Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1927. október (61. évfolyam, 222-246. szám)

1927-10-01 / 222. szám értesítője

Budapest, 1927. Szombat, október 1.­­ Értesítője Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak, Pályázati hirdetmény. A Máv. igazgatósága 100 normál vagon oltatlan falimész szállítása iránt nyilvános pályázatot hirdet. A 710157/1927. számú ajánlati felhívás Andrássy­ ut 73. szám, III. em. 46. sz. alatt r. u. beszerezhető. Budapest, 1927. évi szeptember hó 22-én. Beszerzési főosztály: *3796 Igazgatóhelyettes. _____Árv­e­r­é­s­e­k._____ Árverés. Pk. I. 30673/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság P. I. 7121/4. 1927. számú végzésével dr. Csányi Miklós ügy­véd által képviselt Moskovits Mór végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 227 - 20 fillér követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1860 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­­­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. ker., Kereszt­tér 19. számú házban, földszinten leendő megtartására határidőül 1927. évi október hó 12. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútoro­kat, lakásberendezést és rádiót a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a Végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tű­nik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1927. évi szeptember hó 22. napján. Ádám Albert, kir. kir. végrehajtó. 25422 Árverés. Pk. VIII. 340017/1927. szám. Dr. Kósa György ügyvéd által képviselt Országos hitelhiradó Vida Béla javára 110 pengő 20 fillér követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 71325. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi augusztus hó 31-én lefoglalt és 2310 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Wesselényi­iden 18. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi október hó 18. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, írógép, mechanikai gépek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi szeptember hó 24. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végre­hajtó. 25427 Árverés. Pk. VII. 325789/1927. szám. Dr. Elischer Vilmos ügyvéd által képviselt özv. Gerbeaud Emilné és érdektársai és dr. Spitzer József ügyvéd által kép­viselt Sem­ler G. javára 1867 pengő 60 fillér + 182 pengő 68 fillér követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 226023/1927. stb. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi június hó 1-én és május hó 11-én lefoglalt és 1858 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedő raktárában Budapesten, V. kerület, Dorottya­ utca 3. házszám alatt leendő megtar­tására határidőül 1927. évi október hó 3. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, különféle autóalkatrészek és felszerelések s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi szeptember hó 7. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. 25428 Átverés: 14703/1927. tkvi szám. A budapesti I—111. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság köz­hírré teszi, hogy az Esztergomi Keresk. és Iparbank Rt. végrehajtatának Luzsenszky Alfonz és kisk. Luzsenszky Tibor végrehajtást szenvedők elleni 3000 P és járulékai iránti végrehajtási ügyében Budapest fő- és székváros dunajobbparti részének 9142. számú telekkönyvi betét­ben A. + 2. sorsz. 3601. hrsz. alatt felvett, Luzsenszky Alfonz és kisk. Luzsenszky Tibor nevén álló, az I. ker., Mohai-úton fekvő, 212.10 négyszögöl területű telekből álló ingatlan 106 , 60 fillérben ezennel megállapitott kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fen­tebb megjelölt ingatlan az 1927. évi október hó 17. napjának délelőtti 10 órájakor a kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság ingatlanok árverési termében (Bu­dapest, II. ker., Fő-utca 70—78., földsz. 1. ajtó) meg­tartandó nyilvános árverésen eladatni fog, mégis azon­ban az 1908. évi XLI. t.-c. 26. §-ában meghatározott hányadán alul el nem fog adatni és hogy a vevő a bá­natpénzt kiegészíteni köteles. Az árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs­árának 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a vonatkozó m. kir. igazságügyminiszteri rendeletben ki­jelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges elhelyezé­séről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. A kincstár, mint árverelő bánatpénzt letenni nem kö­teles. Budapest, 1927. évi julius hó 26. napján. A buda­pesti I—III. ker. kir. járásbíróság. 14447 Árverés. 6400/1927. szám. Békéscsabai Városi Taka­rékpénztár Rt. jogutóda végrehajtatának Pongrácz György végrehajtási szenvedő ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve­rést 3120­­ tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a békéscsabai kir. járásbíróság területén levő, Békés­csaba r. t. városban fekvő s a békéscsabai 2251. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorsz. 383. és 364. hrsz. alatt foglalt Szőlő­ utca 15. számú ház, kert és udvarból álló beltelkes ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló B. 2. alatt felerészére 4500 P becsértékben mint ezennel megállapitott kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1927. évi december hó 30. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Árpád-sor 4. sz. 9. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felé­nél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10°/o-át készpénzben vagy az 1881 :LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbehelyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 :LX. tc. 147., 150., 170. §-ai; 1908: XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Békéscsaba, 1927. évi szeptember hó 15-én. A békéscsabai kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. 