Budapesti Közlöny, 1927. július (61. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-01 / 146. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére Almászi Sándort, Jász-Nagy-Kun-Szol­­nok vármegye főispánját a Bihar vármegyei főispáni teendők ellátásával történt megbíza­tása alól, buzgó szolgáltainak elismerése mel­lett saját kérelmére felmentem és báró Fei­­litzsch Berthold kamarás, nyugalmazott köz­­igazgatási bírósági itélőbirót Bihar vármegye főispánjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1927. évi junius, hó 26. napján. Horthy s. k. Dr. Scitovszky Béla s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Zah­radnicsek József, a csepeli fém- és lőszerátvételi kirendeltségnél alkalmazott rak­tárkezelőnek a mú­lt évi augusztus hó 12-iki robbanás alkalmával tanúsított kiválóan bátor magatartásáért az V. osztályú Magyar Érdem­keresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1927. évi junius hó 11. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. hű és buzgó szolgálatáért a Magyar Bronz Ér­demérmet adományozom. Kelt Budapesten, 1927. évi junius hó 11. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A képviselőház elnöke dr. Lukács Gyula címzetes elnöki tanácsost az V. fizetési osztály 2. fokozatába országgyűlési elnöki tanácsossá, Záhorszky Krisztinát a XI. fizetési osztály 3. fokozatába telefonkezelőnővé, Lengyel Johan­nát és Grentzner Annát a XI. fizetési osztály 3. fokozatába írógépkezelőnővé nevezte ki, Dessewffy Arisztid osztálytanácsost pedig az országgyűlési elnöki tanácsosi cím használa­tára jogosította fel. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére idős Merlc György budakeszi-i szana­tóriumi altisztnek 25 éven át kifejtett önfelál­dozó és buzgó szolgálata elismeréséül az V. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományo­zom. Kelt Budapesten, 1927. évi junius hó 18. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Krajcsovics Ferencnek, a Gschwindt­­féle szesz-, élesztő-, likőr- és rumgyár rész­vénytársaság előmunkásának öt évtizeden át teljesített hű és buzgó szolgálatáért a Magyar Ezüst Érdemérmet adományozom. Kelt Budapesten, 1927. évi junius hó 11. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Holzmann Samunak, a Duna-Száva- Adria Vasút alkalmazásában álló raktári mun­kásnak több mint négy évtizeden át teljesített NEMZETI 1 ' AJDCm 146. szám, Budapest, 1927 Péntek, Julius ! Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesitő nélkül: Hatóságoknak havi.....................IP 281. Magánosoknak „.....................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ n­o n további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: 1. 153—63. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: 1. 153—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.........................3 P 84 f. Magánosoknak.........................9 „ 60 Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1927. január 1-től 16 pengő. A m. kir. népjóléti és munkaügyi minisz­ter 44.821 1927. N. I. M. számú körrendelete a kézi gyógyszertárak engedélyezése és ellen­őrzése tárgyában. Valamennyi vármegyei törvényhatóság első tisztviselőjének. Az 1876. évi XIV. t.-c. 135. §-ának második bekezdése felhatalmazza­­ a törvényhatóság első tisztviselőjét, hogy ott, ahol gyógyszertár nem létezik, az orvost kézi gyógyszertár tar­tására feljogosíthassa. Ennek a rendelkezésnek célja az, hogy a gyógyszerellátás ott is bizto­sítható legyen, ahol gyógyszertár nincs és a legközelebbi gyógyszertár a községtől távol esik, vagy természetes akadályok (járhatatlan utak, stb.) miatt sürgős esetekben, kellő idő­ben el nem érhető. A beérkezett jelentésekből megállapítottam, hogy az utóbbi időben a törvényhatóságok első tisztviselői az orovosoknak kézi gyógyszertár tartását oly községekben is engedélyezik, ahol ez nem indokolt, sőt az engedélyezett házi gyógyszertárak a legközelebb működő gyógy­szertárak fenállását is sok esetben veszélyez­tetik. Felhívom Alispán urat, hogy a jövőben kézi gyógyszertár tartását a közegészségügy érde­keinek, valamint a helyi viszonyoknak gondos mérlegelése után csak feltétlenül indokolt ese­tekben engedélyezze. Felhívom továbbá Alispán urat, hogy a gyógyszertárak évi rendes megvizsgálása tár­gyában kiadott 75.641/1893. B. M. számú kör­rendelettel (közzétéve dr. Chyzer: Az egész­ségügyre vonatkozó törvények és rendeletek, I. kötet 624. lapján) előírt rendes évi vizsgála­tokon felül a kézi gyógyszertárakat gyakrab­ban és szigorúan ellenőriztesse, hogy azok a 89.000/1910. B. M. számú körrendelettel (Ma­­gyarorsz Rend. Tára 1910. évf. 781. lap) kiadott, a kézi gyógyszertárakról szóló szabály­­rendelet rendelkezéseinek megfelelnek-e és hogy a kézi gyógyszertár birtokosai az emlitett szabályrendeletben előírt követelményeknek és rendelkezéseknek pontosan eleget tesznek-e. Budapest, 1927. évi junius hó 17-én. A miniszter helyett: Scholtz s. k., államtitkár. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 79.104/1927. számú körrendelete a vegyi s vagy bakteriológiai vizsgálatot igénylő anyagoknak a m. kir. Országos Közegészségügyi Intézethez való megküldése tárgyában. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselő­jének. Az 1925 : XXXI. t.-c. 4. §-ának rendelkezése értelmében a m. kir. Központi Bakteriológiai és Közegészségügyi Vizsgáló Állomás a m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet működésé­nek tényleges megkezdésével egyidejűleg meg­szűnik. Az 1925 : XXXI. t.-c. által létesített m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet építési fel­­szerelési és berendezési munkálatai annyira előrehaladtak, hogy működését 1927. évi július hó 1-én megkezdi és ugyanekkor a megszűnő m. kir. Központi Bakteriológiai és Közegész­ségügyi Vizsgáló Állomás feladatkörének ellá­tását átveszi. Erre tekintettel elrendelem, hogy mindazo­kat a vegyi vagy bakteriológiai vizsgálatra szánt anyagokat, amelyeket a vonatkozó fenn­álló rendelkezések értelmében eddig a m. kir. Központi Bakteriológiai és Közegészségügyi Vizsgáló Állomáshoz (Budapest, IX., Gyáli-ut 7. sz.) kellett irányítani 1927. évi július hó 1-étől kezdve a m. kir. Országos Közegész­ségügyi Intézetnek (Budapest, IX., Gyáli-ut 4. sz.) kell megküldeni. Erről Alispán (Polgármester) urat tudomás és az érdekeltekkel leendő közlés céljából érte­­sitem. Budapest, 1927. évi julius hó 27-én. Dr. Fass József s. k., m. kir. népjóléti és munkaügyi­­ miniszter A m. kir. pénzügyminiszternek 1927. évi 87.965. számú rendelete a malmok által vámőrlés fejében 1927. évi julius havában természetben megkeresett gabona árának megállapításáról. Az őrlési adó megszüntetéséről és a malmoknak az általános forgalmi adó szabályai szerint való megadóztatásáról szóló 1925. évi 95.691. számú pénzügyminiszteri rendelet 7. §-ának rendelkezése alapján a malmok által 1927. évi június havában természetben megkeresett gabonának az általános forgalmi adó alapjául szolgáló átlagos árát méter­­mázsánkint a következőkép állapítom meg: Rozs (kétszeres) ................................ 29,65 P Árpa ..................................................... 26.10 „ Tengeri ................................................ 22.60 „ A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére az „Országos Törvénytár“-nak az 1927. évi XI. törvénycikket tartalmazó 5. száma csatolva van, szám­ára 16 fülér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék