Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. április (62. évfolyam, 76-98. szám)

1928-04-01 / 76. szám értesítője

Budapest, 1928 / 48 Vlx fSsa^i­­ft ihH* j 1 yj B Vasárnap, ápri»h_ k «PESTI KÖZLÉSY MILOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. Pályázati hirdetmény. 72958/1928. , szám. A Magyar Királyi Államvasutak igazgatósága 75 év. nyári vulkánolaj szállítása iránt nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb folyó évi április hó 14-én déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett feltételek, vala­mint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati űrla­pok a magyar királyi államvasutak anyag- és leltár­beszerzési G. I. osztályánál (Budapest, VI., Andrássy­ ut 75., III. 60.) tekinthető meg, illetve vehetők át. Budapest, 1928. évi március hó. 1941* Az igazgatóság. Árverések. Árverés. Pk. V. 361613/1927. szám. Dr. Pollacsek Károly és dr. Kósa György ügyvédek által képviselt Orenstein és Koppel javára 392 pengő 95 fillér követe­lés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1927. évi 175879. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi december hó 29. napján lefoglalt és 4000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Izabella­ utca 85. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi április hó 20. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bú­torok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi március hó 23. napján. Bi­­sitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. F 3019 Árverés. Pk. V. 307928/1928. szám. Dr. Messinger­­I.ipót ügyvéd által képviselt Julius Zöldi és Sohn javára 1,574,65 csehkorona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1928. évi február hó 11. napján lefog­lalt és 2490 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VIII. ker., Dobozy-utca 31. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi április hó 4. nap­jának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt hangszerek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi március hó 3. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. F 3018 Árverés. Pk. I. 25364/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság Pk. X. 311165/1927. számú végzésével dr. Mütter István ügyvéd által képviselt Halbizományi és Halértékesítő Rt. végre­hajtató részére végrehajtást szenvedő elten 38 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 1700 pengőre becsült ingóságokra a fenti szá­mú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a ki­elégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. ker., Országház­ utca 27. szám, földszint 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi április hó 2. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, fest­mény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi február hó 26. napján. Réti Ferenc, kir. kir. végrehajtó. F 3017 Árverés. Pk. I. 35794/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 16345. 1927. számú végzésével dr. Preisz Béla ügyvéd által képviselt Haas Andor végrehajtató részére végrehajtást szenvedő elten 42 pengő 84 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 13182 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, III. ker., Szőllőkert­ utca 38. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi áp­rilis hó 3. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilág lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, szalag­­fűrészt, gyalugépet, mérlegeket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi március hó 3. napján. Szabó Ist­ván, kir. kir. végrehajtó. F 3020 Árverés. Az Országos M. kir. Képzőművészeti Főiskola (Budapest, VI. ker., Andrássy­ ut 71. szám) folyó évi április hó 5. napján délelőtt 11 órakor 42 drb. kiselejtezett gáz­­kályhát árverez. Kikiáltási ár 400 pengő. Budapest, 1928. évi március hó 29. napján. Az Országos M. kir. Képző­művészeti Főiskola. 2—2 4395 Árverés. 189/1928. vht. szám. Alulirott kiküldött kir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy dr. Finály Dezső ügyvéd által képviselt Friedmann és Korányi cég javára 242 pengő 42 fillér; dr. Ságvári Sándor ügyvéd által kép­viselt Kolozs Oblath és társa javára 218 pengő 02 fillér; dr. Bernáth Jenő ügyvéd által képviselt Rosenberg Pál javára 266 pengő 92 fillér és dr. Barta Ferenc ügyvéd által képviselt Turul Biztosító Intézet javára 45 pengő 40 fillér tőke és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől lefoglalt és 982 pengőre becsült ingóságokra a tabi kir. járásbiróság 2836., 2916/1927., 93., 611/1928. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes üzletében, Tab községben leendő megtartására határidőül 1928. évi április hó 3. (három) napjának dél­utáni 3 (három) órája kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt koporsók, szemfedelek, egy bicikli, egy lőfegyver s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégí­­tetéshez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírt kiküldöttnél írásban, vagy pedig szóval bejelent' f­elme­­nül . ’ A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táb­láján történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Tab, 1928. évi március hó 5. napján. Schmidt Károly, kir. kir. végrehajtó. F 3037 Árverés. Pk. IX. 329759/1927. szám. Dr. Szepesi Arthur ügyvéd által képviselt Balázs Arthur, azelőtt Turbátor, most Electrolux vili. rt. javára 132 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti­­ központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi junius hó 24. napján lefoglalt és 1850 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más fog­­laltatók javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, V. ker., gróf Tisza István­ utca 24. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi április hó 3. nap­jának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt zongora, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest 1928. márc. 10. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. 4446 Árverés. Pk. I. 36703/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 16302/1927. számú végzésével dr. Kakits Mihály ügyvéd által képviselt Balogh Ernő végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 80 pengő követelés és járuléka erejéig elrendelt kielé­gítési végrehajtás foganatosít­ásakor végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 2210 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók végrehajtást szenvedő lakásán Budapest, I. ker., Attila­ utca 51. számú ház, II. udvar 6. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1928. évi április hó 5. napján délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, csillár, kép, dísztárgy s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi március hó 2. napján. Réli Ferenc, kir. kir. végre­hajtó. 4449 Árverés. Pk. 324/1928. szám. Alulirott kiküldött bíró­sági végrehajtó ezennel közhírré teszem, hogy a monori kir. járásbíróságnak fenti számú végzésével dr. Somonyi Simon ügyvéd által képviselt László Jenő végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 07 pengő 04 fillér tőke, ennek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a köve­telésre időközben részfizetés történt, annak beszámítá­sával — a kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefog­lalt és 1650 pengőre becsült ingóságokra az árverés elren­deltetvén, annak a felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, végrehajtást szenvedő lakásán Monor községben, Petőfi­­utca 41. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi április hó 3. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Monor, 1928. évi március hó 7. napján. Etter Géza, kir. kir. végrehajtó. F 3012 Árverés. Pk. X. 360221/1927. szám. Lovag dr. Ullmann Antal ügyvéd által képviselt dr. Horváth Imre javára 745 pengő 20 fillér követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1927. évi 70916. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1927. évi december hó 20. napján lefoglalt és 21364 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1901. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, VI. ker., gróf Zichy Jenő­ utca 42. házszám, földszinten leendő megtartására határidőül 1928. évi április hó 3. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, berendezés, automobil s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi március hó 10. napján. Véniss Béla, kir. kir. végre­hajtó. F 3104 Árverés. 1462/1927. tkvi szám. Nagymarosvisegrádi Takarékpénztár végrehaj­tatának, Folényi Vince és neje Dudás Ágnes végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1600 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a vámosmikolai kir. járásbiróság területén lévő S­óspallag községben fekvő, s a kóspallagi 319. sz. tekvben 1. sor, 567/b. hrszámu ház 65. sz. a. majom 353 négyszögöl területű Polónyi Vince és neje született Dudás Ágnes nevén álló ingatlanra 1600 pengő kikiáltási árban elren­delte. Az árverést 1928. évi április hó 28. napján délelőtt 10 órakor fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 %-át készpénzben a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 . XLI. t.­e. 25. §.). Vámosmikola, 1927. évi szep­tember hó 8. napján. A vámosmikolai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 1­­3043 Árverés. Pk. 18278/1925. szám. Dr. Robitsek Béla ügyvéd által képviselt Szűcs Zsigmond kérelmére és javára hátra­lékos 6.200.000 Kor.-nak megfelelő 496 pengő követelés és járulékai erejéig az újpesti, kir. járásbíróság 1925. évi Pk. 18278/8. számlik végzésével foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával végrehajtás­t szenvedőtől lefoglalt és 1432 pengőre becsült ingóságokra ,az újpesti kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 8-a alapján fentirt, vala­mint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végre­hajtást szenvedőnél Újpesten, Árpád-ut 64. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi április hó 2. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, óra, függöny, kocsik s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Újpest, 1928. évi március hó 9. napján. Sass István, kir. kir. végrehajtó, 4447 Árverés. Pk. VI. 308587/1928. szám. Dr. Meiler Izsó ügyvéd által képviselt dr. Popper Andor és neje, dr. Szili Sándor és neje javára, Szabó István ellen 1193 pengő 76 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítés­ végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi február hó 14-én lefoglalt és 1048 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenve­dőnél Budapesten, IV. kerület, Eskü­ tér 5., (üzlet) folytatva IV. kerület, Váci­ utca 56. III. emelet 42. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi április hó 2. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szövetek, férfiruha s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest,­ 1928. évi már­cius hó 5. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó, F 3016 jeg­yes szidni ára­d0 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék