Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1927. december (61. évfolyam, 273-297. szám)

1927-12-01 / 273. szám értesítője

A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE• Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1927. évi november hó 3. napján. Szabó Ist­ván, bir. végrehajtó. 17511 Árverés. Pk. VIII. 322861/1926. szám. Dr. Baksay Albert ügyvéd által képviselt Duna—Tiszaközi Árufor­galmi Rt. javára végrehajtást szenvedő ellen 22 pengő 77 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1926. évi fenti számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi junius hó 3-án lefoglalt és 1196 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. tc. 20. §-a alapján fenlirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VII., Csengeri­ utca 9. szám, I. emelet, 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1927. évi december hó I. napjának délutáni fél 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, írógépet s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi november hó 9. napján. Terray Béla, kir. kir. vég­rehajtó. • 27421 Árverés. Pk. V. 337871/1927. szám. Dr. Bárcy Boldi­zsár ügyvéd által képviselt Saxum Ingatlan Vagyon Rt. és csatlakoztatott társai javára végrehajtást szenvedő ellen 60, 140.80, 1377, 2640, 422.52, 119.60, 2947 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi 264415. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1927. évi augusztus hó 11-én lefoglalt és 2240 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók ja­vára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, Andrássy­ ut 34. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1927. évi december hó 15. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútoro­kat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi november hó 18. napján. Il­sitz Mihály, „kir. kir. végrehajtó. 27417 Árverés. Pk. IX. 321728/1927. szám. Dr. Kerekes László kecskeméti ügyvéd által képviselt dr. Schönber­ger Dezső javára végrehajtást szenvedő ellen 64 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 58108. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1927. évi május hó 19-én lefoglalt és 2042 pen­gőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. já­rásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VI., Hajós­ u. 25. szám alatt (Singer és Wolfner cég pincehelyiségé­ben) leendő megtartására határidőül 1927. évi decem­ber hó 7. napjának déli 12 óráját tűzi ki, amikor a bi­róilag lefoglalt bútorokat, berendezést s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi november hó 12. napján. Véniss Béla, kir. kir. vég­rehajtó. 27419 Árverés. Pk. X. 344480/1927. szám. Dr. Natzler Ervin és dr. Nagy Imre ügyvéd által képviselt Zwack J. és társai és Erdei Istvánné javára végrehajtást szen­vedő ellen 343 pengő 57 fillér és 240 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1927. évi fenti számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi november hó 10-én lefoglalt és 2010 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. tc. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VII., Egressy-ut 113. sz. földszinten el nem árverett ingókra leendő megtartására határidőül 1927. évi december hó 2. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bi­róilag lefoglalt bútorokat, vendéglői berendezést s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfize­tés mellett, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi november hó 12. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. 27418 Árverés. Pk. VI. 383698/1926. szám. Dr. Sziklai Jenő ügyvéd által képviselt Cyklamen Simontsits és Társa virágkertészet és kertgazdasági rt. és a csatlakozott végrehajtatok javára Vas Izidor ellen 464­0 tőkeköve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. já­rásbíróság 1926. évi P. VII. 67059. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1926. évi december hó 14-én lefoglalt és 12384 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel- Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. Pályázati hirdetmény 714742/1927. 6. sz. A Magyar Királyi Államvasutak igazgatósága az 1927/28. költségvetési évre mintegy 3030 m3 puhafa és 1380 m3 keményfa pályafenntartási faanyag szállítására nyilvános pályázatot hirdet. Ajánlat tehető úgy belföldi, mint külföldi szárma­zású faanyagra. A szállításra, illetőleg az ajánlattételre vonatkozó részletes feltételeket és módozatokat magában foglaló „Ajánlati­ felhívás“, valamint az ajánlatok megtételére szolgáló kötelező „Ajánlati űrlapok“ a Magyar Királyi Államvasutak üzletvezetőségeinél a hivatalos órák alatt megtekinthetők és a Magyar Királyi Államvasutak igazgatóságának anyag- és leltárberendezési főosztályá­nál Budapest, VI., Andrássy­ út 75. szám, III. emelet, 57. ajtó alatt díjtalanul megszerezhetők. Az ajánlatok legkésőbben 1927. évi december hó 13. napjának déli 12 órájáig az igazgatóság anyag- és leltárbeszerzési főosztályához Budapest, VI., Andrássy­­út 75. szám, III. emelet, 58. ajtó alá benyújtandók, vagy posta útján küldendők be, a bánatpénzek pedig az ajánlatok benyújtását megelőző nap déli 12 óráig a Magyar Királyi Államvasutak központi főpénztáránál teendők le. Budapest, 1927. évi november hó. A Magyar Királyi Államvasutak 1 4919 igazgatósága. Árverések. Árverés: 11476/1927. tkvi szám. A Gyöngyösi Taka­rékpénztár Egyesület végrehajtójának, Kovács Mihály Farkas és neje Fodor Angél végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 800 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a gyöngyösi kir. járásbíró­ság területén levő, Gyöngyöspata községben fekvő s a gyöngyöspatai 1545. