Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1927. július (61. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-01 / 146. szám értesítője

Budapest, 1927. 146. szám, KiíSBGAZD.EÍ '1?^:1H Péntek, julius I r rr A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. Hirdetmény. 8621/1927. II. szám. A magyar királyi államvasutak budapesti üzletvezetősége nyilvános ajánlati verseny­­tárgyalást hirdet Somoskőújfalu állomáson 6 lakásos emeletes lakóház és gazdasági melléklétesítményeinek építésére. Az építési tervek, a költségszámítások, a szerződés­­tervezet, az ajánlati minta és a pályázati feltételek a magyar királyi államvasutak budapesti üzletvezetőségének építési és pályafenntartási osztályában (Budapest, VIII. ker., Kerepesi­ út 3. szám, III. em. 304. ajtó) a hivatalos órák alatt megtekinthetők és a kiírási művelet a gyűjtőpénztárnál előzetesen befizetett 20 azaz húsz pengőről szóló nyugta ellenében megszerezhetők. Az ajánlatok legkésőbb 1927. évi július hó 14. (csütörtökön) déli 12 óráig nyújtandók be alulírott üzletvezetőség I. Titkársági ügyek osztálya vezetőjénél (Budapest, VIII. ker., Kerepesi­ út 3. szám, I. em. 124. ajtó.). Az ajánlatok 1,60 azaz egy pengő 60 filléres, annak mel­lékletei pedig évenként 80 azaz nyolcvan filléres okmány­bélyeggel ellátva átfűzött fonalakkal összefűzötten 2­2 tanú előttemezése mellett aláírtan és lepecsételve a követ­kező felirattal nyújtandók be. „Ajánlat a magyar királyi államvasutak budapesti üzletvezetőségének 8621/1927. számú ajánlati felhivás alapján Somoskőújfalu állomáson lakóház építésére.“ Ajánlat csakis a kiirási művelethez tartozó költség­­számításokban felsorolt összes munkákra együttesen tehető. Az ajánlat benyújtását megelőző napon vagyis 1927. évi július hó 13-án déli 12 óráig az ajánlati végösszeg 2%, azaz kettő százaléka bánatpénz gyanánt teendő le a magyar királyi államvasutak budapesti üzletvezetősége gyűjtő­­pénztáránál (Budapest, VIII. ker., Kerepesi­ út 3. szám, földszint) akár készpénzben, akár állami letétekre alkalmas magyar értékpapírokban.­­AIWAS A bánatpénzről szóló letétjegyet az ajánlathoz csatolni nem szabad. Az értékpapírok a budapesti áru- és értéktőzsdén leg­utóbb jegyzett árfolyam szerint számíttatnak, de név­­értéken felül számításba nem vétetnek. Posta útján beküldött ajánlatok és bánatpénzek térti­vevénnyel adandók fel. A magyar királyi államvasutak üzletvezetősége előtt ismeretlen ajánlattevők kötelesek szállítóképességüket és megbízhatóságukat azzal a kereskedelmi és iparkamarai bizonylattal igazolni, melyhez vállalatuk telepe szerint tartoznak. Ajánlattevők ajánlataikkal, azok benyújtása után 1927. évi augusztus hó 15-ig maradnak kötelezettségben. Olyan ajánlattevők, kik a pályázat tárgyát képező munkák teljesítésére törvényes képesítéssel nem bírnak, kötelesek ajánlataikban ily képesítéssel bíró megbízottat megnevezni és annak képesítését igazolni. Budapest, 1927. évi junius hóban. A Magyar királyi Államvasutak *2610 budapesti üzletvezetősége, erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi 16. P. 33497. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi április hó 4. napján lefoglalt és 4409 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Berzsenyi­ utca 3. szám, földszinti vendéglőben leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 6. nap­jának délutáni 40 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt zongora, asztal, szék, pult, borok és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi április hó 25. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. 22489 Árverés. Pk. V. 323283/1927. szám. Dr. Toffler Artur ügyvéd által képviselt Schenker és Társa és csatlakoztatott társai javára 238.24 P követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi május hó 18-án lefoglalt 12640­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti rt. valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Nagymező­ utca 38. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 8. napjának délutáni 143 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, írógép, pénzszekrény, fest­mény, lámpa, csillár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi junius hó 4. napján. Bíró János, kir. kir. végrehajtó. 22503 Árverés. Pk. VIII. 341094/1926. szám. Dr. Sándor Pál ügyvéd által képviselt Burgheim Ödön javára 160 P kö­vetelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­­biróság 1926. évi Pk. VIII. 341094/6. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1927. évi május hó 7-én lefoglalt 3200 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálog­jogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Tahy­ utca 70. szám alatt leendő megtartására, határidőül 1927. évi július hó 5. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, vályogból épült, kátránypapírral fedett felépítmények s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi junius hó 4. napján. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. 22504 Árverés. 3995/1927. szám. Pk. Alulírott kiküldött bíró­sági végrehajtó ezennel közhírré teszem, hogy a monori kir. járásbíróságnak fenti számú végzésével dr. Kovács Andor ügyvéd által képviselt Soltz Pál végrehajtató javára Angerbauer Lajos végrehajtást szenvedő ellen 160 pengő tőke, ennek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követelésre időközben részfizetés történt, annak beszá­mításával — a kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt 240 pengőre becsült ingóságokra az árverés el­rendeltetvén, annak a felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, végrehajtást szenvedő lakásán Maglód, Községháza­ ut­cában leendő megtartáséra határidőül 1927. évi julius hó 13. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Monor, 1927. évi junius hó 15. napján. Etter Géza ,kir. bvi végrehajtó. 22505 Árverés. Pk. X. 318151/1926. szám. Dr. Nemes Nagy Mihály ügyvéd által képviselt özv. Lécza Mihályné javára 720­0 követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi 93 985. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1927. évi május hó 6-én lefoglalt 3216 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálog­jogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán és üzletében Budapesten, VIII. kerület, Főherceg Sándor­ utca 30. II. emelet 17. és folytatva VIII., Hunyadi­ utca 5. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1927. évi július hó 4. napjának délutáni 4 órája tű­zetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi junius hó 4. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végre­hajtó. 22506 Árverés. Pk. XII. 384600/ 1926. szám. Dr. Frenkl Antal ügyvéd által képviselt Hönsch János javára 120 pengő és járulékai erejéig, továbbá a csatlakoztatott Tóth Lajos javára 720 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi december hó 30-án lefoglalt 1280 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálog­jogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Szép­ utca 5. (pince­­iroda) Radlóczky József irodájában leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 1. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt irodaberendezés, írógép, vaspénzszekrény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi május hó 30. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. 22507 Árverés. Pk. VIII. 304762/1927. szám. Az 1881 : LX. t.-c. 102. §-a illetve az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy 1. Ház és ingatlan r.-t. javára 907 P 20 f és jár. erejéig, 2. Haidekker Sándor javára 711 P 36 f és járulékai erejéig, 3. Astoria automobilgyár javára 57 P 68 f és járulékai erejéig, 4. Rásky János javára 240 P és járulékai erejéig, 5. Stanics J. javára 163 P 60 f és járulékai erejéig, 6. dr. Groszman Frigyes javára 860 P és járulékai erejéig, 7. Stadler Mihály javára 844 P 39 f és 400 P és járu­lékai erejéig, 8. Vas- és fegyverkeresk. r.­t. javára 45 P 60 f és 400 P és járulékai erejéig, 9. Thália műintézet javára 14 P 20 f és járulékai erejéig, 10. Mosonyi Jenő javára 141 P 30 f és járulékai erejéig, 11. Ekmayer István javára 113 P 76 f és járulékai erejéig, 12. Gerő és Győri javára 259 P 42 f és járulékai erejéig, 13. Kertész Jenő javára 70 P 40 f és járulékai erejéig, 14. Schopper J. G. javára 61 P 40 f és járulékai erejéig, 15. Csősz Béla javára 48 P és járulékai erejéig, 16. ifj. Weisz Gyula javára 50 P 72 f és járulékai erejéig, 17. Terre vas- és érckeresk. r.­t. javára 120 P és járulékai erejéig, 18. Molnár Tivadar javára 30 P 48 f és járulékai erejéig, 19. Márkus Lajos javára 35 P 44 f és járulékai erejéig, 20. Molnár András javára 25 P 36 f és járulékai erejéig, 21. Sonnenfeld Lina és fia javára 918 P 17 f és járulékai erejéig, 22. Lloyd hirdető vállalat javára 165 P 74 f és járulékai erejéig, 23. Kontinental vas és keresk. r.­t. javára 120 P és járulékai erejéig, 24. Havas László javára 130 P és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1927. évi február hó 1. napján le- és felülfoglalt és 17600 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végre­hajtást szenvedőnek Budapesten, V. ker., Váci­ út 36. szám alatti üzletében leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 4. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor­ a bíróilag lefoglalt bútorokat, drót és vasáruk, írógép vasablakok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1927. évi május hó 20. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. 22490 Árverés. Pk. XI. 317941/1927. szám. Dr. Trattner Albin ügyvéd által képviselt Berkes mérleg és műszaki r­­t. javára 817 P 60 f és járulékai erejéig, valamint a többi foglaltatók és felülfoglaltatók kérelmére és javára a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1926. évi 146539/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől lefoglalt 5512 P becsértékű ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VIII. ker., Hunyady­ utca 32. szám, I. emeleten leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 5. nap­jának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt Berkel-mérleg, fertőtlenítő folyadék és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi junius hó 15. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. 22492 Árverés. Pk. I. 24432/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 16800/3. 1926. számú végzésével dr. Konrád Ernő és dr. Koródy István ügyvéd által képviselt Magyar Borkereskedelmi r­­t. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 165 P követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1094 P-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, III. ker., Lajos­ utca 185. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 2. napjának délelőtti­­12 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt vendéglői berendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tar­tanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkez­déséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1927. évi május hó 31. napján. Szabó István, kir. kir. végrehajtó. 22493 Árverések._____ Árverés. 1509/1927. tk. szám. Váci Egyházmegyei takarék­­pénztár r.-t. végrehajtatának Farkas József és neje szül. Fleischmann Irén végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2000 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a váci kir. járásbíróság területén levő, Vác r. t. városban fekvő s a váci 364. számú telekkönyvi betétben A. I. 1. sorszám alatt foglalt 1165. hrszámu ház és udvarra 8000 K kikiáltási árban elrendelte­­téi* Az árverést 1927. évi július hó 4. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, Budapesti főutca 12. szám, 7. ajtószám alatt fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §. ; 1908: XL. t.-c. 21. §.). r1 .$) g. K Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 . XLI. t.-c. 25. §.). Vác, 1927. évi március hó 6. napján. A váci kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 22488 Árverés. Pk. XI. 315382/1927. szám. Dr. Geiringer Bertalan ügyvéd által képviselt Magyar Borértékesítő r­­ t. és más foglaltatok javára 2586 P 40­0 követelés és járulékai Egyes szám­ára 10 fillér*.

Next