Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1927. július (61. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-01 / 146. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1927 julius 1 Árverés. Pk. 14103/1927. szám. Közhírré teszem, hogy dr. Büchler Dávid ügyvéd által képviselt Automobilkeresk. r.­t. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 290 P 16 s követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 840 P-re becsült ingóságokra a pécsi kir. járásbíróság Pk. 14103/1927. sz. végzése folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig alperes lakásán Pécsett, Reáliskola­ utca 2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 4. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, írógépet, kerékpárt, varrógépet és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végre­hajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Pécs, 1927. évi április hó 20. napján. Müller Győző, kir. bír. végrehajtó. 22494 Árverés. Pk. I. 25752/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság P. I. 17944/3-1926. számú végzésével dr. Wertheimer Aladár ügyvéd által képviselt Ehrentreu és Fuchs testvérek végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 1331.52 P követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt 3873 P-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenve­dőnél Budapesten, II. kerület, Vitéz­ utca 2. V. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 2. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, csillá­rokat, festményeket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1927. évi junius hó 4. napján. Szabó István, kir. kir. végrehajtó. 22508 Árverés. Pk. I. 21493/2. 1926. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti kir. törvényszék 5. P. 31292/1. 1926. számú végzésével dr. Graff Ignác ügyvéd által képviselt Országos Központi Hitelszövetkezet végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 16000­­ követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt 15688 P-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést el­rendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül­foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, III. kerület, Zátony­ utca 3. III. emelet 14. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 15. napján délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, zongorát, festményeket, könyveket, szőnyegeket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1927. évi junius hó 20. napján. Szabó István, kir. bír. végrehajtó. 22509 Árverés. 454/1927. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtata az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíró­ságnak 1926. évi P. XIV. 235260/2. számú végzése követ­keztében dr. Landgraf Dezső budapesti ügyvéd által kép­viselt Tüzhelybank gazdasági és kereskedelmi r.­t. javára 1600 , és járulékai erejéig 1927. évi április hó 6. napján foganatositott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 2000 pengőre becsült következő ingóságok u. m.: egy darab fatestü 8 személyes motorcsónak nyilvános árve­résen eladatik. Mely árverésnek a tabi kir. járásbíróság 1927. évi Pk. 1008/1. számú végzése folytán 1600 % tőkekövetelés, ennek 1926. évi augusztus hó 6-tól járó 18% kamatai erejéig Balatonkiliti községhez tartozó Vilma-telepen a Nautica hajógyár kikötőjében leendő megtartására 1927. évi július hó 9-ik napjának délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1927. évi április hó 20. napján lefoglalt és 3584 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Sas­ utca 13. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 18. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi junius hó 18. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. 22497 Árverés. 6622/1927. szám. 1. Tata és Tóvárosi Takarék­­pénztár r.-t., 2. dr. Wiener József végrehajtatóknak Horváth Mihályné szül. Farkas Sarolta végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 3200 , tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a gödöllői kir. járásbíróság területén levő, Rákosszentmihály községben fekvő s a rákosszentmihályi 3013. számú telekkönyvi betétben A. I. 1. sorszámú 2306/2. hrszámú 20 négyszögöl területű ingatlanra és azon épült házra 6400 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1927. évi szeptember hó 29. napján, délelőtt 9 órakor Rákosszentmihály községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §.­­, 1908: XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Gödöllő, 1927. évi junius hó 9. napján. A gödöllői kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 22499 Árverés. Pk. V. 302639/1927. szám. Dr. Forbáth Frigyes ügyvéd által képviselt Pogány Kornél, M. Ált. Hitelbank javára 1080­0 követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi január hó 19. napján lefoglalt és 3360 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, V. ker., Balaton utca 10. szám alatt leendő megtar­tására 1927. évi július hó 8. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi junius hó 10. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. 10486 Árverés. Pk. VIII. 313336/1927. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a, illetve az 1908. évi t.-c. 20. §-a értel­mében közhírré teszem, hogy dr. Kepes Bernát javára 160 P és járulékai erejéig, Haskó L. javára 68,24 P és já­rulékai erejéig végrehajtást szenvedett ellen a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1927. évi március hó­napján 22. le- és felülfoglalt 1460 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Wes­­selényi­ utca 40. III. emelet 1. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1927. évi július hó 1. napjának dél­utáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le- és felülfoglalt bútorokat, varrógép, írógép s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén bocsáron alul is, el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1927. évi május hó 24. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. 22511 Árverés. 1168/1927. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.­e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a mohácsi kir. járásbíróságnak 1927. évi 431. számú végzése következtében dr. nemes Nagy Mihály ügyvéd által képviselt Kovácsevics Milenkó buda­pesti kereskedő javára, végrehajtást szenvedők ellen 1093 P 53 fillér s járulékai erejéig 1927. évi május hó 4-én fogana­tosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 11246 P 80 fillérre becsült következő ingóságok, u. m.: különféle rőrös- és rövidáruk és butornemüek nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a mohácsi kir. járásbiróság 1927. évi Pk. 2618/2. számú végzése folytán 1093 P 53 fillér tőke­­követelés, ennek lejárati napjától járó 13% kamatai 1/3% váltódíj és eddig összesen 210 P 76 fillérben biróilag meg­állapított költségek erejéig, Németbólyban 326. házszám alatt leendő megtartására 1927. évi julius hó 9. napjának délelőtti 8 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígé­rőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Mohács, 1927. évi junius hó 22. napján. Kanyó Béla, kir. kir. végrehajtó. 22512 Árverés. Pk. X. 314521/1927. szám. Dr. Szőts Aurél ügyvéd által képviselt Gaea bank r.-t. és az összes foglal­tatok javára 940.70­0 követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1927. évi 226643. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­­ hajtást szenvedőtől 1927. évi március hó 29-én lefoglalt 11440 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, IV. kerület, Veress Pálné­ utca 12. félemelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 4. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, festmények s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi junius hó 4. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. 22513 Árverés. Pk. IX. 319218/1927. szám. Ifj. dr. Sebestyén Jenő ügyvéd által képviselt Struktor Tetőfedő- és Építő­anyag Kereskedelmi r.­t. javára 120 P követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1927. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi április hó 26. napján lefoglalt 2400 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglal­tatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Rökk Szilárd­ utca 5. I. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 4. napjának délutáni 14 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, Wertheim-szekrény, olajfestmény, sző­nyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi junius hó 14. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. 22498 Árverés. Pk. I. 24581/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság P. I. 13942/5. 1926. számú végzésével dr. Erőss Samu ügyvéd által kép­viselt dr. Farkas Lajos végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 17500 effektív lej követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt 24895­­-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést el­rendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül­foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, II. kerület, Eszter­ utca 27—29. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 1. napján délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, csillárt, szőnyegeket, zon­gorát s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1927. évi május hó 27. napján. Szabó István, kir. kir. végrehajtó. 22530 Árverés. Pk. I. 26418/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 2083/3. 1927. számú végzésével dr. Brozik Bódog Felix ügyvéd által képviselt Löw Sándor végrehajtató részére, végre­hajtást szenvedő ellen 117.08­0 követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt 2936.80­0-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést el­rendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül­foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő üzle­tében Budapesten, II. kerület, Fő­ utca 7. földszint 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 1. napján délutáni óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt irodai berendezést, vízvezetékfel­­szereléseket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1927. évi junius hó 1. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. 22531 Árverés. Pk. VI. 307983/1927. szám. Dr. Kabos Emil ügyvéd által képviselt Magyar Szövegírók, Zeneszerzők Szöv. javára 48 P és járulékai, dr. Sperber Nándor ügyvéd által képviselt Berger Fülöp javára 192 P és járulékai, dr. Vermes József ügyvéd által képviselt György és Révész javára 170 P 52 fillér és 168 P 70 fillér és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi február hó 22. napján lefoglalt 2712 -re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, vala­mint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, VIII. ker., Kisfaludy­­utca 16. szám és Stefánia-ut 41. szám, folytatólag Abonyi-út 3. szám, Thököly-ut 100. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi julius hó 5. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi junius hó 13. napján. Dr. Péchy Gyula, kir. kir. végrehajtó. 10475 Árverés. 674/1927. vh. szám. Alulírott kir. végrehajtó, közhírré teszi, hogy a budapesti kir. törvényszék 1926. Cs. 43350/16. számú végzésével vb. „Societas“ r.-t. (Uhu mulató) ellen az árverés elrendeltetvén, annak Budapesten, VI. ker., Jókai-tér 10. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi július hó 2. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor is a csődtömeghez tartozó üzleti beren­dezést, bútorokat s egyéb ingóságokat készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fogom árverezni. Budapest, 1927. évi június hó 26. napján. Véniss Béla, kir. kir. végrehajtó, 10482

Next