Budapesti Közlöny, 1927. október (61. évfolyam, 222-247. szám)

1927-10-01 / 222. szám

2 az azsorozó iparban munkakönyv váltására és a felsorolt iparokban­­ évi szakbavágó gya­korlat után iparigazolvány, illetőleg a fehér­­neműtisztító iparban iparengedély váltására jogosít. Megjegyzem, hogy a szóban levő intézetnek címe az eddig használt „az újpesti m. kir. állami polgári leányiskolával kapcsolatos női kézimunka és női szabóipari tanfolyam“ cím helyett ezentúl „az újpesti m. kir. állami pol­gári leányiskolával kapcsolatos nőipariskola“ címre változtatott meg. Felhívom Címedet, hogy az idézett törvény­cikk végrehajtása tárgyában kiadott 78.000. 1923. K. M. sz. rendelet Függelékét alkotó „Jegyzék“ II. pontjába az újpesti magyar ki­rályi állami polgári leányiskolával kapcsolatos nőipariskola említett szakosztályai által nyúj­tott képesítést vezesse be, illetve a jegyzék 11. folyószáma alattiakat megfelelően egészítse ki, illetve helyesbítse, továbbá ezen rendeletem­­ben foglaltakról a hatósága területén működő elsőfokú iparhatóságokat és ezek útján az ipar­­testületeket is megfelelően értesítse azzal, hogy az említett jegyzéket a fenti értelemben szintén egészítsék ki. Jelen rendeletem a Belügyi Közlönyben is megjelenik. Budapest, 1927. évi szeptember hó 26-án. A miniszter helyett: Wimmersperg s. k., államtitkár. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter 1926. évi 98.256. XIV. szám alatt kelt ren­deletével megengedte, hogy a Békés vármegye közigazgatási területéhez tartozó Békésszent­­andrás község minden hét hétfőjén és csütör­tökjén, illetőleg ha ezek a napok keresztény ünnepek volnának, az előttük való hétköznapon állatfelhajtás nélküli hetivásárt tartson.. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter a Léván megjelenő „A Garamvölgy“ című hetilap postai szállítás jogát megvonta. (37.608. 1927. X. 2. szám.) 32.579/1927. X. K. M. szám. Tervpályázati hirdetmény. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter a mezőtúri magyar királyi postahivatal cél­jaira Mezőtúron a Piac­tér és Nemes­ utca sar­kán 338 négyszögöl nagyságú telken emelendő épület vázlatterveinek beszerzése céljából az alábbi feltételek mellett nyilvános tervpályá­zatot hirdet. A pályázat titkos, tehát a vázlattervek és az összes mellékletek jeligével látandók el és a pályatervekhez ugyanezen jeligével ellátott le­zárt boríték csatolandó, amely a pályázó nevét és címét tartalmazza. A pályázaton minden magyarországi honos építész részt vehet. A pályatervek 1927. évi november hó 1-én, déli 12 óráig a m. kir. postavezérigazgatóság segédhivatali főnökénél (Budapest, I., Krisz­­tina­ körút 12. sz., III. em. 309. szám.) nyúj­tandók be. Postán a tervek úgy küldendők el, hogy azok a jelzett időre beérkezzenek. Ké­sőbb érkező tervek figyelembe nem vétetnek. A bíráló bizottság működését november hó 5-én megkezdi. A tervezéshez szükséges adatok, úgymint: a) helyszínrajzi b) területszükségleti kimutatás, c) tervezési irányelvek, d) a postakezelés menetére vonatkozó váz­rajz, a rendes hivatalos órák alatt a m. kir. posta­vezérigazgatóság 7-ik ügyosztályában (Buda­pest, I., Krisztina­ körút 12., V. em. 515. ajtósz.) 5 pengő lefizetése ellenében beszerezhető. Az összes vázlattervek 1 : 200 léptékben állí­­tandók ki. Szükségesek az összes emeletektől alaprajzok,­­egy utcai homlokzat és a terv megértéséhez szükséges metszetrajzok. A hely­­színrajzba az épület elhelyezését be kell raj­zolni. Számjelzett idomrajzot, beépített köb­méter kimutatást és ismertető tervleírást csa­tolni kell Pályadíjak: 1- ső díj: 900 pengő, 2- ik díj: 600 pengő, 3- ik díj: 300 pengő. Esetleges megvételre érdemes tervek, ameny­­nyiber­ a bizottság ilyeneket javasol, de legfel­jebb 2 darab, egyenként 200.— pengőért meg­vásároltatnak. A fenti három díj változatlanul és feltétlenül ki fog adatni. Bírálóbizottság tagjai: Demény Károly államtitkár, m. kir. posta­vezérigazgató, Kolossváry Endre h. államtitkár, m. kir. postavezérigazgató-helyettes. A m. kir. postaházak épitőbizottsága részéről: Kol Ferenc h. államtitkár, dr. báró Szalay Gábor m. kir. p. főigazgató, Korb Flóris építész, tb. műegyetemi ny. r. tanár, Noszlopy Kálmán építész, min. osztály­­tanácsos, Tichtl György építész, m. kir. p. műszaki igazgató. A Magyar Mérnök és Építész Egylet: egy tagja. A Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének: egy tagja. A bírálóbizottság döntését lehetőleg 1927. évi november hó 15-ig közzéteszi. A pályaművek, azok elbírálása után, a bírá­lati jegyzőkönyv másolatával együtt 8 napra a Magyar Mérnök és Építész Egylet helyiségében­­ közszemlére kiállíttatnak, ez alól egy pálya­terv tulajdonosa sem vonhatja ki művét. A kiállítás után 30 napon belül a díjazásban nem részesült, vagy meg nem vett pályaműveket, igazolt tulajdonosaik a benyújtási helyen átve­hetik. E határidőn túl a pályatervek megőr­zését a posta vezérigazgatóság nem vállalja. Egyebekben a pályázatra nézve a m. kir. ke­reskedelemügyi miniszter által az építészeti terv­­pályázatokra vonatkozólag 79.049/1908. szám alatt kiadott­ szabályzat megállapításai érvé­nyesek. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter fen­­tartja magának a jogot, hogy a tervezés kivi­telével, a díjazott és megvett tervekben lefek­tetett eszmék felhasználásával bárkit megbíz­hasson. Budapest, 1927. évi augusztus hó. M. kir. postavezérigazgatóság. * Budapesti Közlöny 1927 október 1. 311/1927. szám. Hirdetmény. A kisbéri m. ldr. tejmunkásképző iskola az 1927. évi november hó 15-én kezdődő egyéves tanfolyamára pályázatot hirdet. A felvett tanulók lakást és teljes ellátást él­veznek, melynek ellenében tartoznak havon­­kint 32 pengőt, félévenkint előre, az iskola pénztárába befizetni. Felvételi feltételek a következők: 1. betöltött 17 éves életkor, mely kereszt­­levéllel igazolandó; 2. erős, egészséges testalkat, mely orvosi bi­zonyítvánnyal igazolandó; 3. elemi iskolai bizonyítvány annak igazo­lására, hogy a belépni óhajtó jól tud írni, ol­vasni és a négy alapművelettel számolni (egész és tizedes számokkal). Felvétel esetén szám­tanból felvételi vizsga teendő; 4. kiskorúság esetén Írásbeli nyilatkozat kí­vántatik a belépni óhajtó szüleitől, esetleg annak gyámjától arról, hogy a folyamodó fel­vételébe beleegyezik s hogy a tanfolyam tar­tama alatt a tanulóért az iskolában teljesí­tendő fizetéseket magára vállalja; 5. magyar nyelv leírása; 6. kifogástalan előélet, mely hatósági er­kölcsi bizonyítvánnyal igazolandó; 7. himlőoltási bizonyítvány. A felvételnél kiszolgált katonák, valamint azok, akik tehenészetben, esetleg tejgazdaság­ban már alkalmazva voltak, előnyben része­sülnek. Akik magukat ezen tanfolyamra felvétetni kívánják, a fent említett bizonyítványokkal fel­szerelt, sajátkezüleg irt s a kisbéri m. kir. Magyar Királyi Államvasutak hirdetményei. A Máv. igazgatósága 100 vagon oltatlan falimész szállítására pályázatot hirdet. *3796 Árverések. 30673/1927. sz. 1860 P becsértékű­ bútorok, rádió és m­ás ingóságok Budapesten, Kereszt-tér 19. a. október 12-én 10 órakor. Ádám Albert, bir. végrehajtó. 25422 340017/1927. sz. 2310 P becsértékü bútorok, írógép, és más ingóságok Budapesten, Wesselényi­ u. 18. a. október 18-án 1 órakor. Dr. Forgács Tivadar, bir. végrehajtó. 25427­ 325789/1927. sz. 1858 P becsértékü bútorok, autó­­alkatrészek és más ingóságok Budapesten, Dorottya­ u. 3. a. október 3-án 12 órakor. Kirchner Béla, kir. végrehajtó. 25428 14703/1927. szám. Ingatlan Budapesten (Mohai-út) (9142. betét; az I—III. ker. kir. járásbíróságnál október 17-én 10 órakor. Kikiáltási ár 106 P. 14447 6400/1927. szám. Ingatlan Békéscsabán (2251. betét) a kir. járásbíróságnál december 30-án 9 órakor. Kikiál­tási 4500 P. 14448 327398/1927. szám. 8555 pengő becsértékű bútorok, teherautó és más ingóságok Budapesten, Pozsonyi­ út 27. alatt október 4-én fél 1 órakor. Dr. Dobrev Ede, bir. végrehajtó. 25444 33978/1926. szám. 2516 pengő becsértékű üzleti be­rendezés, bódék, húsfélék és más ingóságok Budapesten, Széna-téren, 9—13—14. számú bódékban október 12-én fél 10 órakor. Ádám Albert, bir. végrehajtó. 25152 381885/1926. szám. 34.840 pengő becsértékű bútorok, festmények, zongora és más ingóságok Budapesten, Aulich­ utca 4—6. I. 1. alatt október 3-án 4 órakor. Kirchner Béla, kir. végrehajtó. 25453 608/1927. szám. 840 pengő becsértékű­ bútorok és más ingóságok Felsőgödön, október 1-én 2 órakor. Tankó Imre, váci kir. végrehajtó. 25454 33350/1927. szám. 610 pengő becsértékű bútorok, Írógép és más ingóságok Budapesten, József­ körút 10. alatt október 3-án 3 órakor. Dr. Makai László, bir. végrehajtó. 14442 13338/1927. szám. Ház, kert Pesterzsébeten (3522. be­tét) a kir. járásbíróságnál október 10-én 10 órakor. Ki­kiáltási ár 3600 pengő. 14444 336627/1927. szám. 1075 pengő becsértékű bútorok, irodaberendezés és más ingóságok Budapesten, Eötvös­­utca 48. alatt október 10-én 12 órakor. Lengyel Aurél, kir. végrehajtó. 14445 állami ménesbirtok igazgatóságához címzett folyamodásukat legkésőbb 1927. évi október hó 15-ig az alálirt iskola vezetőségéhez nyújt­sák be. Kisbér, 1927. évi augusztus hó. Kisbéri m. kir. tejmunkásképző iskola vezetősége. A budapesti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy az ügyvédek lajstromába bejegyeztettek: dr. Fekete László, VI., Andrássy-út 88. (a sze­gedi ügyvédi­ kamara területéről költözött át), dr. Kelemen Ede, VI., Dalszínház-utca 8. (új­bóli bejegyzés), dr. Rosenberg Benedek, V., Korall-utca 10., dr. Rosenfeld Zoltán, VII., Gizella-út 59., dr. Schreiber Endre, IX., Vám­­ház-körut 5., dr. Stadler László, V., Vécsei-utca 5., Szabó Emil, I., Verpeléti-út 2., dr. Szei­­fert Ernő, II., Batthyány-utca 42. Az ügyvédek lajstromából töröltettek: dr. Augner Pál és dr. Beretvás Farkas az 1908. évi XL. t.-c. 7. §-ának rendelkezéséhez képest, dr. Guthi Soma, ifj. dr. Somló Imre, dr. Telegdy Lajos ügyvédek önkéntes lemondás következtében. Gondnokul kirendeltetett, az önkéntes lemon­dás folytán törölt dr. Rohonyi Ferenc ügyvéd irodája részére dr. Micheller István ügyvéd (IX., Lónyay­ utca 52.). Felelős szerkesztő: BÁRSONY ISTVÁN. Az 1925 . Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt ti írd e fölények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban: I. kerület, Vár, Nándor-tér 1. szám.

Next