Budapesti Közlöny, 1928. augusztus (62. évfolyam, 174-198. szám)

1928-08-01 / 174. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Mátrai Rudolf cisz­tercita rendi áldozópapot a székesfehérvári cisztercita-rendi katholikus reálgimnázium­nak tankerületi királyi főigazgatói címmel felruházott igazgatóját a székesfehérvári tan­kerület királyi főigazgatójává kinevezem. Kelt Budapesten, 1928. évi julius hó 28. nap­ján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Lechner Jenő magyar királyi kormányfőtanácsos, műegye­temi rendkívüli tanárt az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolához rendes tanárrá a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1928. évi julius hó 28. nap­ján. Horthy s. k.­­ Gróf Klebelsberg Kuno s. k.­­ A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Karlovszky Bertalan magyar királyi kormányfőtanácsos, festő­művészt az Országos Magyar Királyi Képző­­művészeti Főiskolához rendes tanárrá a VI. fi­zetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1928. évi julius hó 28. nap­ján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Somogyi István sze­gedi állami fiú felsőkereskedelmi iskolai meg­bízott igazgatót állami felsőkereskedelmi iskolai igazgatóvá a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1928. évi julius hó 28. nap­ján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Surányi-Unger Tivadar műegyetemi magán­tanár, jogakadémiai rendes tanárnak a buda­pesti kir. m. Pázmány Péter tudományegyetem jog- és államtudományi karán a „Közgazdaság­­tan elmélete, különös tekintettel a legú­jabb iro­dalomra“ című tárgykörből egyetemi magán­tanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudo­másul vette és nevezetten ezen minőségében megerősítette. A m. kir. igazságügy miniszter Kolos Béla és Vörös Lajos m. kir. igazságügyminiszteri szám­vevőségi tanácsosokat a VII. fizetési osztályba miniszteri számvevőségi II. osztályú főtaná­csossá kinevezte. rA m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Kovák Kálmán a békéscsabai állami leány­­liceumhoz tanári szolgálatra beosztott igazgatót a hatvani állami reáliskolához helyezte át. 1 A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Mészáros Sándor nyírbátori állami kezelésbe vett kath. reálgimnáziumi rendes tanárt a deb­receni állami reáliskolához helyezte át. ’A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Heimné Szalkay Mária mezőtúri állami leány­­liceumi tanárt a saját kérelmére a soproni állami leányliceumh­oz helyezte át.­­A m. kir. pénzügyminiszter Szentpétery Fe­renc a nyíregyházi pénzügyigazgatóságnál, to­vábbá Klein Péter és Pécsy Irén a pénzügymi­nisztériumban alkalmazott irodasegédtiszteket a jelen állomáshelyükön való meghagyásuk mel­lett a X. fizetési osztály A. fizetési csoportjába pénzügyi, illetve miniszteri irodatisztekké ki­nevezte. Helyesbítés. A Budapesti Közlöny folyó évi július hó 31-i 173. számában a második oldalon közölt telekkönyvvezetői kinevezések közzé­tételébe hiba csúszott be, amennyiben Czit­­rovszky Ernő budapesti kir. büntető törvény­­széki irodatiszt nem a nagykőrösi, hanem a kis­kőrösi kir. járásbírósághoz neveztetett ki. X. fizetési osztályú telekkönyvvezetővé. "A m. kir. belügyminiszter a Baranya vár­megyébe kebelezett Kiskozár község végleges nevét az 1898. évi IV. t.-c. alapján Kozármis­­lény névben állapította meg. (91.416/1928. B. M. szám.)­­A m. kir. belügyminiszter a Zala vármegyébe kebelezett Pacsa község végleges nevét az 1898. évi IV. t.-c. alapján Pacsa névben állapította meg és a megszűnt Pacsati­ttös községet, mint lakott helyet Ti­ttös néven törzskönyveztette. (91.417/1928. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter a Sopron vár­megyébe kebelezett Szakony község végleges nevét az 1898. évi IV. t.-c. alapján Szakony névben állapította meg. (91.419/1928. B. M. szám.) A 722. kir. földmivelésügyi miniszter 1928. évi 17.865. szám alatt kelt elhatározásával az Alcsi­­tenyő-kengyeli ármentesitő és belvizszabályozó társulatnak 1928. évi junius hó 22-én tartott közgyűlésén 2. pont alatt hozott határozata alapján önkormányzati alapon történt szervez­kedését tudomásul vette és a társulatot önkor-­ mányzati jogaiba visszahelyezte. "A m. kir. földmivelésügyi miniszter a táci volt telkes birtokosság legeltetési társulatának alapszabályait 38.135/1928. szám alatt jóvá­hagyta. A 727. kir. földmivelésügyi miniszter a darnói közbirtokosság legeltetési társulatának alap­szabályait 38.136/1928. szám alatt jóváhagyta.­­A 227. kir. kereskedelemügyi miniszter folyó évi 97.029/1928. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Bács-Bodrog vármegyei Jánoshalma község az eddig április hó 17-ét megelőző, július hó 26-át követő és november hó 2-át megelőző vasárnapon tartani szokott or­szágos állat- és kirakó vásárait ezentúl állan­dóan március hó 8-át, június hó 15-ét és novem­ber hó 9-ét megelőző keddi napon tarthassa meg. Amennyiben a vásárok határnapja keddi napra esik, a vásár magán a határnapon, amennyiben pedig az említett határnapok közül valamelyik keresztény ünnepnapra esik az követő legközelebbi hétköznapon tartandó meg. A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1928. évi 15.804/X. 5. szám­ú rendelete a távbeszélő alközponti berendezések létesítési és fentartási feltételeinek módosítása és ezzel kapcsolatban a díjszabás megváltoztatása tárgyában. I. RÉSZ. A m. kir. posta a távbeszélő előfizetők igé­nyeinek fokozottabb kielégítése céljából ezután az előfizetők kérelmére szabványos készülékei­vel soros kapcsolású berendezéseket a díjszabás­­szerű díjak mellett szintén létesít és üzemben tart. II. RÉSZ. A távbeszélő előfizetők vagy valamely fel­szerelő vállalat tulajdonát képező és fentartá­­sában álló alközponti (automata, ellenőrző, visszahívó, körözvény) és soros kapcsolású be­rendezések létesítését, fentartását és bérbeadá­sát, valamint azoknak az állami közhasználatú távbeszélő hálózatba való bekapcsolását ezentúl az alábbi feltételek mellett engedélyezem. Általános rendelkezések. 1.A magántulajdont képező alközponti be­­rendezések — amely elnevezés alatt az aláb­biakban mindig a soros kapcsolású berendezések is értendők — kétfélék lehetnek : a) szabványosak (postai szabványúak); b) nem szabványosak. A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére az „Országos Törvénytárának az 1928. évi XXXV—XXXVII1 törvénycikkeket tartalmazó 16. száma csatolva van. I NEMZ in Budapest, 1928. 174. szám. Szerda, augusztus 1. BUDAPESTI 09­00 KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-te­r 1. sz. — Telefon­­: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-ter 1. sz. — Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakaré­kpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Óceánhirdetések: 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi...................IP 281. Magánosoknak ....................... 3 „ 20 Hivatalos Értesítő havi .... 4,, 80 Egyes számára 8 old. terjedelemig — 16 » » » további 8 old.­kint — 16 A Hiv. Értesítő ára számonkint — 20 Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének ..... fenntartásával: P Negyedévre: Hatóságoknak.......................3 P 84 1. Magánosoknak.......................9 P 60 „ Az „Országos Törvény­tár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg gállapitott ára alapja 1928. január 1-től 24 pengő.­­ TULAJDON. E­gyes szám ára: 10 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék