Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1927. szeptember (61. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-01 / 197. szám értesítője

Budapest, 1927 ■ Csütörtök, szeptember I szám. Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. Hirdetmény. 9486/1927. II. szám. A magyar királyi államvasutak szegedi üzletvezetősége nyilvános versenytárgyalást hirdet a Békéscsaba állomáson létesítendő ivóvíz me­dence munkáinak biztosítására. A költségszámítás, a szerződési tervezet, ajánlati minta, a pályázati és a munkák végrehajtásához kötött egyéb feltételek a magyar királyi államvasutak szegedi üzletvezetőségének építési és pályafentartási osztályá­ban és a békéscsabai osztálymérnökségnél a hivatalos órák alatt mgtekinthetők. A kiírási nyomtatványok a magyar királyi állam­vasutak szegedi üzletvezetőségének pályafentartási osz­tályában (II. emelet, ajtó 7.) vagy a békéscsabai osz­tálymérnökségnél 4.A pengő azaz Négy pengő lefize­tése ellenében megszerezhetők. Az ajánlatok legkésőbb 1927. évi szeptember hó 15-én déli 12 óráig lepecsételt zárt borítékban nyúj­tandók be a szegedi üzletvezetőség I. osztályában (II. emelet, 10. ajtó). Az ajánlat első éve 1.60 pengős, többi éve pedig 0.80 pengős okmánybélyeggel, a mellékletek pedig 0.16 pengős okmánybélyeggel látandók el­­venként. A borítékon a következő felirat tüntetendő ki: „Ajánlat a magyar királyi államvasutak szegedi üzletvezetőségének 9486/1927. számú hirdetménye alap­ján Békéscsaba állomáson létesítendő ivóvíz medence munkáira.“ Ajánlat csakis az előírt kiírási nyomtatványon és az ott körülírt munkákra tehető. Ettől eltérő ajánlatok figyelembe nem fognak vétetni. Az ajánlat benyújtását megelőző napon, vagyis 1927. évi szeptember hó 14-én déli 12 óráig az ajánlati vég­összeg 5 °/o-ának azaz öt százalékának megfelelő bánat­pénz teendő­je a magyar királyi államvasutak szegedi üzletvezetőségének gyű­jtőpénztáránál akár készpénz­ben, akár állami letétekre alkalmas magyar értékpapí­rokban. Bankgarantia esetén annak elfogadása felett a magyar királyi államvasutak igazgatósága dönt. A bánatpénzről szóló letétjegy az ajánlathoz nem csatolandó. Posta útján beküldött ajánlatok és bánatpénzek térti­vevénnyel adandók fel. Szeged, 1927. évi augusztus hó 22.-én. *3417 Az üzletvezetőség, valamint csatlakozott társai kérelmére és javára 1600­­ követelés és járulékai erejéig a makói kir. járásbiróság 1927. évi 8800. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 2112 pengőre becsült ingóságokra a makói kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, va­lamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél, Makón Uri­ utca 3. és Des­­sewffy-téren leendő megtartására határidőül 1927. évi szeptember hó 5. napjának délelőtti 8 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, zsákok, drágaságok, írógép, tizedesmérleg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Makó, 1927. évi augusz­tus hó 15. napján. Komássy Géza, kir. kir. végrehajtó. 12909 Árverés. Pk. I. 28847/4. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti közp. kir. járás­biróság 161643/1927. számú végzésével dr. Párezer Tivadar ügyvéd által képviselt Kellner Béla végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 760 pengő követelés és járuléka erejéig­­ elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor vége­­lhajtást szenvedőnél lefoglalt és 1420 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig Budapesten, III. ker., Kiskorona­ utcában, 1927. évi szeptember hó 5. napjá­nak délutáni 6 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag le­foglalt kocsik, lovak, lószerszám s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1927. évi augusztus hó 5-én. Réh Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 13177 Árverés. Pk. XI. 381444/1926. szám. Dr. Nádas László ügyvéd által képviselt Löwenbach Emilné javára 300 pengő kamat és költs, követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1926. évi 164514. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­­tán a végrehajtást szenvedőtől 1926. évi november hó 29-én lefoglalt és 1952 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentírt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szen­vedő lakásán, Budapesten, VII. kerület, Erzsébet­­körut 27. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi szeptember hó 2. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmé­nyek, jégszekrény, szőnyeg, függöny s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi augusztus hó 8. napján Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. 13178 Árverés. Pk. XII. 325484/1927. szám. Dr. Ecsedi Kálmán ügyvéd által képviselt S. L. Fleischmann jav. 164 pengő 64 fillér, Auerbach és Löwy javára 355,30 osztrák schilling, dr. Radó Miksa javára 33 pengő, dr. Kovács .1. Lajos javára 81 pengő 72 fillér, C. G. Wilke javára 730 pengő és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1926. évi 4526. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927 június 3-án és 1927 júli­us 4-én felülfoglalt és 684 + 400 P-re becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedő üzletében, Budapesten, VII. kerület, Károly-körut 7. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi szeptember hó 1. napjának délutáni fél 4 óráin tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, kalapok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ell­enében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi augusztus hó 15-én. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. 13179 * VI. Árverés. Pk. IX. 333488/1927. szám. Dr. Gál József ügyvéd által képviselt Sándor József javára 1840 pengő követelés és járulékai erejéig a budp­esti központi kir. járásbiróság 1927. évi 220715. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1927. évi julius hó 16-án lefoglalt és 2200 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, Fischer Vacuum rt. raktárában, Budapesten, VII. kerület, Dob­ utca 90. házszám alatt leendő meg­tartására határidőül 1927. évi szeptember hó 12. nap­jának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt különféle szőnyegek a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elenében, esetleg m M­ocsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi augusztus hó 14-én. Véniss Béla, kir. kir. végrehajtó, 13180 Árverés. Pk. 2207/1927. szám. Dr. Sommer Alfréd és dr. Réti Illés Elemér ügyvéd által képviselt J.­lleindl kérelmére és javára 615.80 osztrák schilling követelés és járulékai erejéig a szentendrei kir. járásbiróság 1927. évi 1190/3. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 1800 pengőre becsült ingóságokra a szentendrei kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elren­­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, Visegrádon, 1927. évi szeptember hó 12. napjának délutánni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt harmonium, tehén s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Szentendre, 1927. évi augusztus hó 14-én. Kovács Ferenc, kir. kir. végehajtó, 13183 Árverés. Pk. Vik­. 328691/1927. szám. Dr. Halmos Ernő budapesti ügyvéd által képviselt Elkán Gyula javára 800 pengő követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi junius hó 20-án lefoglalt és 12800 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII. ker., Dohány­ utca 47. házszám, II. emelet, 2. ajtószám alatt, folytatólag VII. ker., Károly­­körút 19. szám, I. em. Elkán Gyula cég helyiségében leendő megtartására határidőül 1927. évi szeptember hó 7. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi aug. hó 10. napján. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó, 24520 Árverés. Pk. X. 334627/1927. szám. Dr. Heidelberg Márton ügyvéd által képviselt R. Seelig­et Hille javára 82 pengő 24 fillér, Duna Keksz Rt. javára 61 pengő 09 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 1927. évi 167754/2. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1927. évi julius hó 23-án lefoglalt és 4200 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, IX. ker., Lónyay­ utca 2. házszám, föld­szinten leendő megtartására határidőül 1927. évi szep­tember hó 7. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt üzleti berendezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1927. évi augusztus hó 10. napján. Reicher Ala­dár, kir. kir. végrehajtó. 24521 Árverés. Pk. IX. 333517/1927. szám. Dr. Korányi Dezső ügyvéd által képviselt Nagy Izsó és Radó László cég és más foglaltatok javára 548 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiró­ság 1927. évi 63469. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi július hó 16-án, február hó 14-én és január hó 25-én lefoglalt, nem igényelt és 8118 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VI. ker., Reitler Ferenc­ utca 103. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi szeptember hó 16. napjának dél­utáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, épületfák, alpakka és ezüst kanál, óra, virág­tartó, íróasztal, tükör, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi augusztus hó 10. napján. Horváth János, kir. kir. vég­rehajtó. 24522 Árverés. Pk. XI. 384961., 314201., 333835., 346282/ 1926. szám. Dr. Berend Béla ügyvéd által képviselt Májer Benő és társa és más foglaltatók javára 450 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 1926. évi Pk. XI. 384961. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi december hó 22-én, szeptember hó 8-án, augusztus hó 10-én, október hó 27-én és 1927. évi junius hó 14-én felülfoglalt és 2110 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c- 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más fog­laltatók javára is a végrehajtást szenvedőnél Buda- Árv­e­r­é­s­e­k. Árverés. Pk. 9539/1926. szám. Dr. Menyhárt Gyula és dr. Adler Jenő budapesti ügyvédek által képviselt Braune József és Meszter Izidor kérelmére és javára 120, 74 pengő 64 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi 154370. és ceglédi 1970. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 1683 pengő 04 fillér becsértékű ingóságokra a ceglédi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Cegléden, Batthyány­ utca 35. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi szeptember hó 5. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bírói­­lag lefoglalt bútorok, 1 nagy 120 fiókos üzleti szek­rény, 1 mérleg 6 súllyal, 1 kávédaráló gép, 1 mákda­ráló, stb. s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Cegléd, 1927. évi augusztus hó 5. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. bír. végrehajtó. 24514 Árverés. Pk. V. 334622/1926. szám. Dr. Szigeti László ügyvéd és csatlakoztatott társai javára 9600 pengő kö­vetelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi augusztus hó 14-én lefoglalt és 22400 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII. ker., Károly-körut 9. házszám, I. emeleten leendő megtar­tására határidőül 1927. évi szeptember hó 2. napjának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi augusztus hó 6. napján. Biró János, kir. bír. végrehajtó. 24515 Árverés. Pk. 8800/1927. szám. Dr. Dózsa Simon makói ügyvéd által képviselt Magyar Kender-, Len- és Jutaipar, Egyes szám ára 20 fillér.

Next