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 280, 281. érsz. alatt foglalt Kovács F. Mihályné szül. Fodor Ángyel nevén álló ház, 154. é. i. sz. alatti udvar a belterekben 75 négyszögöl, kert u. o. 135 négyszögöl területtel 1300 pengő kikiáltási árban; a gyöngyöspatai 1003. számú telekkönyvi betétben A+1. sorszám, 1882. érsz. alatt foglalt Kovács Mihály Farkas nevén álló 660 négyszögöl területű s a Gereg­­dülőben fekvő szántóra 260 pengő kikiáltási árban; a gyöngyöspatai 1438. számú telekkönyvi betétben A IH. sorszám, 1883. svszám alatt foglalt Kovács Mihály és neje sz. Fodor Ángyal nevén álló 424 négyszögöl területű s a Gereg-dűlőben fekvő szántóra 300 pengő kikiáltási árban a végrehajtást elrendelte. Az árverést 1927. évi december hó 19. n­apján délelőtt 9 órakor Gyöngyöspata községházánál fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlanokat éspedig a 280. 281. hrsz. alatt foglalt ingatlanokat a kikiáltási felé­nél, a többi ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe­­helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldött­nek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : XL. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig ki­­egészíteni. (1908. évi XLI. tc. 25. §.) Gyöngyös, 1927. évi szeptember hó 20 .napján. A gyöngyösi kir. járás­­biróság, mint telekkönyvi hatóság. 17530 Árverés. Pk. 1483/1927. vh. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a törökszentmiklósi kir. járásbíróságnak 1927. évi 668/7. számú végzése követ­keztében dr. Palatínus Mihály ügyvéd által képviselt Kugler Gyula és János József javára 835 P 64 f­ő jár. erejéig 1927. évi szeptember hó 13-án foganatosított biztosítási végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1350 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint: autó, követelés nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek az abádszalóki kir. járásbíróság 1927. évi Pk. 1483. számú végzése folytán 835 pengő 34 fillér tőkekövetelés, ennek 1927. évi augusztus hó 1. napjától járó 10 százalékos kamatai, egyharmad százalék váltódíj és eddig összesen 456 pengő 36 fil­lérben biróilag már megállapított költségek erejéig, Abádszalókon Horog Sándor házában leendő megtar­tására 1927. évi december hó 9-ik napjának délelőtti 11 órája határidőül kitüizetik és ahhoz a venni szándé­kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Abád­­szalók, 1927. évi november hó 17. napján. Komjáthy Elemér, kir. kir. végrehajtó. 17532 Árverés. 2913/1927. tkvi szám. Dunántúli Bank és­­ Takarékpénztár Bt. karádi fiókja végrehajtatának gond­nokság alatt álló Hollósi Mihály és neje szül. Siken­­tancz Teréz karádi lakos végrehajtást szenvedő ellen in­dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 280 , tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a tabi kir. járásbíróság területén levő, Karád községben fekvő s a karádi 888. sz. tekvben A. I. 3. sorsz. 2187/c-3. hrsz. a. B. 17. h­ollósi Mihály nevén álló ingatlanra (szántó Aranyosiban) 1200 P kikiáltási ár mellett, — az u. o. 1293. sz. tjkvben A. + 1. sorsz. 14. hrsz., Hollósi Mihály és neje Sikentáncz Teréz ne­vén álló (ház udvarral) ingatlanokbeli illetőségekre 1867 . kikiáltási ár mellett, C. 24. a. Sikentáncz István javára bekebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával, az u. o. 2260. sz. tikvben A. + 3. sorsz. 831. hrsz., Hol­lósi Mihály és neje Sikentáncz Teréz nevén álló ingat­lanra (szőlő, préshez, szántó, kaszáló a Császárhegyen) 800 pengő kikiáltási ár mellett elrendelte. Az árverést 1927. évi december hó 3. napján, délelőtt 10 órakor Karád községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe­helyezéséről kiállított letéti­ elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150. és 170. §-ai; 1908. évi XII t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Tab. 1927. évi szep­tember hó 14. napján. A laki kir. járásbíróság, mint te­lekkönyvi hatóság. 17345 Árverés. 2466/1927. telekkönyvi szám. Ciyérvárosi és Megyei Önsegélyző Egyleti Szövetkezet győri bet. cég végrehajtatónak Sebő Gyula hentes, pesterzsébeti lakos, végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 120.000.000 K - 9600 P tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a győri kir. járásbíróság területén levő, Győr szab. kir. városban fekvő s a győri 1389. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorsz 3060. házi szám alatt foglalt s B. 3. sorszám szerint Sebő Gyula hentes nevén álló, II., Széles-u. 11. és Kossuth Lajos­ u. 108. szám alatti beltelkes házra 15.284 a kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1927. évi december hó 17. napján, dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében (Vilmos császár­ út 6. házszám, földszint 1. ajtó­szám alatt) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe­helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§. ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig ki­­kiegésziteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Győr, 1927. évi jú­lius hó 2. napján. A győri kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. 17509 Árverés. Pk. I 33479/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 12718/2. 1927. számú végzésével dr. Schäfer Zsigmond ügyvéd által képviselt Flegmáim S. W­. és fia végrehajtata ré­szére végrehajtást szenvedő ellen 285 P 92­0 követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fo­ganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2428 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő üzletében, Budapesten, III. ker., Pacsirta­ utca 20 házszám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1927 évi december hó 3. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezés, bor, boroshordó, vendéglői berende­zés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, decsáron alul is, eladom. A­­­HU

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék