Budapesti Közlöny, 1927. október (61. évfolyam, 222-247. szám)

1927-10-01 / 222. szám

Budapest, 1927. Szombat, október L­ev es KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—63. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Blagonhirdetések: 1 nj hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesitő nélkül: Hatóságoknak havi ...... 1/ 23 f. Magánosoknak „ .... Hivatalos Értesítő havi . . . Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16­0! »­n további 8­öld.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1027. január 1-től 24 pengő. IP28 f. 3„20 „ 80 „ — 16,— 16 „ —20 „ Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: A Negyedévre: Hatóságoknak.......................3 | 84 f( Magánosoknak.......................9 _ 60 „ HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter előterjesztésére megengedem, hogy Sár­­váry Oszkár magyar királyi kormányfőtaná­csosnak, az Első Duna-gőzhajózási Társaság nyugalmazott igazgatójának a magyar folyam­­hajózás szolgálatában félszázadot meghaladó időn át kifejtett eredményes tevékenységéért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1927. évi szeptember hó 19.,napján. Horthy s. k. Herrmann Miksa s. k. A budapestvidéki kerületi m. kir. rendőr­­főkapitány Szabadi János, Bádonyi Imre, Ste­­fán István, Balla István, Cziffra József, Ba­ranyai János, Horváth József, Vigh Ferenc, Bartáik Károly, Nagy Károly és Nagy Szabó József m. kir. állami rendőrségi II. osztályú al­tiszteket 1. osztályú altisztekké,­­ Boda Péter m­. kir. állami rendőrségi kisegitő szolgát pe­dig II. osztályú altisztté kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszternek 1927. évi 68.755. számú rendelete­ a székesfővárosi I­V. k. kerületi m. kir. adó­felügyelőségnek az Angol-Magyar Bank Rész­vénytársaság záloglevélkölcsöneivel kapcsolatos illetékek kiszabására vonatkozó kivéte­les ille­tékességéről. Az 1925. évi 6.700/P. M. számú pénzügymi­niszteri rendeletben (kihirdetve a Budapesti Közlönynek 1925. évi október hó 31-iki 246. szá­mában és a Pénzügyi Közlönynek 1925. évi 25. számában) meghatározott illetékkedvez­mények alkalmazhatóságát az Angol-Magyar Bank Részvénytársaság budapesti bejegyzett cég részéről bizonyos feltételek mellett nyújtott záloglevélkölcsönökre megállapítottam. Ennélfogva a fent idézett rendelet 3. §-a ér­telmében az Angol-Magyar Bank Részvénytár­saság részéről 1927. évi május hó 31. után kiál­lított kötelezvény alapján nyújtott minden záloglevélkölcsön után (tekintet nélkül arra, hogy a kölcsön a kedvezményes illeték alá esik-e vagy nem­ az illetékkiszabásra a szé­kesfővárosi V. b. kerületi m. kir. adófelügyelő­ség illetékes. A m. kir. adóhivatalok ezt a kivételes illeté­kességet szem előtt tartani, és ha az Angol-Ma­gyar Bank Részvénytársaság részéről nyújtott záloglevélkölcsön­re vonatkozó kötelezvényt, engedményt vagy telekkönyvi bejegyzési vég­zést esetleg náluk mutatnak be (velük közöl­nek), azt a székesfővárosi V. b. kerületi m. kir. adófelügyelőséghez haladéktalanul átküldeni kötelesek. Budapest, 1927. évi szeptember hó 24-én. A m. kir. pénzügyminiszter rendeletéből Dr. Cseke Béla s. k.,. miniszteri tanácsos. A m. Mr. kereskedelemügyi miniszter ad 36.604 1927. X. 5. szám. .4 Budapest—Wien távolsági távbeszélő kábel üzembehelyezése. A Budapest—Wien távolsági távbeszélő kábel építési munkálatai befejezést nyertek és a ká­b­el folyó évi október hó 1-jén a rendes for­galomnak átadatik. A kábelen Budapest nemcsak Wiennel, Linz­­zel és Magyaróváron való elágazással Pozsony­­nyal, hanem a nagyobb németországi távbe­szélő központokkal (Berlin, Frankfurt a/M., Nürnberg) is közvetlen összeköttetést kap. A kábelben rendelkezésre álló áramkörök na­gyobb száma lehetővé tette azt, hogy a táv­beszélőforgalomban mindazok a magyar, oszt­rák és német távbeszélő központok bevonas­sanak, melyek közt az előzetesen megtartandó próbabeszélgetéseken az érthetőség kifogásta­lannak bizonyul. Úgy a magyar-osztrák, mint a magyar-né­met általános távbeszélőforgalomban október hó 1-én új díjszabás lép életbe. • A befektetés nagy költségei a díjak mérsékelt emelését tet­ték szükségessé, ezt azonban ellensúlyozza az, hogy kellő számú vonal áll rendelkezésre és a beszélgetéseknek sürgősként való bejelenté­sére a jövőben a legritkább esetben lesz szükség. A magyar-osztrák forgalomban a beszélgeté­sek díjai a magyar és az osztrák végdíjak ösz­­szetételéből alakulnak. Magyarország és Ausztria végdíjai zóna­beosztás szerint a következők: Magyar végdíjak: Osztrák végdíjak: A határszéli magyar és osztrák távbeszélő központoknak egymásközti forgalmában a dí­jak nem a fenti zónarendszer, hanem a két központ légvonalban mért, egymástól való tá­volsága (km.) alapján állapíttatnak meg. Ne­vezetesen: ha a két központ (magyar és osztrák) egymástól való távolsága 25 km.-nél nem nagyobb, a beszélgetési díj 1 P 15 fill.; ha pedig a két központ egymástól való távolsága 25—50 km. közt van, a beszélgetési díj 1 P 70 fill. A magyar-német forgalomban a beszélgetési díjak, tekintet nélkül arra, hogy a beszélgeté­sek melyik magyar hivataltól indulnak ki, a rendelkezésre álló és rendes körülmények közt használt három fő útiránynak megfelelően 3 díjcsoport szerint Magyarország egész terüle­tére egyformák. A díjak a következők: A díjazás akkor is a fentiek szerint történik, ha a beszélgetést valamely okból nem a ren­des körülmények közt használt, hanem állás után 19:11 lebonyolítani. Budapest, 1927. évi szeptember hó 30-án. A miniszter helyett Demény s. k.. államtitkár J. I. csoportba tartozó német hivatalok díjai (Passau-on át) Zóna A megye neve, melyben a magyar távbeszélőközpont fekszik•­­ L Győr, Mosod, Pozsony, Sopron, Vas .......................................1 20 U. Baranya, Bács, Esztergom, Fejér, Hont, Komárom, Nógrád, Pest, Somogy, Tolna, Veszprém, Zala2 20 III. Abaúj, Arad, Bereg, Békés, Bihar, Borsod, Csanád, Csongrád, Gömör, Hajdú, Heves, Jász­­nagykunszolnok, Szabolcs, Szatmár, Torontál, Ugocsa, Ung, Zemplén.......................2 90 Zóna A tartomány neve, melyben az osztrák távbeszélőközpont fekszik. 1 Burgen­land­ (Pays d­e­s Manoirs) .1 20 11. Wien, Alsóausztria (Autriche­­sous-Enns), Stájerország (Styrie)1 70 III. Felsöausztria (A utriche-sur-Enns), Salzburg (Salzbourg), Karinthia (Carinthie)...............................2 90 IV, Tirol (Tyrol) és Voralberg . . .3 70 11. csoportba tartozó német hivatalok dijai (Gottleubá­n át) III. csoportba tartozó német hivatalok dijai (Annaberg­en át)­­ ■O Be­szél­get­ési dij összege Beszélgetési dij összege­­:© Beszélgetési dij összege « p f 5 P f a P f 1• i 1 951 6 65 i.5 202 6 052 7 302 5 85 3 7 303 8 — 3 6 50 4 8 — 4 8 65 5 8 655 9 30 6 9 306 10— 7 10— 7 10 65 8 10 658 11 35 A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 99.839/1927. számú rendelete az újpesti m. kir. állami polgári leányiskolával kapcsolatos nőipariskola egyes szakosztályain nyert végbizonyítvány által nyújtott képesítés tárgyában. Valamennyi, másodfokú iparhatóságnak. Értesítem Címedet, hogy az 1922. évi XII. t.-c.-ben foglalt ipartörvény 20. §-a alapján az újpesti m. kir. állami polgári iskola fehér­varró szakosztályának eredményes elvégzéséről szóló végbizonyítvány az ezen szakosztályon szintén tanított füzőkészítő- és fehérneműtisz­­tító iparban, a női szabó- és leányruhakészítő szakosztályának eredményes elvégzéséről szóló végbizonyítvány a női szabó- és leányruha­­készítő iparban, a mű-, aranyhimző, a zsúrozó szakosztály eredményes elvégzéséről szóló vég­bizonyítvány a mű- és aranyhimző, valamint frig­yes Sfcám ára 10 fillér*.

Next