Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1927. szeptember (61. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-01 / 197. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője pesten, VI. ker., Szent László­ utca 46. házszám, föld­szinten leendő megtartására határidőül 1927. évi szep­tember hó 2. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, írógép, ingaóra s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi julius hó 25. napján. Báttior József, kir. kir. végrehajtó. 21523 Árverés. 701/1927. szám. A budapesti központi kir. járásbíróság P. XII. 224704/3. 1926. számú, Pk. VIII. 315697/1926. szám alatt lajstromozott végrehajtást ren­delő végzése alapján dr. Morvai Béla budapesti (V., Kálmán­ utca 22. szám) ügyvéd által képviselt Kereske­dők és Iparosok Hitelintézete Rt. javára 100 pengő és járulékai behajtására Grüner Oszkár ellen 1926. évi áp­rilis hó 16-án bírói zár alá vett és 1960 pengőre becsült kávéházi asztalokat, székeket, függönyöket, tükröket, villanylámpákat és falikarokat Budapesten, VII. kerület, Király­ utca 77. szám alatt, a Trocadero-moblló helyi­ségében, 1927. évi szeptember hó 2-án délután 5 órakor a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, bírói árverésen el fogom adni. Ezt az árverést valamennyi végrehajtató, foglaltató és felülfoglaltató követelése kielégítésére is elrendelem, akinek javára a foglalás a mai napig megtörtént. A Pk. VIII. 314010/1926. számú jegyzőkönyvben össze­írt Ingókra az árverés nem tűzhető ki, mert ez a számú jegyzőkönyv fel nem található. Budapest 1927. évi augusztus hó 6. napján. Adorján Béla, kir. kir. végre­hajtó. 24528 Árverés. Pk. V. 242487/1925. vht. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a, illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Wilcsek József ügyvéd által képviselt dr. Wilcsek József javára 365,20 pengő, továbbá csatlakozott: dr. Engel Lajos u. á. k. Barta B. Béláné szül. Lőwy Irén javára 320 -f 400 1', dr. Deutschenschmied Jenő u. á. k. Barta Károly javára 197,67 pengő, dr. Csutkas Sándor u. á. k. Basta József javára 1093 lira, dr. Engel Lajos u. á. k. Barta B. Bé­láné javára 800 + 1200 pengő és járulékai erejéig Barta B. Béla végrehajtást szenvedő ellen a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1925. évi Pk. V. 242487. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőnél 1925. évi november hó 11. nap­ján le- és felülfoglalt és 2360 pengőre becsült Ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, Vili. kerület, Stáhly­ utca 5. számú házban, I. emelet 9. ajtószám alatt levő lakásá­ban leendő megtartására határidőül 1927. évi szeptem­ber hó 2. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le- és felülfoglalt bútorokat és festményeket, 1 darab pipaállványt 11 darab pipával, h­ógarnitúrát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elren­delem. Budapest, 1927. évi augusztus hó 5. napján. Ha­vel Ede, kir. kir. végrehajtó. 24536 Árverés. A M. Kir. Postatakarékpénztár Árverési Csar­noka igazgatósága értesíti a t. közönséget, hogy a m. kir. Postatakarékpénztár kézizálogkölcsön üzletében (m. kir. zálogházak), valamint annak közvetítőinél elzálogo­sított és 1927. évi július hó 31-ig lejárt, de ki nem váltott, illetőleg nem rendezett Zálogtárgyak, továbbá az Árverési Csarnokhoz eladásra beadott, de vevőre nem talált és az Árverési Csarnokból 30 nap alatt el nem szállított különféle tárgyak 1927. évi szeptember hó 1-től kezdődőleg nyilvános árverésen el fognak adatni. Miről úgy az érdekelt elzálogosítók, valamint az el­­árvereztetőket azzal értesítjük, hogy jogukban áll tár­gyaikat az árverést megelőző napig kiváltani, vagy a kölcsönt meghosszabbítani. Az árverések folyama alatt azonban sem kiváltani, sem meghosszabbítani nem lehet, de meg van engedve, hogy az elzálogosító felek Zálogtárgyaikat az árverése­ken a zálog-, illetőleg letétjegyeik felmutatása, a köl­csöntőke, a kölcsöndíj és az árverési járulék lefizetése ellenében magukhoz válthassák. Az árverések hétköznap délután 3—6 óráig tartatnak. Az igazgatóság. *3405 Árverés. 4216/1927. tk. szám. Lehota Gyuláné szül. Szőke Mária végrehajtatnak Lehota Gyula végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 520 pengő tőke­követelés és járulékai behajtása végett a pestvidéki kir. törvényszék területén levő, Gomba községben fekvő a gombai 228. számú betétben A. I. 3—8. sorszám, 100,1., 1091., 1140., 1147., 1524., 1561. hrszámu és a 11. sor­szám alatti közös legelőből egy/192 rész, továbbá a II. 22. sorszám, 4025/2. hrszámu és végül III. 1—4. sor­szám, 1821., 1822., 1854., 1855. hrszám­ alatt felvett és a végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanokra és pe­dig az 1. sorszám, 1063. hrszámu szántóra 880 pengő, 1091. hrszámu szántóra 880 pengő, 1140. hrszámu szán­tóra 440 pengő, 1147. hrszámu szántóra 880 pengő, 1524. hrszámu szántóra 338 pengő, 2561. hrszámu szán­tóra 280 pengő, 1­192-ed legelő illetményre 40 pengő; II. sorszám, 4025/2. hrszámu rétre 512 pengő; III. sor­szám, 1821. hrszámu szántóra 880 pengő, 1822. hrszámu szántóra 400 pengő, 1855. hrszámu szántóra 448 pengő, 1856. hrszámu szántóra 960 pengő kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1927. évi szeptember hó 22. napján dél­előtt 10 órakor Gomba községházánál fogják megtar­­tani. _ ... a árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­ . Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10°ap-át készpénzben vagy az 1881 :LX. tc. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbehelyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 :LX. tc. 147., 150., 170. §-ai( 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár Ugyanannyi Százalékáig ki­egészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Monor, 1927. évi április hó 20. napján. A monori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 24513 Árverés. 6809/1927. tk. szám. Néhai Schandl Katalin hagyatéki ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverés joghatályával biró önkéntes bírói árverést a pesterzsébeti kir. járásbíróság területén levő, Kispest városban fekvő s a kispesti 91. számú betétben A. I. 1—2. sorszám és 1455., 1456. érszám­ alatt felvett és örökhagyó nevén álló, a Báthory-utca 20. szám alatt levő ház, udvar és kertje 20.000­­ kikiáltási árban el­rendeli. AZ árverést 1927. évi szeptember hó 16. napján dél­előtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (Km­etty­ utca 2. szám, földszint 3. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron el nem adható. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben. Vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. § ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbehelye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldődnek át­adni és az árverési feltételeket aláirni. (1881. évi LX. L­C. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért úr ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Pesterzsébet, 1927. évi március hó 29. napján. A pesterzsébeti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 24526 Árverés. Pk. IX. 347005/1926. Szám. Dr. Ozoray Viktor ügyvéd által képviselt Beimer és fia Cég és más csatlakozók javára 259 pengő 36 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1026. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1027. évi november hó 3-án lefoglalt és 2956 pengő 80 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten. Vill. ker., Szigony­ utca 33. házszám, földszinten leendő megtartására határidőül 1927. évi szeptember hó 1. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, vendéglői berendezés, szeszes ital s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi augusztus hó 12. napján. Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 24516 Átverés. Pk. VI. 323891—324040., 324236/1927. szám. Dr. Telek György ügyvéd által képviselt Bornemissza Béla javára (Pk. VI. 313151.) 50 pengő és jár., dr. Szögyi Imre ügyvéd által képviselt Pomiszi György javára (XII. 823891/927.) 72 pengő és jár., dr. Mersich Jenő ügyvéd által képviselt Ehrenfeld testv. javára (XII. 324040.) 130 pengő és jár., dr. Hunai Andor ügy­véd által képviselt Magyar Mezőgazd. Rt. javára (324236.) 250 pengő és jár. erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 63891., 157706., 108960., 151004. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől május hó 24-én lefoglalt és 3736 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­­pronti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VIII. ker., Népszínház-Utca 40. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi szeptember hó 5. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, borok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi augusztus hó 16. napján. Dr. Péchy Gyula, kir. kir. végrehajtó, 24517 Árverés. Pk. XI. 319447/1927. szám. Dr. Nádai Jenő ügyvéd javára 55 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi Pk. XI. 319447/1. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi julius hó 2-án lefoglalt és 1130 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenlirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII. ker., Aréna­­ut 52. házszám, II. emelet, 30. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi szeptember hó 7. napjának délutáni 31/s órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, óra, sezlon, férfi ruhák s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi julius hó 30. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. 24518 Árverés. Pk. XI. 333527/1927. szám. Dr. Eszenyi István ügyvéd által képviselt Suhajda János javára 1064 pengő 32 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi Pk. XI. 333527. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán Végrehajtást szenvedőtől 1927. évi julius hó 10-án "lefoglalt és 1210 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálog­jogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VII. ker., Thököly-út 17. ház- Szám alatt levő borbélyüzletben és folytatva VII. ker., Cserhát-utca 5. szám, II. emelet, 24. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi szeptember hó 7. napjának délutáni fél 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi aug. hó 9. napján. Lengyel Aurél, kir. bírósági végrehajtó. 24519 Árverés. 1829/1927. szám. Magyar-Cseh Iparbank Rt. bej. cég végrehajtatónak Bozsik Ágoston, sári lakos, végrehajtást szenvedő ellen leütött végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 206 pengő 85 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az ócsai kir. járásbíróság területén levő, Sári községben fekvő s a sári 1121. számú tkvl betétben A I. 1—2. sor., 637-­ 638. hrsZ. alatt foglalt, Bozsik Ágoston néven álló ingatlanokra 1600 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1927. évi szeptember hó 19. napjának délelőtti 10 órakor Sári községházánál fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb árban eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbehelye­­zéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket aláirni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igéri­ senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. 25. §.) Ócsa, 1927. évi junius hó 30. napján. Az ócsai kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. 13184 Árverés. 14373/1927. tk. sz. A budapesti I—II. kir. kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Redlich Dávid előlegezési bank és váltóháza, végrehajtatának, Schlégl György és neje, végrehajtást szenvedettek elleni 1280 pengő és járuléka iránti végrehajtási ügyében Budapest fő- és székváros duna­­jobbparti részének 13485. sz. tkvi betétében A+L sor, 18571. hrsz. alatt felvett Schlégl György és neje Rau Schenberger Teréz nevén álló, a III. ker., Bogdán­­utcában 38. szám alatt fekvő 145 10/100 négyszögölnyi terület ház és kertből álló ingatlanra 5110 pengő 12 fillér ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1927. évi szeptember hó 23-án, délelőtti 10 órakor, a kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság ingatlanok árverési termében (Budapest, II. kerület, Fő­ utca 70—78. sz., földszint­­, ajtószám) megtartandó nyilvános árveré­sen el fog adatni, mégis azonban az 1908 : XLI. t.-c. 21. §-a értelmében a kikiáltási árnak a 26. §-ban meg­határozott hányadán alul el nem fog adatni és hogy a Vevő a bánatpénzt a 25. §-a értelmében kiegészíteni köteles. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs­­árának 10 százalékát készpénzben vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a Vonatkozó m. kir. igazságügyminiszteri rendeletben kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezé­hez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-c. 170. §-a értelmé­ben a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges el­helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt ki­szolgáltatni. A kincstár mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Budapest, 1927. évi julius hó 29. napján. A budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság. 131 / 0 Árverés. Pk. 1397/1927. szám. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszem, hogy a monori kir. járásbíróságnak fenti számú végzésével dr. Glücklich Emil ügyvéd által képviselt Egyesült tégla- és cementgyár rt. végrehajtató javára 1200 pengő és 313,24 pengő tőke, ennek kamatai és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részfizetés történt, annak beszámításával, a kielégítési végrehajtás foly­tán alperestől lefoglalt és 26,382,80 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak a felül­­foglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok tör­vényes zálogjogot nyertek volna, végrehajtást szenvedő lakásán, Tápiósüly községben, a Vasút­ utcában, foly­tatva Breuer Ede Albert lakásán leendő megtartására határidőül 1927. évi szeptember hó 17. napjának dél­előtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, deszka, vas és cementárukat s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Monor, 1927. évi augusztus hó 18-án. Etter Géza, kir. kir. végre­hajtó. 131SI Árverés. Pk. 1268/1927. szám. Dr. Gombos Gyula ügyvéd által képviselt Schweitzer József és fia javára 558 pengő 24 fillér követelés és járulékai erejéig a,­­ládánál alacsonyabb áron nem adhatók el.I 1927 szeptember 1.

Next