Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. január (62. évfolyam, 1-25. szám)

1928-01-01 / 1. szám értesítője

Budapest, 1 928. // pfeSSif«! PW/ a­fer !■, |yyj ,. y * z . ■■ SZuIIIIb ii, /­ytf Vasárnap, január §. nn Hfl ?r Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak, Pályázati hirdetmény. 54893/1927. G. III. szám. Intézetünk részére szükséges műszerek szállítására ezennel zárt pályázatot hirdetünk. Amennyiben t. Cz.m ezen pályázaton részt kíván venni, úgy szíveskedjék ajánlatát a mellékelt űrlapon, melynek első ive 1 , 60 fillér, a második és többi ive, valamint a mellékletek minden ive pedig 80 fillér értékű magyar kir. okmánybélyeggel látandó el, két tanú előü­­temezése mellett, cégszerűen aláírva, lepecsételt sértet­­■­en hordókba helyezve és ezen külcímmel „Ajánlat mű­szerek szalmájára 54893/1927. számhoz“ ellátva a Magyar Királyi Államvasutak igazgatóságához (VI., Andrássy-ut 73—75. sz., III. emelet 58. szám) legkésőbben 1928. évi január hó 17-én déli 12 óráig benyújtani vagy posta útján oda beküldeni. Az általános szállítási feltételek 3. §-ában megálla­pított bánatpénz legkésőbben 1928. évi január hó 16-án déli 12 óráig a Magyar Királyi Államvasutak igazgatósá­gának központi főpénztáránál leteendő. Ajánlat tehető a kiírt egész vagy részmennyiségekre is. A Magyar Királyi Államvasutaknak jogában áll rész­mennyiségek átengedése is. Ajánlattevő tartozik, ha azok ajánlatában ennek ellenkezőjét világosan ki nem kötötte, részmennyiségek szállítását is elvállalni. Az ajánlatban feltétlenül megemlítendő, hogy a fel­ajánlott tárgyak hazai vagy külföldi származásúak-e ? A hazai származás kívánalmukra igazolandó. A tárgyak a megrendelés kézhezvételétől számítandó 28 nap alatt feltétlenül beszállítandók, megjegyezvén, hogy késedelmes szállítás esetén az általános szállítási feltételek 14-ik §-ában biztosított jogunkkal élni fogunk. A szállítás az anyagok és leltári tárgyak szállítására nézve fennálló 300001/913. számú általános feltételek alapján eszközlendő s így azokat minden ajánlattevő magára nézve mindenben kötelezőnek elfogadni tartozik. Ezen szállítási feltételek az igazgatóság anyag- és leltárbeszerzési főosztályánál és az összes üzletvezető­ségeknél a hivatalos órák alatt betekinthetők, vagy az előírt összeg befizetése ellenében központi nyomtatvány­tárunknál meg is szerezhető. Számlaköveteléseiből 2,5*/o fokú bélyegilleték és külön segélyalapunk javára l°/oo, azaz egytized száza­lék le fog vonatni.­­ Erre való tekintettel azonban­­ számlák,­d­o­ és­-i forgalmi adótól mentesek. Az ajánlati árak az ajánlatban számokkal és hetük­kel kiírandók, megjegyezvén, hogy csak fix árakkal kötelezettség mellett és a jelen felhívásban foglalt fel­tételeknek megfelelően legalább 28 napi szóban állással lett ajánlatok fognak figyelembe vétetni. Az x-el jelzett tételekből egy-egy darab mintát az ajánlat benyújtása előtt két nappal G. III. osztályunk­hoz (IV. emelet 62. sz.) be kell küldeni. — Minta nélkül benyújtott ajánlatok figyelembevételre nem számít­hatnak. Budapest, 1927. évi december hó. *5517 Az igazgatóság. Árverések. Árverés. Pk. IX. 351054/1927. szám. Dr. Rohonyi Ede ügyvéd által képviselt Bauer Aladár javára 88 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi október hó 31-én lefoglalt, 3600 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbirs­ág fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatik javára is, a végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Conk­-ulca 44. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi január hó 2. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorokat, különféle gépeket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest 1927. évi december hó 12. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. 28444 Árverés. Pk. XI. 231889/1925. szám. Dr. Magyar Ernő Ügyvéd által képviselt Szántó Ödön javára 407 pengő 57 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir járásbíróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedésül 1925. évi augusztus hó 10-én lefoglalt és 1184 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­ú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1008. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok ja­vára is, a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, V. ker., Katona József­ utca 9—11. házszám, I. emelet 0. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi január hó 3. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi december hó 9. napján. Baráth Fenenc, kir. kir. végre­hajtó. 28443 Árverés. Pk. I. 34168/2. 1927. szánt­. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság 14491/2. 1927. számú végzésével dr. Kleiszner Gusztáv ügyvéd által képviselt Taubner és Schubert végrehajta­­tok részére a végrehajtást szenvedő hiten 26 pengő kö­vetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtási szenvedőnél le­foglalt és 1060 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapest, I. kerület, Apród­ utca 10. szám alatt teendők megtartására határidőül 1928. évi január hó 3. nap­jain­k délelőtti 10 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval je­lentsék be. Budapest, 1927. évi december hó 3. napján. Szabó István, kir. kir. végrehajtó. 29743 Árverés. Pk. I. 32801/4. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. j­árásbiróság 13342/2. 1927. számú végzésével dr. Rendes Miklós ügy­véd által képviselt Reisz József részvénytársaság végre­hajtató részére a végrehajtást szenvedő ellen 65 pengő 60 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 1300 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapest, I. kerület, Dombóvári­ út 9. szám, IV. emelet 32. ajtószám alatt leendő megtartására határidőu­l 1928. évi január hó 4. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett, becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az á­rverés megkezdéséig nliáán írásban vagy szó val jelentsé­­k be. Budapest, 1927. évi december hó 14. napján. Kngler Kálmán, kir. kir végrehajtó. 29752 Árverés. Pk. I. 26843/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság 3938/2. 1927. számú végzésével dr. Horváth Miksa ügy­véd által képviselt Rudvig Tamás végrehajtató ré­szére a végrehajtási szenvedő ellen halt. 55 pengő 45 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél­ le­foglalt és 1690 pengőre becsült ingóságokra a fenti számni végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapest, I. kerület, Ágnes­ út 29. szám, földszinten leendő meg­tar­tására határidőül 1928. évi január hó 4. napjának dél­előtti 8 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bú­torokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárba a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1927. évi december hó 7. napján. Ádám Al­bert, kir. kir. végrehajtó. 29755 Árverés. Pk. XI. 308193/1927. szám. Dr. Győző Lajos ügyvéd által képviselt Weisz Emánuel javára hátr. költségkövetelés, tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi P. XII. 117834/6. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi február hó 21. napján lefoglalt és 3080 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1903. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szen­vedő lakásán. Budapesten, VII. kerület, Király­ utca 35—37. szám, II. emeleten leendő megtartására határ­időül 1928. évi január hó 3. napjának­ délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfi­zetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi december hó 5. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végrehajtó. 29757 Árverés. 918/1927. vht. szám. Alulírott birósági vég­­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a váci kir járásbíróságnak 1926. évi P. 7211/8. számú végzése következtében dr. Hornyánszky Zoltán ügyvéd által képviselt Franz Pál ja­vára 93 pengő 80 fillér és járulékai erejéig 1927. évi július hó 15 napján foganatosított kielégitési végrehaj­tás útján le- és felülfoglalt és 2432 pengőre becsült következő ingóságok, u. m. bútorok, tehén nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a váci kir. járásbíróság 1927. évi Pk. 6422/3. számú végzése folytán 26 pengő 60 fillér tőkekövetelés és eddig összesen 19 pengő 70 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, Deákvá­ron leendő megtartására 1928. évi január hó 5. napjá­nak délutáni fél 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és felü­lfoglaltatsák és azokra kielégitési jogot nyer­tek volna, ezen árverést az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Vác, 1927. évi december hó 11. napján. Tankó János, kir. kir. végre­hajtó. 29759 Árverés. Pk. XI. 355876/1927. szám. 1. Dr. Gál József ügyvéd által képviselt Kolben Margit javára 200 pengő, 2. dr. Rejtő Alfréd ügyvéd által képviselt Mandel Béla javára 1541 pengő 14 fillér, a fenti követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 126312/3. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi november hó 26. napján lefoglalt és 59.500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XII­­.-c. 29. §-a alapján fent­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VII. kerület, Erzsébet­ körút 23. szám, II. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi január hó 18. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, zongora, csillár, porcellán- és ezüsttárgyak, pénzszekrény és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1927. évi december hó 19. napján. Szabó Gábor, kir. kir. vég­rehajtó. 29754 Árverés. 1603/1927. vb. szám. Az újpesti kir. járásbí­róság 1927. évi Pk. 23789. számú végzése folytán dr. Ver­épy Marcell ügyvéd által képviselt Darvas József és Korányi végrehajtatok javára a végrehajtást szenve­dettnél hátr. 1084 pengő és járulékai erejéig lefoglalt, 34.576 pengőre becsült ingóságokra az alap és felül­foglaltatók követelése erejéig az árverést elrendelem s az árverés határnapját Újpesten, Erzsébet­ utca 15. számú házba 1928. évi január hó 4. napján délelőtt 11 órára tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, pénzszekrény, bőrgyári gépek, bőrök és egyéb ingók a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladatnak. Félhivalnak mindazok, akik az ingók vételárából a végre­­hajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tarta­nak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszkö­­zöltetett s ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdé­séig nálam írásban vagy élőszóval bejelenteni tartoz­nak. A fényüzési tárgyak után 10 százalék fényüzési adót vevők kötetesek nyomban leróni. Újpest, 1927. évi december hó 10. napján. Schmelz Miklós, kir. kir. vég­rehajtó. 29751 Árverés. Pk. I. 33511/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 1927. évi 6013. számú végzésével dr. Réti Elek ügyvéd által kép­viselt Hirsch Imre végrehajtató részére a végrehajtást szenvedő ellen 40 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor vég­rehajtást szenvedőnél lefoglalt és 5000 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül­foglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedő­nél, Budapest, I. kerület, Albert-utca 72. szám alatt le­endő megtartására határidőül 1928. évi január hó 4. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt stráfkocsit, lovat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1927. évi december hó 10. napján. Szabó István, kir. kir. végrehajtó. 29756 Árverés. Pk. X. 347092/1927. szám. Dr. Róth Sándor budapesti ügyvéd által képviselt Schuller József rész­vénytársaság javára 60 pengő 4 fillér követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 229127/2. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. T-gyes szám­ára 20 fillér. RrFFI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék