Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. augusztus (62. évfolyam, 174-198. szám)

1928-08-01 / 174. szám értesítője

Budapest, 19­28 Szesvia, augusztus I Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. 544/1928. vr. szám. Dr. Balassa Gyula buda­pesti (VII. ker., Erzsébet-körut 2.) ügyvéd által képviselt Túri József budapesti lakos végrehajtató javára a buda­pesti központi kir. járásbíróságnak 1928. évi P. 7311/2 számú végzése folytán foganatosított végrehajtás alkal­mával a­­bírói zár alá helyezett 216 pengő 50 fillérre becsült következő ingóságok u. m.: üzleti felszerelvény, fűszeráru és egyéb ingóságokat 140 pengő 36 fillér tőke, ennek 1928. évi január hó 1. napjától járó 8°/o köteles kamatai és eddig összesen 71 pengő 52 fillérben meg­állapított költségek, nemkülönben a végrehajtási novella *20. §-a értelmében mindazon korábbi és felülfoglaltatók követelése kielégítése erejéig is, kik a mai napig zálog­jogot nyertek, az árverést elrendelem. Az árverés határ­napját 1928. évi augusztus hó 1. napjának délutáni 3­­órájára Budafokon, Könyök­ utca 28. alatt, az adós la­kására kitűzöm, amikor a bíróilag lefoglalt ingókat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese­tén becsáron alul is, eladom. A végrehajtási törvény 111. §-a értelmében felhívom mindazokat, kik az elárverezendő ingók vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tártanal­, amennyiben az a jelen végrehajtási iralokból ki nem tűnnék, hogy elsőbbségi igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. A jelen árverési hirdetmény törvényes közzétételi ha­tárideje a bíróságnál történt kifüggesztés utáni naptól számittatik. Budapest, 1928. évi julius hó 3. napján, Jilavina János, pestvidéki kir. kir. végrehajtó. 10546 Árverés. Pk. Vik­. 323049. és 50/1928. szám. Dr. Ribáry Ernő ügyvéd által képviselt fronciere Általános Bizto­sító javára 100 pengő és 1391 pengő 54 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság 186739/3. 1926. és 160510/3. 1928. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1928. évi április h­ó 24. napján lefoglalt 5080 pengő és 1928. évi április hó, 20. napján lefoglalt 12080 pengővel­ becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbi­­­­óság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén,­ annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, vala­mint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Vill. ker., Kisfa- Midi-utca 18 számú házban leendő megtartására határ­időül 1928. évi augusztus hó 2. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szalag­fűrész, gyalugép, marógép, gyalupad, írógép, üzleti nagy portál félig kész állapotban s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni Budapest, 1928. évi július hó 8. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó, 10555 Árverés. Pk. IX. 334273/1928. szám. Dr. Boros Károly ügyvéd által képviselt Budapesti Előlegbank r.­t. javára 388 pengő 37 fillér követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1928. évi junius hó 19. napján lefoglalt és 1760 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, IV. ker , Veres Pálné­ utca 10. házszám I. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi augusztus hó 2. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt butorok, szőnye­gek, írógép és más ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el­­fogom adni. Budapest, 1928 évi julius hó 11. napján. Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 10556 Árverés. Pk. IX. 324534/1928. szám. Dr. Hechter Rezső ügyvéd által képviselt Léderer Lipót javára lesz. 132,80 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1928. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi május hó 1. napján lefoglalt és 2500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján fentirt valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedő üzletében Budapes­ten, IV. ker., Ferenc József-rakpart 6—7. szám földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1928. évi au­gusztus hó 2. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, üzletberendezés, vászon és más ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi julius hó 11. napján. Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 10557 Árverés. 311/1928 vh. szám. Az újpesti kir. járásbiró­ság Pk. 18095/1928. szám­i végzése folytán dr. Darvas Béla ügyvéd által képviselt Weisz Mihály végrehajtató javára 69 pengő 51 fillér s járulékai erejéig lefoglalt és 2265 pengőre becsült ingóságokra elrendelt árverés ha­tárnapját Újpesten, Erzsébet-utca 19—23. szám alatt kezdve és folytatva Tél-utca 21. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1928. évi augusztus hó 1. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, mérleg, tűzifa, villanymotor és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decs­­áron alul is, eladatnak. Felhivatnak azok, kik az ingók vételárából a végre­hajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tarta­nak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszkö­zöltetett s ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tű­nik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy élőszóval bejelenteni tartoznak. A fényűzési tárgyak után 10°/a fény­űzési adót vevők kö­telesek nyomban leróni. Az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében az árverés még a következő végreh­ajtatók javára fog megtartatni: Vogel H. és Társa 631 pengő, Újpesti Fűszerkereskedők Áruforgalmi r.-t. 920 pengő 40 fillér, Teichner Samu 1600 pengő, Winter Hermann 1326 pengő 26 fillér. Újpest, 1928. évi július hó 8. napján. Schmeltz Miklós, kir. kir. végrehajtó. 10558 Árverés. Pk. XI. 304546/1928. szám. Dr. Somogyi Jenő ügyvéd által képviselt Fried Manó javára 128 pengő 18 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1927. évi 92547/4. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi január hó 24. napján lefoglalt és 1100 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Izabella­ utca 45. házszám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1928. évi augusztus hó 2. napjának dél­utáni 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt áru­szekrény,­­ garnitúra, festmények s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi julius hó 29. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végre­hajtó. 10553 Árverés. 3604/1928. tkv. szára. Rádóczy Jánosné sz. Andor Hermina és Logolda Géza és neje végrehajtatuk­­nak Máthé Jánosné szül. Illés Mária végrehajtást szen­vedi" ellen indított végreh­ajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb végrehajtási árverést 1760 pengő és 5377 pengő 60 fillér tőkekövetelések és járulékaik be­hajtása végett az újpesti kir. járásbiróság területén levő Pestújhely községben fekvő s a pestújhelyi 89. számú telekkönyvi betétben A. + 2. sorszám alatt felvett 858/1. helyrajzi szám­i s Máthé Jánosné szül. Illés Mária nevén álló ingatlanra 10000 pengő kikiáltási ár mellett elren­del­te. Az árverést 1928. évi augusztus hó 18. napján délelőtt 10 órakor a Pestújhely községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva­dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 XLI. t.-c. 25. §.). Újpest, 1928. évi junius hó 23. napján. Az újpesti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 10561 Árverés. 2886/1928 szám. Pátria Általános Biztositó r.-t. cég végrehajtatának Marinka Lajos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 360 pengő tőke­­követelés és járulékai behajtása végett a mezőtúri kir. járásbiróság területén levő, Mezőtúr községben fekvő s a mezőtúri 3976. szám­i telekkönyvi betétben A. I. 1—6. sorszám: 10421/4, 10421/5, 1­1421/6, 10421/7, 10421/8, 10421/9. helyrajzi szám alatt felvett dr. Török Miklós és neje Salgó Erzsébet nevén álló szántóra, útra, kertre, házra és legelőre 13824 pengő kikiáltási árban; 2. a mezőtúri 3975. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorszám 10422/1, 10422/2. helyrajzi szám alatt felvett dr. Török Miklós és neje Salgó Erzsébet nevén álló házra és szántóra 4608 pengő kikiáltás árban; a mezőtúri 5578. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—5. sorszám 10423/1, 10423/2, 10423/3, 10423/4, 10423/5. helyrajzi szám alatt felvett dr. Török Miklós és neje Salgó Erzsébet nevén álló szántóra, házra, útra 4608 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1928. évi augusztus hó 21. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében földszinten 3. ajtószám fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva­dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908: LX t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Mezőtúr, 1928. évi április hó 20. napján. Mezőtúri kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 10566 Árverés. Pk. 19265/1928. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Glückstahl Samu ügyvéd által képviselt Wittman János budapesti bejegyzett cég vég­rehajtató kérelmére és javára végrehajtást szenvedett ellen hátralékos 194 pengő 23 fillér tőke és járulékai erejéig az újpesti kir. járásbiróság 1928. évi Pk. 19265. számú végzésével foganatosított kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél le- és felülfoglalt 18144 pengő becsértékű ingóságokra az újpesti kir. járásbiró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Újpesten, Bocskay­ utca 11. számú házban leendő megtartására határidőül 1928. évi augusztus hó 6. napjának déli 12 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le- és felülfoglalt bútorokat, szőnye­geket, csillárokat, képeket, zongorát, gépeket, motorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében az árverés még a következő végrehajtatok javára fog megtartatni: Braun Hermann könyvkiadó 65.000.000 korona és jár., Fodor Béla és Fia csavarárugyár cég 5.278.970 korona és jár., dr. Gráber Károly 10.975.000 korona és jár., Rosenthal Dezső 500.000 korona és jár., dr. Szűcs András és fj. dr. Biró Sándor 400 pengő és jár., gróf Csáky László Ajax Acélművek r.-t. 134 pengő 81 fillér és jár., „Felake“ festék, lakk, kence és vegyszeráru forg. társa­ság 21 pengő 98 fillér és járulékai. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI . 26­­-a értelm­ében ezek javára i., ev.,n­delem. Újpest, 1928. évi julius hó 7. napján. Sass István, kir. kir. végrehajtó. 10562 . Árverés. 3354/1928. Ik. Neufeld Henrik és fiai végre­hajtatnunk Pirbos Jánosné szül. Amatrium Julianna vég­rehajtást szenvedő ellen 4312 pengő 65 fillér tőke és já­rulékai erejéig indított végrehajtási ügyében a tkvi ható­ság Mollner János mosonszentjánosi lakos utóajánlata következtében az 1908: XVI. t.-c. 27. §-a értelmében újabb árverést rendel el 4312 pengő 65 fillér tőkekövete­lés, ennek 1927. október 16-tól járó 18 százalék kamatai és 85 pengő 46 fillér megállapított per és végrehajtási költség, valamint a csatlakozottoknak­ kimondott Moson­szentjánosi Takarékpénztár 5.000,000 K és 20.000,000 K, Boros Ottó 24.750,000 K, Schmuk György 10.900,000 K és 10.900,000 K, Blau Miksa 25.000.000 korona tőkekö­vetelése és járulékai behajtása végett a magyaróvári kir. járásbiróság területén levő Mosonszentjános községben fekvő s a mosonszentjánosi 1168. számú betétben A. C. 18­26., 3233. sorszám, 1745., 1784., 1788., 2234., 2518., 2948., 2949., 3123., 3124., 3836., 443., 4160., 4161., 4246., 4247., 5133., 5234., 5274., 5479., 5480., 5708., 5778/2., 5785., 57850., 6061/3., 6246., 7194. helyrajzi számú (szán­tók a belső, külső középső szentpéteri és somorjai dűlő­ben, szántók a Wally földek dűlőben, rétek az alsó ló­kert és hidas csordák utszegése dűlőben, szántó ugyanott legelő az I. dűlőben, erdő a nagyerdő dűlőben, rét a tömeges dűlőben) alatt foglalt ingatlanból és közös le­gelő illetőségből a B. 10. sorszám szerinti Umathum Jó­zsef mint Umathum Julianna jogutódai nevén irt egyne­gyed rész illetőségre 12.192 pengő kikiáltási árban, a mosonszentjánosi 1167. számú betétben A. I. 1—2. sor­szám, 881,1044/2. (kert és ház 10416. összeírási és gazda­sági épület a beltelekben) helyrajzi szám alatt foglalt ingatlanból ugyanannak nevén irt B. 5. sorszám szerinti egyötöd rész illetőségre 8910 kikiáltási árban, az ugyan­ezen betétben A + 1. sorszám 1232. helyrajzi szám (kert a beltelekben) alatt foglalt ingatlanokból a B. 5. sorszám szerint ugyanannak nevén irt egyötöd rész illetőségre 55 pengő kikiáltási árban és az ugyanezen betétben A. II. 1—2. sorszám, 1044/1., 1231. helyrajzi szám (ház 101. összeirási számú ház, udvar és gazdasági épület a belse­tekben) alatt foglalt ingatlanból a B. 5. sorszám szerint ugyanannak a nevén irt egyötöd rész illetőségre 154 pengő kikiáltsi árban és pedig az 1232. helyrajzi számú ingatlanra Molnár Bernát javára bekebelezett lakásjog fenntartása mellett. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi ha­tóság hivatalos helyiségében megtartására 1928. évi aug. hó 24-én délelőtt 10 óráját tűzi ki határnapul és az árve­rési feltételeket a következőkép állapította meg.­ ­ Egyes szám­a­i*a VO filter.

Next