Budapesti Közlöny, 1928. február (62. évfolyam, 26-49. szám)

1928-02-01 / 26. szám

/ HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Ujvés­y Dezső nyugalmazott miniszteri osztálytanácsosnak, a hazai mező­­gazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei el­ismeréséül a magyar királyi gazdasági főtaná­csosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1928. évi január hó 5. nap­ján. Horthy s. k. Mayer János s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter I­­ előterjesztésére Benkő Pál magyar királyi gaz­dasági főfelügyelőnek a magyar királyi gazda­­­­sági főtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1928. évi január hó 12. nap­­­­ján. Horthy s. k., Mayer János s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Ny­arádiy János magyar királyi földmivesiskolai igazgatót a VI. fizetési osz­tályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1928. évi január hó 19. nap­ján . Horthy s. k. Mayer János s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Bendl Henriknek az evangélikus egyete­mes egyház pénztárosának e minőségben több évtizeden át kifejtett odaadó buzgó tevékeny­sége elismeréséül a magyar királyi kormány­tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1928. évi január hó 21. napján. Horthy s. k. Grál Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Mayer Stroimir magyar királyi állam­­vasúti felügyelőnek buzgó közszolgálata el­ismeréséül a magyar királyi kormánytanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1928. évi január hó 24. napján Horthy s. k. Gróf Jetthen István s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy a budapesti királyi magyar tudományegyetemi közgazdaságtudományi karon Huszár Géza fizetéstelen tanársegéd, okleveles közép- és felső­kereskedelmi iskolai tanár, szolgálaton kivüli tüzérfőhadnagy, a felsőkereskedelmi iskolai tanárképző intézet végzett hallgatója sub auspiciis Gubernatoris a közgazdaságtudomá­nyok doktorává avattassák. Ezen ünnepélyes doktorrá avatáson képvise­letemmel a magyar királyi vallás- és közokta­tásügyi minisztert, akadályoztatása esetén dr. Petri Pál vallás- és közoktatásügyi miniszté­riumi államtitkárt megbízom. Kelt Budapesten, 1928. évi január hó 12. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A Kormányzó Ur­s Főméltósága a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére folyó évi január hó 21-én kelt magas elhatározásá­val megengedni méltóztatott, hogy Béndek Zol­tán, külügyminisztériumi sajtóelőadó, a neki adományozott svéd Vasp­rend I. osztályú lovag­­keresztjét elfogadja és viselhesse. .4 magyar királyi földmivelésügyi miniszter az 1900. évi XVII. t.-c. 28. §-ával szervezett Országos Állategészségügyi Tanács rendes tag­jaivá Krompecher Szilárd és XVitest Jenő m­. kir. állategészségügyi főtanácsosokat, továbbá az országos magyar gazdasági egyesület kép­viseletében dr. Konkoly Thege Sándor m. kir. gazdasági tanácsos, egyesületi főtitkárt, rend­kívüli tagjaivá pedig dr. Bertár Mihály állat­orvosi főiskolai ny. r. tanárt, dr. Deér Endre székesfővárosi gyógyszerészt, Laufer István köz­állatorvost, dr. Manninger Rezső állatorvosi fő­iskolai ny. r. tanárt, dr. Schandl József köz­­gazdasági egyetemi ny. r. tanárt, végül Ulreich Sándor m. kir. állategészségügyi tanácsost 1928. évi január hó 1-től számított hat év tartamára kinevezte. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Jendrassik Lóránd egyetemi ta­nársegédnek a pécsi magyar királyi „Erzsébet“ tudományegyetem orvostudományi karán „A fizika-chémiai és chémiai vizsgáló módszerek klinikai alkalmazása“ című tárgykörből egye­temi magántanárrá történt képesítését jóvá­hagyólag tudomásul vette és nevezettet ezen minőségében megerősítette. .A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter a kezelési tisztviselők egyesített létszámába Puhl Ferenc miniszteri cégnyilvántartói és Káráll Mátyás miniszteri segédhivatali igazgatói cím­mel felruházott miniszteri irodafőtisztet, a VIII. fizetési osztályba miniszteri segédhivatali igaz­gatókká, Walla István államépítészeti hivatali­­ irodatisztet és Koppeni Lajos mértékügyi inté­zeti irodatisztet a IX. fizetési osztályba iroda­főtisztekké, dr. Szatala Ödönné statisztikai hiva­tali irodasegédtisztnőt és Fülöp Erzsébet minisz­teri irodasegédtisztnőt a X. fizetési osztályba irodatisztnőkké kinevezte. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter az állami mezőgazdasági birtokok gazdasági tisztviselőinek létszámába Kovács Antal okleve­les gazdát — 1928. évi január hó 15-től számí­tott két év tartamára — m. kir. gazdasági gya­kornokká kinevezte. A magyar királyi közigazgatási bírósá­g elnöke Ligeti Ferenc nyomdai gépmestert, kispesti lakost, a magyar királyi közigazgatási bíróság­hoz szakaltiszt-kőnyomdásszá ideiglenes minő­ségben kinevezte. A magyar királyi belügyminiszter Engel László, dorm­ándi születésű, illetőségű és ugyan­ottani lakos, ref. vallású, igazgató családi nevét az 1927. évi 301.309. Vili. számú határozatá­val „Dorméiid“ névre változtatta át. A magyar királyi belügyminiszter vitéz Schneider Jenő, rohonci születésű, róm. kath. vallásu, nős, törzsőrmester, soproni ille­tőségű és ugyanottani lakos, valamint Jenő Károly, Zoltán István és Árpád Rezső kiskorú gyermekei családi nevét az 1927. évi 303.620. VIII. szám­i határozatával „Szabó“ névre vál­toztatta át. A magyar királyi belügyminiszter kiskorú Dominics Ferenc József, pécsi születésű és ugyanottani illetőségű, róm. kath. vallásu, nőt­len, m. kir. II. osztályú postatiszt, pécsi lakos családi nevét az 1927. évi 303.644. VIII. szám­ú határozatával „Dénes“ névre változtatta át. Helyesbítés: A Budapesti Közlönynek folyó évi 24. számában az „ideiglenes folyó-, csatorna- és tóhajózási rendszabályok“ egyes rendelkezé­seinek hatályon kívü­l helyezéséről és módosítá­sáról, illetőleg a tóhajózás szabályairól meg­jelent rendelet száma az 1927. évi 310., illetőleg 320. M. E. helyett helyesen: 1928. évi 310., ille­tőleg 320. M. E. — Az előbb említett rendelet 6. §-ának harmadik bekezdésében hidnyitást szó helyett helyesen: h­idnyitást szó írandó. Bud­apest, 1928. 26. szám. Szerda, február I. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség­: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—63. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—64. A m. kir. postatakaré­kpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előjelesen küldendő be. Magánhirdetések: 1 uj hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi..................... IP 281. Magánosoknak „ , Hivatalos Értesítő havi . . Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 » 1i » további 8 old.­kint A Hiv. Értesitő ára számonkint — 20 IP28 1. 3,20» 80* 161­ ---16T) —20n Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.........................3 P 84 f. Magánosoknak.........................9 „­60 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1928. január 1-től 24 pengő. A m kir. kereskedelemügyi miniszternek 54.152 1928. V. számú rendelete a repülőtérrendtartásra vonatkozólag 45.264/1923. K. M. szám alatt kiadott rendelet I/A. és I/B. és III. számú függelékeinek módosítása tárgyában. A repülőtérrendtartásról szóló, a Budapesti Közlöny 1924. évi március hó 15. napján meg­jelent 63. számában kihirdetett 45.264/1923. K. M. rendelet 11. §-ának 2. bekezdésében említett I/A. és I/B. számú függelékek, valamint ugyan­azon rendelet 13. §-ában említett függelék hatá­lyukat vesztik és helyettük a következő for­galmi naplók és forgalmi kimutatás lépnek ér­vénybe-Budapest, 1928. évi január hó 16-án. A miniszter helyett Dezseöffy s. k.. államtitkár. E­ffyes szám­ára 10­gilletv­ e

Next