Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1927. november (61. évfolyam, 248-272. szám)

1927-11-01 / 248. szám értesítője

S£ as­da­pest, 1927. 248. szám« Resid. november 1. r­é. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Árverések. Ár­ver­és. 1109/1927. száza. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhirré teszi, hogy a budapesti és szeghalmi kir. járásbíróságnak 1926. évi 81052. és 2091. sz. végzései folytán dr. Kardos Elemér ügyvéd által képviselt Vas-, Gép- és Mű­szaki Hitelezői Védegylet ré­szére 625 P és dr. Werner Elemér ügyvéd végrehajtató részére 60 P, összesen CSO­P tőkekövetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végr­ehajtás folytán alperes­től lefoglalt és 9708 pengőre becsült ingóságokra a szeghalmi kir. járásbíróság 1920. évi Pk. 6249. és 6102. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a ko­rábbi vagy felü­lfoglaltatók követelése erejéig is, ameny­­nyiben azok törvényes zálogjogot­ nyertek volna, alpe­resnél, Körösvadányban, 66.­i. hrsz. alatt leendő megtar­tására határidőül 1927. évi november hó 16. napjának délelőtti fét 11 órája kitüzelik, amikor a biróilag lefog­lalt vas-, festék- és olajáruk s egyéb ingóságok a legtöb­bet ígér­nek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. [•­elhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingósá­gok vételárából a végrehajtató követelését megelőző ki­­elégittetéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint elsőbb­ségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírt ki­küldöttnek vagy írásban beadni, vagy pedig szóval be­jelenteni es ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táb­láján való kifüggesztését követő naptól számittatik. Szeghalom, 1927. évi október hó 19. napján. Szeghalmi kir. kir. végrehajtó. 15963 Árverés. Pk. 11730/1927. szám. Dr. Szentszky József makói ügyvéd által képviselt Kiszombori Kereskedelmi és Iparbank Rt. csődügyében a Kiszombori Iveresk. és Iparbank Rt. ellen a szegedi kir. törvényszék 1927. évi Cs. 813. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 884 / 40 fillérre becsült ingóságokra a makói kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végre­hajtást szenvedőnél. Kiszombor községben leendő megtartására határidőül 1927. évi november h­ó 17. nap­jának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok, kályha, írógép, könyv, íróasztal, mérleg, gabonarosta s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fo­gom adni. Makó, 1927. évi október hó 24. napján. Ivo­­mássy Géza, kir. kir. végrehajtó. 15958 Árverés. 8240/1927. tkvi szám. Dr. Fekete Béla ügy­véd, végrehajtásénak Tóth József végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 487 P 70­0 tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a nagykőrösi kir. járásbiróság területén levő, Ujkécske­ községben fekvő s az ujkécskei 1796. számú ketetben A. I. 1—3. sorszám 4720/2., 4721., 4722. érszámok ala­ felvett székhalmi dülőbeni ház, udvar és szántónak Tóth Józsefet illető egyötöd ré­szére 880 P kikiáltási árban; II. az ottani 1797. számú betétben A. I. 1—3. sorsz. 4718., 4719., 4720/1. hrszámok alatt felvett székhalmi rét, szőlő és szántónak ugyanöt illető egytized részére 328 P kikiáltási árban — mindkét ingatlan az 5343/926. tkvi szám­i végzéssel özv. L. Tóth Józsefné Németh Rozália javára bekebelezett haszonél­vezeti jog teljes fenntartásával — elrendelte. Az árverést 1927. évi december hó 12. napján délután 1 órakor Újkécske községházánál fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanok a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe­­helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldött­nek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881. évi LX. t. c. 147., 150. és 170 §-ai; 1908. évi XLI. t.­c. 21. §.) Az, aki az ingatlanokért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapí­tott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi száza­lékáig kiegészíteni. (1903 . XLI. t.-c. 25. §.) Nagykőrös, 1927. évi október hó 5. napiján. A nagykőrösi kir. járás­biróság, mint telekkönyvi hatóság. 15962 Árverés. Pk. X. 343730/1927. szám. Dr. Gruber Károly ügyvéd által képviselt Fővárosi Hírlap lapkiadó válla­lat 48 pengő 90 fillér követelés és járulékai erejéig és többek javára a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 119059. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi szeptember hó 19-én lefoglalt és , 3195 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zá­logjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehaj­tást szenvedő üzletében Budapesten, IX. ker., Bokréta­ u. 23. házszám, pincében leendő megtartására határidőül 1927. évi november hó 3. napjának délutáni 7 órája tü­zelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­­be­n, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi október hó 5. napján. Reicher Aladár, kir. kir. végrehajtó. 26440 Árverés. Pk. XII. 336647/1927. szám. Dr. Fuchs Antal ügyvéd által képviselt Gloria kötszergyár rt. és más csatlakozók javára 80 pengő követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1927. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi augusztus hó 4-én lefoglalt és 1910 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, VI. ker., Nagymező­ utca 31. ház­­szám, földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1927. évi november hó 2. napjának délutáni 3 órája tűzeti­ ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, ü­zlet­­berendezés, illatszerek, piperecikkek s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi októbe­r hó 8. napján. Baráth Ferenc, kir. kir. végre­hajtó. 26441 Árverés. Pk. I. 31640/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 9393/3. 1927. számú végzésével dr. Nagy Zoltán ügyvéd által képviselt Herlinger Mária végrehajtató részére végrehaj­tást szenvedő ellen 684 pengő 64 fillér követelés és járu­léka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganato­sításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1250 pen­gőre be­csült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felü­lfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvtívő­ lakásán Budapesten, I. ker­., Verpeléti-út 4—6. szám­i házban, III. emeleten leendő megtartására határ­időül 1927. évi november hó 4. napjának délelőtti 8 óráját tű­zöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a­­végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, s­mennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1927. évi szeptember hó 30. napján. Szabó István, kir. kir. végrehajtó. 26423 Árverés. Pk. X. 343698/1927. szám. Dr. Szabados Manó budapesti ügyvéd által képviselt Szegfi Ernő javára 243 pengő 56 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir.. járásbiróság 1927. évi 231543/3. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől, 1927. évi szeptember hó 17-én le­foglalt és 3000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett, más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VII. ker., Thököly-út 53. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi november hó 4. nap­jának délutáni fél 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt Bp. 23—068. rendszámú személyszállító autó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­­tés ellenében, eset­leg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi október hó 17. napján. Hipszky Endre, kir. kir.­­végrehajtó. 26439 Árverés. Pk. X. 312297/1927. szám. Dr. Székely Adolf ügyvéd által képviselt­­Ländlich Gyuláné javára 2000 . és járulékai erejéig, valamint az összes alap- és felü­l­­foglaltu­lók javára a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi március hó 16-án lefoglalt és 2830 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverés elk rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentire, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedőnél. Budapest, VII. kerület, Almássy­ utca 8. házszám I. em. 11. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi november hó 4. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, pénzszekrény, vas­­anyag, csövek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bocsárba alul is, el fo­gom adni. Budapest, 1927. évi szeptember hó 20. Haji­ján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. 26438 Árverés. Pk. XI. 330235/1927. szám. Dr. Gonda Béla ügyvéd által képviselt Haár Sándor javára 320 , és já­rulékai erejéig, valamint a többi foglaltatók és felü­lfog­­laltatók javára a budapesti központi kir. járásbiróság 1027. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi június hó 28-án lefoglalt és 1981 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1900. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zá­logjogot szerzett más­ foglaltatók javára is a végrehaj­tást szenvedő lakásán, Budapesten, VII. ker., Hársfa­utca 31. házszám, I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi november hó 4. nap­jának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi október hó 5. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. 26431 Árverés. Pk. I. 285-14/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 7889/2. 1927. szám­ú végzésével dr. Weisz Jónás ügyvéd által képviselt Bonyhárd Elemér végrehajtató részére végre­hajtást­ szenvedő ellen halt, 55­0 követelés s járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 5050 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felü­lfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szen­vedőnél, Budapesten, I. ker . Horthy Miklós­ ut 9. ház­­szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1927. évi november hó 2. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bolti berendezést, sonkavágógépet, mérleget s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készfiénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1927. évi október hó 2. napján. Adam Albert, kir. kir. végrehajtó. 26428 Árverés. B. v. 1356/1927. szám. Alulírott kiküldött bí­rósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbíróságnak 1924. évi Pk. 5049. számú végzésé­vel dr. Rákos József ügyvéd felperes részére 186 P 35 f követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől lefoglalt és 2880 pengőre be­csült ingóságokra a fe­lidézett gödöllői kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes laká­­­­sán, Sashalmon, József főherceg­ utca 2. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi november hó 3. napjának délelőtti egynegyed 12 órája tűzetik ki, mi­kor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora és egyéb ingó­ságok a legtöbbet ígérőnek készp­énzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingósá­gok vételárából a végrehajtató követelését megelőző ki­­elégíttetéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírt kikül­döttnél írásban vagy pedig szóval bejelenteni es ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táb­láján történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Gödöllő, 1927. évi október hó 6. napján. Ványay Béla, kir. kir. végrehajtó. 26424 Árverés. 18235/1927. Ik. szám. Fischer Jánosné és csati, társai végrehajtatuknak Pajor János végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­­könyvi­rhatóság a Végrehajtási árversét 206 pengő tőke­­követelés s jár. behajtása végett a piesterzsébeti kir. já­rásbiróság területén levő, Pesterzsébet városban fekvő s a pesterzsébeti 4645. szám­i tkvi betétben A + 16. sor- és 2829/1. hrszánk alatt Pajor János nevén álló, a Piactér 7. szám alatt levő házra 12000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1927. évi november hó 19. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében Kmelty­ u. 2. sz. 3. ajtó alatt fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1831. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számí­tott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezé­séről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150. és 170. §-al; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 25. §.). Pesterzsébet, 1927. évi augusztus hó 14. napján. A . piesterzsébeti kir. járásbi­róság, mint telekkönyvi hatóság. 26451 Árverés. Pk. X. 312856/1927. szám. Dr. Halász Géza ügyvéd által képviselt Zweig Miksáné 1840 pengő köve­telés és járulékai erejéig és többek javára a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi P. XII. 43312/27.­ számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedésül 1927. évi március 1­ó 19-én lefoglalt és 16—17. t. a. 576 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég- Egyes szám­ára. SO filler.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék