Budapesti Közlöny, 1927. szeptember (61. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-01 / 197. szám

2 f) állami szolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló új keletű közhatósági tisztiorvosi bizonyítványt, g) katonai szolgálatra vonatkozó okmá­nyokat. Közszolgálatban álló pályázók az előírt kel­lékeket törzskönyvi lapjaikkal (minősítési táb­lázataikkal) igazolhatják. Közszolgálatban álló egyének pályázati kér­vényeiket szabályszerű szolgálati úton, a ren­delkezési állományba helyezett, illetve a lét­­számapasztás során elbocsátott alkalmazottak volt hivatali főnökeik útján, közszolgálatban nem állók pedig az illetékes törvényhatóság fő­ispánja (Budapest székesfőváros főpolgármes­tere) útján kötelesek benyújtani. A pályázat határideje a jelen pályázati hir­detménynek a hivatalos lapban való harmad­szori közzétételétől számított 14 nap után jár le. Az elkésetten benyújtott és a hiányosan fel­szerelt kérvényeket figyelembe venni nem fogom. Budapest, 1927. évi augusztus hó 26-án. A miniszter rendeletéből: Dr. Sass Elemér s. k., S—3 miniszteri osztálytanácsos. 311/1927. szám. Hirdetmény. A kisbéri m. kir. tejmunkásképző iskola az 1927. évi november hó 15-én kezdődő egyéves tanfolyamára pályázatot hirdet. A felvett tanulók lakást és teljes ellátást él­veznek, melynek ellenében tartoznak havon­­kint 32 pengőt, félévenkint előre, az iskola pénztárába befizetni. Felvételi feltételek a következők: 1. betöltött 17 éves életkor, mely kereszt­­levéllel igazolandó; 2. erős, egészséges testalkat, mely orvosi bi­zonyítvánnyal igazolandó; 3. elemi iskolai bizonyítvány annak igazo­lására, hogy a belépni óhajtó jól tud írni, ol­vasni és a négy alapművelettel számolni (egész és tizedes számokkal). Felvétel esetén szám­tanból felvételi vizsga teendő; 4. kiskorúság esetén Írásbeli nyilatkozat kí­vántatik a belépni óhajtó szüleitől, esetleg annak gyámjától arról, hogy a folyamodó fel­vételébe beleegyezik s hogy a tanfolyam tar­tama alatt a tanulóért az iskolában teljesí­tendő fizetéseket magára vállalja; 5. magyar nyelv leírása; 6. kifogástalan előélet, mely hatósági er­kölcsi bizonyítvánnyal igazolandó; 7. himlőoltási bizonyítvány. A felvételnél kiszolgált katonák, valamint azok, akik tehenészetben, esetleg tejgazdaság­ban már alkalmazva voltak, előnyben része­sülnek. Akik magukat ezen tanfolyamra felvétetni kívánják, a fent említett bizonyítványokkal fel­szerelt, sajátkezüleg irt s a kisbéri m. kir. állami ménesbirtok igazgatóságához címzett folyamodásukat legkésőbb 1927. évi október hó 15-ig az alulirt iskola vezetőségéhez nyújt­sák be. Kisbér, 1927. évi augusztus hó. Kisbéri m. kir. tejmunkásképző iskola vezetősége. folyamőrség parancsnokságnál (Óbuda, Lak­tanya­ utca 33. szám). II. A folyamőrség legénységi állományába való felvétel feltételei a következők: 1. Magyar állampolgárság (illetőségi bizo­nyítvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal igazolandó), 2. testi és szellemi alkalmasság (ezt a tobor­zási bizottság állapítja meg), azon jelentkezők, kik ipariskolai vagy 6 elemi (2 középiskolai) végzettséggel bírnak, előnyben részesülnek. Iskolai bizonyítvánnyal igazolandó, 3. erkölcsi érdemesség és nemzeti szempont­ból való megbízhatóság (községi erkölcsi bizo­nyítvánnyal, belépési bizonyítvánnyal igazo­landó), 4. betöltött 17. év és meg nem haladott 25 éves életkor (az életkor születési anyakönyvi kivonattal, vagy keresztlevéllel, avagy más hi­teles okmánnyal igazolandó), 20 éven aluliak hatóságilag hitelesített szülői beleegyezést tartoznak bemutatni, a 25. életévüket már betöltötték csak felté­telesen vehetők fel. Ezek iratai a korengedély megadása végett a belügyminiszternek terjesz­­tendők fel. 5. nőtlenség, özvegy vagy elvált állapot, ha az illető családtagról gondoskodni nem köte­les (községi bizonyítvánnyal igazolandó). Méltánylást érdemlő esetekben a belügy­miniszter által megadott külön engedélyek alapján (ha a haditengerészetnél szolgált, fo­lyamhajós, különös előképzettség) nős (csalá­dos) jelentkező is felvétetik (a női állapot, va­lamint a gyermekek száma anyakönyvi kivo­nattal, családi értesítővel igazolandó). E szem­pontból is a belügyminiszter dönt. III. A jelentkezőnek 6 évi szolgálatra kell magát köteleznie, amelyben a volt hadseregben, hadi­tengerészetnél és honvédségnél teljesített szol­gálati idő, de legfeljebb 3 év beszámít. A próbaszolgálat leteltével (1—3 hónap) a toborzott kérheti elbocsátását. A meg nem fele­lőt a folyamőrség parancsnoka elbocsátja. A szolgálati kötelezettség a bevonulás nap­jától számit. Az önként belépő a szolgálati kötelezettség időtartama lejáratának napján bocsáttatik el. Aki ezután is tovább szolgálni óhajt, — ha megmaradása a szolgálatra kívánatos, a szol­gálatban megtartatik. IV. A toborzott mint rendfokozat nélküli fo­lyamőt vétetik állományba. A régi, volt közös hadseregben, honvédségben és a nemzeti had­seregben is netán szerzett rendfokozat (tiszti, altiszti vagy tisztesi) sem az előléptetés, sem az illetmény szempontjából tekintetbe nem vétetik. Az önként belépettek 1—3 hónap után, amennyiben minden tekintetben megfelelnek és a folyamőrségi szolgálatot hivatásuknak választották, a folyamőrség részére megálla­pított, az alanti táblázatban kimutatott maga­sabb illetményekben részesülnek. A táblázatban feltüntetett havi zsoldon kívül minden családtag (feleség, gyermek) után fe­­jenként 12 pengő 40 fillér családi pótlék jár (a próbaszolgálat letelte után). Az önként belépettek továbbá a zsoldon ki­vil természetbeni ruházatot, elhelyezést és élel­mezést élveznek. A kötelezett szolgálat alatt bizonyos — a polgári életben való elhelyezkedéshez szüksé­ges — előképzettség megszerzése lehetséges lesz. A folyamőrségi szolgálatra belépő egyén —■ amennyiben erre a szolgálat alatt alkalmas­nak bizonyul — a tisztesi rendfokozatokat (I. oszt. folyamőr, zajos, negyedes) és esetleg az altiszti (hajómester, stb.) rendfokozatokat is elérheti. A tényleges szolgálat alatt szolgálatképte­lenné vált önként belépett a fennálló szabá­lyok szerint nyugellátásban részesül. Az önként belépett évente 4 heti szabadsá­got kaphat, teljes illetményekkel. Budapest, 1927. évi augusztus hó 22-én. A miniszter rendeletéből: Wulff S. k., m. kir. f. ö. vezérkapitány. Rendfokozat fokozat Havizsold P f Folyamőr a próbaszolgálat előtt 12­24 letelte ......................... után 34— I. osztályos folyamőt................. 85 36 rajos.............................................. 40 80 negyedes ......................... • • . 43 52 hajómester..................................... 55 20 2 63 20 1 71 20 3 86 40 tiszthelyettes.....................2 102 40 1 118 40 592/1927. F. O. F. szám. Toborzási felhívás. Felhivatnak a magyar állampolgárok, hogy az alábbi feltételek mellett a m. kir. folyam­őrséghez 6 évi szolgálatra lépjenek be. Az önként belépők biztos megélhetést talál­nak s a szolgálatból való elbocsátás esetén ré­szükre a polgári életben való elhelyezkedés elősegíttetik. I. Jelentkezni lehet folyó évi szeptember hó 6-tól október hó 4-ig, kedd, csütörtök és szom­baton (ünnepnap kivételével) Budapesten, a­ ­ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1927 szeptember 1. NEMHIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter 99.896/1927. számú rendeletével Bu­dapest székesfőváros alkalmazottai által néhai Szaszovszky József emlékére létesített árva­házi alapítvány alapítólevelét jóváhagyta és az alapítványt létesítő székesfővárosi alkalma­zottaknak nemeslelkű és követendő például szolgáló cselekedetükért Budapest székesfővá­ros polgármestere útján elismerését és köszöne­tét fejezte ki. Felelős szerkesztő: BÁRSONY ISTVÁN. Az 1925: Vik­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban. L kerület, Vár, Nándor-tér 1. szám. Magyar Királyi Államvasutak hirdetménye 9188/1927. sz. A szegedi üzletvezetőség Békéscsaba állomásán létesítendő ivóvíz medence munkáira ver­senytárgyalást hirdet. Ajánlatok szeptember 1- ig. *3417 Árverések. 9539/1926. sz. 1683 P becsértékü bútorok, mérleg, darálógép és más ingóságok Cegléden, szeptember 5-én 5 órakor. Dr. Szentmiklósy László, bir. végrehajtó. 24514 334622/1926. sz. 22100 P becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Károly­ körút 9., I. a. szeptem­ber 2-án fél 3 órakor. Biró János, bir. végrehajtó. 24515 8800/1927. szám. 2112 P becsértékű bútorok, írógép, mérleg és más ingóságok Makón szeptember 5-én 8 óra­kor. Komássy Géza, bir. végrehajtó. 12909 2884/1927. szám. 1420 pengő becsértékü bútorok, kocsik, lovak, lószerszám és más ingóságok Budapesten, Kiskorona­ utcában, szeptember 5-én, 6 órakor. Réh Ferenc, bir. végrehajtó. ■ 13177 381444/1926. szám. 1952 pengő becsértékű bútorok, festmények, jégszekrények és más ingóságok Buda­pesten, Erzsébet­ körút 27. alatt, szeptember 2-án, dél­után 2 órakor. Schweitzer Brúnó, bir. végehajtó. 13178 325484/1927. szám. 1084 pengő becsértékű bútorok, kalapok és más ingóságok Budapesten, Károly­ körút 7. alatt szept. 1-én, délután fél 4 órakor. Schweitzer Brúnó, bir. végrehajtó. 13179

Next