14448 Árverés. Pk. XII. 327398/1927. szám. Dr. Nagy László ügyvéd által képviselt Horváth Kálmán javára 160­0 követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 226887. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi junius hó 18—21-én lefoglalt és 8555 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, Budapesten, V. kerület, Pozsonyi-út 27. házszám és foly­tatva IX. kerület, Ranolder­ utca 32/b. szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi október hó 4. napjá­nak délutáni fél 1 órájára tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, teherautót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi szeptember hó 5. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. vég­rehajtó. 25444 Árverés. Pk. I. 33978/8. 1926. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság 11854/2. 1926. számú végzésével dr. Medgyesi László ügyvéd által képviselt Strausz Miksa és Fried Ferenc végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen hátra­lékos 125 pengő követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2516 - 80 fillérre becsült ingó­ságokra a fenti számú végzés folytán az árverést el­rendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül­foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, II. kerület, Széna-téren a 9—13—14. számú bódéban leendő megtartására határidőül 1927. évi októ­ber hó 12. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bódékat, üzletberendezést és húsféléket a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, devsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1927. évi szeptember hó 22. napján. Ádám Albert, kir. kir. végrehajtó. 25452 Árverés. Pk. VII. 381885/1926. szám. Dr. Posiak Béla ügyvéd által képviselt Magyar Mezőgazdák Állatértéke­sitő­­ Rt., dr. Gottesmann Lajos ügyvéd által képviselt Hellinger Henrik javára 13.467.88 + 1000 P követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1926. évi 16. P. 42000/5.­ stb. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőből 1926. évi december hó 2-án, stb. lefoglalt és 34.840 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, V. kerület, Aulich­ utca 4—6. házszám, I. emelet 1. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi október hó 3. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, festményeket, szőnyegeket, csillárokat, zongorát, faragott könyvszek­rényt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi szeptember hó 12. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. 25453 Árverés. 608/1927. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a váci kir. járásbíróságnak 1926. évi P. 2943/2. számú végzése következtében dr. Papp Mátyás ügyvéd által képviselt Rákoskeresztúri Hangya Fogyasztási Szövetkezet javára 253 pengő és járulékai erejéig 1927. évi április hó 20-án foganatosított kielégí­tési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 840 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint: bútorok, nyilvá­nos árverésen eladatnak. Mely árverésnek a váci kir. járásbíróság 1927. évi Pk. 5346. számú végzése folytán 253 pengő tőkekövetelés, ennek 1926. évi augusztus hó 1. napjától járó 18 száza­lékos kamatai, 1/a°/6 váltódij és eddig összesen 125 pen­gőben biróilag már megállapított költségek erejéig Felső­­gödön leendő megtartására 1927. évi október hó 1. nap­jának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kénzpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. . . Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és­ felü­lfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Vác, 1991. évi szeptember hó 12. napján. Tankó János, kir. kir. végre­­hajtó. _______________________________25454 Árverés. Pk. VI. 333509/1927. szám. 1. Prázisa G. m. b. H. javára 9,40 dollár és jár. erejéig, 2. Rónai Nándor javára 1236 . és jár. erejéig, 3. Auerbach Max javára 56 márka és jár. erejéig, 4. Wachenfeld­et Gumprich javára 53,25 márka és jár. erejéig, 5. Carl Weck javára 50 márka és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi július 11ó 21.-én lefoglalt és 610 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végre­hajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VIII. kerület, József­ körút 10. házszám, IV. emeleten leendő megtar­tására határidőül 1927. évi október hó 3. napjának dél­utáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bú­torokat, írógépet és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi augusztus hó 23. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. 14442 Árverés. 13338/1927. tk. szám. Frey Jenő végreh­ajta­­tónak Elsner Dezsőné Kovács Mária végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést 189 P 68 f tőke­­követelés és járulékai behajtása végett a pesterzsébeti kir. járásbíróság területén levő, Pesterzsébet városban fekvő s a pesterzsébeti 3522. számú telekkönyvi betét­ben A. I. 1., 2. sorszám, 5668/1. és 5668/2. hrszám alatt Elsner Dezsőné Kovács Mária pesterzsébeti lakos nevén vezetett ingatlanok, amelyek ház és kertből a Zalán­ utcá­­ban állanak, 3600­­ kikiáltási árban elrendeli. Az árverést 1927. évi október hó 10. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Kmeity­ utca 2. szám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási árnál ala­csonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe­­helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150. és 170. §-ai. 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig Egyes szám­ára. SIC fillér*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék