Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. július (62. évfolyam, 148-173. szám)

1928-07-02 / 148. szám értesítője

Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. P­ályázati hirdetmény 77073/1928. 6. szám A Magyar Királyi Államvas­utak igazgatósága nyomdai papírok szállítása iránt nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb 1928. évi julius hó 17-én, délelőtt 11 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett feltételek, vala­mint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati űr­lapok a Magyar Királyi Államvasutak anyag- és leltár­beszerzési G. I. osztályánál (Budapest, VI., Andrássy­­út 75., III. emelet 54.) tekinthető meg, illetve vehe­tők át. Budapest, 1928. évi junius hó. (Utánnyomás nem dijaztatik.) 4069* Az igazgatóság. Árverések. Árverés. Bv. 1090/1928. szám. Alulírott kiküldött bí­rósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a gö­döllői kir. járásbíróságnak Pk. 1927. évi 17466. és 3063. 1927. pestvidéki kir. törvényszék számú végzésével dr. Unger Ferenc budapesti ügyvéd által képviselt Orszá­gos Hitelvédő Egylet felperes részére 410 pengő 87 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 2105 pengőre becsült ingóságokra a fent idézett gödöllői kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak a felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperesnél. Rákoscsabán, Kossuth Lajos­ u. leendő meg­tartására határidőül 1928. évi július hó 3. napjának délelőtti 10 órájára tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorok, különféle faanyag, mérleg, fűrészek és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az árverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielé­­gíttetéshez tartanak jogot, amennyiben részükre a fog­lalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint elsőbbségi beje­lentéseiket az árverés megkezdéséig alálírt kiküldöttnek vagy írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni tar­toznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táb­láján való kifüggesztését követő naptól számitlatik. Gödöllő, 1928. évi junius hó 9. napján. Ványai Béla, kir. kir. végrehajtó. F 6496 Árverés. 296/1928. vh. szám. Alulírott kiküldött kir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a tatai kir. já­­rásbirósági­ak 1925. évi Pk. 2141. számú végzése foly­tán a M. kir. kincstári jogügyi igazgatóság által kép­viselt M. kir. kincstár végrehajtató részére végrehajtást szenvedett ellen 1209 pengő 18 fillér tőkekövetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán alperestől lefoglalt és 1500 pengőre becsült ingó­ságokra a nagyigmándi kir. járásbíróság 1927. évi Pk. 800. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán, Dabon, a gőzmalomnál leendő meg­tartására határidőül 1928. évi július hó 16. napjának délutáni 4 órája kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, képek, hordó, gyalupad, nyerskő és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingósá­gok vételárából, a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a foglalás korábban eszközhtetett volna és ez a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelenté­seiket az árverés megkezdéséig alulírott kiküldöttnél. írásban vagy szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táb­láján való kifüggesztését követő naptól számittatik. Nagyigmánd, 1928. évi junius hó 20. napján. Borsitzky László, kir. kir. végrehajtó. *4066 Árverés. Pk. I. 30426/5. 1928. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I-—III. kerületi kir. járásbíróság 17/2. 1927., P. I. 18210/3. 1927. számú végzésével dr. Ivánka Mihály és dr. Nagy Imre ügyvéd által képviselt özv. Schwartz Samuné és Patai András végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 151 pengő és 44 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1080 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és fel­ül foglal­­atok követe­lése erejéig, végrehajtást szenvedőnél, Budapest, I. ke­rület, Budaörsi­ út 26. szám, földszinten leendő meg­tartására határidőül 1928. évi július hó 5. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt kocsikat, kerékpárt és lovakat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi junius hó 12. napján. Adám Albert, kir. kir. végrehajtó. F 6495 Árverés. Pk. IX. 317694/1928. szám. Dr. Barnabás Pál ügyvéd által képviselt Magyar Jelzálog Hitelbank javára Winter Ernő (V., Fálk Miksa­ utca 4. szám) ellen 224 + 224+224+224 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1928. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi március hó 28. napján lefoglalt és 800 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, végrehajtást szenve­dőnél Budapesten, V. kerület, Fálk Miksa­ utca 18—20. szám, földszinten, (Markovics József műhelyében) le­endő megtartására határidőül 1928. évi július hó 2. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt motorkerékpár és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi május hó 30. napján. Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó. F 6502 Árverés. Pk. XII. 309315/1928. szám. Dr. Biró Bálint ügyvéd által képviselt Lőwy Mór javára 276 pengő kö­vetelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1927. évi 34953. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928 évi február hó 18 napján lefoglalt és 4200 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Sziv­ul­a 9. szám, III. emeleten leendő megtartására határidőül 1928. évi julius (VII.) hó 2. napjának dél­utáni 1 órája fig­yelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi junius hó 4. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó F 6504 Árverés. Pk. XII. 327685/1928. szám. Dr Sándor Ala­dár ügyvéd által képviselt Dán Testvérek javára 500 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 1927. évi 217921/9. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1928. évi május hó 15. napján le­foglalt és 1570 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, V. kerület, Katona József­ utca 31. szám, II. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi julius hó 5. napjának délutáni fél 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, óra, kép, stb. és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi junius hó 5. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. F 6500 Árverés. Pk. 1597/1928. szám. Közhírré teszem, hogy dr. Vámos Hugó budapesti ügyvéd által képviselt Provi­dentia Biztosító Rt. végrehajtató részére 161 pengő 28 fillér követelés és járulékai erejéig lefoglalt és 1310 pengőre becsült ingóságokra a sásdi királyi járásbíró­ság­ok. 1597/1928. sz. végzése folytán az árverést elren­delem, annak végrehajtást szenvedő lakásán Felsőmind­­szenten leendő megtartására határidőül 1928. évi július hó 7. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt cséplőszekér, cséplőgépkazánt, 1 tehenet 1 üszőt, 5 malacot, 1 rostát és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, becsáron alul is, eladom. Elsőbbség az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval bejelentendő. Lásd, 1928. évi junius hó 11. napján. Szedlay Béla, kir. kir. végrehajtó. F 6515 Árverés. Pk. V. 304800/1928. szám. Dr. Faragó Dezső ügyvéd által képviselt Kerekes és Vajna javára 1080 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. P. XI. 117858. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi január hó 26. napján lefoglalt és 1180 pengőre becsült ingóságokra az árverés a fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára Budapesten, VII. kerület, Erzsébet körút 22. szánt, 1. emelet. Kerekes és Vajna cégnél leendő megtartására határidőül 1928. julius 3. napjának délutáni fél 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi junius hó 6. Cseresnyés Zoltán, végrehajtó. F 6494 Árverés. Pk. XII. 302672/1928. szám. Dr. Fischer Alfréd ügyvéd által képviselt Rosenzweig Dávid javára Diamant Jakab ellen 77 pengő 30 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi január hó 14. napján lefoglalt és 1430 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zá­logjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehaj­tást szenvedőnél, Budapesten, VI. kerület Frangepán­­utca 33. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi július hó 2. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi május hó 30. napján. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó, F 6493 Árverés. Pk, Vik­. 300152/1928. szám. Dr. Luv György ügyvéd által képviselt Miklós Imre és foglaltató társai javára 180 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 184282. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi január hó 2. napján lefoglalt és 2960 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten V. kerület, Arany János­ utca 5. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi július hó 2. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bí­róilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi junius hó 4. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó, F 6492 Árverés. Pk. XII, 311489/1928. szám, Dr. Veress Annia budapesti ügyvéd által képviselt Apart Auto­mobil Pneumatik és Autoh­ellek Részvénytársaság ja­vára 372 pengő 4 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 237992/4. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi február hó 27. napján lefoglalt és 5108 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, Budapesten, IX. ke­rület, Timót­ utca 1. szám alatt, a Dunai raktárházak részvénytársaság helyiségében leendő megtartására ha­táridőül 1928. évi július hó 3. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt motociklik, gummiabroncs, varrógépek és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi junius hó 3. napján. Schrank József, kir. kir. végrehajtó. F 6497 Árverés. Pk. IX. 339245/1927. szám. Dr. Martos József ügyvéd által képviselt vb. Szilágyi Imre csődtömege javára hátr. 165 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir járásbíróság 1927. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi augusztus hó 22. napján lefoglalt és 1020 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szen­vedő üzletében, Budapesten, V. kerület, Arany János­­utca 8. szám, földszinten leendő megtartására határ­időül 1928. évi július hó 9. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, pénz­szekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi junius hó 19. napján, Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó, F 6518 Árverés, Pk. 9808/1928. szám. Dr. Vajda Ernő buda­pesti ügyvéd által képviselt Farkas és Társa Rt. kérel­mére és javára 836 pengő 12 fillér követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1927. évi Pk. 189190/13. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 35.070 pengőre becsült ingóságokra a szol­noki királyi járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Szol- ■KS 1­0 Egyes szám­ára SO fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék