Budapesti Közlöny, 1928. július (62. évfolyam, 148-173. szám)

1928-07-01 / 148. szám

Szerkesztőségi: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: Aut, 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: Aut,604- 64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. B­agánhirdetések: 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesitő nélkül: Hatóságoknak havi...................IP 231. Magánosoknak „...................3 „ 20 ,, Hivatalos Értesítő havi .... 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ n­a n további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 ,, Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak Magánosoknak 3 P 34­­. 9 1, 60 _ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1928. január 1-től 14 pengő.­ ­ Budapest, 1920. 848. szám. vasárnag­j juliut» fl. BUDAPESTI eo ©© KOZLO SI. HIVATALOS LAP. HIVATALOS HÉ­SS. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére báró Perényi Zsigmond belső titkos ta­nácsos, nyugalmazott magyar királyi belügy­miniszternek közéleti szereplésével a magyar­ság ügyének tett jelentős szolgálatai elismeré­séül az I. osztályú Magyar Érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1928. évi junius hó 18. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére dr. báró Fiáth Miklós miniszteri osz­tálytanácsost miniszteri tanácsossá, dr. Hor­váth Béla miniszteri osztálytanácsosi címmel felruházott miniszteri titkárt miniszteri osztály­­tanácsossá kinevezem, továbbá dr. Tatits Árpád és dr. Perczel Miklós helyettes államtitkári címmel felruházott miniszteri tanácsosoknak a helyettes államtitkári jelleget, dr. Áldásy József miniszteri tanácsosnak a helyettes államtitkári címet, dr Kiss Dezső, dr. Antal Iván, dr. Smialovszky Tibor, dr. Boór Aladár minisz­teri osztálytanácsosoknak és dr. Desselvffy István miniszteri osztálytanácsosi címmel fel­ruházott miniszteri fordítónak a miniszteri ta­nácsosi címet és végül dr. ifjú Kovács Dénes miniszteri osztálytanácsosi címmel felruházott miniszteri titkárnak a miniszteri osztálytaná­csosi jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1928. évi junius hó 27. napján. Horthy s. k. Dr. Scitovszky Béla s. k. A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére Horváth Vendel kapuvári, Ferency Lajos újpesti állampéntári főtanácsosoknak az állampénztári igazgatói címet és jelleget, Seehorsch József állampénztári igazgatói cím­mel felruházott budapesti állampénztári fő­­pénztárnoknak az állampénztári igazgatói jel­leget, Havas Sándor budapesti állampénztári főellenőrnek az állampénztári igazgatói címet, Habel János szegedi, Baszt­a Mihály gyöngyösi és Horánszky Árpád abaújszántói állampénztári­­ tanácsosoknak az állampénztári főtanácsosi­­ címet és jelleget, továbbá Oestreicher Mór­a magyaróvári, Fekete Ferenc rétsági, Gerencsér­i István zalaegerszegi és Skotta József bicskei állampénztári főtiszteknek az állampénztári tanácsosi címet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1928. évi junius hó 18. napján. Horthy s. k. Dr. Búd János s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az Orsz. M. Kir. Zeneművészeti Főiskola főigaz­gatójának elnöklete alatt működő tanárvizsgáló bizottságokat 1928. május hó 1-től 1933. április 30-ig terjedő hatállyal újjáalakítván, a zongora­­tanárvizsgáló bizottságba kültagokul Fodor Ernő zeneiskolai igazgatót és oki. zenetanárt, Thoman István a Zeneművészeti Főiskola nyug­­tanárát, beltagokut pedig: dr. Meszlényi Róbert zeneművészeti főiskol­a titkárt, valamint Bartók Béla, Hegyi Emánuel, Keéri-Szántó Imre, dr. Kerntler Jenő, Laub István, Lehel István, dr. Molnár Géza, Nagy Géza, Lenn Irén, Siklós Al­bert, Stefániai Imre és Székely Arnold zene­­művészeti főiskolai rendes tanárokat. A hegedűtanárvizsgáló bizottságba: külta­gokul Gobbi Alajos, a Nemzeti Zenede nyug­­igazgatóját, Báró Emil, a Nemzeti Zenede igaz­gatói címmel felruházott tanárát; beltagokul pedig dr. Meszlényi Róbert, az Orsz. M. Kir. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola titkárát, valamint Kemény Rezső, Lehel István, dr. Mol­nár Géza, Siklós Albert, Studer Oszkár és Zsolt Nándor a Zeneművészeti Főiskola rendes taná­rait. Az énektanárvizsgáló bizottságba kültagokat: Szemere Árpád, a m. kir. Operaház tagját, belta­gokul pedig dr. Meszlényi Róbert az Orsz. M. Kir. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola titká­rát, valamint Hilgermann Laura, Lehel István, P. Maleczky Bianka, dr. Molnár Géza, Sik Jó­zsef, Siklós Albert és Szabados Béla az Orsz. M. Kir. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola taná­rait. A tanítóképzőintézeti zenetanárvizsgáló bi­zottságba alelnökü­l dr. Meszlényi Róbert, a Ze­neművészeti Főiskola titkárát, a bizottság tag­jaiul pedig dr. Gyulai Ágost és Barkáts Mária Apponyi collegiu­mi igazgatókat, dr. Kodály Zoltán, Siklós Albert, J. Járai István, Gábriel Ferenc, Laub István, Szabados Béla és Zalánfy Aladár az Orsz. m. kir. Liszt Ferenc Zeneművé­szeti Főiskola tanárait, valamint Sztankó Béla tanítóképzőintézeti főigazgatót, ez utóbbit egy­úttal a vizsgáló bizottság jegyzőjévé nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Padányi Andor Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme­gyei kir. tanfelügyelőt vezetői minőségben a szé­kesfővárosi kir. tanfelügyelőséghez helyezte át és Kehrer Károly kir. tanfelügyelőt a Pest-Pilis- Solt-Kiskun vármegyei kir. tanfelügyelőség ve­zetésével bízta meg. A m. kir. vallás- és közoktatá­sügyi miniszter Mérey Andor okr. erdőmérnököt kir. közalapít­ványi főerdőmérnökké nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatá­sügyi miniszter Lengyelen, Tolna vármegyében folyó évi julius hó 1-éves kir. közalapítványi erdőhivatal fel­állítását határozta el s vezetésével Mérey An­dor kir. közalapítványi főerdőmérnököt bízta meg. A győri kir. főügyész Kompos Ferenc szom­bathelyi kir. törvényszéki fogházőrt, a szombat­helyi kir. törvényszéki fogházhoz fogházőr­mesterré nevezte ki. A m. kir. belügyminiszter W­e­i­s­z Gyula, Budapesten 1901. évben született, ref. vallásu, fülöpszállási lakos, földmives kérelmére csa­ládi nevét az 1928. évi 249.873/VIII. számú ha­tározatával „Horvát“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter S­i­n­g­­­á­r György, krasznokvajdai születésű és illetőségű, róm. kath. vallásu, földmives, krasznokvajdai lakos kérelmére saját, valamint András, Margit és Er­zsébet nevű kir. gyermekei családi nevét az 1928. évi 252.451/VIII. számú határozatával „Vajdai“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter Benczik István, halogyi születésű és illetőségű, róm. kath. val­lásu, nős, honvéd szakaszvezető, körmendi la­kos kérelmére saját, valamint István, Gizella és Jenő nevű kir. gyermekei családi nevét az 1928. évi 252.636/VIII számú határozatával „Bolitfai“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter Dr. Kümmert Lajos Ákos, körmendi születésű, róm. kath. vallásu, nős, községi orvos, pátyi illetőségű és ugyanottani lakos, valamint Ákos Lajos Ist­ván József családi nevét az 1928. évi 253084/VIII. számú határozatával „Kuthy“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter Petricsevich Mátyás, mohácsi születésű és illetőségű, róm. kath. vallásu, nős, r. t. főkönyvelő, mohácsi la­kos, valamint Mátyás Sándor családi nevét az 1928. évi 253.085/VIII. számú határozatával „Kürtösy“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter L­­­a­n­g Ignác, bör­zsönyi születésű, róm. kath. vallásu, nős, keres­kedő, kóspallagi illetőségű és ugyanottani la­kos kérelmére saját, valamint László, Piroska és Árpád nevű kiskorú gyermekei családi nevét az 1928. évi 253.165/VIII. számú határozatával „Rónaszéki“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter Ibra­ska Pál, sóshartyáni születésű, róm. kath. vallásu, nőt­len, bányaalkalmazott, zagyvapálfalvai illető­ségű és ugyanottani lakos kérelmére családi ne­vét az 1928. évi 253.166/VIII. számú határozatá­val „Ulefalvi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter S­z­­­a­b­ó­­ Pál, Rimaszécsen 1886. évben született, róm. kath. vallásu, putnoki lakos és illetőségű, nős, kőmű­vesmester kérelmére saját, valamint Pál nevű kir. gyermeke családi nevét az 1928. évi 254,259/VIII. számú határozatával „Szurdoki“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter H­a­i­s­e­r Károly József, Pancsován 1893. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, nős, banktiszt. Egyes szám­ára 112 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék