Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. június (62. évfolyam, 124-147. szám)

1928-06-01 / 124. szám értesítője

Budapest, 1923 szám. Péntek, Junius L. Hivatalos hirdetmények.­rverések. Árverés. 6481/1928. szám. Bunczlan Vilmos, kecskeméti bel. cég végrehajt a­tónak, Besner Andrásné szül. Huszt Eszter végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 222 pengő 40 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szolnoki kir. járásbíróság területén levő, Szolnok r. t. városban fekvő, s a szolnoki 3765. számú betétben foglalt A. 1. sorszám, 2852. srszáma 22, négyszögöl területű 13. 12. és 13. alatt Besner Andrásné szül. Huszti Eszter nevén álló 2000. összeírási számú, Hunyadi-utcai ház és udvarra 14.000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1928. évi június hó 28. napján délelőtt 10 órakor, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, földszint jobbra 31. ajtó fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t-c. 147. 150. 170. K-ai • 1901 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltás, arnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar. köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1904 : XLI. t.-c. 25. §.). Szolnok, 1928. évi május hó 5. napján. A szolnoki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 7562 Ár­verés. 387/1928. tkvi szám. Bunzsau Vilmos kecs­keméti bel. cég végrehajtatónak, Lemér István kereskedő és italmérő, végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 303 pengő 20 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a battonyai kir. járásbíróság területén lévő, s Battonya községben fekvő és a battonyai 3­897. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 160 négy­szögöles 3066. srszámú beltelkes kertnek és 242 négyszög­öles, IV. ker. 218.­ szám alatt, 3067. hrszámu beltelkesi­­ háznak és udvarnak Lerner István nevén álló fele illető-írt­sége 6131 pengő 38 fillér kikiáltási árban kerül árverés alá. Egyben kimondja a telekkönyvi hatóság, hogy a. C. 9. sorszám alatt, a 2102.1926. telekkönyvi számú végzéssel rangsorában Lerner György, battonyai lakos javára beke­belezett életfogytiglani haszonélvezeti szolgalmi jogot az árverés nem érinti (tkvi rendtartás 163. §.). Az árverést 1928. évi Julius hó 6. napjának délelőtt 31 órakor, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1891 • LX. t-c. 347. 150. 170. --al . (1908 : XLI. t.-c. 21. f.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígé­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XLI. t.-c. 25. §.). Battonya, 1928. évi február hó 28. napján. A battonyai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 7563 Árverés. 4397/1928. tkvi szám. A budapesti T—III. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Hrotkó Rókus végrehaj­tat­ónak, Felföldi Berta végrehajtást szenvedett elleni 582­4 pengő 84 fillér és járu­lékai iránti végrehajtási ügyében 1. Budapest, fő- és szék­város dunajobbparti részének 5187. számú telekkönyvi betétben A. 4- L sorszám, 4883. srszám alatt, felvett, az V. kerület, Csend­ utca 4., 6. szám alatt fekvő 1064 30/100 négyszögöl területű ház és kertből, álló ingatlannak, Felföldi Berta nevén álló 3/20-ad részére 16490 pengő 28 fillér ki­kiáltási árban ; 2. a dunajobbparti 7652. számú betétben 4882. hrszám alatt felvett, az 1. kerületben, Csend­ utcában 8. szám alatt fekvő 1201 20/100 négyszögölnyi területű 2 ház, udvar és kertből álló ingatlannak, Felföldi Berta nevén álló 1/5-öd részére 13975 pengő 04 fillérben ezennel­­megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1928. június 3. napjának délelőtt 10 órakor e kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság ingatlanok árverési termében (Budapest, II. kerület, Fő-u. 70—78. szám, földszint 1. ajtószám) megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog, mégis azonban az 1908. évi XLI. t.-c. 26. ipában meghatározott hányadán alul el nem fog adatni és hogy a vevő a bánatpénzt kiegészíteni köteles. Az árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs­árának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a vonatkozó ,m. kir. igazságügyminiszteri rendeletben kijelölt óvadék­képes értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges elhelyezéséről kiállított sza­bályszerű elismervényt átszolgáltatni. A kincstár mint , árverető bánatpénzt letenni nem köteles. Budapest, 1928. évi március hó 15. napján. A budapesti 1—III. ker. kir. • járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 7553 Árverés. Pk. VII. 318458/1028. szám. Dr. V Weisz Károly ügyvéd által képviselt Fodor Sándor javára 169 pengő 13 fill. követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 220192/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi március hó 31. napján lefoglalt és 3022 pengő 80 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást, szenvedő lakásán Budapesten, V. ker., Ügynök-utca 24. házszám, IV. emelet fi. ajtószám alatt leendő, megtartására határidőül 1928.­ évi június hó 1. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi május hó 14. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. 7545 Árverés. Pk. VII. 318819. 1926. szám. Dr. Pető Zoltán ügyvéd által képviselt Füzessáry és Társa­ javára 100 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi 152863/3. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1920. évi május 6. napján lefoglalt és 1200 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII. ker., Kertész­ utca 34. házszám, 1. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartáséra határidőül 1928. évi június hó 4. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt zongora a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi május hó 9. napján. Kirchner Bála, kir. kir. végrehajtó.­­ 7544 Árverés. Pk. XI. 317614/1928. szám. Dr. Sztehló Dezső ügyvéd által képviselt Gorini Károly és más foglaltatok javára 91 pengő 81 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 65520. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi március hó 28. napján le- és felülfoglalt és 6730 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VIII. ker., Népszínház utca 22. házszám, földszinten leendő megtartására határidőül 1928. évi június hó 12. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzleti berendezések, pénzszekrény, íróasztal, cérna, csipke, vászon, függönyök, női combiné s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi május hó 9. napján. Bathor József, kir. kir. végre­hajtó.­­ 7543 Árverés. Pk. IX. 320803/1928. szám. Dr. Fleischer D. Gyula ügyvéd által képviselt Nagy József javára 76 pengő 97 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi P. XI. 127365. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1928. évi április hó 16. napján lefoglalt és 4200 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Garay­­utca 13. házszám alatt leendő megtartására határidőül .1928. évi június hó 4. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, autók s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi május hó 11. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végrehajtó. 7547 Árverés. Pk. IX. 343576/3. és 5. 1926. szám. Dr. Somogyi Arnold ügyvéd által képviselt Jungreisz Sándor javára 100 pengő 80 fillér követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1926. évi 76212. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1926. évi október hó 3­7-én és 1927. évi március hó 9-én lefoglalt és 1520 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Csáklya­ utca 8. II. emelet 50. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi junius hó 1. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, varrógép, cimbalom és egyéb ingóságokat, a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené-­­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi április hó 24. napján. Horváth János, kir. kir. végrehajtó. F 5304 Árverés. Pk. V. 319921/1928. szám. Dr. Ladányi Béla ügyvéd által képviselt Perl áruház javára 652 pengő 50 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi ,kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi április hó 10-én lefoglalt és 1610 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapest­en, VIII. kerület, Práter­ utca 55. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi június hó 1. napjának délutáni * 2 3/1­4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, csillár és egyéb ingóságokat, a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi május hó 3. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. F 5305 Árverés. Pk. X. 303660/1928. szám. Dr. Gonda Béla ügy­véd által képviselt Némethy Ferenc és neje javára, dr. Schmidt Gyula ellen 135 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi­ kir. járásbíróság 1927. évi 129816. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi január hó 21-én lefoglalt és 11440 pergőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is­ a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Veres Pálné­ utca 12. sz. félemeleten leendő megtartására határidőül 1928. évi június hó 1. napjának délutáni 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat, a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi április hó 21. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. F 5306 Árverés. Pk. XI. 320644/1928. szám. Ifj. dr. Csató Gyula ü­eyvéd által képviselt Erda Ingatlanügyleteket lebonyolító rt. javára 1250 pengő követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1928. évi Pk. XI. 320644. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi április hó 13-án lefoglalt és 1140 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Kaas Ivor­ utca 9. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1928. évi junius hó 4. napjának délutáni gal­érája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, korcsmai berendezés és egyéb ingóságokat, a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi máj. hó 7. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. F 5307 Árverés. Pk. XI. 360679/1927. szám. Dr. Barra Károly ügyvéd által képviselt Baross Ruházati Áruház és más foglaltatok javára is, 200 pengő 14 fillér és több követelés és járulékai erejéig­ a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 25561. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi december hó 22-én le- és felülfoglalt és 925 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálog­jogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Üllői-ut 57. 1. emelet 14. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi junius hó 2. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, függöny, óra, írógép és egyéb ingóságokat, a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi május hó 9. napján. Báthor József. kir. kir. végre­hajtó. F 5304 Árverés. Pk. IX. 342602 T 927. szám. Dr. Vekerdy Géza ügyvéd és más csatlakozók javára is, 952 pengő 72 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi szeptember hó 12-én lefoglalt és 7900 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, X. kerület, Népliget, Nagy­­vendéglőben leendő megtartására határidőül 1928. évi június hó 4. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, vendéglői berendezés és egyéb ingóságokat, a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi május hó 12. napján. Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó. F 5298 Egyes szám­ai*a ÜIO fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék