalmazhat. A dugaszokat a dobozok al­jához erősen oda kell ragasztani, vagy más, legalább is hasonlóképen hatásos módon a helyzetükben meg kell rögzíteni; a közöket pe­dig száraz fűrészporral, vagy parafaporral tel­jesen ki kell tölteni. A fűrész- vagy parafa­porra gyapotból vagy más, hasonló értékű ru­galmas fedőanyagból való, odaillő réteget kell helyezni és a dobozt körülfogó fedéllel kell lezárni. Olyan dugaszokat, amelyek gyűjtő­­lemezecskék alakjában legfeljebb csak 0,03 gramm gyújtótöltést tartalmaznak, egymásra lehet helyezni és erős csomagolópapírba való többszörös begöngyölés által tekercsekké is össze lehet foglalni, amelyeket azután körül­fogó fedéllel ellátott dobozokba olyképen meg­erősítve kell elhelyezni, hogy azok helyzetük­ből el ne mozdulhassanak. Mindegyik dobozt külön, vagy minden két dobozt együvé össze kell kötni és minden 10 dobozt papírboríték­­ban ismét egy szilárd csomaggá kell egyesíteni. Egy láda legfeljebb 20 ilyen csomagot tartal­mazhat.“ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha­­tályba. Budapest, 1927. évi május hó 25-én. A miniszter helyett: Dezseőffy s. k., államtitkár, a m. kir. pénzügyminiszter 1927. évi 69.200. számú rendelete az italm­érési jövedék ellen elkövetett kihágásokra és szabályellenességekre megállapított pénzbünte­tések mérvének pengőben való megállapítása tárgyában. Az 1927. évi V. t.-c. 69. §-ában, illetve a köz­adók kezeléséről szóló 1925. évi 600/P. M. számú hivatalos összeállítás 133. §-ában foglalt rendelkezések alapján a következőket rende­lem: a) Az 1921. évi IV. t.-c. 32. §. 1., 2. és 6. pontjai alá eső jövedéki kihágások — az ége­tett szeszesitalok engedély nélkül nagyban való eladásának, továbbá a törvény 1. §-ában előírt előzetes bejelentés nélkül iparszerű­leg űzött eladásközvetítésnek és bor, vagy sör nagyban való eladásának eseteit kivéve — 2 pengőtől 200 pengőig, ellenben a kivételképen említett, továbbá az előbb idézett­ törvénysza­kasz 3., 4., 5. és 7. pontjai alá eső jövedéki ki­hágások 8 pengőtől 400 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők. b) Aki a törvény 34. §-a alapján alkalma­zott hivatalos zárt megsérti, amennyiben cse­lekménye a büntetőtörvények szerint nem bün­tethető, 8 pengőtől 400 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. c) Az idézett 1921. évi IV. t.-c. és az erre vonatkozó törvények, utasítások és rendele­ I­­ekbe ütköző azok a cselekmények, amelyek a­­ fenti a) és b) pontok alá nem esnek, mint sza­bályellenességek 1 pengőtől 80 pengőig terjed­hető pénzbüntetéssel büntetendők. Az állami italmérési jövedékre vonatkozó törvények és rendeletek mindazon rendelkezé­sei, amelyek jelen rendelettel, illetőleg annak értelmében hatályon kívül nem helyeztettek, illetve azzal ellentétben nem állanak, továbbra is változatlanul érvényben maradnak. Budapest, 1927. évi május hó 27-én. A miniszter rendeletéből : Dr. Thaly Zsigmond s. dr., b. államtitkár. A m. kir. pénzügyminiszter 1927. évi 66.036. számú rendelete az ásványolajszabadraktárak és mezőgazdasági célokra használt motorok hajtására szolgáló adó­mentes ásványolajtermékek tartására jogosított raktárak engedélyezése tárgyában kiadott 1926. évi 148.888. számú pénzügyminiszteri rendelet módosítása tárgyában. A 148.888/1926. szám­i rendeletem 12. §. második bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép: „Az adómentes mezőgazdasági ásványolajrak­tárba ásványolajtermékeket valamely ásvány- Egyes szám­ára HA fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék