Budapesti Közlöny, 1928. április (62. évfolyam, 76-98. szám)

1928-04-01 / 76. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Stefániai Imre, a VI. fizetési osztály jellegével felruházott VII. fize­tési osztályba sorolt országos magyar királyi zeneművészeti főiskolai rendes tanárt, dr. Keéri-Szántó Imre VII. fizetési osztályba sorolt országos magyar királyi zeneművészeti főisko­lai rendes tanárt és dr. Molnár Géza országos magyar királyi zeneművészeti főiskolai ren­delkezési állományba helyezett rendes tanárt a VI. fizetési osztályba, továbbá Zalánfy Aladár országos magyar királyi zeneművészeti főisko­lai tiszteletdíjas tanárt rendes tanárrá a VII. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1928. évi március hó 29. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A Kormányzó Ur­s Főméltósága Budapes­ten 1928. évi március hó 17. napján kelt magas elhatározásával a magyar királyi pénzügymi­niszter előterjesztésére Molitorisz Gyula szám­vevőségi I. oszt. főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott m. kir. pénzügyminiszteri számve­vőségi II. oszt. főtanácsost miniszteri számve­vőségi I. osztályú főtanácsossá a VI. fizetési osztályba kinevezni méltóztatott. A magyar királyi minisztérium dr. Ra­­kovszky Iván országgyűlési képviselőt és nyu­galmazott belügyminisztert az 1870. évi X. t.-c. 11. §-a alapján a Fővárosi Közmunkák Taná­csának elnökévé kinevezte. A magyar királyi minisztérium az 1870. évi X. t.-c. 11. §-a alapján dr. Czabalay Kálmán miniszteri tanácsost, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnökhelyettesét, a Fővárosi Köz­munkák Tanácsának alelnökévé kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Kollár Gyula állami szénbányászati főintézet, 1928. évi január hó 1-től kezdődő hatállyal, a Máv. rend­szerű V. fizetési osztály A. fizetési csoportjába felügyelővé és Simkovits Lajos állami szénbá­nyászati intézet, ugyancsak 1928. évi január hó 1-től kezdődő hatállyal, a Máv. rendszerű VI. fizetési osztály A. fizetési csoportjába fő­intézővé kinevezte. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter , az 1927. évi XXI. t.­cikkben nyert felhatalma­zás alapján dr. Schmidt Károly budapesti lakos, klinikai műtőorvost a Budapesti Keres­kedelmi Betegségi Biztositó Intézet orvos tiszt­viselőinek személyzeti létszámába az állami 14 Budapest, 1928. ^6« SI^SW« Vasárnap, április 1. ----------- - --------­HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—63. Ki­adóhivatal: Buda­pest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—64. A m. kir. postatakarékpénztár­ számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fille­r, minden további 10 vagy kevesebb szóé­rt 1.S fille­r. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi ...... IP 281. Magánosoknak ..........................3„20„ Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára S old. terjedelemig — 16 „ n » » további 8 old.­kint — 3,6„ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.........................3 P 84 f. Magánosoknak.........................9 _ 60 _ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1928. január 1-től 24 pengő­ rendszerű X. fizetési osztály szerinti illetmé­nyekkel — kettő (2) év tartamára — ideig­lenes minőségű kórházi segédorvossá kinevezte. A m­alt minisztériumnak 1.430/1928 M. E. számú rendelete az egyes magánjogi pénztartozások átértékeléséről szóló 1928: XII. törvénycikk életbeléptetése tár­gyában. A m. kir. minisztérium az egyes magánjogi pénztartozások átértékeléséről szóló 1928 : XII. törvénycikk életbelépésének napjául az idézett t.-c. 38. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 1928. évi április hó 1. napját állapítja meg. Budapest, 1928. évi március hó 31. napján. gróf Bethlen István s. k. m. kir. miniszterelnök. 2. §■ Az 1926 : XXII. t.-c. 9. §-a és az 1928 : XIII. t.-c. 3. §-ának első bekezdése szerint minden választás alkalmával a legközelebbi választásig terjedő hatállyal mindig ugyanannyi póttagot is kell választani, mint amennyi felsőházi tagot azzal az alkalommal választani kell ; a pót­tagok választása az 1926: XXII. t.-c. 10. §-a szerint külön történik. Ennek a rendeletnek 1. §-ában megállapított szabályok a póttagok választására is irányadók. 3­ §• A 10.182/1926. M. E. számú rendelet 2. §-a és 4. §-ának a kereskedelmi és iparkamarákat az országgyűlés felsőházában képviselő tagok választásával kapcsolatos rendelkezései és a II. 064/1926. M. E. számú rendelet hatályukat vesztik. 4­ §• Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1928. évi március hó 31. napján. Gróf Bethlen István s. k., m. kir. miniszterelnök. A m. kir. minisztériumnak 1.440/1928. 1. E. számú rendelete a kereskedelmi és iparkamarákat az országgyűlés felsőházában képviselő tagok választásáról. A m. kir. minisztérium az országgyűlés fel­sőházáról szóló 1926 : XXII. t.-c. 19. §-ának második bekezdése, továbbá az idézett törvény­cikk egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről szóló 1928 : XIII. t.-c. 4. §-a alapján a következőket rendeli : 1­ §• A kereskedelmi és iparkamarák a felsőházi tagok megválasztása végett az 1926 : XXII. t.-c. 21. §-a értelmében saját tagjaik sorából kikül­dötteket választanak ; a budapesti kereske­delmi és iparkamara tíz kiküldöttet, mindegyik vidéki kamara pedig két-két kiküldöttet vá­laszt. A kiküldötteket a kamarák az 1928 : XIII. t.-c. 3. §-a értelmében fele részben keres­kedő, fele részben kisiparos tagjaik sorából választják. A kereskedelmi és iparkamaráknak kikül­döttei az 1926 : XXII. t.-c. 21. §-a értelmében a belügyminiszter által kitűzött határnapon a minisztérium részéről kirendelt biztos elnök­lete alatt Budapesten tartandó választó ülésü­kön a kereskedelmi és iparkamarák tagjai (1868: VI. t.-c. 5. §.) sorából az 1928 : XIII. t.-c. 3. §-ának első bekezdése szerint négy fel­sőházi tagot választanak, még pedig két tagot a kereskedők, kettőt pedig a kisiparosok közül. A választást úgy kell megtenni, hogy a meg­választott kereskedők és kisiparosok közül egyik-egyik a budapesti, a másik-másik pedig valamelyik — még­pedig mindenik más-más vidéki kamara tagja legyen. Későbbi választások alkalmával a vidéki kamarákra eső felsőházi tagokat azoknak a vidéki kamaráknak a tagjai sorából kell vá­lasztani, amely kamarák tagjai közül az előző választások alkalmával felsőházi tagot nem választottak. A m. kir. minisztériumnak 1.560 1928. M. E. számú rendelete a csődönkivüli kényszeregyességi eljárásban a legkisebb hányad újabb megállapítása tárgyában. A m. kir. minisztérium a csődönkívüli kény­­szeregyességről és a csődtörvény egyes rendel­kezéseinek módosításáról szóló 1916 : V. t.-c. 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a kö­vetkezőket rendeli : 1­ §• A csődönkívüli kényszeregyességi eljárásról szóló (a Budapesti Közlönynek 1926. február hó 24. napján megjelent 44. számában kihirde­tett) 1.410/1926. M. E. számú rendelet 6. §-a második bekezdésének az 5.000/1927. M. E. szám alatt kibocsátott (a Budapesti Közlöny­nek 1927. évi junius hó 8-ikán megjelent 128. számában kihirdetett­ rendelettel módosított 1. pontja akként módosul, hogy az adós itt említett tartozásainak kiegyenlítésére e tarto­zások legalább 60°/0-ának megfizetését köteles az ott említett módon felajánlani. Ennek foly­tán az említett §. negyedik bekezdésében a 60°/o helyébe 70°/o, az 50°/0 helyébe 60°/o, a 81. §. harmadik bekezdésében említett 50°/0 helyébe 60% s 60% helyébe 70°/0 lép s az idézett ren­delet 96. §-a értelmében is a jelen §-ban meg­állapított legkisebb hányadot kell alapul venni. 2­ §• Ez a rendelet 1928. évi augusztus hó 1. nap­ján lép életbe és csak az életbelépése után folyamatba tett ügyekben nyer alkalmazást. Kelt Budapesten, 1928. évi március hó 30. napján. Gróf Bethlen István s. k., m. kir. miniszterelnök. Egyes szám­ára fillér.­ ­

Next