Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1927. június (61. évfolyam, 123-145. szám)

1927-06-01 / 123. szám értesítője

Budapest, 1927. 123. szám. Szerda, junius I. Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. 394/1927. szám. Káposzta Mihály végrehajtató­­nak Lederer Sándor végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 . LX. t.-c. 144., 146., 147. 176. és 185. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 4,000.000 K = 320 P tőkekövetelés, ennek 1925. évi január 1. napjától járó 18% kamata, 300.000 K = 24 P kárté­rítés, 1,755.000 K = 140 P 40 P megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megálla­pított 29 P 44 f és 866.600 K 2 69 P 33 f költség, vala­mint a csatlakozottaknak kimondott Kovácsi Béla és fia budapesti cégnek 19,865.885 K és járulékai, a Közgazda­sági Banknak 4,700.000 K tőke és járulékai, Laborszky József és fia végrehajtatának 70,000.000 K tőke és járulékai, dr. Karcag Sándor ügyvédnek 4,000.000 K tőke és járulékai, Laborszky József és fia végrehajtatá­nak 73,000.000 korona tőke és járulékai, a Közgazda­­sági Bank Részvénytársaságnak 25,000.000 korona és járulékai, Fővárosi Bank és Váltóüzlet javára 124,800.000 K és járulékai, Landesmann Márk és fia javára 80,000.000 K tőke és járulékai, Österreicher Lipót és fia Nándor szolnoki cégnek 108 K 30 t költség erejéig behajtása végett a karcagi kir. járásbíróság területén levő Karcag városban fekvő s a karcagi 820. számú betétben A. I. 1—2. sorszám 2551. és 2552. hrszám alatt foglalt Léderer Sándor nevén álló ház és kertnek 5000 P s az u. o. 7947. számú betétben A+1. sorszám 2279. hrszám alatt felvett háznak Léderer Sándor nevén álló (/1 -ed részére 3500 P kikiáltási árban elrendeli. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a karcagi kir. járásbiróság hivatalos helyiségében megtartására 1927. évi julius hó 14. napjának délelőtti 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §.). 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánat, pénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállitott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §. ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). 3. A kincstár, valamint a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Nem kötelesek bánatpénzt letenni az 1889. évi XXX. t.-c. 10. §-ának második bekezdése alapján adómentes záloglevelek kibocsátására jogosított és Buda­pesten székelő részvénytársaságok és szövetkezetek, vala­mint az 1898: XXIII. t.-c. alapján alakult Központi Hitelszövetkezet a javukra zálogjoggal megterhelt ingatlan elárverezésénél. Abban az esetben, amelyben az árverelő a törvény értelmében a bánatpénzt elveszti, a bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a telekkönyvi hatóság felhívásának kézhezvételétől számított nyolc nap alatt a bánatpénznek megfelelő összeget birói letétbe helyezni köteles (1908 : XLI. t.-c. 21. §. ; 1911: XV. t.-c. 15. §.). 4. Az, aki az ingatlanért a­ kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. Ha ennek a kötelezettségének eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésen, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a bánatpénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köteles letenni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). 5. A vevő köteles a vételárt az árverés napjától járó 5%-os kamattal együtt postatakarékpénztárnak kifize­tendő csekk útján a karcagi m. kir. adóhivatalnál, mint birói letéthivatalnál, három egyenlő részletben megfizetni, még­pedig az első részletet 30 nap alatt, a másodikat 60 nap alatt, a harmadikat 90 nap alatt az árverés jogerőre emelkedésétől számítva. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni (1881 : LX. t.-c. 147. §. /. pont 150. §.). 6. A vevő köteles az ingatlant terhelő és az árverés napja után esedékes adókat, az átruházási illetéket, valamint az elárverezett ingatlant a fennálló törvények szerint terhelő szőlődézsma, úrbéri és más hasonló természetű váltságot, a birtokrendezési költségjárulékokat, úgyszintén a vizszabályozási tartozásoknak az árverés napja után esedékes részleteit a vételárba betudás nélkül viselni (1881 : LX. t.-c. 184. §.). 7. Ha az árverés napjától számított 8 nap alatt előter­jesztést és 15 nap alatt utóajánlatot nem adnak be, a telek­könyvi hatóság a vevőnek vételi bizonyítványt ad ki, melynek alapján a vevő a megvett ingatlant birtokába veheti (1881 : LX. t.-c. 180. §. ; 1908 : XLI. t.-c. 27. §.). 8. Ha az árverés jogerőre emelkedett és a vevő az árve­rési feltételeknek eleget tett, különösen a vételárat egészen lefizette, az ingatlan tulajdonjogának a vevő nevére be­kebelezését a telekkönyvi hatóság hivatalból rendeli el (1881 : LX. t.-c. 182. §.). 9. Ha a vevő az árverési feltételeknek a kitűzött időben­­ eleget nem tenne, a bánatpénzt elveszti, a bánatpénz letelte­­ alól felmentett árverele pedig a telekkönyvi hatóság fel-­­­hívásának kézhezvételétől számított. 8 nap alatt a bánat­pénznek megfelelő összeget birói letétbe helyezni köteles I (1908 : XLI. t.-c. 21. §.) és az érdekelt felek bármelyikének kérelmére a telekkönyvi hatóság újabb árverést rendel el (1881 : LX. t.-c. 185. §.). Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a telekkönyvi hatóságnál és Karcag város tanácsánál tekinthetők meg (1881 : LX. t.-c. 147. §. g) pont.). A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az árverés elrendelését a karcagi 820. és 7947. számú telekkönyvi betétben jegyezze fel. A telekkönyvi hatóság e hirdetmény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési feltételek megtekinthetése végett Karcag város tanácsának, továbbá egy-egy példányát szabályszerű körözés végett Kunhegyes, Nádudvar, Püspökladány, Füzesgyarmat, Kisújszállás és Kunmadaras községek elöljáróságának megküldi, végül az árverési hirdetmény törvényszerű kivonatát a Buda-­­ pesti Közlöny hivatalos lapban egyszeri közzététel végett­­ a végrehajtató képviselőjének kiadja (1881 : LX. t.-c.­­ 15. §. ; 1908 : XLI. t.-c. 23. §.). Karcag, 1927. évi február hó 11. napján. A karcagi kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. 9004 Árverés. Pk. VI. 321553/1926. szám. Dr. Steiner Izsó ügyvéd 720 P és többek javára a budapesti központi kir. járásbiróság 1926. évi 321553. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi julius hó 22. napján lefoglalt 3240 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII. ker., Damjanich­ utca 28. szám fszt. 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi junius hó 22. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi május hó 24. napján. Reicher Aladár, kir. kir. végrehajtó. 9023 Árverés. Pk. I. 35680/2. 1926. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 16402/2. 1926. számú végzésével dr. Hubai Miksa ügyvéd által kép­viselt Renner Testvérek végrehajtató részére a végrehajtást szenvedő ellen 128 P 75 fill. követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt 1512­­-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. ker., Maros­ utca 20. számú házban leendő megtartására határ­időül 1927. évi június hó 3. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberen­dezést, festményt, csillárt s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is el fogom adni. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tar­tanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest,­­ 1927. évi május hó 3. napján. Szabó István, kir. kir. végre-­­­hajtó. 9024 Árverés. Pk. VII. 312076/1927. szám. Ifj. dr. Mayer I Gyula ügyvéd, Rafael Oszkár és Tivadar V. ker., Berlini­ tér 4. szám javára 237 - 12 fill. követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1927. évi március hó 15. napján lefoglalt 1830­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálog­jogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, V. ker., Zápolya­ utca 22. szám I. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1927. évi junius hó 8. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmény, nippek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi április hó 25. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. 9025 Árverés. Pk. V. 314903/1927. szám. Dr. Wiener József ügyvéd részére (80 P), Stern Artur (194.10 angol font), König test. (3440 P), Stern Artur (98 angol font), dr. Stein Miksa (80 P) követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi április hó 13. napján lefoglalt 4056 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, IV. ker., Váci­ utca 21. szám I. emelet 9. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi junius hó 24. napjának délutáni 11 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében,­esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi május hó 27. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. 9026 Árverés. 5679/1927. szám. Pk. Dr. Kell József buda­pesti ügyvéd által képviselt Szollás és Molnár cég kérel­mére és javára 748.22 P követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1927. évi 55804/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 2150.— P becsértékű ingóságokra a békéscsabai kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenve­dőnél Békéscsabán, Orosházi­ utca 59. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi június hó 13. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, fegyverek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Békéscsaba, 1927. évi május hó 23. napján. Dancz Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 21574 Árverés. Pk. I. 28209/2. 1926. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 157840/2. 1926. számú végzésével dr. Ozorai Viktor ügyvéd által képviselt Beimel és Fia végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 154.— A követelés és járulékai erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt 5544.I P-re becsült ingó­ságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapest, I. ker., Attila­ körút 19—21. szám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1927. évi június hó 3. napján délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, vendéglői berendezést, borokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1927. évi május hó 4. napján. Szabó István, kir. kir. végrehajtó, 21575 Árverés. Pk. VII. 314216/1927. szám. Dr. Weissberger Imre ügyvéd által képviselt Michael Hutterstrasser javára 348.32 sv. fr. és 269.500 kor. követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1927. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1927. évi március hó 28-án lefoglalt, 3120.B­P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Aranykéz­ utca 4. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1927. évi junius hó 2. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, bunda s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi május hó 9. napján. Albrecht Árpád, kir. kir. végrehajtó. 21576 Árverés. Pk. XI. 304253/1927. szám. Dr. Szirtes Sándor ügyvéd által képviselt Gerecz László javára 607.71 P követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1926. évi P. XIV. 237203. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán lefoglalt 2350.5 P-re becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. § a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, IX. ker., Üllői­ ut 49. (Má­ria Terézia laktanya) II. emelet 446. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi junius hó 2. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi május hó 13. napján. Szemző Lajos, kir. bír. végrehajtó. 21577 Árverés. Pk. VIII. 308933/1927. szá­m. Dr. Berger Sándor budapesti ügyvéd által képviselt ifj. Szabó testvérek és többek javára követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1926. évi 221644. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi február hó 25-én lefoglalt 2270.I­P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, vala­mint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, VI. ker., Hun-utca 4. és folytatólag VI., Tar­ utca 6. szám alatt levő üzletben leendő megtartására határidőül 1927. évi június hó 3. napjának délutáni 7 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, cipők, üzleti berendezés, stan­­cológép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi május hó 3. napján. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó, 21578 Egyes szám ára 220 fillér.

Next