Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. március (62. évfolyam, 50-75. szám)

1928-03-01 / 50. szám értesítője

Budapest, 1928. Üon 3il£éci I­ll a Csütörtök, március 1. Hivatalos hirdetmények. Árv­e­r­é­s­e­k. Árverés. Pk. V. 219220/1925. szám. Dr. Fuchs Antal ügyvéd által képviselt Magyar általános takarékpénztár részvénytársaság és csatlakozott társai javára Berkovits F. Géza ellen 8636 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1925. évi április hó 16. napján lefog­lalt és 17.360 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VI. kerület, Hajós­ utca 15. szám, IV. eme­let 15. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi március hó 5. napjának délutáni 3 órája tű­zetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, óra, csillár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi február hó 16. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. F 1921 Árverés. Pk. Vik­. 302412/1928. szám. Dr. Fodor Ká­roly ügyvéd által képviselt Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszerművek Részvénytársaság javára 58 pengő 60 fillér követelés és járuléka i erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi fenti számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1928. évi január hó 27. napján lefoglalt és 1900 pengő 80 fillérre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VIII. kerület, Népszinház­ utca 43. szám, II. emelet 26. ajtószám alatt és folytatva V. kerület, Sziget­­utca 23. szám alatt, Heisler Ignác raktárában, leendő megtartására határidőül 1928. évi március hó 19. nap­jának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok, fűszer, vegyesáruk és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi február hó 17. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. , F 1929 Árverés. Pk. X. 303225/1928. szám. Dr. Dániel Sándor és dr. Dániel Miklós ügyvédek által képviselt Burger és Stein javára 40 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1928. évi január hó 18. napján lefoglalt rés 1070 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a­i alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más fog­­laltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Buda­pesten, VIII. kerület, Conti­ utca 30. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1928. évi március hó 2. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi február hó 8. nap­ján. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó. F 1931 Árverés. Pk. I. 28294/2. 1927. szánt. Közhírré teszem, hogy a békéscsabai kir. járásbiróság 469/1927. számú végzésével dr. Weisz Frigyes, békéscsabai ügyvéd által képviselt Frisch Ferenc végrehajtató részére a végre­hajtást szenvedő ellen 300 pengő követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 15670 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szen­vedő lakásán Budapesten, I. ker., Ráth György­ utca 15. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi március hó 12. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, szőnyeget, írógépet, csillárt és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi február hó 10. napján. Réh Ferenc, kir. végrehajtó. F 1908 Árverés. Pk. I. 33757/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 11125/2. 1927. számú végzésével dr. Tarján Mihály ügyvéd által képviselt Horváth Sándor végrehajtató részére a végre­hajtást szenvedő ellen 204 pengő követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 3529 P-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felü­l­­foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. ker., Zugligeti­ út 22. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi március hó 2. napjá­nak délutáni 4 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, vendéglőberendezést és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartatiak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi február hó 2. napján. Szabó István, kir. végrehajtó. * F 1909 Árverés. Pk. I. 29858/5. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság P.­ XXIV. 205112/1926. számú végzésével dr. Katona István ügyvéd által képviselt Szű­cs Alajos végrehajtató részére a végre­hajtást szenvedő ellen 192 pengő követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1000 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, I. ker., Városmajor­ utca 33. ház­szám, műhelyben leendő megtartására határidőül 1928. évi március hó 20. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt szövőműhelyberendezést és felszerelést, nyersanyagot és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi február tió 18. napján. Réh Ferenc, bir. végrehajtó, 2818 . Árverés. Pk. I. 30458/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 203913/1927. számú végzésével dr. Steinberg Géza ügyvéd által kép­viselt Fesslitrger Izrael végrehajtató részére, a végre­hajtást szenvedő ellen 197 pengő követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1452 pengőre be­csült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap­os felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szen­vedő lakásán Budapesten, III. ker., Zsigmond-útca 104. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi március hó 2. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, fogtechnikai fúró­kat, csillárt, függönyt, dísztárgyat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi január hó 27. napján. Réh Ferenc, bir. végrehajtó. F 1900 Árverés. Pk. VI. 300417/1928. sz. Dr. Schön Nándor ügyvéd által képviselt Püspöki Uradalmi Borpince Rt. javára Gróf Eszterházy uradalmi borpincészet ellen 1600 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1928. évi január hó 3-án lefoglalt és 5938­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett m­ás foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. ker., üllői­­út 47. házszám alatt teendő megtartására határidőül 1928. évi március hó 5. napjának délutáni 3 órája tüze­lik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, bort, hor­dót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi január hó 31., napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. E 1910 Árverés. Pk. VIII. 331091/1926. szám. Dr. Gönczi Dezső ügyvéd által képviselt Soós Dezső javára 400 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi julius hó 24. és 29. napjain lefoglalt és 2880 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint ■ zálogjogot szerzett más foglaltatok ja­vára is, a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VIIi. kerület, József­ körút 8. szám alatt és folytatva VI. ke­rület, Jókai-tér 8. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1928. évi március hó 2. napjának délutáni 5 órájá­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi január bő 30. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó.__________________________ 1932 Árverés. Pk. XI. 301470/1927. szám. Dr. Sprung János ügyvéd által képviselt özv. Majorossy Gézáné javára 778 pengő 8 fillér követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1926. évi 85784/3. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1927. évi január hó 15. napján le­foglalt és 3040 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1968. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Buda­pesten, VIll. kerület, Kerepesi-ut 7. szám, Tattersaal és folytatva VI. kerület, Frangepán-utca 76. szám, Roiter Ferenc­ utca sarok, leendő megtartására határidőül 1928. évi március hó 2. napjának délelőtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt lovak, kocsik és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1928. évi február hó 12 napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végrehajtó. F 1935 Árverés. Pk. Vik­. 223159/1925. szám. Dr. Polgár Imre ügyvéd által képviselt Kovács Ferenc javára 209 pengő 14 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti szám­ú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi május hó 29. napján lefoglalt és 524 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbí­róság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, IX. kerület, Ferenc­ körut 13. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1928. évi március hó 1. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, képek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés, ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi január hó 30 napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. F 1931 , Árverés. Pk. X. 302863/1927. szám. Dr. Burg Hugó ügyvéd által képviselt Zsuffa István és Társai javára h­átr. 139­69 fillér követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi január hó 21. napján lefoglalt és 2296 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén,­ annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján fennirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, IV. kerület, Semmelweis­ utca 27. szám alatt leendő megtar­tására határidőül 1928. évi március hó 1. napjának dél­­utáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt ru­haanyagok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi február hó 8. napján. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó. F 1936 Árverés. Pk. V. 337987/1926. szám. Dr. Magyar Ernő ügyvéd által képviselt Berger Adolf és csatlakozott társai javára 240 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1926. évi 253464. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi szeptember hó 4. napján lefoglalt és 2154 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szen­vedő lakásán, Budapesten, IV. kerület, Vámház­ körút 8. szám, III. emelet 18. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1928. évi március hó 2. napjának dél­utáni fél 4 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi február hó 9. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. F 1938 Árverés. 61/1928. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. l.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. törvényszéknek 1927. évi 16. P. 46574/2. számú végzése következtében dr. Morvai Béla ügyvéd által képviselt Hofherr-Schrantz- Clayton-Shuttleworth javára 11260 pengő­s jár. erejéig 1928. évi január hó 21-én foganatosított kielégítési vég­rehajtás útján le- és felülfoglalt és 9300 pengőre becsült következő ingóságok, u. m.: 1 cséplőgarnitura, 1 ló, 4 csikó, 1 tehén és egyebek nyilvános árverésen dadál­nak. Mely árverésnek a nagyatádi kir. járásbiróság 1928. évi Pk. 976. számú végzése folytán 11260 pengő tőke­követelés, ennek 1927. évi október hó 1. napjától járó 10 százalék kamatai, egyharmad százalék váltódíj és eddig összesen 750 pengő 10 fillérben bíróilag már meg­állapított költségek erejéig, Gigén, alperes lakásán leendő megtartására 1928.­­évi március hó­ 16. napjának délelőtti 11 lírája határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené- Egyes szám tára 2*0 milléi*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék