Budapesti Közlöny, 1927. december (61. évfolyam, 273-297. szám)

1927-12-01 / 273. szám

Budapest, 5927. 273. szám Csütörtök, december I HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-té­r 1. sz. — Telefon: T. 153—63. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Brogánhirdetések: 1 uj hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fü­le.­. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi . Magánosoknak „ ...... Hivatalos Értesítő havi .... Egyes szám ára 8 old. terjedelemig » » » további 8 old.­kint A Hív. Értesítő ára számonkint IP 28 f. 3„20 „ 80 „ —3.6 „ —16 „ —20 „ Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.......................3 P 34 t. Magánosoknak.......................9 „ 60 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1927. január 1-től 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Traeger Ernő és Csathó Andor mi­niszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel fel­ruházott miniszteri titkárokat miniszteri osz­tálytanácsosokká kinevezem. Kelt Budapesten, 1927. évi október hó 27. napján Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi földmivelésü­gyi miniszter előterjesztésére az állami erdőmérnökök sze­mélyzeti létszámában Boór Károly erdőtaná­csost főerdőtanácsossá kinevezem. Kelt Budapesten, 1927. évi november hó 9. napján Horthy s. k. Mayer János s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Glózik Pál mohorai volt községi bírónak 44 évi buzgó működése elismeréséül az V. osz­tályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1927. évi november hó 16. napján. Horthy s. k., Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy a budapesti királyi magyar „Pázmány Péter“ tudományegyetemen az 1926/27. tanévre szóló hatállyal Békám Sándor végzett joghallgató a jogtudományok doktorává és dr. Juris Csánk Béla az államtudományok doktorává Sub auspiciis Gubernatoris felavattassék. Képviseletemmel az ünnepélyes avatásnál a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi mi­nisztert. akadályoztatása esetére dr. Petri Pál vallás- és közoktatásügyi minisztériumi állam­titkárt megbízom. Kelt Budapesten. 1927. évi november hó 12. n-mi'Mi Horthy s. k Gróf Klebelsberg Kuno s. k. ,­ Kormányzó Ur Ő Főméltósága a magyar­­királyi külügyminiszter előterjesztésére 1927. évi november hó 22-én kelt magas elhatározá­sával megengedni méltóztatott, hogy dr. Fe­­renczi Izsó kereskedelmi miniszteri tanácsos a francia Becsületrend tiszti jelvényét elfogadja és viselhesse. ______ A magyar királyi pénzügyminiszter Kriszta Valéria kezelőnőt a XI. fizetési osztályba ideig­lenes minőségű irodasegédtisztté a magyar ki­rályi bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolá­hoz kinevezte. A magyar királyi pénzügyminiszter Krausz Adél, Piros Károlyné, Komjáti Margit, Hajdú Erzsébet és Tolweth Erzsébet pénzügyi kezelő­nőket, a XI. fizetési osztály A) fizetési csoport­jába ideiglenes minőségű miniszteri irodasegéd­tisztekké kinevezte. A magyar királyi pénzügyminiszter Tállai­ Valéria és Valentinyi Istvánné szül. Dancs Etelka pénzügyminiszteri számvevőségi kezelő­nőt a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyminiszteri irodasegédtisztté,­­ továbbá Takács Zoltán pénzügyminiszteri számvevőségi díjnokot ideiglenes minőségű kezelővé a ma­gyar kir. pénzügyminisztérium számvevőségé­hez kinevezte. A magyar királyi pénzügyminiszter Márkus­z Györgyné, Imre János, Kéry Ilona, Magyar Mihály, Loysch Anna, Bárdos Paula, Tag­­werkshoffer Amália, Hercsek Viktorné, Grentz­­ner Mária és Fürst Mária pénzügyi díjnok­­nőket, illetve díjnokokat ideiglenes minőségű pénzügyi kezelőnőkké, illetve kezelőkké a pénzügyminisztériumhoz kinevezte. A magyar királyi belügyminiszter Z­s­i­­­á­k Urbán Pál békéscsabai születésű és illetőségű, ugyanottani lakos, 33 éves, ág. ev. vallású, nős, hivatalszolga, valamint Olga, Ferenc Mihály, Antal Pál és Terézia Mária nevű kiskorú gyer­mekei családi nevét az 1927. évi 157.089/VIII. számú határozatával­­„Urbán“ névre változ­tatta át. A magyar királyi belügyminiszter Polgár Kálmán szerdahelyi születésű és fertőszentmik­­lósi illetőségű, ugyanottani lakos, róm­. kath. vallásu, nős, uradalmi alkalmazott, valamint Kálmán, József, Miklós, Anna és Rezső kis­korú gyermekei családi nevét az 1927. évi 158.037/VIII. számú határozatával „Markó“ névre változtatta át. A magyar királyi belügyminiszter Senene Paula Ilona rákospalotai születésű, budapesti illetőségű és lakos, 28 éves, róm. kath. vallásu, iparművész és S­c­h­e­n­e Terézia budapesti születésű és illetőségű, ugyanottani lakos, 24 éves, róm. kath. vallásu, magánhivatalnoknő­­■ családi nevét az 1927. évi 301.518/VIII. számú határozatával „Székely“ névre változtatta át, azon költségvetési évben esedékessé váló két félévi szelvénye az első szelvény esedékessége alkalmával egyszerre váltandó be, tehát 1927. évi december hó 1-én az 1927. évi december hó 1-i és 1928. évi junius hó 1-i szelvények egyszerre lennének beváltandók. Minthogy az 1917. évi november hó 15-i kelettel kibocsátott 51/o°/1)-os magyar járadék­­kölcsön (VII. hadikölcsön) kötvényekhez ki­adott­­szelvényiveken az 1927. évi december hó 1-i szelvény az utolsó szelvény és uj szelvé­nyek a szóbanforgó címletekhez még nem adattak ki, az 1917. évi november hó 15-én kibocsátott b1l2°lo-os magyar járadékkölcsön (VII. hadikölcsön) kötvényekhez tartozó 1927. évi december hó 1-én esedékes szelvények az 1928. évi junius hó 1-én esedékes szelvények hiányában, célszerűségi szempontból, a szel­vényeken itt érték kétszeres összegében váltan­­dók be. Az 1917. évi november hó 15-én kibocsátott 5 V/6-os magyar járadékkölcsön (VII. hadi-­­kölcsön) kötvények 1927. évi december hó 1-én esedékes szóban lévő szelvényei a szelvények bal felső szélén 1917. évi november hó 15-i keltezéssel vannak ellátva, a fenti rendelkezés teh­át csak az ilyen 51/20/0-os szelvényekre vo­natkozik. Budapest, 1927. évi november hó 29-én. Dr. Bod János s. k., es. kir. pénzügyminiszter. A m. kir. pénzügyminiszternek 1927. évi 152.071. számú rendelete a vagyonváltság fizetése szempontjából a búza 1927. évi december havi árának megállapítása tárgyában. A vagyonváltságról szóló II. törvény, az­ 1921. évi XLV. t.-c. I. fejezete értelmében a mező­­gazdasági ingatlanok vagyonváltsága fejében fize­tendő búza árát — a törvényben adott felhatal­mazás alapján — a földmivelésü­gyi m. kir. miniszter úrral egyetértőleg az 1927. évi december hónapra szóló érvénnyel métermázsánként huszonnyolc (28) pengőben állapítom meg. Budapest, 1927. évi november hó 29-én. A miniszter helyett Dr. Vargha Imre s. k., államtitkár. 149.551/1927. XI. fő. szám. Hirdetmény. (Dohánybeváltó hivatal létesítése.) Nagydorogon magyar királyi dohánybev­álló hivatal létesittetvén, ezen uj hivatal működését 1927. évi december hó 15-én kezdi meg. Budapest, 1927. évi november hó 28-án. M. kir. pénzügyminisztérium. A magyar királyi belügyminiszter a 301.467. 1927. B. M. számú rendeletével a magyar ki­rályi vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértőleg megengedte, hogy az ujkenézi ref. Egyes szám­ára: 10 fillér. i m Á . kir. pénzügyminiszter 1927. évi 138.921. számú rendelete az 1917. évi november hó 15-iki keletre­ kibocsá­tott ötszp­os magyar járadékkölcsön (VII. hadi­­kölcsön) kötvényekhez tartozó 1927. évi december hó 1-én esedékes szelvények beváltása tárgyában. Az 1924. évi junius hó 28-án kiadott s a Budapesti Közlöny 1924. évi julius hó 1-én megjelent számában kihirdetett 102.000. számú pénzügyminiszteri rendelet 6. §-a értelmében a magyar államadóssági címleteknek ugyan­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék