Budapesti Közlöny, 1928. szeptember (62. évfolyam, 199-223. szám)

1928-09-01 / 199. szám

Budapest) 1928. szám. Szombat, szeptember 3. HIVATALOS LAP. Telefon : Aut. 604-53. Telefon: Aut.604 64. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélküli Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával. Hatóságoknak havi . Magánosoknak . . . Hivatalos Értesitő havi Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ n n j) további 8 old.­kint A Hiv. Értesitő ára számonkint — 20 IP28 f. 3„2071 4„8071 16n —1677 —2077 Negyedévre:­­ Hatóságoknak....................... 3 P 84 1. Magánosoknak.......................9 , 60 . Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1928. január 1-től 24 pengő. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-té­r 1. sz. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-té­r 1. sz. A m. kir. postatakarékpénztár, számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesitő áfa. Az iktatandó hirdetmények dija előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Oláh Dezső m­. kir. gazdasági főtanácsos, magyar királyi gazdasági főfel­ügyelőt az V. fizetési osztályba és Molnár Imre gazdasági főfelügyelői címmel felruházott magyar királyi gazdasági felügyelőt magyar királyi gazdasági főfelügyelővé a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1928. évi augusztus hó 22. napján. Horthy s. k. Mayer János s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Groisz Ottó földmives iskolai igazgatót 1928. évi július hó 1 -étől számított hatállyal a közép- és alsófokú gazdasági szak­­oktatási intézmények igazgatói és tanárai ré­szére megállapított és az állami rendszerű VI. fizetési osztály 3. fizetési fokozatának megfelelő 10. fizetési fokozatba előléptetem. Kelt Budapesten, 1928. évi julius hó 28. napján. Horthy s. k. Mayer János s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Guszaman József budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudo­mányegyetemi magántanár, közkórházi főor­vosnak a tudományos szakirodalom művelése és az orvosképzés terén szerzett érdemei el­ismeréséül az egyetemi rendkívüli tanári címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1928. évi­ augusztus hó 27. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kano s. k. A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátá­sával megbízott magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére a magyar királyi állami pénzverőnél alkalmazott Ku­­zinszky József műszaki altiszt-főművezetőnek fél évszázados szolgálata alatt szerzett érdemei elismeréséül az V. osztályú Magyar Érdem­­keresztet adományozom. . Kelt Gödöllőn, 1928. évi augusztus hó 22. napi-bi Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. A Kormányzó Ur Ő Főm­éltósága a m. kir. külügyminiszter előterjesztésére 1928. évi augusztus hó 11-én kelt magas elhatározásával Markou János görög állampolgár, patrasi lakost tiszteletbeli m. kir. konzullá Patrasba ki­nevezni méltóztatott. Magyarország Főméltósága Kormányzója 1928. évi augusztus hó 11. napján Budapesten kelt magas elhatározásával a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott ma­gyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére a Dalmy Berta férjezett Csanak Istvánné és Dalmy Magdolna debreceni lakosok által az 1927. évi december hó 21. napján kelt felajánlási okiratban felajánlott, Balkány nagy­község (Szabolcs vármegye) határában fekvő 26 kataszteri hold és 100 négyszögöl kiterje­désű telket vitézi teleknek elfogadni méltóz­tatott. .4 m. kir. pénzügyminiszter K­éthy István ideiglenesen nyugdíjazott pénzügyi tanácsost ebben a minőségében és a VII. fizetési osztály A. fizetési csoportjába történő sorolással a tény­leges szolgálat kötelékébe visszahelyezte és szolgálattételre a székesfővárosi V/a. kerületi m. kir. adófelügyelőséghez osztotta be. A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Bal­­lenegger Róbert egyetemi magántanárt, a buda­pesti m. kir. kertészeti tanintézethez a VII. fize­tési osztályba rendes tanárrá kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Czirjek Ferenc VIII. fizetési osztályba és Wittner Kál­mán IX. fizetési osztályba sorolt m. kir. gaz­dasági felügyelőt, a m. kir. gazdasági felügyelő­ségek tiszti személyzeti létszámában a VII., ille­tőleg a VIII. fizetési osztályba m. kir. gazdasági felügyelőkké kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Pap Zoltán IX. fizetési osztályba sorolt m. kir. állat­orvost a VIII. fizetési osztályba m. kir. főállat­orvossá s Littmann Z­­ág­mond X. fizetési osz­tályba sorolt m. kir. állatorvost a IX. fizetési osztályba sorolt m. kir. állatorvossá kinevezte. ,4 m. kir. földmivelésügyi miniszter Orvicsay Miklós okleveles gazdát és Farkas Elemér ok­leveles mezőgazdát a közép- és alsófokú gazda­sági szakoktatási tanszemélyzet létszámába ideiglenes minőségű gazdasági gyakornokokká kinevezte. .. m. kir. belügyminiszter P­á­l­i­­­s Pál Új­vidéken 1884 évben született, róm­. kath­.­­ál­lású, nős, szegedi illetőségű és lakos, m. kir. posta és távírda altiszt kérelmére saját, vala­mint Julianna és István nevű kiskorú gyer­mekei családi nevét az 1928. évi 257.092.VIII. számú határozatával „Pásztor“ névre változ­tatta át. A m. kir. pénzügyi­szer 117.8371923 számú rendelets az élet- és járadék­biztosítási szerződben alapuló bejelentésekre megszabott határidő meghosszab­bítása tárgyában Az 1928. évi május hó 25.-én kelt 73.834. számú (a Budapesti Közlöny 1928. évi június hó 1. napján megjelent 124. számában kihir­detett) rendeletemmel felhívtam az állandóan Magyarország területén lakó azokat a biztosí­tottakat (szerződő feleket, kedvezményezette­ket), akiknek az 1928: XII. t.-c. 20. §-ában felsorolt valamely biztosító magánvállalattal 1922. évi január hó 1-e előtt kötött, magyar törvényes értékben teljesítendő élet-, járadék vagy másnemű személyi biztosítási szerződésük van, hogy a kötvényt kiállító vállalatnál, illető­leg annál a vállalatnál, melyre szerződésük időközben átruháztatott, a hivatkozott rendelet közzétételétől számított három hónapon belül, vagyis az 1928. évi augusztus hó 31. napjáig bejelentést tegyenek. Oly célból, hogy azoknak is alkalmat adjak­­ a bejelentésre, akik azt a megszabott határidő­ben bármely okból elmulasztották, a bejelentés határidejét az igazságügyminiszterrel egyet­értve, három hónappal, vagyis az 1928. évi november hó 30. napjáig meghosszabbítom. Budapest, 1928. évi augusztus hó 29.-én. A miniszter helyett: dr. Szabóky Alajos s. k. államtitkár. A m. kir. földmivelésügyi miniszter az árpási gazdabirtokosság legeltetési társulatának alap­szabályait 30.649/1928. szám alatt jóváhagyta. .A m. kir. földmivelésügyi miniszter a zaránki gazdaközönség legeltetési társulatának alapsza­bályait 30.652/1928. szám alatt jóváhagyta. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a simon­­fatelepi birtokosság legeltetési társulatának alapszabályait 32.707/1928. szám alatt jóvá­hagyta. ______ A m. kir. földmivelésügyi miniszter a bodrog­­halászi birtokosság II. legeltetési társulatának alapszabályait 38.126 1928. VI. 4. szám alatt jóváhagyta. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a falu­­battyáni birtokosság legeltetési társulatának alapszabályait 38.127 1928. szám alatt jóvá­hagyta. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a gyö­­röcskei birtokosság legeltetési társulatának alap­szabályait 38.128 1928. szám alatt jóváhagyta. .A m. kir. földmivelésügyi miniszter a dénes­­fai birtokosság legeltetési társulatának alapsza­bályait 38.131/1928. szám alatt jóváhagyta. .4 m. kir. földmivelésügyi miniszter a fertő­­néplaki uj legelő birtokosság legeltetési társula­tának alapszabályait 38.132 1928. szám alatt jó­váhagyta. ______ .A m .kir. földmivelésügyi miniszter az izsáki telkes gazda birtokosság legeltetési társulatának alapszabályait 38.137 1928. szám alatt jóvá­hagyta. ______ A m. kir. földmivelésügyi miniszter a sajó­­hidvégi alsóerdői legelő birtokosság legeltetési társulatának alapszabályait 38.138/1928. szám alatt jóváhagyta. Illyés szám­ára 10 fillér­.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék