Budapesti Közlöny, 1928. március (62. évfolyam, 50-75. szám)

1928-03-01 / 50. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Pesth­y Pál magyar királyi igazság­ügyminiszternek kiváló odaadással és fárad­hatatlan ügybuzgalommal a hazának tett ér­tékes szolgálatai elismerésein az I. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1928. évi február hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Mayer János magyar királyi földmivelés­­ü­gyi miniszternek kiváló odaadással és fárad­hatatlan ügybuzgalommal, különösen a mező­­gazdaság terén teljesített értékes szolgálatai el­ismerésein az I. osztályú Magyar Érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Budapesten, 1928. évi február hó 28. napján. Horthy s. k.^ Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére gróf Ráday Gedeon nyugalmazott ma­gyar királyi belügyminiszter, országgyűlési képviselőnek érdemekben gazdag, önzetlen és hazafias közéleti tevékenysége elismeréséül az I. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományo­zom. Kelt Budapesten, 1928. évi február hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Dambrovszky Imre egri főegyházmegyei tiszteletbeli kanonok, egri érseki joglyceumi nyilvános rendes tanár, egyetemi magántanárt a pécsi magyar királyi Erzsébet-tudományegyetem jog- és államtudo­mányi karán megüresedett közigazgatási és pénzügyi jogi tanszékre egyetemi nyilvános rendes tanárrá kinevezem. Kelt Budapesten, 1928. évi február hó 25. napján Horthy s. k. Gróf Klebehberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Kallós Zsigmon­­dot, a fiumei magyar iskola középiskolai tago­zatánál működő állami középiskolai rendes ta­nárt az állami középiskolai és a hasonló elbí­­rálás alá eső többi tanárok részére megállapí­tott 10. fizetési fokozatba 1927. évi november hó 1. napjától kezdődő hatállyal kinevezem. Kelt Budapesten, 1928. évi február hó 25. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. Nyolc esztendeje múlt annak, hogy a nemzet akarata végzetterhes időkben az állam élére állított. Ebből az alkalomból egyrészt hálatelt szívvel gondolok mindazokra, akik a jogrend és a jogbiztonság helyreállítására és megszilár­dítására irányuló törekvésemben támogattak, másrészt amennyire az ország közérdeke meg­engedi, jövendő magatartásukba vetett bizalom­mal megbocsátást kívánok gyakorolni azokkal szemben, akik a minden állampolgárt kivétel nélkül kötelező mérséklet és ön­fegyelmezettség elvetésével politikai természetű indokból bűn­cselekményt követtek el. 1. Ehhez képest kegyelemben részesítem azo­kat, akiket a polgári büntető bíróság jogerős ítélettel öt évet meg nem haladó tartamú sza­badságvesztés büntetésre vagy pénzbüntetésre ítélt: 1. az államfő megsértésének az 1913. évi XXXIV. törvénycikkben meghatározott (1920. évi I. t.-c. 14. §.) vétsége, valamint a királyi ház tagja megsértésének a Btk. 141. §-ában meg­határozott vétsége miatt,­­ 2. a magyar állam és nemzet megbecsülése ellen irányuló, az 1921. évi III. törvénycikk 7. és 8. §-ában meghatározott vétség miatt, —■ 3. az alkotmány, a törvény, a hatóságok vagy a hatósági közegek ellen elkövetett izgatás (Btk. VI. fejezet) miatt, — 4. a választójog ellen elkövetett, — az 1925. évi XXVI. törvénycikkben és az ezt megelőző 1913. évi XXIII. és 1918. évi XVII. törvény­cikkekben meghatározott bűncselekmény miatt, valamint az országgyűlési és nemzetgyűlési vá­lasztásokkal kapcsolatban politikai természetű indokból elkövetett egyéb vétség miatt. — 5. a Btk. második részének VII. fejezetében meghatározott, magánosok ellen elkövetett erő­szak miatt, valamint a hatóságok büntetőjogi védelméről szóló 1914. évi XLI. törvénycikk­ben meghatározott bűncselekmény miatt, ha ezeket politikai természetű indokból követték el, — 6. az 1897. évi XXXIV. törvénycikk 20. §-ában, valamint az 1912. évi LIV. törvénycikk 96. §­-ában meghatározott vétség miatt, — 7. politikai természetű indokból elkövetett egyéb bűncselekmény miatt, ha rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a bíróság az el­ítéltet — egyéniségének, életviszonyainak, a bűncselekményt megelőző és azt követő példás magaviseletének, valamint az eset többi körül­ményeinek figyelembevételével, — ez elhatáro­zásom keltétől számított három hónapon belül kivételesen kegyelemre méltónak nyilvánítja. Ez a kegyelem kiterjed a mellékbüntetésként kiszabott pénzbüntetésre is, ha behajthatatlan­sága folytán szabadságvesztés büntetésre kellene átváltoztatni; nem terjed ki azonban az ítélet egyéb rendelkezéseire. II. Kegyelemben részesítem azokat is, akik ellen az I. 1—6. pontokban megjelölt, a jelen elhatározásom kelte előtt elkövetett bűncselek­mény miatt kell eljárást indítani vagy folytatni, amennyiben a cselekményre a törvény öt évet meg nem haladó szabadságvesztés büntetést vagy csupán pénzbüntetést állapít meg.­­ III. Sem az I., sem a II. pont alapján nem részesülnek kegyelemben azok: 1. akiket a 4039/1919. M. E. számú rendelet 1. §-ában meghatározott bűncselekmény miatt ítéltek el, vagy aki ellen ily bűncselekmény miatt kell eljárást indítani vagy folytatni, 2. akik a bűncselekményt külföldön követ­ték el, — 3. akik magukat a bűnvádi eljárás vagy a büntetés alól elvonva külföldre távoztak, — 4. akik a jelen elhatározás kelte előtt, elköve­tett bűntett miatt vagy három éven belül el­követett szándékos vétség miatt szabadságvesz­tés büntetésre jogerősen el voltak ítélve. Felhívom a magyar királyi igazságügyminisz­tert, hogy az ezen elhatározásom végrehajtására szükséges intézkedéseket sürgősen tegye meg. Kelt Budapesten, 1928. évi március hó 1. napján. Horthy s. k. Dr. Pesthy Pál s. k. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—63. Eladóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. S magánhirdetések: 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Az előfizeted dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Hatóságoknak havi.....................IP 281. Magánosoknak „ .....................3 ,, 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — JS „ n » » további 8 old.­kint —• 16 n A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 Negyedévre. Hatóságoknak.........................3 p 34 f. Magánosoknak.........................9 . 60 _ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magv. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — A.: elszámolásra küldendő összeg 1928. január 1-től 24 pengő. A m. kir. igazságügyminiszternek 12.244. 1928. I. M. számú rendelete a Kormányzó Ür Ö Főméltósága részéről 1928. évi március hó 1. napján kiadott legfelsőbb kegyelmi elhatározás végrehajtása tárgyában. A Kormányzó Ur a Főméltósága részéről az 1928. évi március hó 1. napján kiadott legfel­sőbb kegyelmi elhatározás végrehajtása tárgyá­ban a következőket rendelem: 1. §• A kegyelmi elhatározás az I. és II. pontjai­ban megjelölt egyéneknek a kegyelmet közvet­lenül adja meg; ennélfogva ezekre az egyénekre vonatkozóan a jelen rendelettel szabályozott el­járás során csak azt kell az alábbi rendelkezések szerint megállapítani, hogy a kegyelmi elhatá­rozás alapján valamely elítélt kegyelemben részesülte. Egyes szám ára 16 k­ilót.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék