Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. május (62. évfolyam, 99-123. szám)

1928-05-01 / 99. szám

Budapest, 1928 99. szám Kedd, május I Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. Pk. VII. 357286/1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság P. XVI. 263929. számú végzésével dr. Brükler Elemér és Artur ügyvédek által képviselt Buday Gyula végrehajtató ré­szére, végrehajtást szenvedő ellen, 1280 pengő követe­lés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél, 1927 decem­ber 4-én lefoglalt és 2438 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésre jogosult alap- és felü­lfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél, Budapest, VII. ker., Kövér Lajos­ utca 2245/5. srszámú háznál leendő megtartására határidőül 1928. évi május hó 2. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, motort, kocsit, lovat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi április hó 16. napján. K. Szemző Lajos, bírósági végrehajtó. F 4117 Árverés. Pk. IX. 308619/1928. szám. Dr. Gráber Ká­roly ügyvéd által képviselt Független Budapest Lap­kiadóvállalat javára, Marjalaki Benő ellen, 214 pengő 20 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1927. évi 114149. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi február hó 14. napján lefoglalt és 5862 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglal­tatok javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, Buda­pesten, IV. ker., Váci­ utca 44. házszám, II. emelet 12. ajtószám alatt és VIII., Illés­ Utca 30., telepen leendő megtartására határidőül 1928. évi május hó 4. napjának délutáni fél 7 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi március havában. Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó. F 4110 Árverés. Pk. XII. 346235/1927. szám. Dr. Dániel Sán­dor ügyvéd által képviselt Hamvas és Társa cég árverést kérő és Universale Ált. Biztosító Társaság csatlakozó javára, csatlakozó fennálló követelése erejéig Demény József ellen, 130 pengő 08 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 14020. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi október hó 13. napján lefoglalt és 970 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szen­vedő lakásán, Budapesten, V. ker., Személynök­ utca 25. házszám, földszint 4. ajtószám alatt megkezdve és V., Lipót-körut 27. sz., I. em. 9. ajtó alatt folytatva leendő megtartására határidőül 1928. évi május hó 3. napjának délutáni fél 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, pénzszekrény s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi április hó 3. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. F 4100 Árverés. Pk. XI. 346862/1926. szám. Dr. Osztern Li­­pót ügyvéd által képviselt Strutz Rezső javára, 186 pengő 86 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­­ponti kir. járásbíróság 1926. évi 137639. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől, 1926. évi október hó 30. napján le- és felül­foglalt és 4200 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más fog­­laltatók javára is, a végrehajtást szenvedő üzletében, Budapest, VIII. ker., Magdolna­ utca 42. házszám, föld­szinten leendő megtartására határidőül 1928. évi má­jus hó 3. napjának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, ami­kor a biróilag lefoglalt varrógépek­ kerékpár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi március hó 28. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. * F 4105 Árverés. Pk. 329694/1927. szám. Dr. Toffler Arthur ügyvéd által képviselt Schenker és társai és csali,­társai javára 125 pengő követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbíróság 1927. évi 101713. 1927. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi junius hó 24-én lefoglalt és 4189 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, VI. kerület, Mozsár­ utca 7. szám. alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi május hó 2. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bi­róilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi április hó. Dr. Bochkor Elek, kir. kir. végrehajtó. 5859 Árverés. Pk. V. 331940/1927. szám. Dr. Toffler Arthur ügyvéd által képviselt Valisán Olajtársaság és csatla­koztatott társai javára 1849 pengő 34 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­bíróság 1927. évi 102787. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi julius hó 6. napján lefoglalt és 7860 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ke­rület, Király­ utca 18. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi május hó 2. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi április hó 2. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. 5858 Árverés. Pk. VIII. 306386/1928. szám. Dr. Jaulusz Ernő ügyvéd által képviselt Pick J. javára 1408 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi ki­rályi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglal­tatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Pannonia­ utca 2/d. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1928. évi május hó 2. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi március hó 26. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. 5856 Árverés. Pk. IX. 305972/1928. szám. Dr. Somogyi Jenő ügyvéd által képviselt Rupprecht Alfonz javára 1650 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság fenti számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1928. évi március hó 2. napján lefoglalt és 7012 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi ki­rályi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Veress Pálné­ utca 33. szám, I. emeleten leendő megtartására határidőül 1928. évi május hó 3. napjá­nak déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmények, csillár, különféle dísztárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi március hó 29. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. .. 5854 Árverés. 4054/1927. tkvi szám. Glonek Andorné szül. Tóth Róza végrehajtat­ónak, Agócs Mihály és neje Balog Margit végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 80 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a jászapáti kir. járásbiróság területén levő, Jászkisér község­ben fekvő, s a jászkiséri 1253. számú telekkönyvi betétben A. -1-­1. sorszám, 7583. srszám alatt foglalt kertből B. 6., 7. sorszám szerint 12 részben Agócs Mihály és neje Balog Margit nevén állott, de jelenleg Veres Istvánné szül. Ládi Borbála nevén álló ingatlan fele részére 140­­ pengő kiki­áltási árban, továbbá a jászkiséri 3427. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 1091. srszám alatt foglalt, Agócs Mihály és neje Balog Margit nevén álló házra és udvarra 7000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1928. évi május hó 8. napján délelőtt 10 órakor, Jászkisér községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért rá ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Jászapáti, 1927. évi november hó 28. napján. A jászapáti kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. 5873 Árverés. 4220/1927. tkvi szám. Körmendi Általános Takarékpénztár Rt. végrehajtatának, özv. Eppinger Gyu­­láné szül. Schmiedeg Berta végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1200 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a marcali kir. járásbiróság területén levő, Balatonmáriafürdő községben fekvő, s a végrehajtást szenvedő nevén álló balatonkereszturi 795. számú telek­jegyzőkönyvben A. -1- 117/b. 26. hrszámu ingatlanra 6400 pengő, 117/b. 27. hrszámu ingatlanra 11.200 pengő, a 117/b. 10. a. hrszámu ingatlanra 400 pengő, a balaton­­kereszturi 886. számú telek­jegyzőkönyvben felvett és ugyanannak nevén álló 117/a., 3., 14. a, 2. hrszámú ingat­lanra 1600 pengőben megállapított kikiáltási árban. Az árverést 1928. évi május hó 23. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, Rákóczi­ utca (7. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár­ kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Marcali, 1927. évi november hó 30. napján. A marcali kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 5879 Árverés. 189/1928. tkvi szám. Dr. Rosenberg Barnabás végrehajtatónak, Fischer Aladár végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében, a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 365 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a gyomai kir. járásbiróság területén levő, Gyoma községben fekvő, s a gyomai 1489. számú betétben A. + 1. sorszám, 1912. évszám alatt foglalt Fischer Aladár nevén álló ház és udvarra 8000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1928. évi május hó 2. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Gyoma, kir. járásbiróság) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908: XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Gyoma, 1928. évi január hó 18. napján. A gyomai kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. F 4120 Árverés. Pk. V. 307778/1927. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a, illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értel­mében közhírré teszem, hogy 1. Dr. Boda Ernő ügyvéd által képviselt Fenyő Emil javára 246 pengő. 2. Dr. Rosen­­feld Zoltán ügyvéd által képviselt Morvai Miklós javára 244 pengő 40 fillér. 3. Dr. Schwartz Pál ügyvéd által kép­viselt dr. Győry Ernő­­javára 280 pengő. 4. Dr. Herzog Emil ügyvéd által képviselt Macher és Roszner Rt. javára 400 pengő. 5. Dr. Bagi Géza ügyvéd által képviselt Magyar könyvterjesztők vállalat javára 117 pengő 12 fillér. 6. Dr. Körner Nándor ügyvéd által képviselt Adler és Szigeti javára 86 pengő 40 fillér. 7. Dr. Szőts Aurél ügyvéd által képviselt Gaea bank javára 1144 pengő. 8. Dr. Szepesi József ügyvéd által képviselt Phönix csillár- és bronzáru­­gyár javára 201 , 60 fillér. 9. Dr. Engel Simon ügyvéd által képviselt Kinzle Uhrenfabrik A.­G. javára 697 pengő 32 fillér és járulékaik erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1927. évi 198­5. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1927.,évi október hó 20-án le- és felülfoglalt és 7276 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Hernád­­utca 7. I. emelet 9. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi május hó 2. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt bútorokat, zongora, cimbalom, festmény, villanycsillár, vázák és egyéb ingóságokat, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 19081 E­gyes szám­ára: 20 fillér.

Next