Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. február (62. évfolyam, 26-49. szám)

1928-02-01 / 26. szám értesítője

Budapest, 1928. SZállít____________________Szerda, február 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. Pályázati hirdetmény. 502/1928. I. szám. A Magyar Királyi Államvasutak miskolci üzletvezetősége tégla- és cserépanyag szállítása iránt nyilvános pályázatot hirdet. A pályázni óhajtóknak az ajánlatot legkésőbb folyó évi február hó 20. déli 12 óráig kell beterjeszteniük, a bánatpénzt pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig kell letenni. A pályázatra vonatkozó részletezett feltételek, valamint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati űrlapok a Magyar Királyi Államvasutak miskolci üzletvezetőségénél, I. osztály, anyag- és leltárbeszerzés (Miskolc, Szemere­­utca 24—26., II. emelet 114.) tekinthetők meg, illetve vehetők át. Miskolc, 1928. évi január hó 28-án. *564 Az üzletvezetőség. Árverések. Árverés. 1025/1928. szám. Alulírott hivatal ezennel közhírré teszi, hogy postaosztályának raktárába 1927. október hó 31 -e előtt besározott és ki nem váltott kü­lönféle áruk a folyó évi február hó 20-án, 27-én és március hó 5-én, délelőtt fél 9 órakor (IX., Fővám­ tér 8., földszint) nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fognak adatni. Egyben fel­­szólíttatnak mindazok, akiknek csomagja a postaosz­tály raktárában a fenti idő óta tárol, hogy azt legké­sőbben folyó évi február hó 11-ig váltsák ki, mert el­lenkező esetben azok a pénzügyminisztérium 19.470. számú rendelete alapján (megjelent a Budapesti Köz­löny 1926. évi 83. számában) folyó évi február hó 20-án elárvereztetnek. Budapest, 1928. évi január hó 26-án. M. kir. fővámhivatal. *531­3—2 Árverés. Pk. 12083/1927. szám. Dr. Hollós Pál ceglédi ügyvéd által képviselt Mandel Jenő kérelmére és javára 709 pengő 64 fillér követelés és járulékai erejéig a ceglédi kir. járásbiróság 1927. évi Pk. 4424/3. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől le- és felülfoglalt, 16.192 pengőre becsült ingóságokra a ceglédi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zá­logjogot szerzett más foglaltatik javára is, a végrehaj­tást szenvedőnél, Abonyban, Gál-tanyán leendő meg­tartására határidőül 1928. évi február hó 6. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, 1 aratógép, 2 ló, 2 tehén, 1 vetőgép, 1 kocsi, 1 kukoricamorzsoló,­­ mérleg, stb. és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Cegléd, 1928. évi január hó 19. napján. Dr. Szentmiklóssy László, kir. bírósági végrehajtó 1325 Árverés. Pk. 7725/1927. szám. Dr. Toffler Arthur ügyvéd által képviselt Steaua Kőolajkereskedelmi Rész­vénytársaság kérelmére és javára 531 pengő 81 fillér követelés és járulékai erejéig a székesfehérvári kir. já­rásbiróság 1927. évi 7725. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt, 1240 becsértékű ingóságokra a székesfehérvári kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, Seregélye­sen, Fő utca 114. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1928. évi február hó 7. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, gépek, tehenek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Székesfehérvár, 1928. évi január hó 23. napján. Becze Gábor, kir. bírósági végrehajtó. 1322 Árverés. Pk I. 35959/3. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 235136/2. 1927. szám­i végzésével dr. Bernhard Miksa ügyvéd által képviselt Általános Zománc és Vasáru Kereskedelmi Részvénytársaság végrehajtató részére a végrehajtást szenvedő ellen 70 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 1300 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül­­foglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapest, I. kerület, Dombóvári­ út 9. szám, II. emelet 32. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1928. évi február hó 3. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi január hó 9. napján. Engler Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. 1323 Árverés. Pk. IX. 359007/1927. szám. Dr. Pollák Ede ügyvéd javára 1200 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1927. évi 182631. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi december hó 13. napján lefoglalt és 1730 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő laká­sán, Budapesten, VIII. kerület, Futó­ utca 13. szám, II. emeleten leendő megtartására határidőül 1928. évi feb­ruár hó 1. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, varrógép és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi január hó 7. napján. Gombos Ernő, kir. bírósági végrehajtó. 1321 Árverés. 4930/1927. szám. Dr. Kosacsek Elek ügyvéd kecskeméti lakos végreh­ajtatónak Kormos Sándor ba­­racspusztai lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 234 P 93 f és 60 P 80 f tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az ócsai kir. járásbiróság te­rületén levő, Tatárszentgyörgy községben fekvő s a ba­­racspusztai 196. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorsz. 561/9. hrsz. alatt foglalt, Kormos Sándor nevén álló ingatlanra 3000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1928. évi április hó 10. napján, délelőtt 11 órakor Tatárszentgyörgy községházánál fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe he­lyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§. ; 1908: XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Ócsa, 1927. évi de­cember hó 18. napján. Az ócsai kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 1217 * 1 Árverés: 4323/1927. tkvi szám. A Dunántúli Bank és Takarékpénztár Rt. kaposvári bej. cég végrehajtatának Szliczki Lajos gamási lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 1600 P tőkekövetelés, ennek 1926. évi novem­ber hó 23 napjától járó 18 százalék kamata, 15 P 24 f óvási, egyharmad százalék váltódíj, 583 P 96 fillérben megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvé­nyért ezúttal megállapított költség, valamint csatlako­­zottnak kimondott Spitzer Hermann kaposvári lakos­nak 400 P tőke­s járulékai, ugyanannak 400 P tőke és járulékai, Simon József és fia balatonboglári bef. cég­nek 2000 P tőke és járulékai, ugyanannak 200 P tőke és járulékai, a Magyar Általános Takarékpénztár szom­bathelyi fiókjának 1200 P tőke s járulékai behajtása vé­gett a lengyeltóti kir. járásbiróság területén levő, Gamás községben fekvő s a gamási 238. és 378. számú tekvben A. + 1. és A. + 1. sorsz. 266., 265. hrsz. alatt foglalt, Szliczki Lajos nevén álló ingatlanokra, valamint egy­negyed telek utáni aránylagos erdő- és legelőilletőségre 2272­­ együttes és egységes kikiáltási ár mellett. Az árverést 1928. évi március hó 10. napján, délelőtt 11 órakor Tamás községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges bírói ’letétbehelye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150. és 170 §-ai; 1908. évi XL. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa­ Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Lengyeltóti, 1927. évi december hó 20-án. A lengyeltóti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi ható­ság.______________ 986 Árverés: 5565/1927. tkvi szám. Tiszavidéki Hitelinté­zet és Takarékpénztár Rt. végrehajtatának Mátray La­­josné Biró Ilona végrehajtást szenvedő ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 28.000­­ tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a kunszentmártoni kir. járásbiróság területén levő, Tiszakürt községben fekvő s a tiszakürti 525. sz. betétben A. I. 1—2. sorsz. 3576., 3577. hrsz. és özv. Mát­ray Lajosné Biró Ilona végrehajtást szenvedett nevén álló, Korhány-szőlőbeli házra és szőlőre 4000 , s u. a. betétben A. II. 1—2. sorsz. 3623., 3624. hrsz. ugyan­ottani és ugyanannak nevén álló házra és szőlőre 4500 pengő, — ugyanazon betétben A. + 1. sorsz. 4251. hrsz. és ugyancsak Mátray Lajosné Biró Ilona végrehajtást szenvedett nevén álló Mátévölgyi dűlőbeli szőlőre 26.500­­ kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1928. évi február hó 25. napján, délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Kerületi ház­ u. 5., ajtó 3.) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alcsonyabb áron nem lehet eladni. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42 §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe he­lyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170 §§. ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Kunszentmárton, 1927. évi október hó 25. napján. A kunszentmártoni kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 1340 Árverés. 609/1927. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a tamási kir. járásbíróságnak 1927. évi 150325/4. számú végzése következtében dr. Lindner Oszkár budapesti ügyvéd által képviselt Vacuum Com­pany Rt. javára 446 P 38 , s járulékai erejéig 1927. évi november hó 7-én fogantosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 5000 pengőre becsült követ­kező ingóságok, u. m.: egy benzines cséplőmotor, egy cséplőszekrény nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a tamási kir. járásbiróság 1927. évi 1470. számú végzése folytán 446 P 38 f tőkekövetelés, ennek 1926. évi julius hó 28. napjától járó 8 százalék kamatai és eddig biróilag már megállapított költségek erejéig Felsőireg községben, végrehajtást szenvedő laká­sán 1928. évi február hó 3. napjának délelőtti 9 órája határidőül kifűizetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin­tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Tamási, 1927. évi december hó 29. napján. Szalay János, kir. kir. vég­rehajtó. F 949 Árverés. Pk. IX. 360723/1927. szám. Dr. Csató Gyula ügyvéd által képviselt Gummi und Kabelwerke Josef Reithoffer et Söhne G. javára 45.80­0 követelés és járu­lékoi erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1927. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi december hó 22-én lefoglalt és 5630 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zá­­logjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehaj­tást szenvedő lakásán, Budapesten, V. ker., Géza­ utca 5. házszám, V. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1928. évi február hó 1. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bú­torok, szőnyegek, zongora s egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi január hó 12. napján Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. F 946 Árverés. 42/1928. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a debreceni kir. törvényszéknek 1926. évi 6694. számú végzése következtében dr. Werner Ele­mér szeghalmi ügyvéd által képviselt Csatlós Mihály ja­vára 4838 P 40 f s járulékai erejéig 1927. évi július hó 14-én foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 1712 pengőre becsült következő ingósá­gok, u. m.: szobabútorok és egyéb berendezési tárgyak, 60 g csövestengeri, 1 g búza és 34 drb. vegyes birka nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a berettyóújfalui kir. járásbiróság 1927. évi 7091. számú végzése folytán 4838 740 f tőke­követelés, ennek 1926. évi október hó 28. napjától járó 8 százalék kamatai és eddig összesen 665 , 63 fillér­ben bíróilag már megállapított költségek erejéig Komó­diban, végrehajtást szenvedettek lakásán 1928. évi feb­ruár hó 15. napjának délelőtti 11 órája határidőül kiti­­­zelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg­­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz­­fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs­áron alul is, el fognak adatni, szám­ára S0 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék