Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1927. augusztus (61. évfolyam, 173-196. szám)

1927-08-02 / 173. szám értesítője

Budapest, 1927 173. szám. Kedd, augusztus 2 A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. 3859/1927. szám. Miskolczi és Lévai cég, va­lamint a csatlakozottaknak kimondott végrehajtatók­­nak özv. Konstantin Sándorné végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 1280 pengő, stb. tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett a hódmezővásárhelyi kir. járásbíróság területén levő, hódmezővásárhelyi belt. 4528. sz. bet. A. I. 1., 2. sorsz., 5121. és 5122­. hrsz. Virág­ u. 2. sz. ház, udvar és beltelekből özv. Konstan­tin Sándorné nevén álló felerészre 7328 pengő kikiál­tási árban elrendelte. Az árverést 1927. évi augusztus hó 22. napján, dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (7. sz.) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felé­nél alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe­­helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. t.-c. 21. §-a.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. 25. §.) Hódmezővásárhely, 1927. évi április hó 16. napján. A hódmezővásárhelyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 11991 Árverés. 4652/1927. szám. Balogh János végrehajta­inak özv. Simon Józsefné szül. Pánkátsky Matild végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 35 pengő 20 fill. tőkekövetelés és járulékai behajtása vé­gett a hódmezővásárhelyi bell. 1649. sz. bet. A. p. 1. sorsz., 5099. hrsz. a. felvett Szt Antal­ u. 9. sz. ház és udvarból özv. Simon Józsefné nevén álló felerészre 42.813 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1927. évi augusztus hó 23. napján, dél­előtt 9 órakor a hódmezővásárhelyi telekkönyvi ha­tóság hivatalos helyiségében (7. sz.) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881: I.X. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számí­tott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezé­séről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni s az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §§; 1908:XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapí­tott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi száza­lékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. 25. §.) Hódmező­vásárhely, 1927. évi május hó 2. napján. A hódmező­vásárhelyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 11992 Árverés. 4796/1927. tkvi szám. Első Magyar Részvény Serf­őzöde végrehajtatának Tarai Márton és neje szül. Kovács Margit végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 1171 P 62 t tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a váci kir. járásbíróság területén levő, Vác r. t. városban fekvő s a váci 4922. számú telek­könyvi betétben A. I. 1—2. sorszám alatt foglalt 54., 55. hrszámu szőlő, ház és udvarnak B. 1—2. szerint végrehajtást szenvedők nevén álló felére 4000 , kikiál­tási árban oly módon, hogy amennyiben az árverés eset­leg csak a Magyar Borkereskedelmi Rt. javára tartatnék meg, a megjelölt ingatlannak B. J. szerint Tarai Márton nevén álló egynegyed része bocsátandó árverésre 2000 pengő kikiáltási árban, elrendelte. Az árverést 1927. évi október. hó 4. napján, délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Budapesti főutca 12. sz., 8. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §., 1908. XL. t.-c., 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Vác, 1927. évi jú­nius hó 22. napján. A váci kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. 11975 Árverés. Pk. I. 30042/3. 1926. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság P. XXIV. 201939/1926. számú végzésével dr. Erdély Henrik ügy­véd által képviselt Valkó Kálmán végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 163 P 20­0 követelés és já­rulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogana­tosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 8624 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végre­hajtást szenvedő üzletében, Budapesten, I. ker., Krisz­­tina­ körut 34. házszám alatt leendő megtartására határ­időül 1927. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 5 órá­ját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt üzleti berende­zést, pénztárt, siffonokat, kelméket, rövidárukat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1927. évi julius hó 15-én. Réh F. h. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. 12022 Árverés. Pk. VIII. 328327/1927. szám. Dr. Gruber Ká­roly ügyvéd által képviselt Schwarcz Mór javára 294 P 62 f követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi fenti számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1927. évi junius hó 17-én lefoglalt és 2250 pen­gőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. já­rásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok ja­vára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VI. ker., Jókai-tér 6. házszám, III. emelet 30. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi augusz­tus hó 2. napjának délutáni fél 1 órája tűzetik ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, csillár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi julius hó 14. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó, 11987 Árverés. Közhírré teszem, hogy dr. Rejtő Alfréd ügy­véd által képviselt Belatinyi Arthur végrehajtató részére 321 pengő követelés és járulékai erejéig lefoglalt és 2151 pengőre becsült ingóságokra a pécsi kir. járásbíró­ság Pk. 11730/1927. számú végzése folytán az árverést elrendelem, annak mégis a hátralékos 191 P 37 t tőke és járulékai erejéig alperes lakásán, Pécsen, Percel­ utca 2. sz. alatti ház földszinti balra eső utcai részében le­endő megtartására határidőül 1927. évi augusztus hó 6. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt vendéglői berendezést, tekeasztalt, borokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is, eladom. Elsőbbség az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval bejelentendő. Pécs, 1927. évi julius hó 12-én. Müller Győző, kir. kir. végrehajtó. 11980 Árverés. 1494/1927. szám. Klein József végrehajtató­­nak Deutsch Kálmán és neje Unterberger Gizella végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 50­0 búza tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a karcagi kir. járásbíróság területén levő, Karcag városban fekvő és a karcagi 5532. sz. betétben A + 1. sorsz., 2151. hrsz. alatt felvett s a VII. tizedben 1622. 6. 1. sz. alatt fekvő Deutsch Kálmán és neje Unterberger Gizella nevén álló ház és udvarra (90.000.000 K) 7200 P kikiáltási árban elrendeli. Az árverés 1927. évi augusztus hó 25. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (emeleten) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10°/o-át készpénzben vagy az 1881 :LX. tc. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbehelyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881:LX. te. 147., 150., 170. §-ai; 1908:LX. te. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Karcag, 1927. évi március hó 31-én. A karcagi kir. járásbíróság. 11994 Árverés. Pk. XII. 306492/1927. sz. Dr. Lukáts Zoltán ügyvéd által képviselt Dávid Károly és fia javára 253 pengő 76 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi 185601/1926. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1927 évi február hó 11-én lefoglalt és 31012 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglal­tatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, VI. ker., Próféta­ utca 5. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi augusztus hó 4. nap­jának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi julius hó 11. nap­ján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. 23547 Árverés. Pk. XI. 313086/1927. szám. Dr. Widder Gyula ügyvéd által képviselt Büchler és Rauschnitz javára 1043 pengő 10 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1925. évi április hó 13 és 21-én, 1926. évi május hó 20-án lefoglalt és 3623 pengő 20 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, a ker., Aka­démia­ utca 1. házszám alatt leendő megtartására határ­időül 1927. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, férfiruha, fehérnemű, szépirodalmi művek, írógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1927. évi julius hó 14. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végrehajtó. 23548 Árverés. Pk. XII. 315633/1927. szám. Dr. Erdély Lajos ügyvéd által képviselt Majer Henrik javára 140 pengő és jár. erejéig, valamint az összes foglaltatók és felül­foglaltatók javára is a budapesti központi kir. járás­bíróság 1927. évi fenti számú végzésével elrendelt ki­elégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi április hó 5-én lefoglalt és 1568 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentire, valamint zálogjogot­­szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII. ker., Rózsa­ utca 38/b. házszám, III. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi augusztus hó 2. napjának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmények s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi julius hó 7. napján. Talán Árpád, kir. kir. végre­hajtó. 23552 Árverés. Pk. VII. 318733/1927. szám. Dr. Kahán Nison ügyvéd által képviselt Phöbus Műszaki Rt. javára 70 P 80 f és jár., dr. Fleischer D. Gyula ügyvéd által képvi­selt Kovács Rudolf 221 P és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1927. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtási szenvedőtől 1927. évi junius hó 20-án lefoglalt és 4800 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. tc. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglal­tatók javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Buda­pesten, X., Szörény­ utca 7. szám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1927. évi augusztus hó 3. napjának dél­utáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, Chitroen Bu. 24—451. rendszámú autót s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1927. évi július hó 6-án. Dr. Bochkor Elek, kir. kir. végrehajtó. 23555 Árverés. Pk. X. 328403/1927. szám. Dr. Barla Jenő ügyvéd által képviselt Weiss Ármin javára 500­0 köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. já­rásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi június hó 23-án lefoglalt és 7680 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. tc. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szer­zett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, Tükör­ utca 2. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi augusztus hó 12-ik napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, bőrgarnitúrát, írógépet s egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi julius hó 13. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó, 23556 Árverés, Pk. VI. 325883/1927. szám. Cipőkereskedelmi Rt. javára 55 P 28 s követelés és járulékai erejéig a bv- Egyes szám­ára 10 fillér.

Next