Budapesti Közlöny, 1928. május (62. évfolyam, 99-123. szám)

1928-05-01 / 99. szám

HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. pénzügyminiszter dr. Magyary Zol­tán m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté­riumi miniszteri tanácsos, egyetemi magán­tanárt, a Budapesten működő államszámvitel­­tani állami vizsgáló bizottság tagjává nevezte ki.­­A minisztertanács Szent-Ivány Ferenc m. kir. államvasuti igazgatóhelyettest, a m. kir. államvasutak igazgatóságánál szervezett anyag- és leltárbeszerzési főosztály élére igazgatóvá ki­nevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Laszgallner Oszkár m. kir. „József“ műegye­temi adjunktust, Fülep Sándor és Bán Tibor tanársegédeket, jelenlegi szolgálati beosztásuk­ban való meghagyásuk mellett, az állami kö­zépiskolai rendes tanárok létszámába, állami középiskolai tanárokká kinevezte. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Koncz Lajos váci kir. országos fegyintézeti fogalmazót eddig ideiglenes minőségben viselt állásában­­véglegesítette A m. kir.­­ pénzügyminiszter Bogi Márton bajai és Csejthey István bácsalmási állampénz­tári főtiszteket jelenlegi állomáshelyükön a VIII. fizetési osztály A. fizetési csoportjába állampénztári tanácsosokká, Szontagh Sándor budapestvidéki és Visky László jászberényi I. osztályú állampénztári tiszteket a jelenlegi állomáshelyükön a IX. fizetési osztály A. fize­tési csoportjába állampénztári főtisztekké, Gyenese Sándor pápai és vitéz Gál Aladár nagy­atádi II. osztályú állampénztári tiszteket jelen­legi állomáshelyükön a X. fizetési osztály A. fizetési csoportjába I. osztályú állampénztári tisztekké, Kováits Kálmán volt állampénztári főtisztet pedig a hajdúböszörményi m. kir. adó­hivatalhoz a X. fizetési osztály A. fizetési cso­portjába ideiglenes minőségű I. oszt. állam­pénztári tisztté, Misky Károly pénzügyminisz­teri számvevőségi dijnokot a fehérgyarmati, Váraljai Károly magyaróvári adóhivatali dij­nokot a bicskei, Schiller János bajai adóhiva­tali dijnokot a csurgói és Gold Géza hatvani adóhivatali bijnokot a mezőkovácsházai m. kir. adóhivatalhoz a XI. fizetési osztály A. fizetési csoportjába ideiglenes minőségű II. osztályú állampénztári tisztekké kinevezte. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter a számvevőségi, gyógyszerészeti és gazdasági tisztviselők egyesített létszámába a VIII. fizetési osztály A. csoportjának 3. fokozata szerint járó törvényszerű illetmé­nyekkel Szilágyi Dezső miniszteri számvizsgálót mi­niszteri számvevőségi tanácsossá ; a IX. fizetési osztály A. csoportjának 3. fokozata szerint járó törvényszerű illetmé­nyekkel Szabó Károly miniszteri számellenőrt minisz­teri számvizsgálóvá, Matuska Ágoston intézeti számellenőri inté­zeti számvizsgálóvá és Oláh József miniszteri számellenőri minisz­teri számvizsgálóvá ; a X. fizetési osztály A. csoportjának 3. fokozata szerint járó törvényszerű illetmé­nyekkel dr. Szelp István, Koncz András, Stehl István, Turner József, Kaiser Antal és Rzikovszky Béla miniszteri számtiszteket miniszteri számellen­őrökké ; a XI. fizetési osztály A. csoportjának 3. fokozata szerint járó törvényszerű illetmé­nyekkel Goldstein József számvevőségi dijnokot mi­niszteri számtisztté, Brém Antal számvevőségi dijnokot intézeti ellenőrré, dr. Csépes Ernő és Tar János számvevőségi dijnokokat miniszteri számtisztekké, dr. Márthé István számvevőségi dijnokot inté­zeti ellenőrré, vitéz Zsadányi Imre számvevőségi dijnokot intézeti szertárossá, Bakay Dezső és Szabó Aladár számvevőségi dijnokokat miniszteri számtisztekké — ideig­lenes minőségben — kinevezte. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter Ruthner Jenő ideiglenes minőségű miniszteri szám­tisztet. Az agy Molnár István ideiglenes minőségű intézeti élelmezési tisztet, Szabó Tibor, Kovács Kálmán és Kovács István ideig­lenes minőségű intézeti ellenőröket ezen állá­sukban véglegesítette. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter a vezetése alatt álló minisztérium kezelőinek személyzeti létszámába Láng Mihály és Varga Margit m. kir. népjóléti és munkaügyi minisz­tériumi segédhivatali bijnokokat 1928. évi május 1-i hatállyal ideiglenes minőségű ke­zelőkké kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Tiefbrünner Vilma oki. óvónőt soproni ág. h. ev. óvónővé kinevezte. A m. kir. külügyminiszter 1928. évi május hó 1-vel a külügyi tárca „Központi igazgatás“ cí­mének altiszti létszámában Lénárth Kálmán ki­segítő szolgát II. osztályú altisztté kinevezte. A m. kir. belügyminiszter Glogowacz Márk horvátkimlei születésű, ottani illetőségű, róm. kath. vallásu, nős, m. kir. államrendőrségi altiszt, budapesti lakos kérelmére saját, vala­mint Márk, Ilona és Borbála nevű kiskorú gyermekei családi nevét az 1928. évi 248.417. VIII. számú határozatával „Nemes“ névre vál­toztatta át. A m. kir. belügyminiszter Markfeid Jó­zsef salgótarjáni születésű és illetőségű, ugyan­ottani lakos, róm. kath. vallásu, orvostan­hallgató családi nevét az 1928. évi 248.637. VIII. számu­ határozatával „Marsó“ névre vál­toztatta át. A m. kir. belügyminiszter D­r­a­g­o i Vazul temespéteri születésű, pécsi lakos, gör. kel. vallású, nős, honvéd gyalogezredbeli százados családi nevét az 1928. évi 249.293/VIII. számú határozatával „Szemes“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter Wolf József bonyhádi születésű és illetőségű, ugyanottani lakos, róm. kath. vallásu, nős, bádogosmester, valamint Erzsébet nevű kir. gyermeke családi nevét az 1928. évi 249.324/VIII. számú határo­zatával „Várkonyi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter kiskorú B­e­­­k­ó Zsófia ambrózfalvai születésű és illetőségű, valamint ugyanottani lakos, ág. h. ev. vallásu, hajadon családi nevét az 1928. évi 250.465/VIII. számú határozatával „Barta“ névre változtatta át. ' nSmZfu­gSS! Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánirdetések: 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi ...... IP 281. Magánosoknak „ ...... 3, 20, Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ 1( »­­) további 8 old.­kint — 16 „ A Hiv. Értesítő ára számonkint — 20 ‡ Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak ....... 3 P 84 f. Magánosoknak.........................9 „ 60 Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1928. január 1-től 24 pengő.­ r 99. szánt. Budapest, 1928. Keddi május 1■ BUDAPESTI •• •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—63. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: I. 153—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 16.323/1923. X. 5. számú rendelete a Franciaországgal, Monacóval és Algírral való utánvételes csomagforgalomban az utánvételek legnagyobb összegére nézve. A francia postaigazgatás kívánságára a Ma­gyarországból Franciaországba, Monacóba és Algírba szóló utánvételes csomagok utánvételé­nek legnagyobb összege a 320 pengőt, az ellen­kező irányban pedig az 1.000 francia frankot nem haladhatja meg. Az utánvételes levélpostai küldemények, ér­téklevelek és értékdobozok utánvételének leg­nagyobb összege azonban marad 1.200 pengő, illetőleg 5.000 francia frank. Budapest, 1928. évi április hó 25-én. A miniszter helyett: Demén­i s. k., államtitkár. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 15.850/1928. X. 5. számú rendelete az általános magyar—csehszlovák távbeszélő forgalom megnyitása és új díjszabás életbe­léptetése tárgyában. A folyó évi május hó 1.-től kezdve a magyar-­ csehszlovákországi távbeszélő forgalomban az összes magyar és az összes csehszlovák távbeszélő központok résztvesznek. A beszélgetések díjait, melyek a magyar és csehszlovákországi végdíjak összetételéből ala­kulnak, a hivatalok maguk állapítják meg. Magyarország és Csehszlovákország végdíjai díj övbeosztás szerint a következők: Egyes szám­ára: 16 allé­v !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék